Protokół Nr XXVIII/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 sierpnia 2021

Protokół Nr XXVIII/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w trybie zdalnym [ PDF]

 

Znak: BR. 0002.2.28.2021

 

Protokół Nr XXVIII / 2021

z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju

która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2021 roku

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

(zdalny tryb obradowania)

 

w Sesji udział wzięli:

Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

 

oraz

- Henryk Kaczmarski - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach

- Łukasz Musiał - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Kierownik Nadzoru Wodnego w Busku - Zdroju

- Skarbnik Powiatu - Artur Polniak

- Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski

- Radca Prawny - Bożena Sadłos

- Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

- Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju.
 11. Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2020:
  - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,
  - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach,
  - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu,
  - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie,
  - na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.
 12. Sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim" za lata 2019-2020.
 13. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku - Zdroju.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00 otworzył XXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z potwierdzoną imiennie listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (Radny Grzegorz Jankowski nieobecny usprawiedliwiony, Radny Zbigniew Zioło nieobecny nieusprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 10, pkt 11 w  brzmieniu:

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

oraz po pkt 11, pkt 12 w  brzmieniu:

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 6 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych.

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz w imieniu Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Samorządowe Busko - Zdrój zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad przed punktem Sprawy różne i wolne wnioski punktu w brzmieniu:

Stanowisko Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie „Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” oraz „ Projektu Aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Kolejne punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

Innych wniosków w zakresie zmian porządku obrad nie zgłoszono.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 10, pkt 11 przytoczonym wyżej brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 11, pkt 12 przytoczonym wyżej brzmieniu, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad przed punktem Sprawy różne i wolne wnioski punktu w brzmieniu: Stanowisko Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie „Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” oraz „ Projektu Aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym”, został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Radny Jan Bartosik przypomniał, że na poprzedniej Sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 roku zadawał Staroście Buskiemu kilka pytań. Zadał pytania jaki jest bieg sprawy - czy jest w toku, czy się zakończyła, a jeśli tak to z jakim skutkiem oraz czego dotyczyła sprawa, którą prowadził Pan Prokurator i na te pytania nie otrzymał odpowiedzi. Radny z całą mocą podkreślił, iż w ubiegłym roku było prowadzone postępowanie w sprawie umyślnego niedopełnienia obowiązków w dniu 29.09.2014 roku w Busku - Zdroju, województwo świętokrzyskie przez funkcjonariusza publicznego w osobie Starosty Buskiego w następstwie wydania decyzji z dnia 29.09.2014 roku Znak: RLO.6233.14.2014 w sprawie udzielenia firmie (bez podania nazwy) zezwolenia na przetworzenie odpadów na działce Nr 676/1 676/2 i 677 położonej w Gnojnie pomimo braku wymaganej przepisami prawa decyzji środowiskowej Wójta Gminy Gnojno, to jest o przestępstwo z art. 231 § 1 Kodeksu karnego. Radny Jan Bartosik przytoczył treść pisma Prokuratora, który w swoim uzasadnieniu podaje: Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Buskiego Znak: RLO.6233.14.2014 z dnia 29.09.2014 roku doszło do naruszenia dyspozycji art. 231§ 1 Kodeksu karnego. Stwierdzić przy tym jednakże należy, że czyn opisany w dyspozycji art 231 § 1 Kodeksu karnego tak w dniu 29.09.2014 roku jak i obecnie jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech. Zgodnie z treścią dyspozycji art. 101 §1 pkt 4 Kodeksu karnego karalność przestępstwa zagrożonego taką karą ustaje jeżeli od jego popełnienia upłynęło 5 lat. Skoro więc powyższego czynu dopuszczono się w dniu 29.09.2014 roku to tym samym jego karalność ustała z dniem 29.09.2019 roku, a mianowicie przestępstwo wynikające z dyspozycji art. 231§ 1 Kodeksu karnego przedawniło się w dniu 29.09.2019 roku. Radny poinformował, iż faktem jest, że Wydział do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadził to postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Staszowie, ale umorzenia tego postępowania dokonał Prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach, ponieważ taką pieczątką się posłużył - było to z datą 8.09.2020 roku. Radny Jan Bartosik zwrócił się zatem z pytaniem jaką nieprawdę podawał, bo to właśnie Starosta Buski zarzucił Radnemu na ostatniej Sesji. Cyt.: po raz kolejny stwierdził nieprawdę publicznie podając nieprawdziwe informacje, zażądał sprostowania lub skieruje sprawę do odpowiedniej instytucji. Radny Jan Bartosik stwierdził, że Mieszkańcy i Radni mają prawo wiedzieć. Źle się dzieje, że takie sprawy i już kilka razy Radni byli świadkami, że ani Zarząd Powiatu ani Rada Powiatu o tym nie wie. O tym co się dzieje w Starostwie Powiatowym Radni powinni wiedzieć. Ponadto Radny zaznaczył, iż wiele jest w kraju firm, które mają się zajmować ochroną środowiska, a zwożą różne substancje toksyczne trując środowisko i ludzi tam zamieszkujących. W województwie świętokrzyskim mamy przykład Nowin. Radny Jan Bartosik zaznaczył również, iż Radni byli świadkami w jak wielkiej dyspozycyjności jest Prokuratura względem Starosty Buskiego. W ciągu 15-20 minut Starosta otrzymał odpowiedź z Prokuratury podczas gdy w innych sprawach Mieszkańcy nie mogą doczekać się odpowiedzi. Radny Jan Bartosik stwierdził, iż nie oczekuje przeprosin ze strony Starosty Buskiego, niech tylko przeprosi Mieszkańców, że Ich wprowadzał w błąd wiedząc, że Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju zajmował się przygotowaniem w/w decyzji. Radny poinformował, iż ma uwagi do protokołu, ale nie będzie tego rozszerzał, natomiast podczas głosowania wstrzyma się od głosu. Radny Jan Bartosik poinformował, iż jeśli Przewodniczący Rady będzie chciał zapoznać się z postanowieniem Prokuratora o umorzeniu śledztwa to Radny jest do dyspozycji i może je udostępnić.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż jeśli do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęłyby jakiekolwiek pisma to poinformowałby o tym bezzwłocznie Radnych Rady Powiatu.

