Protokół Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Winiarach w dniu 23 września 2021 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 listopada 2021

Protokół Nr 34/2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.34.2021

Protokół Nr 34/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,

 które odbyło się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach

w dniu 23 września 2021 roku

 

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik

oraz

 • Piotr Zeljaś – Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Anna Król – Główny Księgowy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach
 • Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Kontrola wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2020 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Komisji Krzysztof Wojtaś, Członek Komisji Jan Bartosik oraz Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach w obecności Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach dokonali wizytacji pomieszczeń Placówki.

 

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 1315 otworzył 34 posiedzenie Komisji.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 Członków Komisji (2 nieobecnych usprawiedliwionych), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

 

Ad. 4

Protokół Nr 33/2021 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2021 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

 

za – 2

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Ad. 5

Główna Księgowa w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Anna Król poinformowała Członków Komisji, iż na początku 2020 roku budżet Placówki wynosił 1 702 639 zł. Z uwagi na mniejszą liczbę wychowanków w Placówce w ciągu roku Zarząd Powiatu dokonał zmniejszenia budżetu. Końcowy budżet wyniósł 1 569 056 zł, z czego Placówka zwróciła do Starostwa Powiatowego środki w wysokości 28 021,50 zł, które nie zostały wydatkowane.

Na wydatki związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 Placówka przeznaczyła środki w wysokości 4 537,75 zł. Ponadto, Placówka otrzymała darowiznę od Koła Łowieckiego w wysokości 1 500 zł, która została zwrócona do Starostwa, po czym Placówka wystąpiła z wnioskiem, aby za otrzymaną darowiznę Starostwo zakupiło Placówce środki z przeznaczeniem na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19. Powyższego dokonano ze względu na to, że każdy zwrot środków finansowych do Placówki podwyższa koszt utrzymania wychowanka.

W 2020 roku Placówka otrzymała za okres trzech miesięcy 50% zwrot składek ZUS, który wynosił 45 672,32 zł. W/w środki nie zostały zwrócone do Starostwa, a zostały przeznaczone na pomniejszenie składek ZUS (zgodnie z przepisami prawa).

Po stronie dochodów Placówka posiadała na początku 2020 roku plan w wysokości 3 200 zł, który na koniec roku zwiększony został do kwoty 4 700 zł. Po stronie dochodów zrealizowany został plan w wysokości 12 319,21 zł. Środki w całości zostały zwrócone do Starostwa, a stanowiły głównie: odsetki bankowe oraz wpłaty za kanalizację z budynku – Dom Nauczyciela, otrzymaną darowiznę oraz nadpłatę z lat poprzednich z ZUS-u (8 168,83 zł). Na początku 2020 roku koszt wychowanka był ustalony na poziomie 5 362,45 zł, a ostatecznie koszt wychowanka w roku ubiegłym wyniósł 7 412,84 zł. Ponadto, Główna Księgowa w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Anna Król podała informację w zakresie wysokości wydatków poniesionych w 2020 roku m.in. na: paliwo – 9 455,29 zł; odzież ok. 7 500 zł oraz odzież zakupywaną z otrzymywanych środków 300+ na łączną kwotę 4 200 zł; zakwaterowanie i wyżywienie w internatach – ok. 9 000 zł; na bilety miesięczne ok. 5 000 zł; gaz 52 357,14 zł; prąd 23 734,33 zł; woda 5 959 zł. Zwrócona została również składka zdrowotna w wysokości 1 792,10 zł (środki wliczone w budżet, ale że jest to zadanie zlecone, składka zdrowotna nie jest wliczana w koszt wychowanka). Placówka zwolniona jest z podatku od nieruchomości, natomiast uiszczana jest opłata z tytułu trwałego zarządu w wysokości ponad 8 000 zł.

 

Zabierając głos, Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś zaznaczył, że w roku bieżącym koszt utrzymania wychowanka będzie wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2020 roku wyniósł 7 412,84 zł i został obliczony dzieląc budżet na liczbę wychowanków, których w 2020 roku było 20. Aktualnie w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach przebywa 13 wychowanków. Obecnie trwa procedura przyjęcia jeszcze jednego wychowanka.

