Protokół Nr XXVI/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2021

Protokół Nr XXVI/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 21 maja 2021 r. w   Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie zdalnym [ PDF]

 

Znak: BR. 0002.2.26.2021

Protokół Nr XXVI / 2021
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 21 maja 2021 roku
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

 

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

oraz

 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Radca Prawny - Bożena Sadłos
 • Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Busko - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Idziego Opata w Zborówku.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 21. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2020 oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za rok 2020.
 22. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2020 rok.
 23. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
 25. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26.01.2021 roku, w związku z przeprowadzoną kompleksową kontrolą gospodarki finansowej Powiatu Buskiego.
 26. Sprawy różne i wolne wnioski.
 27. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00otworzył XXVI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z potwierdzoną imiennie listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych (Radny Jerzy Kordos uczestniczył w Sesji od godz. 9.07, Radny Roman Duda uczestniczył w Sesji od godz. 9.23, Rady Grzegorz Jankowski nieobecny usprawiedliwiony, Radna Bogusława Majcherczak nieobecna nieusprawiedliwiona, Radny Zbigniew Zioło, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka uczestniczył w Sesji do godz. 11.20), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji. Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

W związku z wnioskiem Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotra Wąsowicza - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego protokołu - Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 20, pkt 21 w  brzmieniu:

 

21. „Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania skargi według właściwości”.

 

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 21 otrzyma numerację 22,

dotychczasowy pkt 22 otrzyma numerację 23

dotychczasowy pkt 23 otrzyma numerację 24

dotychczasowy pkt 24 otrzyma numerację 25

dotychczasowy pkt 25 otrzyma numerację 26

dotychczasowy pkt 26 otrzyma numerację 27

dotychczasowy pkt 27 otrzyma numerację 28

 

 

 

W odniesieniu do powyższego Radny Stanisław Lolo zwrócił uwagę, iż Radni nie otrzymali w/w skargi. Jeśli Radni mają procedować w/w uchwałę, powinni znać treść skargi.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówi materiały w powyższym zakresie.

 

Radna Teresa Krupska poprosiła o omówienie treści w/w skargi.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz poinformował, iż do Rady Powiatu w Busku - Zdroju wpłynęła obszerna skarga od Mieszkanki miejscowości Stopnica na Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju i Inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju. Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Buskiego przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawa dotyczy wybudowanego ogrodzenia z blachy, ograniczającego widoczność. Sprawa toczy się od 2018 roku, merytorycznie rozpatrywana była na różnych szczeblach w tym w Starostwie Powiatowym, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach i Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie i została oddalona. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji biorąc pod uwagę art. 229 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustaliła, że Rada Powiatu może rozpatrywać skargi na działalność Zarządu Powiatu, Starosty Buskiego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W przypadku skarg na pozostałych pracowników Starostwa organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Starosta Buski. W zakresie skargi na pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skarga powinna zostać przekazana do rozpatrzenia przez Starostę Buskiego w zakresie działań Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, a w zakresie działań pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju.

Biorąc pod uwagę obowiązujące uregulowania, iż Rada Powiatu nie jest właściwa do rozpatrzenia w/w skargi, przygotowany został projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

 

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 20, pkt 21 projektu uchwały w  przytoczonym wyżejbrzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Innych wniosków w zakresie zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z wprowadzoną poprawką został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXV/ 2021 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 kwietnia 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

 

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 26 marca 2021 roku do dnia 21 maja 2021 roku przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. Sprawozdanie to zostało zamieszczone również, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego informując, iż poziom dofinansowania w zakresie inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg był zróżnicowany i kształtował się od 50% do 80%. Powiat Buski otrzymał dofinansowanie w wysokości 70%.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

 

Ad. 6

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju Jerzy Kolarz przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

 

Uchwała Nr XXVI / 276 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

 

Uchwała Nr XXVI / 277 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

 

