Protokół Nr XXVII/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2021

Protokół Nr XXVII/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie zdalnym [ PDF]

 

Znak: BR. 0002.2.27.2021

Protokół Nr XXVII / 2021

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 30 czerwca 2021 roku

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

w Sesji udział wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

oraz

- Skarbnik Powiatu - Artur Polniak

- Adwokat - Magdalena Słupska - Ignacak

- Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021-2030.
 19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2021-2025".
 21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021-2023.
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego.
 23. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Busko - Zdrój, Gminą Solec-Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska.
 24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.
 25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 27. Informacja o wykonaniu w 2020 roku przez Powiat Buski planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.
 28. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
 29. Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za rok 2020.
 30. Sprawy różne i wolne wnioski.
 31. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.05 otworzył XXVII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z potwierdzoną imiennie listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (Radny Grzegorz Jankowski nieobecny usprawiedliwiony, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka uczestniczył w Sesji do godz. 12.05), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 26, pkt 27 w  brzmieniu:

27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko - Zdrój oraz Gminą Solec - Zdrój.

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji, tak więc:

dotychczasowy pkt 27 otrzyma numerację 28

dotychczasowy pkt 28 otrzyma numerację 29

dotychczasowy pkt 29 otrzyma numerację 30

dotychczasowy pkt 30 otrzyma numerację 31

dotychczasowy pkt 31 otrzyma numerację 32

Powyższy wniosek przytoczonym wyżej brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Innych wniosków w zakresie zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XXVI/ 2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 maja 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 21 maja 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. Sprawozdanie to zostało zamieszczone również, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomira Leszczyńskiego w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności swoich uczniów zamierza przystąpić do realizacji Projektu pod nazwą "Seminarium Jakości Kształcenia Matematycznego" we współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022. Projekt realizowany będzie nieodpłatnie w zakresie pogłębiania zainteresowań naukami ścisłymi a także wspierania przygotowań młodzieży do egzaminu maturalnego z matematyki.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył debatę nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020.

Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020 - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że nie było chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zamknął debatę nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2020.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik zabierając głos poinformował, iż Prokurator Prokuratury Okręgowej Wiesław Nowak prowadzi lub prowadził w roku 2020 postępowanie o umyślne niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie Starosty Buskiego tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Cyt: Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązku działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Radny Jan Bartosik poinformował, iż kierując się głęboką troską i życzliwością o Pana Starostę, przed tak ważnym głosowaniem chciałby zapytać jaki bieg ma ta sprawa? Czy jest w toku, czy się zakończyła, a jeśli tak to z jakim skutkiem?

W odpowiedzi na powyższe zarówno Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek jak i Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdzili, iż nie posiadają informacji w powyższej sprawie i nie wiedzą o jakie postępowanie chodzi. Nie wpłynęły żadne pisma, czy wezwania na przesłuchanie informujące o toczącym się postępowaniu.

Radny Jan Bartosik poinformował, iż oczekuje odpowiedzi i wyjaśnień w tej sprawie.

Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał się do sprawdzenia i udzielenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie w trakcie trwania Sesji w dniu dzisiejszym.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały
pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 15

przeciw - 3

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 291 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2020 rok - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego protokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 9

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego protokołu zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka z n/w pytaniami:

- Jak Dyrektor rozwiąże problem związany z podwyższeniem najniższego wynagrodzenia do ponad 3 tys zł z dniem 1 lipca? Czy w budżecie są na to środki i w jaki sposób wpłynie to na poziom budżetu Szpitala? Jak przedstawiać się będzie budżet Szpitala w II połowie 2021 roku przy uwzględnieniu nowych wycen i uregulowań z Narodowym Funduszem Zdrowia?

- W związku z zamknięciem oddziałów chirurgicznych w sąsiednich szpitalach - jaka jest sytuacja Oddziału Chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju? Czy zostanie zapewnione pełne zabezpieczenie pacjentów kierowanych do Szpitala w Busku - Zdroju z innych szpitali?

- Co z rehabilitacją pacjentów, którzy przeszli COVID-19? Jakie stwarzane możliwości rehabilitacji i jakie jest zainteresowanie i potrzeby pacjentów w tym zakresie?

- W jaki sposób Szpital w Busku - Zdroju przygotowuje się do kolejnego etapu walki z COVID-19?

