Protokół Nr XXIX/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2021

Protokół Nr XXIX/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.29.2021                                                                                                          

Protokół   Nr   XXIX/ 2021
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   30  września  2021  roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

    •   Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

oraz

 • ppłk Artur Gołębiowski - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku - Zdroju
 • Skarbnik Powiatu - Artur Polniak
 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Adwokat - Magdalena Słupska - Ignacak
 • Naczelnicy i  Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

      

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku - Zdroju.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 - 2025.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.
 16. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2021 roku.
 17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku.
 18. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2021 roku.
 19. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca wykonania realizacji zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg powiatowych do 30.08.2021 r., a także złożonych wniosków o dofinansowanie na 2022 rok.
 20. Sprawy różne i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XXIX  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (Radna Teresa Krupska oraz Radny Roman Duda -  nieobecni usprawiedliwieni), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał  oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek obrad  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

       Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku - Zdroju ppłk Artur Gołębiowski zabierając głos poinformował  o objęciu w/w stanowiska z dniem 1 września 2021 roku.

       Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Busku - Zdroju ppłk Artura Gołębiowskiego dotyczyło ochotniczych form czynnej służby wojskowej.

     

Ad. 5

Protokół  Nr  XXVIII / 2021  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  10  sierpnia 2021 roku został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w   głosowaniu: 

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Radny Jan Bartosik zasugerował zamieszczanie protokołów z Sesji Rady Powiatu oprócz Biuletynu Informacji Publicznej również na Platformie Obsługi - tabletach - w materiałach na Sesje Rady  Powiatu.

Radny Jan Bartosik zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu zgłosił uwagę, iż w punkcie 2 dzisiejszego porządku obrad przy stwierdzeniu quorum nie poinformował, iż Radna Teresa Krupska jest nieobecna usprawiedliwiona.

 

Ad. 6

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  10  sierpnia  2021  roku  do  dnia 30 września 2021 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

W  okresie  tym   Zarząd   odbył  6  posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                             

Uchwała   Nr  XXIX / 317 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku  w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2021 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 1                                                             

Uchwała   Nr  XXIX / 318 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku  w  sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030.

      

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0                                                     

       Uchwała   Nr  XXIX / 319 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

       Ad. 10

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  zmiany uchwały  Nr XXIV/266/2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z dnia 26 marca 2021 roku  w  sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

      

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

        W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                                                     

       Uchwała   Nr  XXIX / 320 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku  w  sprawie zmiany uchwały  Nr  XXIV / 266 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z dnia 26  marca 2021 roku  w  sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 11 porządku obrad.

      

       Ad. 11

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie   przyjęcia  Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 – 2025.

      

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

        W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 16

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0 

                                                     Radna Bogusława Majcherczak - obecna, niegłosująca                                             

       Uchwała   Nr  XXIX / 321 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań profilaktyczno - edukacyjnych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021 – 2025  -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 12

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”.

      

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

        W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0                                               

       Uchwała   Nr  XXIX / 322 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do współpracy w zakresie realizacji projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 13

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

      

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

        W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                                                

       Uchwała   Nr  XXIX / 323 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 14

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki  organizacyjnej  na  oddanie  części  nieruchomości  w  najem.

 

       Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

      

        W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

       wstrzymał się - 0                                                    

       Uchwała   Nr  XXIX / 324 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 15

       Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę.

      

            Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

       Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika, którego zdaniem wykazana w uzasadnieniu proponowana roczna kwota dzierżawy dwóch stawów o łącznej powierzchni 1,08 ha w wysokości 2 400,00 zł  wydaje się  zbyt niska. Brak jest ponadto określenia czy to jest kwota brutto czy netto oraz brak informacji kto jest dzierżawcą. Starosta  Buski przyznał, iż kwota nie jest duża, ale adekwatna, biorąc pod uwagę stan tych stawów oraz brak osób zainteresowanych dzierżawą. Zainteresowany był tylko jeden podmiot, który utrzymuje i dba o stawy znajdujące się w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

      

         W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

       Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

       za - 17

       przeciw - 0

      wstrzymał się - 0                                                                                                  

       Uchwała   Nr  XXIX / 325 / 2021  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę -  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

       Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXIX Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  30  września  2021  roku  -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

      

       Ad. 16

       Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2021 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

       Ad. 17

       Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku - w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 18

       Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2021 roku -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  16  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu bez uwag do wiadomości.