Ponadto, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał szczegóły rozmowy, jaką przeprowadził z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu dzieci w Placówce.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że Dyrektorem Placówki jest od 2011 roku. Następnie, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś odpowiadając na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika poinformował, iż w momencie, gdy obejmował stanowisko dyrektora w Placówce było 30 wychowanków. Na przestrzeni lat średnio rocznie w Placówce nie było więcej niż 30 wychowanków. Na dzień dzisiejszy w Placówce przebywa 13 wychowanków w przedziale wiekowym: 6 wychowanków uczęszcza do szkoły podstawowej klasy 2, 4, 5 i 7 (2 dzieci w klasie drugiej; 2 dzieci w klasie czwartej; 1 dziecko w klasie piątej, 1 dziecko w klasie siódmej). W szkole średniej – 2 wychowanków w pierwszej i drugiej klasie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju oraz 3 wychowanków w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju. Aktualnie ze względu na wiek żaden z wychowanków nie studiuje.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem ile wynosi dzienna stawka żywieniowa wychowanka?

Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś uśredniając poinformował, iż dzienna stawka żywieniowa na wychowanka wynosi ok. 15 zł.

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy dzieci mają dostęp do jedzenia poza wyznaczonymi godzinami?

Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś przekazał, że dzieci mają dostęp do jedzenia poza wyznaczonymi godzinami. W pomieszczeniach dostępnych dla wychowanków mieści się m.in. w pełni wyposażony aneks kuchenny, w których znajdują się środki spożywcze, z których wychowankowie mogą korzystać przez całą dobę. Obiady wydawane są w stołówce, a śniadania i kolacje wychowankowie przygotowują wspólnie z wychowawcami.

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy zdarzały się sytuacje, że produkty żywnościowe dostarczane do Placówki były na granicy terminu ważności oraz kto jest głównym zaopatrzeniowcem produktów spożywczych?

Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś odpowiadając poinformował, że nie zdarzają się tego typu sytuacje, a sprawdzanie terminu ważności produktów pilnowane jest przez magazyniera, który dokonuje ich przyjęcia. Ponadto, Dyrektor przekazał, że przetarg na dostawę produktów spożywczych do Placówki wygrała Hurtownia SAWA oraz Hurtownia KiM na dostawę wędlin. Uzupełniając, Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że produkty żywnościowe dostarczane są, co tydzień, natomiast, jeżeli wystąpi nagły brak jakiegoś produktu spożywczego to jest dokonywany jego zakup na bieżąco.

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy jest to opieka całkowita państwa, czy częściowa – czy rodzice dopłacają do pobytu dzieci w Placówce?

W odpowiedzi na powyższe pytanie Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nalicza albo odstępuje od naliczenia rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w Placówce. Z posiadanej przez Dyrektora wiedzy są to kwoty w wysokości 200 – 300 zł, ale w ostatnim czasie nikomu nie została naliczona odpłatność. Ponadto, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, iż na wskazane konta wychowanków są przekazywane środki z tytułu alimentów. Jeżeli wychowanek opuszcza Placówkę to zgromadzone środki są mu przekazywane na wskazane przez niego konto. Główna Księgowa Anna Król zaznaczyła, że wychowankowie otrzymują środki z Programu 500+, których Placówka nie wykorzystuje, a w momencie, kiedy wychowanek usamodzielnia się zgromadzone środki pieniężne są mu przekazywane.

Odpowiadając na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika czy na dzień dzisiejszy w Placówce jest zatrudniona pielęgniarka Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś poinformował, że w Placówce nie ma zatrudnionej pielęgniarki, a całodobową opiekę dla dzieci chorych niewymagających leczenia szpitalnego zapewniają wychowawcy i to wychowawcy wydają leki.

Kontynuując, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał, kto czuwa nad wyposażeniem apteczek i przestrzeganiem terminu ważności leków oraz właściwym przechowywaniem leków i czy jest prowadzony rejestr wydawanych leków?

