Protokół Nr XXV/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 kwietnia 2021

Protokół Nr XXV/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w   Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie zdalnym [ PDF]

 Znak: BR. 0002.2.25.2021                                                                                            

Protokół   Nr   XXV / 2021
z  Nadzwyczajnej Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   19  kwietnia  2021  roku
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

oraz

 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Radca Prawny - Bożena Sadłos
 • Naczelnicy i  Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  -  Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał  zebranych   i  o  godz.  9.00  otworzył   XXV  Nadzwyczajną  Sesję  Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski  z  siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z potwierdzoną imiennie listą obecności, aktualnie w  posiedzeniu  uczestniczy 17 Radnych  (2 Radnych nieobecnych usprawiedliwionych), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał  oraz  decyzji.   Listy   obecności  Radnych  oraz zaproszonych osób stanowią  załączniki  nr  1  i  nr  2  do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż dzisiejsza Sesja zwołana została na wniosek  Zarządu  Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu imiennym:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XXIV/2021  z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 26  marca 2021 roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu  imiennym: 

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

 

 

 

Ad. 5

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień  w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu imiennym:                                 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XXV / 273 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  19 kwietnia 2021 roku  w  sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu imiennym:                                  

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała   Nr  XXV / 274 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia 19  kwietnia 2021 roku  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr XXIII/255/2021  Rady  Powiatu  w  Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030 -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

   Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił powyższy projekt uchwały.

Radny Jan Bartosik przypomniał, iż na ostatniej XXIV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 26 marca 2021  roku podjęta została uchwała w sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju -  na oddanie części nieruchomości w najem. Była to powierzchnia garażowa o wielkości 16,87 m2, za kwotę 134,96 zł netto miesięcznie. Obecnie  Rada Powiatu ma podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej - również Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju na oddanie części nieruchomości w najem powierzchni garażowej o powierzchni 37,59 m2, za kwotę 188,00 zł - i jak Starosta Buski wcześniej to wyjaśnił jest to kwota netto za miesiąc, jednak w uzasadnieniu do w/w uchwały brakuje takiej informacji. Ponadto brak jest informacji  kto  wynajmuje. Radny zwrócił się z pytaniem do Starosty Buskiego skąd 62%  różnica w stosunku do uchwały poprzedniej i dzisiejszej oraz od kiedy te stawki obowiązują a także dlaczego nie były zmieniane, uwzględniając chociażby inflację. Obecnie obowiązująca uchwała w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Buskiego jest z 2009 roku, czyli sprzed 12 lat.

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał się do zebrania powyższych informacji za pośrednictwem Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami i udzielenia Radnemu szczegółowej odpowiedzi w formie pisemnej. Jednocześnie poinformował, iż Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego zobowiązany został do dokonania aktualizacji wartości cen nieruchomości i przygotowania stosownej inicjatywy uchwałodawczej w przedmiotowej sprawie.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu imiennym:                                 

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

 

Uchwała   Nr  XXV / 275 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia 19  kwietnia 2021 roku  w  sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem-  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXV Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  19  kwietnia  2021  roku  -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 8

W  sprawach  różnych   i  wolnych  wnioskach:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przypomniał Radnym o obowiązku złożenia w ustawowym terminie oświadczeń o stanie majątkowym.

2. Radny Piotr Wąsowicz  zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z niżej wymienionymi pytaniami:

-  Czy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zmieniła się sytuacja od czasu ostatniej Sesji Rady Powiatu z dnia 26 marca 2021 roku - poprawiła czy pogorszyła? Jaka jest sytuacja na dzień dzisiejszy?

-  Radny zwrócił się z pytaniem zgłaszanym również przez Mieszkańców - czy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju będzie prowadzona rehabilitacja pocovidowa? 

-  Radny zwrócił się z pytaniem czy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powstanie powiatowy punkt szczepień populacyjnych?