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odpowiadając na powyższe pytania poinformował, iż bardzo głośno mówi się o kolejnej fali zachorowań na COVID-19. Jest już wiele zachorowań na kolejne odmiany koronawirusa i przykładem jest tu Wielka Brytania. Przygotowania do kolejnej fali są takie same jak wcześniej, to znaczy pełne zatowarowanie, pełne zabezpieczenie magazynów w środki ochrony osobistej, w takie rzeczy, które będą najprawdopodobniej trudno dostępne oraz drogie. Wcześniej zdarzały się sytuacje, że firmy, które wygrały przetarg i zobowiązane były dostarczyć szpitalowi pewien asortyment - tego asortymentu nie dostarczały zgodnie z cenami, ponieważ inne szpitale oferowały wyższe ceny. Dlatego też w tym roku towar w magazynach już fizycznie jest zabezpieczony, a płatności za towar rozłożone są na kolejne miesiące. Jeśli chodzi o przygotowanie oddziałów, to w tym zakresie bardzo dużo zrobiono w roku 2020. W zakresie Oddziału Chorób Zakaźnych, który jest jednym z 3 oddziałów w Województwie Świętokrzyskim, Dyrektor poinformował, iż wystąpił o zwiększenie liczby łóżek na tym oddziale z obecnych 19 na 44 łóżka. To zwiększenie łóżek jest też argumentem przemawiającym za tym, aby Szpitalowi w Busku - Zdroju zwiększono ryczałt. Ryczałt dotyczy miesięcy od 1 lipca do końca grudnia 2021, a więc jest on określany jako pewna hipoteza. Obecnie zauważalny jest wzrost ilości pacjentów szczególnie z terenu Powiatu Pińczowskiego - pacjentów chirurgicznych oraz od 15 lipca zamknięty zostanie Oddział Chirurgiczny w Szpitalu w Chmielniku, więc liczba pacjentów znacznie wzrośnie. Dyrektor poinformował, iż Szpital Powiatowy w Busku - Zdroju zgodnie ze statutem swojej działalności ma przede wszystkim zabezpieczać pacjentów z Powiatu Buskiego oraz oczywiście wszystkie przypadki ratujące życie. Dyrektor chciałby, aby osoby i instytucje decyzyjne dostrzegły, że Szpital Powiatowy w Busku - Zdroju przejmuje ciężar leczenia chirurgicznego z innych powiatów. Dyrektor wyraził nadzieję, że Wojewoda Świętokrzyski nie wyrazi zgody na to, aby również w Szpitalu w Chmielniku zamknięty został czasowo Oddział Chirurgiczny. Jeśli chodzi o rehabilitację pacjentów po przechorowaniu COVID-19, Dyrektor poinformował, iż przygotowana została góra Oddziału Chorób Zakaźnych pod głośno zapowiadaną rehabilitację stacjonarną. Niestety okazało się, że tę rehabilitację stacjonarną przejęły głównie uzdrowiska oraz te szpitale, które w swoich strukturach posiadają już oddziały rehabilitacji stacjonarnej. Szpital w Busku - Zdroju posiada tylko rehabilitację ambulatoryjną i otrzymał kontrakt na rehabilitację ambulatoryjną. Z zainteresowaniem pacjentów bywa różnie, tu Dyrektor zaznaczył, iż widać jeszcze strach mieszkańców, pacjentów, którzy boją się większych skupisk ludzi oraz boją się korzystać z opieki zdrowotnej w szpitalu, który wcześniej leczył pacjentów z COVID-19. Dyrektor zaznaczył, iż Uzdrowiska, które wcześniej nie były chętne do tworzenia oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19, obecnie otrzymują wsparcie finansowe w zakresie rehabilitacji stacjonarnej. Sprawa ryczałtu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju spędza sen z oczu. Ryczałt jest określony na poziomie roku 2019. Bardzo trudny rok 2020 zamknięty został małym zyskiem 116 tys. zł netto. Do końca 2021 roku, po zabezpieczeniu wypłaty wynagrodzeń wynikających z ustawy, a jest to kwota około 400 tys. zł miesięcznie z własnego budżetu szpitala, może doprowadzić do zadłużenia szpitala. Zabezpieczenie działalności szpitala - leczenie, wypłata wynagrodzeń, zapłata rachunków spowoduje, że w płatnościach będą duże zaległości i Dyrektor szacuje, że do końca roku 2021 wysokość zobowiązań to będzie ponad 5 mln zł. Taka sytuacja dotyczy większości szpitali w Polsce. Inne zagrożenia to również roszczenia cywilnoprawne. Środków na podwyżki, o które pyta Radny nie ma, jak również nie ma środków na bieżące wydatki. Łącznie średnio o 40% wzrósł poziom cen towarów i usług w stosunku do roku 2019. Nawet w przypadku otrzymania większego ryczałtu o 1 mln zł w miesiącu wrześniu czy październiku 2021 roku, to procedury i zakres liczenia tego ryczałtu są swoistą pułapką dla szpitali z powodu krótkiego okresu na ich realizację. W procedurach w leczeniu pacjentów należy to wykazać w 100%, co jest nieporozumieniem, bowiem pieniądze nie są przeznaczane tylko na leczenie, bo szpital jako przedsiębiorstwo na rynku musi płacić za media. Ryczałt powinien zatem być wykazany w 70%, a w 30% powinny być ujęte wydatki, które składają się na to leczenie, ale w innej formie. Otrzymane w miesiącu październiku środki finansowe nie zostaną wykorzystane i nie zostaną wykazane w procedurach, co oznacza kolejny mniejszy ryczałt. Dyrektor poinformował, że będzie ciężko, ale należy podjąć wyzwanie.

Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem o przedstawienie sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na koniec 2020 roku. Dochodzą słuchy, że Szpital w Busku - Zdroju jest bardzo zadłużony, czy w związku z tym grozi mu zamknięcie? Radna zwróciła się też z pytaniem odnośnie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz otwarcia specjalistycznego oddziału kardiologicznego, czy jakieś działania w tym zakresie zostały podjęte?

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż oczywiście Szpitalowi nie grozi żadne zamknięcie, natomiast może być zachwiana płynność finansowa szpitala o czym informował w swojej wcześniejszej wypowiedzi. Mówiąc konkretnie o stanie zadłużenia szpitala to od roku 2016 do roku bieżącego solidnie spłacane są wszystkie kredyty i pożyczki zarówno związane ze spłatą zobowiązań wymagalnych jak i kredytów inwestycyjnych. W tym czasie spłacono 7 426 328 zł. Pozostało zadłużenia inwestycyjnego długoterminowego 17 983 000 zł. Dyrektor poinformował, iż nie widzi tu zagrożenia braku środków na spłatę rat. Do tej pory Powiat Buski nie spłacał za Szpital żadnej raty. Dyrektor poinformował, iż jest to bardzo duże tempo spłaty. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania, które nie przekraczają terminów płatności 30 dniowych. To zobowiązanie wynika również z należności, ono jest tak zwanym korelatem należności. Należność to jest to co Narodowy Fundusz Zdrowia i inne podmioty przekazują szpitalowi na płatności. Ta należność, która wpływa na konto Szpitala staje się zobowiązaniem krótkoterminowym - na wypłatę wynagrodzeń. Wzrost o 7 mln zobowiązań krótkoterminowych pomiędzy początkiem roku 2020, a końcem roku 2020 wynika z tego, że te 7 mln należności wpłynęło również na konto szpitala z tytułu wypłaty dodatków covidowych. Dyrektor poinformował o wypłacie dodatków covidowych obecnie dla Oddziału Ortopedycznego, Oddziału Chirurgicznego oraz dodatków w kwotach po 5 tys. zł dla tych grup, które nie zostały wcześniej objęte dodatkiem covidowym. Dyrektor poinformował również o tak zwanym dodatku zembalowym dla pielęgniarek i położnych, który w Szpitalu w Busku - Zdroju został włączony do podstawy wynagrodzenia. To spowodowało, że jest to korzystne i skutkuje lepszym świadczeniem emerytalnym.

Odnośnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Dyrektor poinformował, iż jest aktualna, kompletna dokumentacja techniczna w tym zakresie i pozwolenie na budowę. Wystosowany został wniosek do Ministerstwa Zdrowia o przekazanie środków finansowych. Byłby to projekt realizowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szpitalny Oddział Ratunkowy to jest kwota 14,5 mln zł i obejmuje budowę od podstaw, wyposażenie, doposażenie lądowiska w nawigacje, system oświetleniowy oraz zagospodarowanie terenu wokół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jest duże wsparcie i lobbing Wojewody Świętokrzyskiego w tym względzie za co Dyrektor bardzo dziękuje i nadal prosi o wsparcie. Odpowiadając na pytanie w zakresie kardiologii, Dyrektor poinformował o toczących się rozmowach z firmą Intercard, która zwróciła się do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z listem intencyjnym. Sprawa jest w toku, jednak zauważalny jest pewien zastój.

Radny Roman Duda nawiązał do sprawy poruszonej na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju odnośnie groźby zamknięcia Oddziału Noworodkowego.

W odniesieniu do powyższego Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż powyższe wynika z pewnych założeń reformy systemu ochrony zdrowia, które wskazują, że wymagana jest liczba 500 porodów rocznie. Dyrektor nie zgadza się z powyższym założeniem. Dlaczego 500, a nie na przykład 300 porodów? Są to bariery, które przeszkadzają małym szpitalom, małym oddziałom rozwijać się. Zdaniem Dyrektora jest potrzeba reformy, zdiagnozowania i leczenia obecnego systemu zdrowia. Biorąc pod uwagę demografię i liczbę urodzeń w regionie nie ma się co spodziewać, że Szpital w Busku - Zdroju osiągnie 500 porodów rocznie. Jeżeli założenia zostaną wdrożone, należy rozważyć przekształcenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej odnośnie ilości porodów w 2020 roku, Dyrektor poinformował, iż akurat rok 2020 nie jest dobrym miarodajnym przykładem z uwagi na COVID-19, natomiast w roku 2019 odbyło się około 370 porodów.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 15