      

       Ad. 19

       Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju dotycząca wykonania realizacji zadań z zakresu przebudowy i remontu dróg powiatowych do 30.08.2021 r., a także złożonych wniosków o dofinansowanie na 2022 rok -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik

nr  17  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu bez uwag do wiadomości.

 

       Ad. 20

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

 

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zabrał głos w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Solec - Zdrój, poprzez pomalowanie  pasów czy też zamontowanie odblasków oddzielających ścieżkę rowerową od jezdni. Z taką prośbą Przewodniczący Rady zwracał się już wcześniej do Zarządu Powiatu. Jeśli prace te nie zostaną wykonane to należy zdjąć znak ścieżka rowerowa, bowiem zwłaszcza w jesiennych  warunkach pogodowych, korzystanie z nieoznakowanej ścieżki rowerowej stwarza ogromne niebezpieczeństwo. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Do powyższego odnieśli się Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak, informując, iż wykonana została wycena w/w zadania na wszystkich ścieżkach rowerowych znajdujących się  na  terenie  Powiatu Buskiego - to jest na ponad 13 km. W najbliższym czasie podjęta zostanie decyzja o zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel oraz sposobie i terminie wykonania tego zadania. Dyrektor Krzysztof  Tułak  poinformował, iż w przypadku zamontowania odblasków tak zwanych kocich oczek,  trwalsze byłoby wykonanie ich na wiosnę. Starosta Buski Jerzy Kolarz wskazał jako bardziej ekonomiczne malowanie pasów - koszt 10 tys. zł, przy odblaskach ok. + 2 tys. zł więcej.

 

 

2. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z niżej wymienionymi pytaniami:

 

- Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego Radny zwrócił się z pytaniem kiedy zostanie usunięte zapadlisko i poprawa nawierzchni na ul. Łagiewnickiej w Busku - Zdroju?

 

- Radny poinformował, iż w wyniku interwencji, po dokonaniu oględzin Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju stwierdził  bardzo duże zniszczenie i zawilgocenie ścian, podłóg, listew, prawdopodobny grzyb oraz nie działające drzwi bezpieczeństwa. Z uwagi na to, że Hala ta jest udostępniana i odbywają się tam zajęcia sportowe oraz biorąc pod uwagę COVID-19, Radny zwrócił się z pytaniem czy odpowiada to warunkom bezpieczeństwa? Zdaniem Radnego powyższe wymaga podjęcia natychmiastowej interwencji i działań naprawczych.

 

-  Radny zwrócił się z pytaniem jaki jest na dzień dzisiejszy status lądowiska znajdującego się przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju? Czy w kontekście budowy w przyszłości Szpitalnego Oddziału Ratunkowego istniejące lądowisko będzie mogło być wykorzystane, czy będzie konieczność budowy nowego?

 

- Na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz na stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej ukazała się informacja o zmianach funkcjonowania Izby Przyjęć w Szpitalu. Radny zwrócił się z pytaniem jakie są tego cele i dlaczego jest konieczność takich zmian?

- Radny zwrócił się z pytaniem czy wynagrodzenia w Zespole Opieki Zdrowotnej wypłacane są zgodnie z ustawą oraz co z pracownikami niemedycznymi? Czy pracownicy Ci  mogą liczyć na jakąś regulację płac?

 

- Radny zwrócił się z pytaniem jakie zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju Szpitala Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  przygotuje w związku z Programem Rządowym Polski Ład?

