Protokół Nr 108/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2021

Protokół Nr 108/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2020 r.  [ PDF ]

Znak: BR.0022.2.108.2020

Protokół Nr 108/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 31 grudnia 2020 roku,
które odbyło się w trybie zdalnym

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

 1. Jerzy Kolarz
 2. Stanisław Klimczak
 3. Jerzy Kordos
 4. Wiesław Marzec
 5. Tomasz Mierzwa

oraz

 • Piotr Sokołowski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
 • Aneta Chwalik – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ
 • Artur Polniak – Skarbnik Powiatu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXII Sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie możliwości pozostawienia istniejącego dojazdu do zlikwidowanej przeprawy promowej w m. Nowy Korczyn dla potrzeb działań ratowniczo-szkoleniowych służb mundurowych (Dyr. PZD w Busku – Zdroju).
 8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 9. Rozpatrzenie wniosku Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2020 rok (Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ).
 10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo – Budżetowego w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju (Skarbnik Powiatu).
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).
 14. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego według stanu na koniec III kwartału 2020 roku (Skarbnik Powiatu).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 1100 otworzył 108 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż aktualnie w posiedzeniu udział bierze 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wycofanie z dzisiejszego porządku posiedzenia punktu 14 w brzmieniu: „Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Buskiego według stanu na koniec III kwartału 2020 roku”.

Powyższa informacja będzie procedowana na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji tj.:

‒          dotychczasowy punkt 15 Sprawy różne został oznaczony, jako punkt 14;

‒          dotychczasowy punkt 16 Zamknięcie posiedzenia został oznaczony, jako punkt 15.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 4

Protokół Nr 107/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XXII Sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 roku – załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Uchwała Nr XXII / 249 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-        Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXII / 250 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-        Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXII / 251 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2020 - 2030.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:

-        Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXII / 252 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.

Uchwałę przekazuje się do:

-        Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - Zespół Zamiejscowy w Sandomierzu.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr XXII / 253 / 2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2020 i 2021 rok.

 

Za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach.

Uchwałę przekazuje się do:

-      Wojewody Świętokrzyskiego.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu w głosowaniu przy
5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 6

Zgodnie z zobowiązaniem z poprzedniego posiedzenia Zarządu z dn. 29 grudnia 2020 r. Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju”.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 470/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii na cele zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa ul. Zielonej i Batalionów Chłopskich w Busku – Zdroju” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Piotr Sokołowski zapoznał Zarząd Powiatu z pismami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn dotyczącymi możliwości pozostawienia istniejącego dojazdu do zlikwidowanej przeprawy promowej w m. Nowy Korczyn dla potrzeb działań ratowniczo-szkoleniowych służb mundurowych – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Po analizie, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek, aby na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju przygotował stosowny projekt uchwały w sprawie przekazania w/w drogi Gminie Nowy Korczyn.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2020 roku.

Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Znak: DPS.XI.48.26.2020 z dn. 22.12.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZPON.540.1.1.24.2020 z dn. 23.12.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 9

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Aneta Chwalik zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Caritas Diecezji Kieleckiej w sprawie dokonania przesunięć między pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej na 2020 rok.

Wniosek Caritas Diecezji Kieleckiej Znak: L.dz.702/2020 z dn. 18.12.2020 r. wraz z opinią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Znak: PCPR.ZPON.540.1.26.2020 z dn. 22.12.2020 r. do wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Skarbnik Powiatu Artur Polniak oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach nie zgłosili zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 10

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z wnioskiem Wydziału Finansowo – Budżetowego Znak:FN.3021.215.2020 z dn. 30.12.2020 r. w sprawie dokonania przeniesień w planie finansowymwydatków Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju– w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Po przeanalizowaniu, powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Ad. 11

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 471/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 472/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zapoznał pozostałych Członków Zarządu z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 5 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

 

Uchwała Nr 473/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian planu dochodów i  wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 15

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 1135 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-01-29
Data publikacji:2021-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:270