przeciw - 1

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXVII / 292 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu buskiego za 2020 rok - stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 73/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami, pozytywnie opiniująca przedłożone sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś, a następnie z uwagi na kłopoty techniczne Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak odczytali wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu oraz wyciąg z protokołu Komisji Rewizyjnej z posiedzenia z dnia 11 czerwca 2021 roku - stanowią załączniki nr 11 i 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr 95/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia
21 czerwca 2021 roku pozytywnie opiniująca wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Głos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, który poinformował, iż miniony rok 2020 nie należał do łatwych, bo już na etapie planowania budżetu było wiele problemów z zapewnieniem środków na wszystkie wnioskowane zadania, a dodatkowo musieliśmy się zmagać z pandemią wywołaną koronawirusem COVID-19. Z wielu zadań musieliśmy w roku ubiegłym zrezygnować, niektóre rozłożyć na dłuższy okres realizacji. Trzeba przyznać, że obecna sytuacja nie jest komfortowa dla samorządów, coraz częściej brakuje środków na realizację przypisanych ustawowo zadań, zwłaszcza oświatowych i służbę zdrowia. Plan dochodów budżetowych, po dokonaniu ostatecznych zmian zamknął się kwotą 107 889 054 zł, jego wykonanie zaś wyniosło 111 784 135,52 zł, co oznacza, że dochody zostały wykonane w 103%. Wydatki zaplanowano na 116 277 077,75 zł, natomiast ich wykonanie to 110 361 518,87 zł, co stanowi prawie 95% planowanych wydatków, w tym na wydatki majątkowe przeznaczyliśmy w roku ubiegłym 18 668 590 zł tj. prawie 17 % poniesionych wydatków ogółem. W sprawozdaniu z wykonania budżetu zostały przedstawione i opisane wszystkie rodzaje wydatków, dlatego też Wiceprzewodniczący Rady odniósł się do najważniejszych zadań, mających największy wpływ na realizację budżetu. Niewątpliwie największą pozycją w budżecie jest oświata, na którą wydatkowano w roku ubiegłym 46 672 200 zł, co stanowi 42% wydatków budżetowych ogółem. Subwencja oświatowa na rok ubiegły wyniosła tylko 41 571 618 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie placówek oświatowych wchodzących w skład jednostek organizacyjnych powiatu, tj. wynagrodzeń i pochodnych, obligatoryjnych składek i opłat, remontów, dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakupów i wydatków inwestycyjnych. W tym miejscu należy wspomnieć, że w ubiegłym roku mimo pandemii udało się zakończyć rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Broninie, który mimo wielu obietnic współfinansowania ze środków rządowych musieliśmy zrealizować z dochodów własnych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Pana Marszałka. Kolejną istotną pozycję stanowią zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej gdzie wydatkowano  15 228 482 zł, co stanowi bez mała 14 % wykonanych wydatków. Wydatkowane środki w ramach tego działu zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, rodzin zastępczych oraz Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej znaczną część, bo ponad 16 111 430,52 zł, tj. 14 % wykonanych wydatków budżetowych przeznaczyliśmy na utrzymanie dróg powiatowych, gdzie jak, co roku realizowaliśmy zadania z dochodów własnych powiatu, dużym wsparciem były dotacje z gmin z terenu Powiatu Buskiego oraz środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki tak ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu można było w ubiegłym roku wykonać prace inwestycyjne i remontowe na blisko 17 km dróg. Jest to może niewielka ilość w stosunku do 653 km dróg i 31 mostów, które pozostają na utrzymaniu Powiatu, jednakże należy podkreślić, że Powiat Buski po Kieleckim ma największą sieć dróg powiatowych w Województwie Świętokrzyskim mimo, iż pod względem dochodowości, ludności i wielkości znajduje się daleko za podium. Nie możemy również zapomnieć o wydatkach związanych z ochroną zdrowia, na Szpital Powiatowy w roku ubiegłym przeznaczono 2 573 557 zł, w tym na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego 2 029 516 zł. W trakcie roku Radni mieli czasem odmienne poglądy na niektóre tematy, dyskutowano, padały słowa krytyki, ale w większości spraw Radni dochodzili do porozumienia – i za to Wiceprzewodniczący Rady dzisiaj dziękuje. Dzięki temu udało nam się przetrwać w tak trudnym dla wszystkich okresie, a jednocześnie tak wiele w roku ubiegłym wykonać. Wiceprzewodniczący Rady skierował też słowa podziękowania Kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom zatrudnionym w jednostkach powiatowych. Podziękował za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw powiatu i mieszkańców. Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oceniła pozytywnie, co świadczy, że nasze działania znajdują potwierdzenie również w organach władzy państwowej. Dlatego też Klub Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 r.

