Protokół Nr 106/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

Protokół Nr 106/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.106.2020

Protokół Nr 106/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 22 grudnia 2020 roku,
które odbyło się w trybie zdalnym

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Jolanta Kamińska – Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 104/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku.
 5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie akceptacji zamiaru podjęcia procedury w sprawie nowej Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego przez Radę Powiatu (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku środków w kwocie 63 000 zł na realizację dwóch zadań (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 8. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu).
 9. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na temat przyjętych przez Zarząd PFRON kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 11. Rozpatrzenie wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie przesunięcia niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (Covid-19)” w kwocie 118 530,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc” (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 13. Zapoznanie się z aktualną wersją Rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na rok 2020 (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 14. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.12.2020 r. (Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ).
 15. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2020 i 2021 rok (Skarbnik Powiatu).
 16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 17. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 18. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 (Skarbnik Powiatu).
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 900 otworzył 106 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu: Nr 104/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku oraz
Nr 105/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie akceptacji zamiaru podjęcia procedury w sprawie nowej Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego przez Radę Powiatu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że w związku z ujednoliceniem systemu ewidencyjnego dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego i ich numerów od 2012 roku oraz zaliczaniu nowych dróg do kategorii dróg powiatowych, bądź ich pozbawienia zachodzi potrzeba zmiany w nazwach dróg powiatowych i ich przebiegu na terenie Powiatu Buskiego w jednej uchwale.

Ponadto, zgodnie z otrzymanym pismem Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dotyczącym opracowania jednolitego tekstu załącznika do Uchwały Nr 106/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który to pozwoli na ujednolicenie nazw oraz przebiegów dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie dwóch lub więcej powiatów, Powiaty i Gminy zostały zobowiązane do przesłania Uchwały Rady w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju zamierza podjąć procedurę w sprawie nowej Uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego.

Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Znak: PZD-S3.4110.11.2020 z dn. 15.12.2020 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na zaskarżoną przez Gminę Busko – Zdrój uchwałę Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 13.12.2019 r. Nr XIII/140/2019 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 973 o długości 6,097 km oraz Nr 776 o długości 0,960 km zlokalizowanych w Busku – Zdroju Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęło żadne odwołanie.

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa poinformował, że zgodnie z interpretacją prawników wyrok Sądu jest ostateczny i nie przewiduje się od niego odwołania.

 

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD-S3.4110.12.2020 z dn. 16.12.2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych Powiatowy Zarząd Dróg występuje do wszystkich Gmin na terenie Powiatu oraz do sąsiednich Powiatów o wyrażenie w/w opinii. Następnie, po zebraniu wszystkich opinii od Zarządów ościennych Powiatów, Burmistrzów i Wójtów wystąpi do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego również w celu uzyskania opinii.

Po uzyskaniu wymaganych opinii przygotowany zostanie stosowny projekt inicjatywy uchwałodawczej.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu wyraził pozytywną opinię o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił uwagę na przebieg drogi Nr 973 w załączniku graficznym do w/w wniosku. Według Członka Zarządu w/w droga ma inny przebieg, a została tak nazwana droga, która została przekazana Gminie Busko – Zdrój.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju zobowiązał się do sprawdzenia powyższego i naniesienia stosownych poprawek.

 

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem Znak: PZD.S2.3110.77.2020 z dn. 03.12.2020 r. w sprawie ujęcia w wydatkach niewygasających z upływem 2020 roku środków w kwocie 63 000,00 zł na realizację zadań pn.:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe – Oleszki – Wełecz związana z budową chodnika w m. Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870m” – 60 000,00 zł;

Zaplanowana inwestycja nie została wykonana w roku bieżącym ze względu na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacji przedsięwzięcia.

 

 1. „Remont drogi powiatowej nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 7+750 do km 8+390 dł. ok. 640 m teren zamknięty kolejowy” – 3 000,00 zł.

Powyższy projekt nie został zrealizowany w całości w związku z koniecznością wprowadzenia korekty do projektu budowlanego, spowodowanej nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów działki w m. Wierzbica, dla której to działki występuje właściciel nieznany.