Uchwała Nr XXVI / 278 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030 - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 279 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zabierając głos poinformował, iż 20 sierpnia 2012 roku Szpital w Busku - Zdroju wydzierżawił swoje prosektorium właścicielowi firm pogrzebowych na 3 lata. Została podpisana umowa dzierżawy z (z uwagi na podanie przez Radnego Jana Bartosika danych osobowych, nagranie w tej części zostało wyciszone),w której zobowiązał się płacić szpitalowi za dzierżawę 1700 zł miesięcznie. W § 7 pkt 8 umowy dzierżawy z tamtego okresu istniał zapis: dzierżawca zobowiązuje się pod rygorem natychmiastowego wypowiedzenia umowy, iż nie będzie prowadził jakiejkolwiek działalności związanej z prowadzeniem usług pogrzebowych na terenie prosektorium. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skoro ktoś prowadzi zakłady pogrzebowe to je reklamuje na terenie prosektorium. Radny zwrócił się z pytaniem czy ktoś to kontroluje? Ponadto, w którym momencie została zmieniona forma umowy dzierżawy na użyczenie, rezygnując z czynszu?

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przyznał, iż rzeczywiście tak jak Radny Jan Bartosik stwierdził zasady wydzierżawienia prosektorium od 2012 roku były określone w przedmiotowej umowie. Niemniej jednak w międzyczasie zmieniły się - zaostrzyły przepisy sanitarno - epidemiologiczne. Umowa zawarta w 2012 roku wygasła. Nowa umowa, w związku z brakiem zainteresowania innych podmiotów, podpisana została z tym samym Przedsiębiorcą, który w zamian za poniesione nakłady finansowe - doposażenie Prosektorium w celu spełnienia wymogów sanitarno - epidemiologicznych, zgodził się użytkować i zabezpieczyć nieodpłatanie szpital, przy czym korzysta z tej nieruchomości nieodpłatnie regulując wyłącznie koszty mediów. Takie porozumienie jest wygodne, wskazane i nieuciążliwe dla Szpitala. Dyrektor wskazał na trudności w zakresie pozyskania pracowników do prosektorium, bowiem nie jest to praca, którą chce wykonywać każda potencjalna osoba poszukująca pracy. Dyrektor poinformował również, iż właściciel konkurencyjnego zakładu pogrzebowego z Buska - Zdroju wystąpił do kilku instytucji, w tym do Ministerstwa Zdrowia, które wydało opinię prawną, że taka forma oddania nieruchomości Szpitala za zgodą Rady Powiatu w nieodpłatne użytkowanie przedsiębiorcy, który również prowadzi zakład pogrzebowy nie stanowi naruszenia prawa.

Czy jest prawdopodobieństwo reklamowania usług pogrzebowych? Tego Dyrektor Grzegorz Lasak nie wie, bowiem nie docierają żadne skargi czy sygnały w powyższym zakresie.

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupska o termin wygaśnięcia umowy i zawarcia nowej umowy na użyczenie bezpłatne, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak zobowiązał się do sprawdzenia powyższego i przekazania Radnej informacji w powyższym zakresie.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 15

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

1 Radny nieobecny podczas głosowania (niegłosujący)

 