Radna Teresa Krupska zabierając głos w dyskusji nawiązała do przeprowadzonej w roku ubiegłym kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Buskiego za 2019 rok i wcześniejsze okresy. Podczas tej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości. W podsumowaniu tej kontroli jest zapis: W trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybienia były w głównej mierze wynikiem nieprzestrzegania przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości Powiatu, a także niewłaściwego funkcjonowania kontroli zarządczej. Radna zwróciła się z pytaniem czy Członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali ten protokół, jeśli tak to do jakich wniosków Komisja doszła i jakie wnioski zostały wyciągnięte? Niektóre ze wskazanych uchybień i nieprawidłowości powtarzają się od kilku lat.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek stwierdził, iż Komisja nie odpowiada na pytania Radnych.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż kwestia kontroli jaka była przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową, kontroli kompleksowej obejmującej 4 lata i wybrane okresy była już dokładnie omawiana podczas Komisji Rady Powiatu. Oczywiście wskazane są uchybienia i nieprawidłowości jak w każdej pracy, jednak ta kontrola nie zarzuciła Zarządowi Powiatu wydatkowania choćby jednej złotówki niezgodnie z prawem. W przeciwnym przypadku byłyby zarzuty naruszenia dyscypliny budżetowej.

Ponadto Starosta Buski poinformował, iż Radny Jan Bartosik po raz kolejny stwierdził nieprawdę, publicznie podając niesprawdzone informacje. Przeciwko Staroście Buskiemu Jerzemu Kolarzowi nie toczy się żadne postępowanie. Gdyby takowe toczyło się, to na pewno by o tym wiedział dostając zawiadomienie z Prokuratury lub z Sądu. Starosta Buski Jerzy Kolarz zażądał sprostowania przez Radnego Jana Bartosika tej informacji lub skieruje sprawę do odpowiedniej instytucji. Starosta poinformował, iż sprawa o którą pyta Radny dotyczy wniosku Fundacji ekologicznej, dotyczy wydania pozwolenia na jeden z obiektów na terenie Powiatu Buskiego. W tej sprawie składali wyjaśnienia urzędnicy Starostwa Powiatowego. Wszystkie decyzje wydane przez Starostwo zostały podtrzymane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewodę Świętokrzyskiego i nikt nie zarzucił jakiegokolwiek przekroczenia przepisów w tym zakresie. Ponadto sprawa nie dotyczy Prokuratury Okręgowej w Kielcach lecz Prokuratury Rejonowej w Staszowie. Starosta Buski zażądał przeprosin w tej sprawie, bowiem rzucanie takich oszczerstw pod adresem Starosty może cały Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju postawić w bardzo niekorzystnym świetle.

Radny Jan Bartosik poinformował, iż jako Radny ma prawo zadawać pytania i z tego przywileju skorzystał w stosunku do Starosty Buskiego czy Zarządu Powiatu. Został zobligowany do tego przez Mieszkańców. Nie ma tu żadnego pomówienia. Postawione przez Radnego pytania były proste i klarowne. Jeśli Radny komuś ubliżył, choć nie czuje się, że komukolwiek ubliżył to publicznie przeprasza. Jako Radny zadaje pytania w imieniu Mieszkańców, którzy Radnego do tego zobowiązali.

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zwrócił uwagę, że obrad Sesji słuchają Mieszkańcy, którzy mogą odczytać pewne informacje inaczej. Łatwo jest bowiem kogoś oczernić, gorzej jest natomiast te informacje sprostować.

Starosta Buski Jerzy Kolarz przyjął przeprosiny Radnego Jana Bartosika.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odczytał pismo Prokuratury Rejonowej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2021 roku, informujące, iż w Prokuraturze Rejonowej nie są i nie były prowadzone postępowania przeciwko osobie Jerzy Kolarz Starosta Buski - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Zamykając dyskusję, Przewodniczący Rady poddał w/w projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 3

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 293 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok - stanowi załącznik
nr
15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył gratulacje Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radnym za udzielenie absolutorium, deklarując dalszą pracę na rzecz rozwoju Powiatu Buskiego. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zachęcił do współpracy dla wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Buskiego. Ponadto złożył podziękowania za pracę wszystkim Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu, Naczelnikom i Kierownikom Wydziałów oraz Pracownikom Starostwa Powiatowego za rzetelną pracę.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek o godz. 11.52 ogłosił przerwę, a po wznowieniu obrad o godz. 12.05 przystąpiono do realizacji punktu 12 porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka od godz. 12.05 nie uczestniczył w dalszej części Sesji Rady Powiatu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

1 Radny - Stanisław Lolo nieobecny podczas głosowania

Uchwała Nr XXVII / 294 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2020 rok oraz podziału wyniku finansowego za ten okres - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 14

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

1 Radny - Stanisław Lolo nieobecny podczas głosowania

Uchwała Nr XXVII / 295 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik nawiązał do wniosku zgłoszonego na poprzedniej Sesji Rady Powiatu w zakresie zwiększenia dotacji dla Parafii w Szczaworyżu o 10 tys. zł oraz dla Parafii w Tuczępach o 2 tys.. Parafia w Tuczępach otrzymała 2 tys. zł, natomiast Parafia w Szczaworyżu otrzymała tylko 8 tys. zł.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż są to kwoty jakie udało się Zarządowi Powiatu wygospodarować.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 296 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 297 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030 - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 298 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 299 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Tuczępach - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021-2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 300 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Buskim na lata 2021-2030 - stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 301 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. 20

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2021-2025".