Ponadto, Dyrektor PZD w Busku – Zdroju poinformował, że okres realizacji zadania ustala się do dnia 30.06.2021 r.

Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Zarządu Wiesława Marca w sprawie odprowadzenia wody z pasa drogowego w m. Wełecz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że na powyższe nie ma jeszcze wydanej decyzji środowiskowej.

 

Po przeanalizowaniu, biorąc pod uwagę pozytywną rekomendację Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawiewydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił się z pytaniem czy została wystawiona już nota dla wykonawcy projektu ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko – Zdrój i Solec – Zdrój. Ponadto, Członek Zarządu Tomasz Mierzwa poinformował, że zgodnie z uzyskaną przez Gminę Busko – Zdrój opinią prawną, notę należy wystawić w wysokości 10 %.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju poinformował, że powyższa nota zostanie wystawiona po uzyskaniu stosownej opinii od Radców Prawnych Starostwa.

W uzupełnieniu, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że po konsultacji Radców Prawnych nota zostanie wystawiona w tej samej wysokości.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z informacją na temat przyjętych przez Zarząd PFRON kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju poinformowała, że jak co roku PCPR przygotowało pisma do jednostek organizacyjnych Powiatu w celu uzyskania informacji na temat przystąpienia do w/w Programu. Odpowiedzi należy przekazać do dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Analizując powyższą informację Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zwrócił uwagę na obszar B Programu w zakresie możliwości pozyskania środków na zadanie związane z przeniesieniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z Winiar do Kostek Dużych. Wniosek na realizację powyższego zadania został zgłoszony do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Następnie, w nawiązaniu do powyższego Przewodniczący Zarządu poinformował pozostałych Członków Zarządu, że zostały zmienione proporcje dofinansowania m.in. w oparciu o ustalenia z poprzedniego posiedzenia Zarządu odnośnie wysokości dofinansowania zgłoszonych zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Składając wnioski Powiat wystąpił o dofinansowanie w wysokości 85% na wszystkie inwestycje.

 

W odniesieniu do możliwości pozyskania środków finansowych z obszaru D – likwidacja barier transportowych Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Dyrektor PCPR w Busku – Zdroju do rozeznania czy w jednostkach organizacyjnych Powiatu mogących ubiegać się o środki z Programu wszystkie auta są sprawne, z odpowiednim czasem użytkowania oraz czy będą składane wnioski, aby odnowić tabor.

 

W związku z otrzymaniem przez WTZ w Gnojnie nowego samochodu Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału SOZ do rozeznania możliwości sprzedaży lub przekazania do innej jednostki organizacyjnej Powiatu np. do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju (po przedstawieniu przez Dyrektora jednostki analizy kosztów dotyczącej utrzymania samochodu w porównaniu do kosztów wynikających z korzystania z usług firmy zewnętrznej) lub do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie 17 – osobowego samochodu dotychczas wykorzystywanego przez WTZ w Gnojnie.

 

Zabierając głos w dyskusji Członek Zarządu Jerzy Kordos opowiedział się za sprzedażą w/w samochodu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju w 2020 roku.

Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku – Zdroju Znak: TPD.OP.11.2020 z dn. 11.12.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZPON.540.1.2.19.2020 z dn. 15.12.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w 2020 roku.

Wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej Znak: L.dz.667/2020 z dn. 10.12.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZPON.540.1.25.2020 z dn. 15.12.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 12