W odpowiedzi Dyrektor Placówki przekazał, że jest prowadzony rejestr wydawanych leków. Szafa z lekami znajduje się w gabinecie pielęgniarki, do której dostęp ma pedagog i ewentualnie wychowawca. Leki o mocniejszym działaniu przechowywane są w kasetce pancernej. Wszystkie wydawane leki wpisywane są w rejestr na podstawie zlecenia od lekarza. Rejestr zawiera informacje, kto wydał lek, o której godzinie, któremu dziecku i jaki lek.

W związku z kolejnym pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika czy dzieci mają zapewnioną opiekę stomatologiczną Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że wychowankowie Placówki mają zapewnioną opiekę stomatologiczną. Z usług stomatologicznych korzystają przede wszystkim w Nowym Korczynie. W nagłych przypadkach koszt wizyty pokrywany jest z funduszu Placówki.

 

Przechodząc dalej, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy w 2020 roku Dyrektor wydał jakieś zarządzenia, a jeśli były wydawane to, czego dotyczyły?

Dyrektor PO-W w Winiarach Piotr Zeljaś przekazał, że w 2020 roku były wydawane zarządzenia. Uzupełniając, Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że wydane zarządzenia najczęściej dotyczyły zmian w planie finansowym, były również zarządzenia w sprawie zastępstwa w pełnieniu obowiązków Dyrektora Placówki oraz zarządzenia dotyczące zmian w regulaminie, które wymagały wprowadzenia zarządzeniem.

 

Rejestr zarządzeń Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, jaki na chwilę obecną jest stan zatrudnienia w Placówce?

Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że aktualnie w Placówce pracuje 20 osób plus Dyrektor na 17 etatach.

 

Wykaz stanowisk z podziałem na etaty w 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał, kto i co decyduje o przyznaniu dziecku kieszonkowego?

Odpowiadając, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś poinformował, że zgodnie z ustawą oraz z regulaminem Placówki to Dyrektor decyduje o przyznaniu wychowankowi kieszonkowego. Wszyscy wychowankowie w Placówce dostają jednakowe kieszonkowe, czasem zdarza się, że na wniosek wychowawcy za złe zachowanie kieszonkowe może zostać obniżone.

Kontynuując, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał, kto dysponuje kieszonkowym małych dzieci?

Dyrektor PO-W w Winiarach przekazał, że wychowawca prowadzi zeszyt, do którego wpinane są faktury za zakupy dzieci (np., jeżeli dziecko uzbiera sobie większą kwotę z kieszonkowego i będzie chciało ją przeznaczyć na zakup wybranej przez siebie rzeczy).

Członkowie Komisji przychylili się do wniosku Członka Komisji Jana Bartosika, aby z przedłożonych Komisji Rewizyjnej dokumentów z każdego kwartału dokonać kontroli jednego miesiąca, celem przejrzenia rozliczania pobieranych zaliczek na zakup materiałów, usług oraz zaliczek na podróże służbowe.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika czy w 2020 roku były przyjmowane na stan środki trwałe oraz czy była prowadzona likwidacja środków trwałych Dyrektor przekazał, że były likwidowane stare meble, przyjęcia nowych środków trwałych nie było.

Przeglądając dokumenty Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z kolejnym pytaniem, kto jest upoważniony do podpisywania i zatwierdzania dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i kto jest upoważniony do zatwierdzania wypłaty środków?

 

Odpowiadając Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś poinformował, że zatwierdzenia środków do wypłaty dokonuje Dyrektor na wniosek pracownika, a osoba upoważniona do obsługi kasy dokonuje wypłaty środków pieniężnych. Pod względem merytorycznym i formalnym zatwierdzenia dokumentów dokonują dwie osoby.

Uzupełniając, Główna Księgowa Anna Król przekazała, że osobą upoważnioną do zatwierdzania dokumentów finansowych pod względem merytorycznym jest osoba zatrudniona na stanowisku referent administracyjny, a zatwierdza do wypłaty Dyrektor i Główny Księgowy.