 

 

3. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z niżej wymienionymi pytaniami:

 

- Jakie działania podjął Zarząd Powiatu czy Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju odnośnie wycieku ze źródła wody w miejscowości Widuchowa, zalewającego drogę powiatową? Czy nie zachodzi konieczność zabezpieczenia drogi, aby nie została ona podmyta i zniszczona?

 

- Na jakim etapie znajdują się sprawy odnośnie lekarzy, którzy popełnili błąd w sztuce lekarskiej? Radny nawiązał do sprawy dotyczącej wypłaty wysokiego odszkodowania jakie zapłacił Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, przypominając, iż sprawa ta miała być skierowana do Sądu. Radny chciałby wiedzieć na jakim etapie są te działania.

 

- Radny zwrócił się z pytaniem kto pokrywa koszty nauki języka polskiego dla lekarzy z Ukrainy i Białorusi zatrudnionych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

 

- Radny zwrócił się z pytaniem kto - Zarząd Powiatu czy Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju podjął decyzję o likwidacji boiska i utworzeniu tam parkingu?

 

- Radny nawiązał do sprawy rury, która uległa zniszczeniu w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju podczas wcześniejszych prac budowlanych. Według wiedzy Radnego uszkodzoną wówczas rurę można było wymienić, a została ona zasypana. 

 

 

4. Radna Bogusława Majcherczak wykorzystując przekaz medialny zwróciła się z apelem do Mieszkańców, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, lekarzy w Przychodniach i Ośrodkach Zdrowia, również Starosty Buskiego - na posiedzeniach Związku Powiatów Polskich - o rozpropagowanie  bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie:

- programu wczesnego wykrywania raka płuca - badania przesiewowe,

- pilotażowych badań HPV - programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Radna zaprosiła również wszystkich chętnych na IX Marsz Różowej Wstążeczki, który odbędzie się  dnia 5 października 2021 roku o godz. 15:30  - Busko - Zdrój - przy fontannie.

 

 

5. Radny Jan Bartosik zwrócił się z niżej wymienionymi pytaniami:

 

- W 2019 roku przeprowadzono roboty budowlane na drodze powiatowej w miejscowości Widuchowa  na odcinku ok. 500 m. Prace polegały na frezowaniu  nawierzchni. Radny zwrócił się z pytaniem czy w dacie wykonywania  tego frezowania Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju miał stosowną dokumentację oraz zakres robót budowlanych? Miał tam być wykonany pomiar hałasu  za kwotę 12 tys. zł i ekspertyza techniczna za około 50 tys. zł. Radny zwrócił się z pytaniem czy ta ekspertyza została już wykonana  i za jaką kwotę?

 

-  Radny poinformował, iż w przestrzeni publicznej ukazała się informacja, że służby Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadzają kontrole w dwóch Szpitalach w Kielcach - w Szpitalu MSWiA i w Szpitalu w Chmielniku. Radny stwierdził, iż była też przeprowadzona taka kontrola w Szpitalu w Busku - Zdroju. Radny chciałby się dowiedzieć czego dotyczyła ta kontrola, jak się zakończyła, czy są jakieś zalecenia?

 

6. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył podziękowanie dla Dyrektora oraz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za podejmowane działania podczas nawalnych deszczy w zakresie  odwodnienia  wsi  Trzebica.

 

7. Radny Ludomir Leszczyński z upoważnienia Mieszkańców  ulicy Kościuszki w Stopnicy złożył podziękowania dla Dyrektora oraz pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za przebudowę zjazdów.

 

8. Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do sprawy Hali Sportowej przy  I  Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju poinformował, iż osobiście dokonał wizytacji całości obiektu. Szkody zostały spowodowane wysokim podejściem wód gruntowych  w wyniku obfitych opadów deszczu. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju nadzoruje sprawę na bieżąco, jednak zgodnie z procedurą  ubezpieczycieli, dopóki nie zostanie spisany protokół i oszacowana szkoda nie należy podejmować żadnych działań. Po spisaniu protokołu przez ubezpieczyciela natychmiast zostaną podjęte stosowne prace remontowe.