Starosta Buski Jerzy Kolarz w celu wyjaśnienia i sprostowania poinformował, iż na poprzedniej Sesji Radny zarzucił Staroście, że przeciwko Staroście Buskiemu toczyło się i toczy postępowanie. Gdyby się formalnie toczyło jakiekolwiek postępowanie i zostałby postawiony zarzut to Starosta Buski na ten temat cokolwiek by wiedział. Starosta wyjaśnił, iż w tej sprawie mogło toczyć się postępowanie, natomiast nikt, ani Prokurator ani żadna instytucja nie poprosiła Starostę Buskiego o jakiekolwiek wyjaśnienia, zeznania czy informacje. Widocznie waga sprawy była na tyle błaha. Pozwolenie, o którym mowa wydane zostało wówczas zgodnie z przepisami prawa. W tym czasie przepisy zmieniły się i była inna interpretacja. Więc, jak Radny widzi nikt nic nie zarzucił Staroście i Starostę dziwi również stwierdzenie Radnego o jakiejś dyspozycyjności Prokuratora względem Starosty. Starosta Buski chcąc udzielić Radnym i Mieszkańcom odpowiedzi w związku z tym, że padł zarzut na Sesji Rady Powiatu, w trybie dostępności do informacji publicznej zwrócił się do Prokuratury o wyjaśnienie tej sprawy. Jak Radny Jan Bartosik wie stosowne pismo z Prokuratury informujące, iż przeciwko Staroście Buskiemu nie toczy się i nie toczyło się żadne postępowanie, przekazane zostało Przewodniczącemu Rady Powiatu. Gdyby Starosta Buski miał postawiony jakikolwiek zarzut, to Prokurator skierowałby wniosek czy też akt oskarżenia do Sądu, a czegoś takiego nie było. Jak stwierdził wcześniej Przewodniczący Rady Powiatu, Rada Powiatu nie została poinformowana, bo nie było takiej sprawy. Gdyby Starosta Buski miał cokolwiek na sumieniu to wówczas tłumaczyłby się przed Radą Powiatu, w tym przypadku Staroście Buskiemu na piśmie nikt żadnego zarzutu nie przedstawił.

Radny Jan Bartosik chciałby, aby Starosta Buski dokonał sprostowania, bowiem Radny na poprzedniej Sesji w swojej wypowiedzi nigdzie nie użył słowa, że przeciwko Staroście toczy się postępowanie. Nie ma też takiego zapisu w Jego wypowiedzi w protokole z 30 czerwca 2021 roku z poprzedniej Sesji Rady Powiatu. Radny poprosił też o zamknięcie dyskusji w powyższej sprawie.

Protokół Nr XXVII/ 2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 10 sierpnia 2021 roku przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. Sprawozdanie to zostało zamieszczone również, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd odbył 5 posiedzeń.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna Teresa Krupska zabrała głos odnośnie informacji zawartej w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu dotyczącej złożonego przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie o uznanie dwóch sztuk drzew za złom lub wywrot spowodowany nawałnicą. Zdaniem Radnej drzewa te były prawdopodobnie zmurszałe i z tego powodu przewróciły się podczas burzy. Radna przypomniała, że była przecież stosowna opinia dendrologa, który badał drzewa i wskazał te, które należało wyciąć. Zdaniem Radnej drzewa, które zostały wcześniej wycięte jako chore, były zdrowe i są na to dowody - pnie po tych drzewach, a  drzewa które pozostały na placu były spróchniałe i przewróciły się podczas burzy. I to zdaniem Radnej jest chore i właśnie na tym polega cała ta zawierucha, która dzieje się wokół Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.

Odnośnie informacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krzysztofa Eliasza o spotkaniu, które odbyło się w Nowym Korczynie, Radna Teresa Krupska poinformowała, iż nie wiedziała o tym spotkaniu i nie zna też przebiegu i wyników tego spotkania. Radna Teresa Krupska przypomniała, iż kiedyś wokół terenów Nidy 2000 wykupione zostały dziesiątki hektarów pól i miał tam powstać zalew oraz tereny rekreacyjne, jednak do tego nie doszło. Czy te pola, które są obecnie użytkowane zostały odkupione? Według wiedzy Radnej to Nida 2000 jest obecnie właścicielem tych działek. Zdaniem Radnej tej sprawie należałoby się dokładnie przyjrzeć. Czy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma wiedzę w tym zakresie?

Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego poinformował, iż nie ma wiedzy co do sprawy dotyczącej wykupu pól. Radna Teresa Krupska nie sprecyzowała kto i jak dokonał ich wykupu. Natomiast jest to do sprawdzenia w ewidencji gruntów.