 

Wykaz osób upoważnionych do podpisywania i zatwierdzania dokumentów finansowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

W związku z kolejnym pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika jak dzieci aktywnie wykorzystują wolny od zajęć szkolnych czas Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, że wychowankowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną, salę komputerową, boisko, są rowery, z których dzieci mogą korzystać, dwóch wychowanków zapisanych jest na zajęcia piłki nożnej w Nowym Korczynie, jest harcówka, próby śpiewu, wychowankowie wraz z wychowawcami gotują i pieką. Ponadto, odpowiadając na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor poinformował, że placu zabaw przy Placówce nie ma. Według obowiązujących przepisów plac zabaw przy budynku użyteczności publicznej wymaga nadzoru budowlanego, czyli przeglądów i konserwacji. Plac zabaw musi być standaryzowany. Według posiadanego rozeznania cenowego po jednym stanowisku na kilkoro dzieci kosztuje ok. 10 tys. zł. Jest to zbyt duży koszt, aby wykonać większy plac zabaw, ponadto nie jest to wydatek celowy, jak również w związku z planowanym przeniesieniem Placówki nie są inwestowane środki w nowy plac zabaw.

 

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Wojtasia Dyrektor poinformował, iż Placówka posiada trzy samochody: opel corsa, peugeot oraz wycofany ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie volkswagen transporter, który został przez Placówkę wyremontowany.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał jak jest zorganizowana pomoc dzieciom w wyrównywaniu opóźnień szkolnych?

Odpowiadając, Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś przekazał, iż w zakresie obowiązków pedagoga są zajęcia wyrównawcze. Jeżeli psycholog stwierdzi, że dziecko wymaga zajęć logopedycznych, to wychowanek jest dowożony na takie zajęcia do Nowego Korczyna. Jeżeli są ewidentne braki, bądź ewidentne trudności w procesach poznawczych, wtedy Placówka korzysta z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu zdiagnozowania problemu, jeżeli występuje potrzeba to dzieci otrzymują orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub dostosowywana jest ścieżka dydaktyczna do wymagań dziecka.

Kontynuując, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy jest zorganizowana wychowankom pomoc psychologiczna, która ma na celu zmianę nastawienia wobec siebie, własnych możliwości i ogólnie do szkoły tzn., aby dziecko nie zatrzymało się na poziomie szkoły podstawowej, ale żeby dążyło do dalszego rozwoju – szkoła średnia, studia, by było dopingowane.

Odnosząc się do powyższego Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś poinformował, że w Placówce jest zatrudniony na ¾ etatu psycholog i z reguły przychodzi do pracy popołudniami, kiedy dzieci są po zajęciach i pracuje z tymi wychowankami, którzy wykazują jakieś deficyty w zakresie zachowania i okazywania emocji. Jeżeli występuje problem z percepcją to psycholog stosuje różne ćwiczenia, treningi interpersonalne z wychowankiem, w cięższych przypadkach wychowankowie diagnozowani są w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej albo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z którym również współpracuje Placówka. Niektórzy wychowankowie korzystają z metody biofeedback.

Dyrektor zaznaczył, że w Placówce przebywało wielu wychowanków, którzy po maturze podejmowali naukę na uczelniach wyższych.

 

W związku z kolejnym pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika, jaki jest stan prawny wychowanków przebywających w Placówce, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, że stan prawny dzieci przebywających w Placówce jest różny. Według obowiązujących przepisów dziecko, które rok przebywa w Placówce powinno mieć uregulowany stan prawny. Jeżeli dziecko przebywa w placówce albo jest umieszczane w placówce rodzic automatycznie ma ograniczoną władzę rodzicielską. Zgodnie z przepisami po roku dyrektor placówki składa wniosek do sądu o odebranie władzy rodzicielskiej i z reguły taki wniosek jest pozytywnie rozpatrywany. Zdarzają się przypadki, kiedy dziecko przebywa w placówce ponad rok i nie ma uregulowanej sytuacji prawnej, bo np. toczą się jakieś sprawy między rodzicami. Teoretycznie Placówka powinna dążyć do tego, aby stworzyć warunki albo spróbować przywrócić dziecko do domu, jeżeli się nie da dziecka przywrócić do domu, bo rozpad rodziny jest tak duży, to Placówka ma za zadanie poszukać rodziny zastępczej, jeżeli nie można takiej rodziny znaleźć to wtedy takie dziecko do uzyskania pełnoletności przebywa w Placówce. Ponadto, Dyrektor zaznaczył, że nieuregulowana sytuacja prawna powoduje, iż nie można dziecka zgłosić do adopcji. W odpowiedzi na dalsze pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor Placówki poinformował, że na dzień dzisiejszy nie przebywają w Placówce dzieci, które by nie miały żadnego z rodziców.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy zdarzają się ucieczki z Placówki?