Uchwała Nr XXVI / 280 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na oddanie w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości i mienia ruchomego - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Busko - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVI / 281 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Busko - Zdrój darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji pkt 13 porządku obrad głos zabrał Radny Tadeusz Jewiarz, który zgłosił wniosek o zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Parafii Szczaworyż o kwotę 10 tys zł oraz dla Parafii Tuczępy o kwotę 2 tys zł. Radny poprosił o przegłosowanie powyższego wniosku przed przystąpieniem do procedowania uchwał w pkt 13-19 dzisiejszego porządku obrad.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poinformował, iż zmiana w dniu dzisiejszym wysokości dofinansowań wiązałaby się z koniecznością wprowadzenia autopoprawek do uchwał dotyczących budżetu, które w dniu dzisiejszym zostały już podjęte, co spowoduje trudności techniczne. Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby dziś pozostawić wielkości dofinansowań bez zmian, natomiast Zarząd Powiatu pochyli się nad wnioskiem Radnego Tadeusza Jewiarza i po przeanalizowaniu dochodów rozważy możliwość zwiększenia dofinansowania na Sesji w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Głos zabrał Radny Jan Bartosik, który zwrócił się z pytaniem jakimi kryteriami kierowali się decydenci podejmując decyzję o ewentualnym wsparciu finansowym dla danej Parafii? Ponadto Radny zgłosił wniosek o zmniejszenie o kwotę 10 tys zł proponowanej dotacji dla Parafii w Świniarach i przekazanie jej dla Parafii w Szczaworyżu. Powyższe uzasadnił znajomością opinii konserwatora zabytków co do obiektu w Szczaworyżu, gdzie istniejący mur spełnia rolę opaski wzmacniającej skarpę, na której stoi Kościół, spod którego na dodatek wypływa źródło. W związku z powyższym należy jak najszybciej podjąć dalsze prace zabezpieczające. Znaczna część prac została już wykonana przy współudziale środków finansowych między innymi od Wojewody Świętokrzyskiego i Urzędu Marszałkowskiego. Przeznaczenie dodatkowych 10 tys zł dla tej Parafii byłoby pozytywnym wsparciem finansowym. Parafia w Świniarach co roku otrzymuje dużo większe dofinansowanie niż pozostałe Parafie w Powiecie Buskim.

Radny Tadeusz Jewiarz wycofał swój wniosek, jednocześnie przyjmując zobowiązanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jerzego Kolarza do uwzględnienia zgłoszonych wniosków przy procedowaniu na Sesji w miesiącu czerwcu 2021 roku.

Radna Teresa Krupska powołując się na zapisy z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu poinformowała, iż przedstawione przez Komisję Konkursową propozycje dofinansowań dla poszczególnych Parafii zostały zmienione na skutek ingerencji Skarbnika Powiatu. Radna chciałaby poznać pierwszą wersję dofinansowań ustaloną przez Komisję Konkursową. Zdaniem Radnej w tej pierwszej wersji dofinansowanie dla Parafii w Szczaworyżu oraz dla Parafii w Strożyskach było korzystniejsze.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w budżecie Powiatu Buskiego zabezpieczona została kwota w wysokości 70 tys zł na renowację zabytków. Komisja Konkursowa, o której mowa przedstawiła Zarządowi Powiatu swoją propozycję w zakresie udzielenia dotacji dla poszczególnych Parafii. Przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, iż zabezpieczona w budżecie Powiatu Buskiego kwota 70 tys zł na renowację zabytków została zwiększona o 100%. Rozdysponowana została zatem kwota w wysokości 140 tys zł. Kryteria jakie Komisja Konkursowa i Zarząd Powiatu brał pod uwagę to klasa i wiek zabytku, zabezpieczenie w pierwszej kolejności większych środków na renowacje zabytków wewnątrz Kościołów, zasobność danej Parafii oraz wcześniejsze dofinansowanie. Biorąc pod uwagę, iż głos decyzyjny w sprawie przedstawienia inicjatywy uchwałodawczej należy do Zarządu Powiatu przedstawione zostały Radzie Powiatu stosowne projekty uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło zwrócił uwagę, aby w przyszłym roku przekazać pomoc finansową również dla mniejszych, najbiedniejszych Parafii, będących w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie wyraził podziękowanie za udzielenie dotacji dla Parafii w Tuczępach.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek wyrazili słowa uznania dla Księży Proboszczów w swoich Parafiach - w Tuczępach oraz w Świniarach.

Radna Teresa Krupska zwróciła uwagę, iż zarówno w pierwszej jak i w drugiej wersji ogólna kwota dotacji wynosiła 140 tys zł, zmieniły się natomiast wysokości dotacji dla poszczególnych Parafii.

W związku z propozycją złożoną przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jerzego Kolarza, Radny Stanisław Krzak zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania uchwał.