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 302 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego na lata 2021-2025" - stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 21

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021-2023.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 303 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Buskim na lata 2021-2023 - stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. 22

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 304 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Busko - Zdrój, Gminą Solec-Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady poinformował jednocześnie, iż Rada Gminy w Solcu - Zdroju nie przyjęła współpracy w tym zakresie. Poprosił o wyjaśnienie czemu służy przedmiotowa uchwała oraz jak kształtować się będzie podział środków finansowych dla gmin uzdrowiskowych i tych gmin które uzdrowiskami nie są.

Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak oraz Członek Zarządu Tomasz Mierzwa przedstawili argumenty przemawiające za podjęciem przedmiotowej uchwały. Generalnie rzecz ujmując nie tworząc wspólnej strategii nie można aplikować o środki finansowe. Głosując przeciw tej uchwale od razu pozbawiamy się aplikowania o środki zewnętrzne. Im większa grupa tym większe szanse. Obecna perspektywa finansowa to 2030+. Gmina Pińczów i Gmina Kazimierza Wielka aplikują o status gmin uzdrowiskowych.

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa poinformował, iż Województwo Świętokrzyskie przyjęło Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2030+ jako najważniejszy i podstawowy dokument samorządu województwa określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu stanowiący punkt wyjścia do przygotowania pozostałych regionalnych dokumentów strategicznych i operacyjnych. W ramach tej strategii Województwo Świętokrzyskie przyjęło różnego rodzaju obszary m. in. obszar strategicznej interwencji obszar uzdrowiskowy - świętokrzyskie uzdrowiska. W ramach tego obszaru są Gmina Busko - Zdrój i Gmina Solec - Zdrój dysponujące zasobami wód leczniczych, Gmina Kazimierza Wielka w trakcie budowy infrastruktury uzdrowiskowej i gmina Pińczów starająca się o uzyskanie strefy uzdrowiskowej. Aby aplikować o jakiekolwiek środki finansowe w ramach tego obszaru strategicznego należy przygotować strategie dla tego obszaru. A strategię mo przygotować tylko i wyłącznie wszystkie podmioty wyznaczone przez województwo czyli te 4 gminy. Nie tworząc wspólnej strategii nie można uzyskać żadnego dofinansowania. Jest to minimalne kryterium, które należy spełnić. Jeśli ktoś głosuje przeciw tej współpracy to tak jakby od razu pozbawiał cały ten obszar możliwości uzyskania jakiegokolwiek dofinansowania.

Członek Zarządu Jerzy Kordos poinformował, iż nie jest przekonany co do utworzenia uzdrowisk w Kazimierzy Wielkiej czy w Pińczowie, bowiem nie tworzy się kopalni tam gdzie nie ma pokładów węgla.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zarówno Kazimierza Wielka jak i Pińczów mają zasoby i szansę na włączenie się w strefy uzdrowiskowe.

Radny Stanisław Krzak stwierdził iż patrząc z perspektywy doświadczenia samorządowego nigdy takie porozumienia nikomu nie zaszkodziły. Walcząc o środki finansowe z Unii Europejskiej większa grupa zawsze ma większe szanse. Radny uważa, że bezwzględnie należy zagłosować za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

Radny Roman Duda zabrał głos w kwestii formalnej - nazewnictwa. Nie należy mylić Uzdrowiska Solec - Zdrój z miejscowością uzdrowiskową. Uzdrowisko Solec - Zdrój jest prywatnym uzdrowiskiem i jest to zasadnicza różnica, natomiast Solec - Zdrój jest Gminą Uzdrowiskową.

Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż należy zakończyć dyskusję i przejść do głosowania. Jeśli Przewodniczący Rady nadal nie jest przekonany, może zagłosować przeciw. Radna jest za podjęciem przedmiotowej uchwały jako szansy na skorzystanie ze środków finansowych oraz rozwój poszczególnych gmin.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż każdy z Radnych również On ma prawo do zadawania pytań jeśli są jakieś wątpliwości.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 305 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Busko - Zdrój, Gminą Solec-Zdrój, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów celem współdziałania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska - stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 24

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 306 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach - stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej w zakresie przyjęcia stawek zaproponowanych przez przedsiębiorcę, który w 2021 roku świadczy usługi usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingu strzeżonym. W związku z zaskarżeniem podobnej uchwały w roku poprzednim, obecnie w wyniku postępowania wyłaniającego przedsiębiorcę, przyjęte zostały warunki przedstawione w ofercie.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 307 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad. 26

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Jednocześnie Przewodniczący Rady zachęcił Radnego Jana Bartosika o przemyślenie swojej decyzji i pozostanie w składzie Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Jan Bartosik poinformował, iż decyzja w powyższym zakresie jest przemyślana i ostateczna. Jeśli Radni w wyniku głosowania nie przyjmą powyższej rezygnacji to Radny ponownie złoży rezygnację z prac w/w Komisji.