-  Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie przyznania dodatku covidowego dla pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju pracujących bezpośrednio przy chorych takich jak salowe, pracownicy obsługi, pracownicy działu rentgena?

 

W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż z ramienia samorządu powiatowego do Wojewody Świętokrzyskiego zgłoszony został wniosek o utworzenie populacyjnego punktu szczepień. Wspólnie z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorzem Lasakiem ustalono, że ze strony samorządu powiatowego zabezpieczony zostanie obiekt i część pracowników technicznych, natomiast personel medyczny zabezpieczy Zespół Opieki Zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na populacyjny punkt szczepień wskazany został Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju, który uruchomiony zostanie od 4 maja 2021 roku, po wcześniejszej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 kwietnia 2021 roku. Zakłada się, iż w w/w punkcie szczepionych będzie przynajmniej 200 osób dziennie, czyli około 1000 osób tygodniowo. Starosta Buski wyraził nadzieję, że zabezpieczona zostanie odpowiednia ilość szczepionek. Na terenie Powiatu Buskiego zaszczepionych zostało już  około 7-8 tys osób w obecnie funkcjonujących 17 punktach szczepień. Starosta poinformował również, iż na terenie województwa świętokrzyskiego  wyznaczony został jeden punkt pilotażowy na bazie Powiatu Jędrzejowskiego.

 

Odpowiadając na pytania Radnego Piotra Wąsowicza, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak potwierdził informację przekazaną przez Starostę Buskiego w zakresie utworzenia populacyjnego punktu szczepień w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju. Dyrektor poinformował, iż optymistyczną informacją jest zwiększenie ilości szczepień. Optymistyczną informacją jest również to, że na 108 łóżek covidowych  w Szpitalu w Busku - Zdroju - 8  łóżek  jest  wolnych. Biorąc pod uwagę, iż przypadki zachorowań na COVID-19 są bardzo ciężkie i często po przechorowaniu występują poważne powikłania między innymi kardiologiczne, neurologiczne, bardzo ważnym aspektem jest właśnie rehabilitacja pocovidowa, która jest niezbędna. Dyrektor wyraził chęć utworzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju rehabilitacji pocovidowej zarówno w formie ambulatoryjnej  czy  też stacjonarnej jeśli będzie finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Niestety na razie rehabilitacja pocovidowa  kontraktowana jest z uzdrowiskami i z tymi szpitalami, które w swojej strukturze mają oddziały rehabilitacji leczniczej.  Z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia zapowiadane są  zmiany w powyższym zakresie.  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak poinformował, iż niestety nie spada diametralnie liczba zgonów -  w Szpitalu w Busku - Zdroju w miesiącu styczniu 2021 roku było 50 zgonów, w lutym 42, w marcu 49  i do 15 kwietnia 34 zgony, co wskazuje, że śmiertelność utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Odnosząc się do kwestii przyznania dodatków covidowych dla osób pracujących bezpośrednio przy chorych takich jak salowe, pracownicy obsługi, pracownicy działu rentgena, pracownicy rehabilitacji, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż na dzień dzisiejszy brak jest decyzji w przedmiotowej sprawie, choć była taka inicjatywa w kilku opcjach politycznych i rzeczywiście w/w dodatek tym pracownikom się należy.  Dyrektor poinformował również o zwiększonej liczbie porad ambulatoryjnych w izbie przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece. Dyrektor zaznaczył, iż hybrydowa działalność Szpitala w Busku - Zdroju jest rozwiązaniem optymalnym, służącym Mieszkańcom. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podziękował za wspólne działania i wyraził nadzieję na powrót do normalności.

 

3. Radny Jerzy Kordos  zwrócił się z pytaniem ile Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest w stanie wykonać tygodniowo szczepień, a ile jest aktualnie wykonywanych szczepień?

Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju są trzy zespoły szczepienne, czwarty zespół to jest zespół szpitalny. Jak Starosta Buski informował na terenie Powiatu Buskiego zaszczepionych zostało już około 7 tys osób, z czego blisko 4 tys szczepień wykonali pracownicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Dyrektor poinformował, iż  Szpital otrzymywał  120 dawek tygodniowo, a obecnie otrzymuje 260 dawek, czyli szczepionych jest 260 osób. Reasumując, Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w trzech punktach szczepień jest w stanie zaszczepić 1000 osób tygodniowo, oraz 1000 osób tygodniowo w punkcie szczepień populacyjnych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  w Busku - Zdroju.  Wszystko jednak zależy od dostępności szczepionek.

 

Radny Jerzy Kordos zaznaczył, iż propagandą jest zatem to, aby tworzyć jak najwięcej punktów szczepień. Zdaniem Radnego, jeśli będzie zabezpieczona wystarczająca ilość szczepionek to Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest dobrze przygotowany do szczepień.

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poinformował, iż jest zwolennikiem powszechnego szczepienia. Ważne jest to, aby jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę Polaków i wrócić do normalnego funkcjonowania. Polska dostaje tyle szczepionek, ile firmy są w stanie zabezpieczyć i tutaj raczej nie ma osób winnych. Jest to związane z mocami przerobowymi zakładów produkujących szczepionki. Dyrektor poinformował ponadto, iż laboratorium szpitalne jest wpisane na listę Ministra Zdrowia jako laboratorium covidowe, co oznacza, że obecnie  komercyjnie wykonywane testy PCR, będą finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

4. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z pytaniem czy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest możliwość wykonania testu na obecność COVID-19, który jest  honorowany do wyjazdu  za granicę oraz jaki jest jego koszt?

 

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak poinformował, iż jest taka możliwość. Jest to test PCR - międzynarodowy z tłumaczeniem. Wynik testu  PCR  jest  niepodważalny i uznawany na całym świecie. Koszt takiego badania to 450 zł, a czas oczekiwania na wynik - 30 minut. Również według wszelkich rekomendacji i przepisów prawa szybkie testy antygenowe są również honorowane za granicą, jednak niektóre kraje  wymagają testów PCR.

 

5. Radna Teresa Krupska poinformowała, że cieszy Ją wypowiedź Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie zmniejszania się liczby zachorowań na COVID-19, pojawienia się wolnych łóżek covidowych oraz wykonywania większej ilości szczepień. Należą się gratulacje i podziękowania, że wszystko sprawnie działa. Radną cieszy również to, że Dyrektor Grzegorz Lasak wyprowadził z błędu Radnego Jerzego Kordosa, który jakby podejrzewał, że ktoś jest winien temu, że wykonuje się mało szczepień. Tymczasem powód jest prosty, to dostawcy szczepionek nie wywiązują się z zawartych umów.

 

W odniesieniu do powyższego Radny Jerzy Kordos stwierdził, iż zadał konkretne pytanie, które nie zawierało żadnych podtekstów.

 

6. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek na własnym przykładzie wyjaśnił, iż nie ma żadnych problemów związanych ze szczepieniami, wystarczy tylko dokonać stosownej rejestracji. Przewodniczący Rady zachęcił do szczepień jako drogi walki z COVID-19 i szybszego powrotu do normalności.

 

7. Radny Jan Bartosik poinformował, iż ostatni opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu jest to Protokół Nr 120/2021 z dnia 31 marca 2021 roku. Radny zwrócił się z pytaniem czym jest spowodowana zwłoka i brak bieżących protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej?

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż przyjęta jest zasada, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, po przyjęciu go bez uwag na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu. Tak więc, protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2021 roku zostanie przyjęty przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, a następnie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  Posiedzenia Zarządu Powiatu w ostatnim czasie odbywały się rzadziej z uwagi na absencję pracowników Biura Rady.

 

Ad. 9

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej  Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 10.05  zamknął  XXV  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowegow Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,4511,xxv-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-19-kwietnia-2021-r).

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-04-23
Data publikacji:2021-04-23
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1073