 

W sprawie lądowiska znajdującego się przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Starosta Buski poinformował, iż na dziś lądowisko posiada status lądowiska dziennego i w tym zakresie spełnia wymogi.

 

Starosta Buski poinformował, iż do Programu Rządowego Polski Ład, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zgłosił następujące inwestycje:

- Budowa budynku Poradni Specjalistycznych i Działu Rehabilitacji Leczniczej wraz z zagospodarowaniem terenu - wartość inwestycji 4,5 mln zł.

- Dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Głównym Szpitala w celu skomunikowania Bloku Operacyjnego z Oddziałami Zabiegowymi  - wartość inwestycji 1 mln 200 tys. zł.

-  Dobudowa dźwigu osobowego przy budynku Gruźlicy i Chorób Płuc zgodnie z wymogami - wartość inwestycji 900 tys. zł.

- Modernizacja budynku Oddziału Chorób Zakaźnych  w celu dostosowania  zgodnie z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi  - wartość inwestycji około 3,5 mln zł.

-  W przypadku przystąpienia do realizacji budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - wartość inwestycji to ponad 15 mln zł - wówczas nieodzowna będzie również modernizacja lądowiska, które musi spełnić wymogi  lądowiska całodobowego.

Wniosek zostanie zgłoszony jeśli zostanie ogłoszony nabór.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego odnośnie wycieku ze źródła wody w miejscowości Widuchowa, zalewającego drogę powiatową, Starosta Buski poinformował, iż sprawa jest na bieżąco monitorowana. Sytuacja jest wyjątkowa, bo nastąpił samowypływ źródła z pobliskiego wzniesienia. Odbyła się wizytacja na miejscu w terenie Starosty Buskiego wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Busko - Zdrój, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju oraz Mieszkańcami. Również w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Rozważane jest kilka propozycji rozwiązań, w tym koszty, aby przed zimą ten problem rozwiązać.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego odnośnie likwidacji boiska i utworzeniu tam parkingu, Starosta Buski poinformował, iż Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu dotyczącym  zamiaru zmiany przeznaczenia niewykorzystanego boiska sportowego na parking szkolny. Niewykorzystanego, bowiem uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju korzystają na podstawie stosownego porozumienia z boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora w powyższym zakresie. Na zorganizowanie parkingu Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych winien posiadać dokumentację zgodnie z przepisami prawa. Starosta dodał, iż  jeśli w przyszłości pojawią się nowe perspektywy na pozyskanie środków finansowych wówczas będzie można zlikwidować parking i przystąpić do modernizacji boiska.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego odnośnie awarii w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zaistniała sytuacja najprawdopodobniej nie była efektem jakichś uszkodzeń przy wcześniej prowadzonych pracach budowlanych. Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające oraz dokumentacja budowy Hali sprzed kilkudziesięciu lat nie pokazuje żadnych kanałów odprowadzających.  Wykonany pod Halą przekop sterowany i podgląd kamerą wykazał, że rury na całej długości  pod dobudowaną siłownią były poprzesuwane, teren mocno zasypany gruzem i ziemią. Przy małych odpadach deszczu woda się mieściła, natomiast przy tak intensywnych opadach deszczu jakie miały ostatnio miejsce ta woda nie zmieściła się i częściowo wylała pod trybuny na Hali.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Jana Bartosika, Starosta Buski Jerzy Kolarz, poinformował, iż przeprowadzone w 2019 roku roboty budowlane na drodze powiatowej w miejscowości Widuchowa polegające na frezowaniu nawierzchni, wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną.  Starosta zaznaczył, iż do 2019 roku na tym odcinku drogi zdarzały się częste wypadki, samochody "lądowały" wcześniej na prywatnej posesji, później na barierkach lub w rowie. Z chwilą kiedy została sfrezowana nawierzchnia na niewielką głębokość już nie ma takich zdarzeń. W związku z powyższym takie działanie jest zgodne z prawem, bo służy poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podane w protokole kwoty, były kwotami orientacyjnymi podanymi przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Ekspertyzę wykonano we własnym zakresie.