Radny Stanisław Lolo zwrócił się z pytaniem czy poza względami zdrowotnymi są jeszcze inne powody rezygnacji z pracy w w/w Komisji?

Radny Jan Bartosik nie udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 4

przeciw - 3

wstrzymał się - 10

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do Pani Mecenas Magdaleny Słupskiej - Ignacak o zinterpretowanie wyniku głosowania.

Pani Mecenas Magdalena Słupska - Ignacak wyjaśniając wynik głosowania poinformowała, iż przedmiotowa uchwała nie została przyjęta, jednak w dalszej części posiedzenia w punkcie 31 sprawy różne, sprostowała swoją interpretację wyniku głosowania informując, iż uchwała została przyjęta 4 głosami za.

Uchwała Nr XXVII / 308 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 27

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko - Zdrój oraz Gminą Solec - Zdrój.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVII / 309 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Buskiego z Gminą Busko - Zdrój oraz Gminą Solec - Zdrój - stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 30 czerwca 2021 roku - stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 28

Informacja o wykonaniu w 2020 roku przez Powiat Buski planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr  33 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 29

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku - w brzmieniu stanowiącym załączniki nr  34 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 30

Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju za rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 35 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 31

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Jan Bartosik zgłosił ponownie rezygnację, a następnie po udzieleniu przez Panią Adwokat Magdalenę Słupską - Ignacak wyjaśnień co do wyniku głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, wycofał swoją rezygnację.

2. Radny Jan Bartosik poinformował, iż został powiadomiony przez Mieszkańców Gminy Stopnica, że ich zdaniem do przebudowy drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica-Folwarki-Skrobaczów na odcinku 1920 m używany jest materiał: cyt: rupieć i śmieci. Dnia 29 maja (sobota) Radny był na miejscu prowadzonej inwestycji i stwierdził, iż kamień spryzmowany w kilku miejscach i rozkładany na nowych zjazdach jest wymieszany z folią, papą, fragmentami korzeni, plastiku, desek oraz elementami gumy i wykładziną filcową. Radny uznał, że kompetentną osobą w tej sprawie jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego poprosił o kontrolę. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 31 maja (poniedziałek) kontrolując budowę w obecności Kierownika budowy, Wykonawcy i innych osób stwierdził, że kamień używany do utwardzenia zjazdów i mostków do prywatnych posesji jest zanieczyszczony materiałami plastikowymi oraz materiałami tworzyw sztucznych i organicznych. Wykonawca został zobligowany do niezwłocznego usunięcia niewłaściwego materiału z terenu budowy i w ciągu 2-ch dni to zrobił. Wymieszane kruszywo ze śmieciami usunął przywożąc w to miejsce czyste. Radnemu nasuwa się pytanie gdzie był Starosta Buski, gdzie nadzór, gdzie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg? Nie można przejść obojętnie jak dzieje się coś złego. Ten kamień przez kilka dni był dowożony i Mieszkańcy zwrócili uwagę jaki to jest materiał. Radny poinformował, że nie ma złośliwości z Jego strony - była to interwencja Mieszkańców. Okazało się, że skuteczna, kamień zanieczyszczony został zabrany i przywieziony nowy. Radny poinformował, iż mógł jeszcze poinformować ochronę środowiska, bo miejsce na śmieci jest na wysypisku śmieci a nie na drodze. Radny uważa, że nawet jeśli to był materiał na zjazd tymczasowy, to Wykonawca tego i tak by nie pozbierał i nie wywiózł, lecz uzupełnił wierzch lepszym materiałem i tak by już zostało.

3. Do powyższego odniósł się Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, który tak jak już to wyjaśniał na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu nie rozumie postępowania Radnego Jana Bartosika. Jego zdaniem jest to szczyt hipokryzji, bowiem Radny mógł wcześniej przed nagłośnieniem sprawy o to wszystko spokojnie zapytać. Jest to typowe działanie, żeby kogoś zdyskredytować. Dnia 14 maja br. była jedna z pierwszych dotkliwych burz w miejscowościach Folwarki, Kąty Stare. Podjęte wówczas zostały działania w zakresie zabezpieczenia ludzi, mienia oraz rozpoczętej budowy drogi. Po tygodniu znów się powtórzyła burza równie intensywna. Aby zabezpieczyć Mieszkańcom doraźne dojazdy do pól i do posesji Wykonawca wysypał na kilka zjazdów (nie na wszystkie) kamień, który był kamieniem zastępczym, na czas określony. Na ten czas wysypanie docelowego kamienia z ryzykiem, że znów po burzy zabierze go woda byłoby działaniem nieekonomicznym. Żeby nie było wątpliwości, prawo czyli specyfikacja istotnych warunków zamówienia dopuszcza stosowanie kamienia z rozbiórki w takich wypadkach na tymczasowe zjazdy. Radny posiada przecież takie informacje, jednak fakty interpretuje tak, aby służyły do dyskryminowania ludzi. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak takiego postępowania nie rozumie. Odnośnie wykonania podbudowy przedmiotowej drogi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że budowę skontrolował Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju, na którego polecenie wykonano odkrywki w nawierzchni drogi. Nie stwierdzono wad w podbudowie ani też w użytym materiale. I takie są fakty. Roboty nie zostały jeszcze odebrane ani nie zostały zapłacone. Radnemu nie chodzi zatem o prawdę tylko o nagłośnienie sprawy.