Radny Jerzy Kordos udzielając wyjaśnień Radnej Teresie Krupskiej poinformował, iż w pierwszej wersji przy kwocie 70 tys zł Parafia w Strożyskach miała przyznaną dotację 9 tys zł i Parafia w Tuczępach miała przyznaną dotację 9 tys zł, natomiast po zwiększeniu środków o 100% Parafie te otrzymały po 15 tys zł dotacji.

Po dyskusji, również Radny Jan Bartosik wycofał swój wniosek, jednocześnie przyjmując zobowiązanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jerzego Kolarza do uwzględnienia zgłoszonych wniosków przy procedowaniu na Sesji w miesiącu czerwcu 2021 roku.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 282 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVI / 283 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 284 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło od godz. 11.20 za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka nie uczestniczył w dalszej części Sesji.

 

Uchwała Nr XXVI / 285 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 286 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu - stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Idziego Opata w Zborówku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 287 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Idziego Opata w Zborówku - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 288 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXVI / 289 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z dostarczaniem żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zabierając głos poinformował, iż przedmiotem skargi stosownie do art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Radny Jan Bartosik jako członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłaszał Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby w przyszłości poprosić na posiedzenie Komisji i wysłuchać stronę Skarżącą. Ponadto, Radny zwrócił uwagę, iż osoba, która wydawała decyzję, pisała o nadbudowie istniejącego ogrodzenia, ale ta sama osoba w innym dokumencie pisała o nadbudowie ogrodzenia przy istniejącym murze ogrodzeniowym. Radny określił to jako dwie różne rzeczy. Radny zwrócił również uwagę na brak możliwości wglądu w Starostwie Powiatowym w dokumenty przez Skarżącą, podczas gdy po przesłaniu dokumentów do wyższej instancji w Kielcach, tam dokumenty zostały Jej udostępnione. Radny Jan Bartosik poinformował, iż z dniem 21 maja 2021 roku składa do protokołu ustną rezygnację z pełnienia funkcji Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny Jan Bartosik podziękował za dotychczasową pracę w w/w Komisji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz nie zgodził się z uwagami Radnego Jana Bartosika informując, iż każdy interesant nawet w czasie trwania epidemii COVID -19 mógł skontaktować się telefonicznie lub osobiście z pracownikami Starostwa Powiatowego, uzyskując wszelkie potrzebne informacje, czy też będąc stroną w postępowaniu zapoznać się z dokumentacją w danej sprawie. Skarga o której mowa rozpatrywana była już na różnych szczeblach i została oddalona, to znaczy, że uchybień w procesie zgłoszenia i nadzoru nie było.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz zaznaczył, iż Komisja, którą kieruje wcale nie jest taką łatwą Komisją, skoro jej członkowie rezygnują. Stwierdził, że jako Przewodniczący do każdej skargi podchodzi z największą starannością. Wszelkie sprawy zawsze konsultuje z Radcą Prawnym Starostwa oraz Sekretarzem Powiatu. Sam z wykształcenia jest filologiem a nie prawnikiem. Skarga o której mowa jest bardzo złożona i dotyczy uwag na pracowników. W przypadku skarg na pracowników Starostwa organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Starosta Buski. W zakresie skargi na pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że skarga powinna zostać przekazana do rozpatrzenia przez Starostę Buskiego w zakresie działań Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, a w zakresie działań pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju. Stąd uchwała o przekazaniu skargi do rozpatrzenia według właściwości.

Radny Stanisław Lolo zwrócił się z pytaniem do Radnego Jana Bartosika, czy według Jego opinii przedmiotowa skarga powinna być rozpatrywana przez Radę Powiatu, czy tak jak twierdzi Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz nie podlega kompetencji Rady? Radny Stanisław Lolo stwierdził, iż nie ma zaufania do rzetelności Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotra Wąsowicza oraz uważa, że Radni powinni znać treść skargi.