 

9. Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Buski Jerzy Kolarz doprecyzował, iż w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku - Zdroju nie chodzi o kanalizację wykonywaną ostatnio, bo ta spełnia wszystkie wymogi i jest drożna, natomiast problemem była kanalizacja, która została zrobiona 30-40 lat temu, gdzie nastąpiło przesunięcie rur, a duże natężenie opadów deszczu doprowadziło do zalania Hali Sportowej. Co do kosztów poniesionych w tym zakresie Starosta informował w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu za okres między Sesjami. Zarząd Powiatu zabezpieczył środki finansowe na usuwanie skutków nawalnych deszczy w budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku - Zdroju w kwocie 54 204 zł. Przekop sterowany po całą Halą kosztował około 48 tys. zł.

 

10. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odnosząc się do  pytania Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie usunięcia zapadliska i poprawy nawierzchni na ul. Łagiewnickiej w Busku - Zdroju poinformował, iż zapadlisko to jest sukcesywnie zagęszczane i w ciągu  kilku najbliższych dni zostanie zaasfaltowane.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odniósł się również pokrótce, potwierdzając wypowiedzi Starosty Buskiego do spraw w zakresie wycieku ze źródła wody w miejscowości Widuchowa na drogę powiatową oraz w sprawie frezowania  nawierzchni odcinka drogi  w  miejscowości Widuchowa.

 

11. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak również jako Radny Gminy Solec - Zdrój zaapelował o pomalowanie linii oddzielających ścieżki rowerowe od jezdni wskazując jako dobre rozwiązanie - farbę fluorescencyjną.

 

Udzielając odpowiedzi na pytanie Radnego Jana Bartosika odnośnie kontroli przeprowadzanych przez służby Wojewody Świętokrzyskiego w podmiotach leczniczych, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  poinformował, iż również w Szpitalu w Busku - Zdroju odbyła się   kompleksowa kontrola dotycząca całokształtu funkcjonowania Szpitala, procesu przyjmowania pacjentów, zasobów technicznych, oraz zasobów ludzkich. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości. W tym miejscu  Dyrektor złożył podziękowania personelowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za dobrą pracę. Dyrektor Grzegorz Lasak zaznaczył, iż obecny Wojewoda Świętokrzyski w sposób realny i kompleksowy skupił się na problemach szpitali w regionie świętokrzyskim. Wcześniejsze działania polegały tylko na sygnalizowaniu, a występujące nieprawidłowości były w jakimś stopniu tolerowane.

 

Odpowiadając na pytanie Radnego Piotra Wąsowicza Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podkreślił, iż przy tym samym lub podobnym stopniu finansowania, obciążenie pracą w różnych Szpitalach nie jest równe. W okresie poddanym kontroli do Szpitala w Busku - Zdroju zespoły ratownictwa medycznego w trybie nagłym przywiozły ponad 470 pacjentów. Są to pacjenci, którzy powinni trafić do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego de facto w Szpitalu w Busku - Zdroju nie ma. Dyrektor poinformował, iż w miesiącu lipcu 2021 roku przez Izbę Przyjęć przeszło ponad 1600 pacjentów z czego 827 osób zostało zaopatrzonych ambulatoryjnie, natomiast na oddziały szpitalne przyjętych zostało 812 osób. To bezspornie świadczy o tym, że Szpitalny Oddział Ratunkowy na Izbie Przyjęć jest. Taka sytuacja ma miejsce od dawna. Obowiązkiem Dyrektora i personelu medycznego jest dbanie o bezpieczeństwo pacjentów, podnoszenie standardów leczenia i dbanie o jakość.  Powyższe zostało zrealizowane w postaci utworzenia odrębnego dyżuru lekarskiego na Izbie Przyjęć, jednakże z uwagi na nie zwiększenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia ryczałtu w powyższym zakresie od  miesiąca października 2021 roku podjęta została decyzja o zmianie funkcjonowania Izby Przyjęć i powrotu do poprzednich rozwiązań  regulaminowych i statutowych, zdaniem Dyrektora Grzegorza Lasaka mniej korzystnych dla pacjentów. Dyrektor poinformował o zatrudnieniu na umowę zlecenie ratowników medycznych jako pomocy na Izbie Przyjęć.