Odnosząc się do wywrotu drzew na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach spowodowanego nawałnicą, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż stosowna dokumentacja - zdjęcia, z którymi można się zapoznać wyraźnie wskazują, że drzewa te były zdrowe, zostały jednak wyrwane z korzeniami przez silny wiatr. Poprzednio wycięte drzewa posiadały stosowną opinię dendrologa. Dopatrywanie się tu przez Radną jakiejś złośliwości jest po prostu nie na miejscu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 310 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 311 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 312 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 313 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Radny Jan Bartosik nawiązując do głosowania imiennego z poprzedniej Sesji Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 roku w pkt 26 Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie odwołania Radnego ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, poinformował, iż wówczas Radny Andrzej Gądek głosował przeciw, a Radny Jerzy Kordos wstrzym się od głosu i oczywiście w/W Radni mieli takie prawo. Radny Jan Bartosik poinformował, iż chciałby się zrewanżować i przy Podjęciu uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju, gdzie deleguje się radnych: Andrzeja Gądka i Jerzego Kordosa - zagłosuje przeciw.

Przewodniczący Rady Andrzej Gądek zauważył różnicę w tym rewanżu, bowiem On chciał zatrzymać Radnego Jana Bartosika na stanowisku Członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a Radny Jan Bartosik nie chce Przewodniczącego dopuścić do stanowiska Członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 314 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 315 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 6 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXVIII / 316 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na okres 3 lat powierzchni użytkowej 6 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Sprawozdania roczne z działań podejmowanych w roku 2020:

- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Busku - Zdroju,

- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Proszowicach,

- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Połańcu,

- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Staszowie,

- na obszarze administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Jędrzejowie.

- w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki nr 11, 12, 13, 14, 15 do niniejszego protokołu zostały przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

W dyskusji nad w/w sprawozdaniami głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, który poinformował, iż Mieszkańcy terenu Gminy Solec - Zdrój od lat borykają się z problemem powodzi, zalewania i podtopień po każdych intensywnych opadach deszczu i nawałnicach. Problem ten nawarstwia się od kilku lat, ale z każdym rokiem jest coraz gorzej W miejscowości Ludwinów płynie Kanał Strumień do którego dopływa tzw. Rzoska od Solca - Zdroju. Wody opadowe spływają od Buska - Zdroju, Dobrowody, Piasku - wszystkie te drobne cieki prowadzą w kierunku Solca - Zdroju. Kilka Gmin od Korczyna do Górnowoli jest najbardziej dotknięte powodziami i podtopieniami. W ostatnich dniach w wyniku intensywnych opadów deszczu i nawałnic wystąpiły podtopienia domów, gospodarstw, pól. Była wówczas mobilizacja służb, jednak jak Przewodniczący Rady zauważył wcześniej nie podejmuje się żadnych działań zapobiegawczych, takich jak chociażby przejście wzdłuż Kanału Strumień i zlikwidowanie zapór od bobrów. Przychodzące częste alerty informujące o nadmiernych opadach deszczu powinny mobilizować odpowiednie służby do działań w celu zminimalizowania skutków nawałnic. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem kto nadzoruje zastawę w Biechowie przy stawach rybackich? Wczoraj przejeżdżając zauważył, że zastawa jest do górnych granic, więc woda jeżeli ma zaporę rozlewa się na pola. Na dzień dzisiejszy w miejscowości Ludwinów setki hektarów pól w kierunku łąk biechowskich do drogi tarnowskiej znajduje się 40 centymetrów pod wodą, a rolnicy nie zebrali tam zbóż jeszcze w 70%. Przewodniczący Rady poinformował o braku przejezdności samochodem osobowym dróg powiatowych Zielonki - Błotnowola i Świniary - Trzebica - Oblekoń. Przewodniczący Rady rozumie, że ten Kanał nie odbierze tak dużego uderzenia nadmiernych intensywnych opadów deszczu, ale przy odpowiedniej konserwacji i poszerzeniu byłby szybszy spływ wód opadowych, a gdy tego spływu brak to trzeba czekać na wyparowanie wody, czyli przez około miesiąc czasu rolnicy nie będą mogli wjechać na pola. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zauważył, iż dwa lata temu czyszczono Kanał Strumień od połowy, a prawo mówi, że każdą rzekę czyści się od dołu. Przewodniczący Rady zaprasza przedstawicieli Wód Polskich do wizytacji Kanału Strumień. Przewodniczący Radny poinformował również, iż około 800 m od miejscowości Zielonki w kierunku miejscowości Świniary znajduje się Kanał, który w czasie ostatnich podtopień był prawie pusty. Kanał ten mógłby odbierać wody od Solca i odciążyć Kanał Strumień i Rzoskę. Czemu zatem służy ten Kanał, skoro podczas powodzi był pusty i nadal jest pusty, a w roku ubiegłym był konserwowany i odnowiony? Z takim pytaniem również Wójt Gminy miał wystąpić do przedstawicieli Wód Polskich. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek w imieniu Mieszkańców zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Henryka Kaczmarskiego o analizę przedstawionych problemów oraz podjęcie stanowczych działań zmierzających do ich rozwiązania. Przewodniczący Rady zauważył też, iż obecny podział i rejonizacja Państwowych Gospodarstw Wodnych - Wody Polskie nie jest czytelna dla mieszkańców, bo na przykład Kanał Strumień podlega pod Zarząd Zlewni w Sandomierzu.