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Znak: ZOZ/DO/OM/94/2020 z dn. 11.12.2020 r. w sprawieprzesunięcia niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja pomieszczeń w Oddziałach Chorób Wewnętrznych i Geriatrycznym zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi i dokumentacją projektową (Covid-19)” w kwocie 118 530,00 zł na realizację inwestycji pn.: „Dobudowa klatki nr 3 do szczytu Budynku Głównego Szpitala (od strony wschodniej) w celu dostosowania długości dojść ewakuacyjnych zgodnie z wymogami przepisów p/poż. wraz z łącznikiem pomiędzy Budynkiem Głównym Szpitala a Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc” – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz po konsultacji z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poinformował, że niewykorzystane środki nie będą angażowane w roku bieżącym. W związku z informacją, jaka została zawarta w procedurze przetargowej, że realizacja inwestycji będzie finansowana ze środków zabezpieczonych z kredytu, niewykorzystana część dotacji pozostanie w budżecie Powiatu z możliwością wykorzystania przez Zespół Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji w 2021 roku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ponadto, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, odwołując się do przeprowadzonej w dniu 14 grudnia br. narady z Naczelnikami Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, zwrócił się do Naczelnika Wydziału SOZ i Naczelnika Wydziału OR o przedstawienie informacji w zakresie właściwego oznaczenia inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy wszystkie wymagane prawem informacje dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zamieszczone na stronach internetowych oraz czy inwestycja realizowana z Funduszu została właściwie oznaczona.

 

Ad. 13

Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Jolanta Kamińska zapoznała Zarząd Powiatu z aktualną wersją Rocznego Planu Rzeczowo-Finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na rok 2020.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Rada Społeczna przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pozytywnie zaopiniowała zmiany w Rocznym Planie Rzeczowo – Finansowym na rok 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Pismo Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Znak: ZOZ/DF/FF/163/JK/2020 z dn. 07.12.2020 r. wraz z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2020 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Zarządu Jerzego Kolarza odnośnie wypłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia skorygowanych faktur Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Jolanta Kamińska poinformowała, że rozliczenie, które złożył Szpital do NFZ zostało pozytywnie skorygowane, a chodzi o rozliczenia w kwocie 2 900 tys. zł i 1 700 tys. zł. W uzupełnieniu, Główny Księgowy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju poinformowała, że Fundusz obecnie rozlicza miesiąc listopad.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Zarząd Powiatu zapoznał się z decyzjąWojewody Świętokrzyskiego Znak: PSZ.VIII.967.278.2020 z dnia 15.12.2020 r. polecającą podmiotowi leczniczemu pn.: Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju:

 1. W ramach I poziomu zabezpieczenia realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym w okresie od 01.01.2021 r. do odwołania 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
 2. W ramach II poziomu zabezpieczenia realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w wyżej wymienionym podmiocie leczniczym na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Oddziale Zakaźnym w okresie od 01.01.2021 r. do odwołania 74 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej dla pacjentów z podejrzeniem bądź potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 3. Realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 wymagających świadczeń terapii nerkozastępczej, w ramach 3 stanowisk wydzielonych funkcjonalnie, w okresie od 15.12.2020 r. do odwołania;
 4. Z dniem 01.01.2021 r. traci moc decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2020 r. Znak: PSZ.VIII.967.254.2020 w części obejmującej punkty 1-3.

DecyzjaWojewody Świętokrzyskiego Znak: PSZ.VIII.967.278.2020 z dnia 15.12.2020 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Informacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2020 i 2021 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z protokołem z wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Z zapytaniem cenowym zwrócono się do pięciu wykonawców. Na zapytanie odpowiedziała firma BILANS-REWID-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zatwierdził wybór firmy BILANS-REWID-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu wyboru firmy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2020 i 2021 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 16

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformował o możliwości wystąpienia autopoprawki do powyższego projektu inicjatywy uchwałodawczej.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 17

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 18

Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 – 2030 – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, powyższy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Decyzją Członków Zarządu, powyższą inicjatywę należy przekazać Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem przekazania do zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 19

W sprawach różnych:

1.     Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju Znak: ZST-I 075.85.540.2020 z dn. 17.12.2020 r. w sprawie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

2.     Skarbnik Powiatu Artur Polniakzapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Znak: SOSW-301-14/2020 z dn. 11.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

3.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju Znak: SOSW.3011.61.2020 z dn. 15.12.2020 r. w sprawie dokonania zmian między rozdziałami w planie finansowym wydatków na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

4.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju Znak: PF.0760.38.2020 z dn. 17.12.2020 r. w sprawie przekwalifikowania wydatków w planie budżetu na 2020 rok – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

5.     Skarbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 466/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1015 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:268