 

Odpowiadając na apel Radnej Bogusławy Majcherczak, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zapewnił o włączaniu się Szpitala we wszystkie działania profilaktyczne. Ponadto poinformował o prowadzonej kompleksowej opiece w Szpitalu w Busku - Zdroju wskazując na utworzenie podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, utworzeniu poradni onkologicznej oraz posiadaniu specjalistycznego sprzętu jak stacjonarny mammograf, tomograf, rezonans. Tak więc diagnostyka w Szpitalu w Busku - Zdroju jest na bardzo wysokim poziomie.

 

Odnosząc się do pytania Radnego Piotra Wąsowicza w sprawie lądowiska Dyrektor potwierdził, iż zadanie to będzie realizowane przy projekcie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wpisanego do Programu Polski Ład. Ponadto Dyrektor poinformował o bieżącej konserwacji lądowiska w celach bezpieczeństwa. Proponowane do Programu Polski Ład zadania inwestycyjne zgłasza organ tworzący, czyli Powiat i nastąpi to być może w październikowym naborze.

 

Odnosząc się do pytania Radnego Piotra Wąsowicza w zakresie wypłaty zgodnie z ustawą wynagrodzeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor poinformował, iż  powyższe jest realizowane, natomiast pojawiła się w Szpitalu atmosfera lekkiego niezadowolenia pracowników niemedycznych. Doszło do drastycznego spłaszczenia wynagrodzeń. Problemem jest brak środków finansowych w budżecie Szpitala, aby zwiększyć wynagrodzenia pracowników niemedycznych. Dyrektor szuka w tym względzie rozwiązań i być może od stycznia przyszłego roku coś się zmieni.

 

Odnosząc się do spraw lekarzy, którzy popełnili błąd lekarski, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, że  średnio w skali roku jest 20-30 różnych spraw odszkodowawczych większych lub mniejszych. W tych przypadkach z reguły polisy ubezpieczeniowe  zabezpieczają powyższe roszczenia. Odnoście sprawy dotyczącej wypłaty dużego odszkodowania, o którym mówił Radny Grzegorz Jankowski oraz comiesięcznej wypłaty renty ustalonej na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż  na dzień dzisiejszy nie podjął działań w kierunku odzyskania środków finansowych, sprawa jest otwarta i nadal przysługuje prawo złożenia pozwu o roszczenie regresowe. Dyrektor rozważył wszystkie za i przeciw i ma świadomość, że lekarz ma prawo popełnić błąd w pracy zawodowej, bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, z drugiej strony  lekarz ten pracuje i tysiące razy niesie pomoc innym  pacjentom. Dyrektor stwierdził, iż nie jest uprawniony do stawiania  się w roli oceniającego. Sprawa nie przedawnia się i jeśli będzie decyzja Rady Powiatu, Zarządu Powiatu czy Rady Społecznej o egzekwowanie odszkodowania to Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Busku - Zdroju tę decyzję wykona.

 

Odnosząc się do pytania Radnego Grzegorza Jankowskiego Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Grzegorz Lasak  poinformował, iż lekarze z Ukrainy i Białorusi zatrudnieni w Szpitalu w Busku - Zdroju sami pokrywają sobie koszty za lekcje nauki języka polskiego. Dyrektor wskazał na ogromną życzliwość i pracowitość w/W osób, podkreślając potrzebę integracji i stworzenia warunków, aby dobrze czuli się w Polsce.

 

 

Ad. 21

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 12.17  zamknął  XXIX  Sesję  Rady  Powiatu

w Busku  -  Zdroju.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXIX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 września 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,4908,xxix-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-30-wrzesnia-2021-r).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-10-18
Data publikacji:2021-10-18
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1220