4.Radny Jan Bartosik zabierając głos stwierdził, iż liczył, że Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zreflektuje się i przyzna, że miejscem dla śmieci jest wysypisko śmieci. To, że kamień był tak mocno zanieczyszczony to Dyrektor winien zauważyć. Świadczy o tym również to, że kilka wywrotek zostało zabranych z powrotem.

5. Radny Tadeusz Jewiarz poinformował, iż przedmiotowa sprawa była dyskutowana również podczas Komisji Rady Powiatu. Radny najbardziej ubolewa nad formą wyjaśnienia tej sprawy przez Radnego Jana Bartosika, która w tym przypadku była ponad stan. Jego zdaniem oczywiście wszelkie działania powinny być zgodne z prawem, ale w razie wątpliwości powinny być w pierwszej kolejności wyjaśniane i załatwiane tu na miejscu.

6. Radny Piotr Wąsowicz zgłosił interpelację wywołaną spotkaniem z Radą Sołecką sołectwa Młyny i dotyczy drogi powiatowej Nr 0060T. Droga przez wieś jest generalnie zniszczona, pełna dziur i załamań po bokach. Masa użyta do łatania dziur topi się przy wysokich temperaturach, zostaje na butach i kołach samochodu. Po dużych deszczach tworzą się ogromne kałuże, brak jest odprowadzeń, rowy nie odbierają wody z drogi. W zeszłym roku złożony przez Powiat Buski wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie został przyjęty. Powiat Buski nie otrzymał środków na ten wniosek. Aktualnie są łatane dziury na w/w drodze. Radny zwrócił się z pytaniem jakie są możliwości poprawy stanu tej drogi? Czy istnieje możliwość ponowienia wniosku w roku bieżącym? Mieszkańcy są zniecierpliwieni, niezadowoleni z takiej sytuacji. Jedna warstwa asfaltu na tej drodze została położona w 2004 roku. Bezpieczeństwo na w/w drodze szczególnie jesienią i zimą jest zagrożone. Mieszkańcy oczekują konkretnego działania.

7. Radny Piotr Wąsowicz w imieniu Mieszkańców miejscowości Łagiewniki poinformował, iż na wysokości posesji 21 na drodze powiatowej studzienka kanalizacyjna została oberwana i obrywa się z każdym dniem wraz z poboczem drogi. Droga przez wieś jest wąska. Drogą tą jeżdżą samochody ciężarowe. Radny zwraca się z prośbą o szybką i skuteczną interwencję do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, aby nie doszło do nieszczęścia.

8. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odnosząc się do interpelacji Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie drogi powiatowej Nr 0060T i ponownego zgłoszenia jej jako wniosku do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, poinformował, iż ostateczna decyzja w tej sprawie leży w gestii Rady Powiatu. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował o nowych zasadach rozpatrywania wniosków w zakresie sutków nawalnych deszczy. Zasady te nie przystają do realiów chociażby w zakresie terminów i przygotowania dokumentacji. Skierowane zostały wnioski o zmianę zasad w tym zakresie.

9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odnosząc się do informacji Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie oberwania się studzienki kanalizacyjnej przy drodze w miejscowości Łagiewniki, zobowiązał się do zawiadomienia odpowiednich służb w tym przypadku Zakładu Komunalnego do zabezpieczenia w/w miejsca. Natomiast Dyrektor dodał, iż na drodze przez miejscowość Łagiewniki nie powinny się znajdować ciężkie samochody, bowiem jest tam ograniczenie tonażu do 10 ton.

10. Radny Jan Bartosik zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju z pytaniem ile kosztuje koszenie obustronne 1 km poboczy z podaniem szczegółowej wyceny?

11. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż 1m2 koszenia poboczy przez firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu to jest koszt w granicach 12 - 15 groszy. Przy 650 km dróg powiatowych razy dwa (obustronnie) to jest 1300 km dróg. Po pomnożeniu przez metry kwadratowe daje to kwotę około 150 tys. zł za jedno koszenie. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju wykonuje te prace we własnym zakresie w granicach kwoty 40 tys. zł.

Ad. 32

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.50 zamknął XXVII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-07-22
Data publikacji:2021-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:1086