Radny Jan Bartosik stwierdził, iż nie ma zwyczaju zadawania pytań radny - radnemu. Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę, iż w decyzji wydanej przez pracownika jest zapis: nadbudowa istniejącego ogrodzenia, natomiastta sama osoba na potrzeby Sądu Administracyjnego używa zapisu: nadbudowa ogrodzenia przy istniejącym murze ogrodzeniowym. Zdaniem Radnego są to dwie różne decyzje. Radny Jan Bartosik stwierdził, iż powinno się stronę skarżącą poprosić i wysłuchać. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powinna podjąć stosowne działania w ramach swoich kompetencji, po wysłuchaniu opinii prawnika.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poinformował, iż biorąc pod uwagę art. 229 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Rada Powiatu może rozpatrywać skargi tylko na działalność Zarządu Powiatu, Starosty Buskiego, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W przypadku skarg na pozostałych pracowników Starostwa organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Starosta Buski a w zakresie skargi na pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. I tak został przygotowany projekt uchwały. Po przekazaniu skargi, Starosta zapozna się z jej treścią i odniesie się do zarzutów w zakresie skargi na pracownika Starostwa.

Radny Stanisław Lolo stwierdził, iż Radny na Sesji ma prawo zadawać pytania każdemu. Ponadto podtrzymał swoje stanowisko, iż nie znając treści skargi Radni nie powinni głosować nad uchwałą.

Sekretarz Powiatu Jerzy Służalski zabierając głos poinformował, iż stosowne przepisy w zakresie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji jednoznacznie określają kompetencje w tym zakresie. W ustawie o samorządzie powiatowym została wprowadzona instytucja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie ze Statutem Powiatu Buskiego, po wpłynięciu skargi Komisja dokonuje analizy. Rada Powiatu musi działać zgodnie z przepisami prawa. Kodeks postępowania administracyjnego jednoznacznie określa w jakim zakresie Rada Powiatu rozpatruje skargi. Ta konkretna skarga dotyczy skargi na pracowników. Zatem zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego jeżeli organ jest niewłaściwy do rozpatrzenia skargi, w terminie 7 dni ma obowiązek przekazać skargę do organu właściwego i tak zostało to przygotowane.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 13

przeciw - 0

wstrzymał się - 3

Uchwała Nr XXVI / 290 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie przekazania skargi według właściwości- stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXVI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 21 maja 2021 roku - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 22

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego za rok 2020 oraz Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Buskiego za rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  21 do niniejszego protokołu - zostały przyjęte przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

Ad. 23

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Buskiego za 2020 rok - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr  22 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

Ad. 24

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 23 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 25

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 24 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 26

Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26.01.2021 roku, w związku z przeprowadzoną kompleksową kontrolą gospodarki finansowej Powiatu Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Powyższe dokumenty szczegółowo zostały omówione podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu w dniu 19 maja 2021 roku. Podczas Sesji Rady Powiatu Radni nie zabierali głosu.

 

Ad. 27

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radni Rady Powiatu otrzymali Uchwałę Nr 73/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

2. Radny Roman Duda zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie inwestycji budowy łącznika - jak zdaje egzamin i czy został on już w pełni oddany do użytku? Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem odnośnie zaangażowania Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Czy wcześniejsza dokumentacja sporządzona w powyższym zakresie jest nadal aktualna, czy wymaga uzupełnienia?

3. W odniesieniu do powyższego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż wybudowany łącznik jest rozwiązaniem, które w znaczący sposób poprawiło funkcjonowanie Szpitala. Inwestycja ta oczekuje jeszcze na ostatnią opinię - odbiór Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Odbyły się już odbiory końcowe takich instytucji jak Straż Pożarna, Sanepid oraz kompleksowa kontrola w tym zakresie. Co do dokumentacji na Szpitalny Oddział Ratunkowy, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż dokumentacja ta ma już ponad 3 lata i w wyniku podjętych działań przedłużających okres ważności, jest ona nadal ważna. Na pewno należało przeszacować wszystkie koszty i uaktualnić kosztorysy. Całość zadania szacowana jest na kwotę brutto ok. 15 mln zł. Ponadto Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż z dniem 1 czerwca 2021 roku w Szpitalu w Busku - Zdroju nie będzie już żadnych łóżek covidowych, a więc będzie otwarty dla pacjentów bez COVID-19. Dyrektor zwrócił również uwagę na znaczne zwiększenie się liczby hospitalizacji w Szpitalu w Busku - Zdroju.