Henryk Kaczmarski - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach potwierdził, iż Kanał Strumień podlega pod teren działania Zarządu Zlewni w Sandomierzu. Taki jest podział Wód Polskich, który jest przyjęty w systemie zlewniowym, czyli tak jak wody powierzchniowo spływają. Dyrektor Henryk Kaczmarski poinformował, iż zanotował wszystkie spostrzeżenia i uwagi i zobowiązał się do niezwłocznego przekazania ich do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz poparł wypowiedź Przewodniczącego Rady również wnioskując do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o podjęcie działań w przedmiotowym zakresie. Wiceprzewodniczący Rady podkreślił fakt zmieniającego się klimatu. Doświadczamy tego dotkliwie i wszyscy musimy podejmować mądre i racjonalne działania. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, iż Struga Biechów jest to mały strumyk, przebiegający przez całą wieś Biechów, który ostatnio co roku wylewa niszcząc domostwa i gospodarstwa. Największy problem jest oczywiście podczas intensywnych opadów deszczu i nawałnic. W roku bieżącym Wody Polskie podjęły działania w kierunku planów poszerzenia koryta w/w Strugi. Takie działanie oczywiście jest zasadne, ale rozwiązaniem, które pomogłoby zażegnać problem jest wykonanie obwałowań Strugi Biechów. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach o skierowanie powyższego wniosku do odpowiednich instytucji, celem zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Wód Polskich na realizację przedmiotowego zadania.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Henryk Kaczmarski określił powyższy wniosek Wiceprzewodniczącego Rady jako wniosek inwestycyjny, w związku z powyższym zasadnym byłoby, aby Rada Powiatu przy podejmowaniu Stanowiska w sprawie polderów, które są przewidziane w mapach zagrożenia ryzyka powodziowego, uwzględniła również ten wniosek. Powyższe, jako wniosek z jednostki samorządu terytorialnego, wynikający z potrzeb mieszkańców obawiających się o swoje mienie, pozwoli na wpisanie tego zadania we wnioskach inwestycyjnych. Czy wniosek ten zostanie przyjęty do realizacji to jest już odrębny temat.

Radna Teresa Krupska - zwróciła się z pytaniem o miejscowość Pawłów, przez którą też przebiega Strumień i w dniu wczorajszym jadąc z miejscowości Górnowola do miejscowości Pawłów, droga ta była nieprzejezdna. Powodem było rozlanie się na pola nadmiernej ilości wody opadowej z Kanału, ale zdaniem Radnej przyczyną jest również to, że na tej drodze powiatowej nie ma dobrego przepustu. Gdyby tam był prawdziwy most z kręgami o większej średnicy być może w tym miejscu nie byłoby zalania. Radna Teresa Krupska zwróciła się z prośbą, aby Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska lub Komisja do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego udała się w te newralgiczne miejsca i po sporządzeniu protokołu wraz z podpisami skierowała go do Wód Polskich. Wówczas zdaniem Radnej może byłoby to bardziej wiążące, niż pojedyncze wnioski Radnych. Jest dużo takich miejsc, w których co roku jest jakieś rozlewisko. Jako Mieszkanka terenu Gminy Nowy Korczyn potwierdza, że Kanał Strumień przy opadach deszczu wciąż zalewa okoliczne pola. Radna wnosi o uwzględnienie Jej wniosku czy to w formie wyjazdu Komisji Rady Powiatu, czy też w formie wizytacji poszczególnych Radnych z danej Gminy.

Starosta Buski Jerzy Kolarz potwierdził zasadność, aby Radni z poszczególnych Gmin, gdzie występuje problem podtopień złożyli do Zarządu Powiatu stosowne wnioski. Wówczas Zarząd Powiatu w najbliższym czasie po opracowaniu wniosków, z uwzględnieniem również tych zgłoszonych na dzisiejszej Sesji skieruje w imieniu Radnych stosowny wniosek do Dyrekcji Wód Polskich, celem rozpatrzenia i podjęcia konstruktywnych i koniecznych działań w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców oraz ich mienie.

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zgłosił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach potrzebę rozwiązania problemu jaki występuje w Busku - Zdroju. Kanały występujące na południu, czyli ciek Maskalis i ciek od Buska oraz ciek od północy Buska - Czarna Rzeka w przypadku nawałnic i intensywnych opadów deszczu nie mieszczą tak dużych ilości wód. Członek Zarządu Tomasz Mierzwa zwrócił się z prośbą o wpisanie tych cieków na liście przyszłych inwestycji.

Radna Teresa Krupska odnosząc się do wypowiedzi Członka Zarządu Tomasza Mierzwy zwróciła uwagę, iż miasto Busko - Zdrój i Park Zdrojowy są mocno zurbanizowane i wody opadowe nie wsiąkają, lecz spływają z całą siłą do cieku Maskalis, który też nie jest w stanie odebrać tak dużej ilości wody. Zdaniem Radnej moda na mocno zurbanizowane, zrewitalizowane rynki miast nie przyczynia się dobrze dla środowiska, bo woda nie ma gdzie wsiąkać. Kuracjusze preferują więcej zieleni niż kostki brukowej. W Busku - Zdroju z rynku woda przy opadach deszczu płynie przez Aleję Mickiewicza jak rzeka.