4. Radny Stanisław Lolo poinformował o szokujących danych podawanych w mediach w zakresie rekordowej liczby zgonów w Powiecie Buskim w kwietniu 2021 roku. Jest to o ponad 100% zwiększona śmiertelność w porównaniu do kwietnia roku ubiegłego. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju co Jego zdaniem przyczyniło się do tak wysokiej śmiertelności, co zawiodło?

5. W odniesieniu do powyższego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż przyczyn jest wiele. Osobiście sądzi, że bardzo dużą przyczyną wzrostu śmiertelności jest jednak to, że Szpital w Busku - Zdroju w różnym stopniu, nawet w pewnym okresie w całości był szpitalem koronawirusowym, jedynym w Powiecie Buskim, który przyjmował pacjentów również z terenu całego województwa. To spowodowało wzrost zgonów. Statystyki te jednak nie odbiegają od średnich danych krajowych. Wzrost zgonów w całym kraju jest notowany prawie o 100% . Drugą przyczyną poza koranawirusem jest brak możliwości leczenia pacjentów z innymi chorobami, brak miejsca do leczenia tych pacjentów. Trzecią przyczyną jest podstawowa opieka zdrowotna - dostępność do lekarzy rodzinnych. Z tą dostępnością w okresie pandemii bywało bardzo różnie, czasem bardzo źle. Dyrektor podkreślił, iż reforma o której się mówi winna objąć całą sferę ochrony zdrowia począwszy od podstawowej opieki zdrowotnej, po specjalistkę, po szpitale czyli lecznictwo zamknięte i wreszcie po kształcenie kadr medycznych. To wszystko należy rozważyć. A co zawiodło? Zdaniem Dyrektora nic. Zaangażowanie personelu medycznego, pracowników i dyrektorów Szpitali w Polsce w czasie pandemii było ogromne i są to bohaterowie.

6. Radny Ludomir Leszczyński nawiązując do dyskusji, która miała miejsce w punkcie 21 dzisiejszego porządku obrad wyraził stanowisko, iż jest to nie na miejscu, że jeden Radny wysuwa jakieś inwektywy w stosunku do drugiego Radnego. Radnych wybierają Wyborcy i to Oni będą oceniać Ich pracę.

7. Radny Ludomir Leszczyński w imieniu Kierownika i Pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku - Zdroju złożył podziękowanie dla Starosty Buskiego za wyrażenie zgody i podpisanie stosownego dokumentu na podstawie, którego w razie kataklizmu lub innych sytuacji kryzysowych pracownicy Biura Powiatowego w Busku - Zdroju będą mogli wypełniać swoje obowiązki służbowe na rzecz mieszkańców Powiatu Buskiego. Tym miejscem najprawdopodobniej będzie sala konferencja Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

8. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka, czy otrzymał zgłoszenie o uszkodzeniu barier ochronnych na moście na rzece Maskalis w wyniku wypadku jaki się tam wydarzył. W związku z prośbą Radnej o spotkanie w terenie na w/w moście, celem wypracowania propozycji poprawy bezpieczeństwa, Dyrektor wyraził chęć wzięcia udziału w w/w spotkaniu. Dodał jednocześnie, iż dotychczasowe zabezpieczenie i oznakowanie mostu i nasypu funkcjonowało od dawna i sprawdzało się, natomiast na niedostosowaną do warunków prędkość i brak rozsądku trudno jest coś poradzić.