Członek Zarządu Tomasz Mierzwa poinformował, iż obecnie każde większe miasto poprawia swoje nawierzchnie i jeżeli chodzi o Busko - Zdrój wcale nie przybywa więcej powierzchni zabrukowanej a wręcz odwrotnie.

Henryk Kaczmarski - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zwrócił się z prośbą, aby przy tematyce związanej ze sprawozdaniami rocznymi z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne - Wody Polskie zapraszać również do udziału w Sesji Nadzory Wodne, które są na obszarze działania Zarządu Zlewni Sandomierz oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Sandomierz. Wówczas Radni będą mieli możliwość otrzymania bardziej precyzyjnych odpowiedzi. Dyrektor poinformował, iż zanotował wszystkie uwagi zgłoszone przez Radnych i zobowiązał się do przekazania ich do Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu, celem odniesienia się.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz podziękowali Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Kielcach Henrykowi Kaczmarskiemu za współpracę oraz za obecność na dzisiejszej Sesji Rady Powiatu.

Ad. 14

Sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zabytkami w Powiecie Buskim" za lata 2019-2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 15

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu do wiadomości.

Ad. 16

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz odczytał treść Stanowiska Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie „Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” oraz „Projektu Aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym”.

Stanowisko zostało przyjęte przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Stanowisko Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie „Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” oraz „ Projektu Aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym” - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXVIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 10 sierpnia 2021 roku - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem jaki jest stan zaawansowania robót budowlanych na zadaniach:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0102 T Stopnica - Folwarki

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Górnowola.

Radny zaznaczył, że prace budowlane realizowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gdzie dotacja rządowa wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, pozostałe 20 % pokrywa Powiat z poszczególnymi gminami.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował o stanie zaawansowania realizacji robót budowlanych na w/w odcinkach dróg, podkreślając, iż nigdzie nie ma opóźnień. Zadania te są z datą realizacji do końca września 2021 roku. Największe zaangażowanie prac jest na drodze powiatowej Nr 0088T Łatanice - Hołudza na terenie Gminy Wiślica, gdzie praktycznie wykonywane są już roboty wykończeniowe, choć po ostatnich nawalanych opadach deszczu w tej nowej infrastrukturze drogowej także powstały szkody, które Wykonawca będzie musiał uzupełnić. Drugą pod względem zaawansowania prac jest droga powiatowa Nr 0102T Stopnica - Folwarki na terenie Gminy Stopnica, a trzecią jest droga powiatowa Nr 0128T Piasek Wielki - Górnowola na terenie Gminy Nowy Korczyn, gdzie trwają prace na etapie poszerzeń i przebudowy przepustów pod jezdnią. Zdaniem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju jeśli nie wystąpią znów jakieś długotrwałe, intensywne opady deszczu, to terminy zakończenia prac nie są zagrożone.

2. Radny Tadeusz Jewiarz odniósł się do sprawy dotyczącej budowy ronda w Stopnicy. Przypomniał, iż w grudniu 2018 roku wystąpił z interpelacją w przedmiotowej sprawie. W wyniku negatywnej opinii Komisji Ruchu Drogowego wniosek w tej sprawie został odrzucony. Ponowienie wniosku w roku 2019 i rozmowa z Komendantem Powiatowym Policji w Busku - Zdroju naświetlająca problem spowodowały uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Ruchu Drogowego co do zasadności budowy ronda. Wniosek o budowę ronda został umieszczony w Wojewódzkim Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej oraz został skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie celem wpisania tego wniosku w strategię krajową. W miesiącu czerwcu 2021 roku Radny Tadeusz Jewiarz ponownie wystąpił z pismem do Ministra Infrastruktury w Warszawie Andrzeja Adamczyka, do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Tomasza Żuchowskiego, jak również do Poseł na Sejm, Członka Sejmowej Komisji Infrastruktury w Warszawie Agaty Wojtyszek - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. W ostatnich dniach Radny otrzymał pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie informujące, iż na liście zadań możliwych do realizacji lub rozpoczęcia w 2022 roku w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, przekazanych do Ministerstwa Infrastruktury do akceptacji ujęta została również budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogą powiatową nr 0103T w miejscowości Stopnica. Radny zapoznał z treścią tego pisma - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. Radny otrzymał również pismo podobnej treści z Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Za wsparcie i pomoc w powyższym przedsięwzięciu Radny Tadeusz Jewiarz złożył podziękowania dla Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek, Poseł na Sejm RP Marii Zuba, Posłowi Na Sejm RP Krzysztofowi Lipcowi, Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi, Staroście Buskiemu Jerzemu Kolarzowi, Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju, Wicestaroście Buskiemu Stanisławowi Klimczakowi, Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofowi Tułakowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica Ryszardowi Zychowi oraz Pani (nagranie w tej części zostało wyciszone z uwagi na podanie danych osobowych) za olbrzymie zaangażowanie, jak również Radnemu Rady Miejskiej w Stopnicy Michałowi Segda, który w tej sprawie poczynił pierwsze kroki. Radny Tadeusz Jewiarz składa wszystkim bardzo serdeczne podziękowania.

3. Radna Teresa Krupska poinformowała, iż w sprawozdaniu z prac Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za półrocze wykazanych jest wiele zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Wykonano koszenie traw, chwastów, poboczy, skarp, rowów, uzupełniono ubytki nawierzchni, w ramach robót odwodnieniowych wykonano profilowanie oraz ścinkę poboczy, wymieniono znaki drogowe, odnowiono oznakowanie poziome. Wszystkie te wymienione zadania odgrywają bardzo istotną rolę w utrzymaniu w należytym stanie dróg powiatowych, co zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo jak również komfort dla użytkowników dróg powiatowych. Odnosząc się do tematu mostu na rzece Maskalis, Radna Teresa Krupska miała nadzieję, że jest on ujęty jako punkt newralgiczny i że będzie trochę bardziej zadbany. Wizytując w dniu wczorajszym to miejsce Radna stwierdziła, iż barierki ochronne są zarośnięte i chwasty wyższe od barierek czynią je niewidocznymi. Istniejący tam znak z ograniczeniem prędkości do 40 kilometrów na godzinę jest wypłowiały. Poza tym od strony miejscowości Sępichów przed mostem nie ma znaku informującego, że jest to ostry zakręt. Radna zwróciła się z prośbą do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa w w/w miejscu. Radna zaproponowała również umieszczenie odblasków na barierkach ochronnych. Ponadto, Mieszkańcy miejscowości Sępichów zaproponowali zorganizowanie wspólnego spotkania z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem ustalenia działań. Radna zwróciła się z prośbą o rozwiązanie problemu Mieszkańców Sępichowa dotyczącego braku przepustów przy części posesji pod zjazdami na prywatne posesje, co przy każdych dużych opadach deszczu, jak to miało miejsce ostatnio, powoduje zalewanie w/w posesji przyległych do drogi. Przy przebudowie w/w drogi w 2015 roku nie wykonano w/w przepustów. Zniecierpliwieni Mieszkańcy Sępichowa zwracają się z pytaniem, kiedy ta sprawa zostanie załatwiona. Ponadto, Radna Teresa Krupska poinformowała, iż w miejscowości Nowy Korczyn na ul. Farnej przy cmentarzu należy sprawdzić drożność odpływu, bowiem po opadach deszczu tworzą się tam zastoiska wody i droga jest nieprzejezdna. Odnosząc się do przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Górnowola Radna stwierdziła, iż prace postępują, jednak z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe jest obawa czy inwestycja to zostanie zakończona we wrześniu. Ponadto, Radna zwróciła uwagę na problem związany z zalewaniem drogi powiatowej w miejscowości Pawłów na łuku drogi przy Kanale Strumień. Co można zrobić aby droga ta była przejezdna? Radna przypomniała również zgłoszoną wcześniej propozycję wizytacji dróg powiatowych przez Komisje Rady Powiatu lub poszczególnych Radnych i skierowania wniosków do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wód Polskich.

Udzielając odpowiedzi Radnej Teresie Krupskiej, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odniósł się do usytuowania w terenie Kanału Maskalis, przepustu i drogi powiatowej. Jest to nieszczęśliwe usytuowanie, ale takie ono jest. Odnośnie znaku ograniczenia prędkości poinformował, iż jeśli jest taka potrzeba oznakowanie to może zostać wymienione. Odnośnie zalewania miejscowości Sępichów, Dyrektor poinformował, iż już wiele razy wyjaśniał Radnej Teresie Krupskiej powyższe zagadnienie. Nie ma żadnego problemu, aby w miejscowości Sępichów we wnioskowanym miejscu wykopać rowy, natomiast zgodnie z przepisami prawa - ustawą o drogach, zjazdy do posesji należą do właścicieli posesji w tym również zakup kręgów. Odnosząc się do ulicy Farnej w Nowym Korczynie, Dyrektor poinformował, iż w przypadku opadów deszczu jakie miały miejsce ostatnio, to nie tylko na tej ulicy stoi woda. Dyrektor wyjaśnił, iż na ulicy Farnej zamontowane są dwie normatywne kratki ściekowe odprowadzające wodę do przydrożnego rowu. Problemem jest to, że rowy są pełne wody, więc spływa ona bardzo powoli. W niekonserwowanych od lat rowach proces odpływu wód jest bardzo powolny. Odnośnie zakończenia inwestycji budowy drogi w miejscowości Górnowola Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż terminem końcowym zakończenia prac jest koniec września. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się w terminie i nie udowodni, że powodem opóźnienia były siły wyższe na przykład trudne warunki pogodowe, wówczas naliczane są kary umowne, aż do momentu zakończenia inwestycji. W sprawie dotyczącej drogi powiatowej w miejscowości Pawłów, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, iż pas drogowy, który jest uregulowany i który pozwala przebudować drogę od drogi krajowej Nr 79 w stronę miejscowości Raj jest przebudowany, aby można było kontynuować przebudowę w odpowiednich parametrach trzeba mieć prawo do własności. W tej sprawie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego ma zleconą regulację stanu prawnego i jeśli ten stan prawny zostanie uregulowany oraz gdy Rada Powiatu zatwierdzi tę drogę do przebudowy, to zadanie to będzie realizowane. Co do propozycji Radnej odnośnie wspólnego spotkania, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż jest do dyspozycji Radnych i Mieszkańców celem wizytacji dróg powiatowych w poszczególnych Gminach.