9. W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej, co do otrzymania decyzją Zarządu Powiatu dodatkowych środków finansowych, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż to są ciągle te same pieniądze, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg. Jeśli wyda się więcej na jedno zadanie, to zabraknie na inne. Dyrektor Krzysztof Tułak poinformował, iż koszenie poboczy na drogach powiatowych w 2021 roku odbędzie się dwa razy począwszy od miesiąca czerwca. Jeśli Rada Powiatu przeznaczy dodatkowe środki finansowe możliwe będzie trzykrotne koszenie poboczy. Dyrektor poinformował o środkach finansowych będących w dyspozycji dróg krajowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

10. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stanisława Lolo w zakresie drogi powiatowej na odcinku Pacanów ul. Biechowska za skrzyżowaniem z drogą nr 73 w kierunku Biechowa i zaśmieceniu wąwozów, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż śmieci te wyrzucane są przez samych mieszkańców. Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju uprzątnął śmieci znajdujące się w pasie drogowym, wyrównał pobocza i ustawił tam fotopułapkę. Jest apel do mieszkańców o nie zaśmiecanie tego terenu. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak wyraził chęć spotkania w terenie z Radnym Stanisławem Lolo w w/w miejscu, celem ustalenia zakresu prac na dalszym odcinku poprzez udrożnienie rowu lub wyrównanie pobocza. (Z uwagi na podanie przez Dyrektora PZD danych osobowych, nagranie w tej części zostało wyciszone).

11. Radny Stanisław Lolo nie zgodził się z uwagą zgłoszoną przez Radnego Ludomira Leszczyńskiego. Należy odróżnić inwektywę od wskazania merytorycznych błędów.

12. Radna Teresa Krupska zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z prośbą w imieniu Mieszkańców Starego Korczyna i Winiar, aby od Starego Korczyna do drogi krajowej przez m. Winiary wykopać rowy i odkrzaczyć pobocza, ponieważ przy opadach deszczu woda przelewa się przez asfalt.

13. Radny Jan Bartosik zwrócił uwagę, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego zamieszczane jest zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju wraz z porządkiem obrad. Natomiast brak jest projektów uchwał. Również na portalu busko.com. brak jest projektów uchwał. Radny poinformował, iż Mieszkańcy chcą mieć wgląd do treści uchwał.

14. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek przekazał Radnym zaproszenie na 30-lecie istnienia Domu Ojca Gwidona w Pacanowie oraz otwarcie nowego budynku dla dzieci i młodzieży w Pacanowie. Uroczystość odbędzie się dnia 31 maja 2021 roku od godz 11.00. (Z uwagi na podanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu danych osobowych, nagranie w tej części zostało wyciszone).

15. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem jak postępują prace przy adaptacji budynku po byłej szkole w Kostkach Dużych? Czy wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie z ewidencji składników majątku ruchomego i przekazanie do utylizacji oznacza, że pomału likwiduje się tę Placówkę? Jak zostanie zagospodarowany budynek w Winiarach, po przeniesieniu Placówki do nowej siedziby w Kostkach?

16. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach do Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie z ewidencji składników majątku ruchomego i przekazanie do utylizacji nie oznacza likwidacji Placówki, jest to standardowy wniosek dotyczący likwidacji zużytego, zepsutego wyposażenia czy też sprzętu komputerowego. Jeśli chodzi o budynek w Kostkach, to z uwagi na brak wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim. Stosowny przetarg oraz prace zostaną rozpoczęte po otrzymaniu zewnętrznego wsparcia finansowego. Odpowiadając na pytanie Radnej Teresy Krupskiej, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż dziś trudno jest jednoznacznie określić termin przeniesienia Placówki. Jeśli szybko znajdą się środki finansowe to w okresie wakacji ta inwestycja jest możliwa do zrealizowania.

 

Ad. 28

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.25zamknął XXVI Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXVI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 21 maja 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,4606,xxvi-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-21-maja-2021-r).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-06-08
Data publikacji:2021-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1070