Radna Teresa Krupska zaznaczyła, iż do spotkania z Mieszkańcami miejscowości Sępichów musi dojść. Podczas remontu drogi w 2015 roku w Sępichowie były zamontowane kręgi nie tylko do posesji, ale również do pól i Mieszkańcy nie ponosili wówczas żadnych kosztów zakupu kręgów. Kilka domostw zostało pominiętych, gdzie nie zostały wykonane rowy i zamontowane kręgi. W tych miejscach występuje problem zalewania posesji. Mieszkańcy dziwią się takiemu rozwiązaniu i nalegają na rozwiązanie problemu. Radna przypomniała, iż Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju mówi, aby dokonywać systematycznego objazdu dróg na terenie działania dwa razy w miesiącu oraz rejestrować w dzienniku czynności zauważone w toku tych objazdów usterki, uszkodzenia oraz wydawanie poleceń na ich usunięcie. Radna zwróciła się z pytaniem, czy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg faktycznie dokonują tych objazdów, czy odbywa się to tylko na zgłoszenie? Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż sprawę zjazdów w miejscowości Sępichów należy wyjaśnić.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak raz jeszcze poinformował, iż może zlecić wykopanie rowów i wykonanie zjazdów nawet w przyszłym tygodniu, jednak warunkiem koniecznym jest zakup przez Mieszkańców kręgów. O powyższym Dyrektor informował Radną już niejednokrotnie i pisemnie i ustnie. Przebudowa w/w drogi w 2015 roku obejmowała tyle zjazdów ile zatwierdziła w protokole stosowna Komisja Wojewódzka. Więcej zjazdów Dyrektor nie mógł wykonać, bo na więcej nie otrzymał środków finansowych.

4. Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w sprawie programu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie badania jelita grubego. Program ten ciszył się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Radna zwróciła się z pytaniem, czy program ten został już zakończony, a jeśli tak to zasadnym byłoby jego ponowienie jak również zwiększenie profilaktyki w tym zakresie oraz profilaktyki dotyczącej badania prostaty. Radna podkreśliła ogromne znaczenie badań profilaktycznych oraz potrzebę kształtowania świadomości w tym zakresie.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odpowiadając na pytanie Radnej Bogusławy Majcherczak przyznał, iż rzeczywiście wczesna profilaktyka to potem niewspółmiernie mniejsze koszty leczenia oraz bardzo często uratowanie ludzkiego życia. Rak jelita grubego był problemem pomijanym, zaniedbywanym, stąd też powstał program, w który Szpital Powiatowy w Busku - Zdroju bardzo mocno się zaangażował. Program skierowany był do mieszkańców czterech powiatów - buskiego, pińczowskiego, kazimierskiego i jędrzejowskiego. Na ponad 1200 deklarowanych do badania pacjentów, przebadanych zostało ponad 1100. Obecnie jest jeszcze około 70-80 miejsc wolnych dla osób, które predysponowane do tego badania. Dyrektor podkreślił, iż Szpital w Busku - Zdroju chce uczestniczyć w takich programach. Przy tego typu programach Szpital nie zyskuje w sensie materialnym, lecz zyskuje w sensie społecznym. Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż Szpital w Busku - Zdroju bardzo chętnie będzie uczestniczyć pośrednio w programach na przykład z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Co do potrzeby działań w zakresie profilaktyki, Dyrektor zauważył, iż bardzo duży krok nastąpił jeśli chodzi o profilaktykę leczenia chorób kobiecych, niestety wśród chorób męskich było z tym gorzej. Dyrektor poinformował o wydłużeniu godzin pracy poradni w związku z tym, iż w ubiegłym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia jak również Minister Zdrowia poinformowali o uwolnieniu procedur i limitów świadczeń w poradniach, w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Skoro uwolniono limity i można przyjmować nieograniczoną liczbę pacjentów to Szpital w Busku - Zdroju stara się to robić na tyle, na ile kadra medyczna będzie w stanie to realizować. Wydłużono już pracę Poradni Ortopedycznej i Poradni Urologicznej i planowane jest również wydłużenie pracy pozostałych poradni. Dyrektor poinformował również o chwilowym wstrzymaniu przyjęć pacjentów na Oddział Chirurgii Ogólnej. Poinformował, iż pacjenci bardzo chętnie korzystają ze Szpitala Powiatowego w Busku - Zdroju oraz z Poradni, a przecież Podstawowa Opieka Zdrowotna również posiada pewne świadczenia w swoim katalogu i nie wystarczy tylko wypisywać skierowań do Szpitala. Dyrektor zaznaczył, iż lekarze w Szpitalu w Busku - Zdroju są już bardzo przemęczeni. Przy zamkniętym Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu w Pińczowie i przy działającym Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu w Chmielniku, który nie przyjmuje pacjentów w trybach nagłych tylko planowych, czyli umówionych pacjentów przychodzących najczęściej już z kompletem badań, to obciążenie Chirurgii w Busku - Zdroju jest bardzo duże. Powyższe potwierdził również na spotkaniu we wtorek Pan Wojewoda Świętokrzyski, który pracował na pogotowiu w Pińczowie i posiada doświadczenie. Dyrektor poinformował, iż środki finansowe ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Busku - Zdroju zostały przekazane na rozbudowę Szpitala MSWiA w Kielcach i utworzenie tam Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Rodzi się więc pytanie, które zadano również Panu Wojewodzie, dlaczego ten Szpitalny Oddział Ratunkowy nie działa? Dyrektor podkreślił przemęczenie kadry medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Dyrektor wspiera swoich lekarzy, dziękuje im za pracę i popiera ich postulaty, które są proste - rozłożyć ciężar odpowiedzialności za pacjentów wszędzie tam gdzie są tego rodzaju oddziały. Dyrektor stwierdził, iż nie można udawać, że remontuje się szpital w nieskończoność i nie można też tłumaczyć się brakiem tomografu czy innych narzędzi do diagnostyki i nie przyjmować pacjentów chirurgicznych. Jeśli do Szpitala przyjmowani są tylko pacjenci planowi, bez przypadków nagłych to zazwyczaj pacjenci ci wychodzą ze szpitala zadowoleni, stąd też dobre opinie o tych szpitalach. Dyrektor podkreślił, iż w Szpitalu w Busku - Zdroju na Oddziale Chirurgicznym, podzielonym na podspecjalizacje wykonuje się trudne zabiegi. W Busku - Zdroju jako dużym mieście powiatowym, uzdrowiskowym z sąsiadującą obok gminą uzdrowiskową Solec - Zdrój powinno być skupienie sił, potencjału ludzkiego, potencjału ekonomicznego skierowanego na rozbudowę Oddziału Chirurgicznego w Busku - Zdroju. Dyrektor poinformował, iż po spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim wiadomo jest, że problemem są również szpitale kieleckie. Również w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - największej lecznicy w województwie od kilku miesięcy jest problem nadmiernego obciążenia. Dyrektor poinformował o podpisaniu z lekarzami Oddziału Chirurgii stosownych aneksów, określających równy podział dyżurów. Następną kwestią, którą poruszył Dyrektor jest Izba Przyjęć w Szpitalu w Busku - Zdroju, która funkcjonuje tak jak Szpitalny Oddział Ratunkowy pomimo tego, że nim nie jest. Na Izbie Przyjęć dobowo załatwianych jest ambulatoryjnie około 50 pacjentów. Ponadto Dyrektor podziękował Radzie Powiatu za podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, zaznaczając, iż mimo trudnej sytuacji Szpital uzyskał dodatni wynik finansowy. Dyrektor odniósł się również do kwestii finansowania ustalonego na poziomie roku 2019 bez uwzględnienia drastycznych podwyżek w roku ubiegłym mniej więcej o około 30%. Dyrektor poinformował również, iż w dniu dzisiejszym wypłacone zostały wynagrodzenia kadrze medycznej zgodnie z ustawą, która stanowi, że od 1 lipca należy naliczyć nowe stawki wynagrodzeń. Dla Szpitala w Busku - Zdroju jest to kwota 500 tys. zł miesięcznie. Narodowy Fundusz Zdrowia jeszcze nie przekazał Szpitalowi środków finansowych na powyższe. Dyrektor poinformował, iż niektóre szpitale wypłacają stare stawki wynagrodzeń, które naspnie będą wyrównywane, ale zadaniem Dyrektora jest to dodatkowe obciążenie pracą dla działu finansowego. Dyrektor poinformował, iż w Szpitalu w Busku - Zdroju powstały zobowiązania wymagalne za towary, ale wynagrodzenia, o których mowa zostały już wypłacone. Odnosząc się do wypłaty dodatków covidowych, Dyrektor stwierdził, iż dobrze, że one były jednak przyczyniły się do podziału personelu, bowiem na przykład portierzy uważają, że też byli narażeni, a nie zostali w tych dodatkach uwzględnieni.

5. Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie naboru uczniów do klas pierwszych w ogólnodostępnych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Buski - rekrutacja na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowa informacja w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

6. Radny Jerzy Kordos zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o termin rozpoczęcia remontu drogi przez Słupię od pomnika. Inwestycja ta miała być realizowana od lipca 2021 roku do marca 2022 roku, a mimo, że jest już sierpień nie została jeszcze rozpoczęta. Radny wyraził obawę, aby główne prace remontowe nie przypadły na trudne, zimowe warunki pogodowe w miesiącach grudzień - luty.

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak poinformował, iż w powyższym zakresie podpisana została nowa umowa. Prace remontowe w/w drogi powinny rozpocząć się w miesiącu sierpniu 2021 roku, a termin zakończenia prac planowany jest do końca czerwca 2022 roku.

7. Radny Ludomir Leszczyński złożył podziękowania Radnemu Tadeuszowi Jewiarzowi za zaangażowanie się w sprawę budowy ronda w Stopnicy. Przypomniał jednocześnie, że w poprzedniej kadencji wspólnie z Radnym Kamilem Kasperczykiem dwukrotnie w roku 2015 i w roku 2016 również składali interpelacje w tej sprawie. Radny zwrócił się z pytaniem technicznym do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, czy budowa tego ronda będzie wiązać się z zajmowaniem sąsiednich prywatnych działek?

W odpowiedzi na powyższe Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak poinformował, iż na dzień dzisiejszy trudno określić jaki będzie projekt. Głównym inwestorem będzie tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powyższe jest na razie na etapie zatwierdzania planu. Dyrektor poinformował, iż wykorzystując zapisy ustawy o szczególnym traktowaniu inwestycji drogowych nie powinno być żadnych problemów własnościowych.

8. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek za pośrednictwem mediów zachęcił Mieszkańców Powiatu Buskiego do szczepień przeciw COVID-19.

Ad. 18

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 12.05 zamknął XXVIII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXVIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 10 sierpnia 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-08-26
Data publikacji:2021-08-26
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:938