Udzielając odpowiedzi Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś poinformował, że ucieczki z Placówki się nie zdarzają, ok. pięć lat temu zdarzył się incydent, gdzie wychowanek oddalił się z Placówki i nie było go jeden dzień.

W związku z kolejnym pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika dotyczącym jak w Placówce dba się o dobre przygotowanie dzieci do usamodzielnienia się i co otrzymują na koniec pobytu w Placówce, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, iż jest przygotowywany plan usamodzielnienia, który sporządza pracownik socjalny. W w/w planie zawiera się przyszłe plany dziecka np. czy dziecko będzie kontynuowało naukę wtedy otrzymuje oprócz renty, (jeśli taką pobiera) 500 zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W planie usamodzielnienia zawarta jest informacja dotycząca miejsca pobytu, w którym wychowanek ma się znajdować (czy wróci do domu rodzinnego czy w jakiś inny sposób Placówka będzie zabezpieczać jego mieszkanie). Wszyscy wychowankowie, którzy odchodzą z Placówki otrzymują pieniądze, które przez czas pobytu w Placówce zostały im odłożone na konto. Ponadto, Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach zapoznał Członków Komisji ze sprawą związaną ze wstrzymaniem przez Placówkę wypłaty zgromadzonych dla wychowanka środków finansowych, który w ostatnim czasie opuścił Placówkę, do czasu ustanowienia przez Sąd dla w/w wychowanka opiekuna prawnego i zabezpieczenie interesu wychowanka.

Kontynuując, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy Placówka posiada wiedzę, co się dalej dzieje z wychowankiem po opuszczeniu przez niego Placówki?

Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś poinformował, iż nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z przepisami Placówka ma obowiązek pomocy wychowankowi, który się usamodzielnił przez okres jednego roku, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Odnosząc się do kolejnego pytania Członka Komisji Jana Bartosika czy wychowankowie mają świadomość tego, że w przypadku, gdy się im coś źle dzieje mają prawo skontaktować się z sędzią rodzinnym, Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, że wychowankowie mają udostępniony numer do Rzecznika Praw Dziecka oraz w widocznym miejscu umieszczona jest informacja o prawach dziecka.

 

W związku z kolejnym pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika dotyczącym Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego Dyrektor Piotr Zeljaś poinformował, iż ze względu na potrzebę utworzenia w Placówce pomieszczenia kasowego oraz biorąc również pod uwagę pandemię i brak możliwości obejrzenia Izby Dyrektor wystąpił z propozycją likwidacji Izby Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z wnioskiem wszystkie eksponaty wycinki z gazet, czasopisma, figurki (żadne z dokumentów nie były oryginalne, lecz stanowiły kserokopie) zostały przekazane dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa związana z przeniesieniem Placówki z Winiar do miejscowości Kostki?

Odpowiadając, Naczelnik Wydziału SOZ Starostwa Powiatowego Sławomir Dalach poinformował, że została podpisana z Burmistrzem Miasta i Gminy w Busku – Zdroju umowa na nieodpłatne użyczenie budynku po dawnej szkole w m. Kostki. Umowa została zawarta na okres 25 lat. Został również wykonany projekt przebudowy, który zakłada dobudowanie dodatkowych dwóch – trzech pomieszczeń w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności budynku dla 14 wychowanków. Kontynuując Naczelnik Wydziału SOZ wyjaśnił, że potrzeba przeniesienia Placówki wynika głównie z wprowadzonych przepisów dotyczących liczby dzieci przebywających w Placówce oraz z powodu kosztów utrzymania 14 wychowanków w tak dużym budynku, w jakim obecnie funkcjonuje Placówka. Na podstawie przeprowadzonych kalkulacji przeniesienie Placówki pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu o 50-60%. Koszt szacunkowy dostosowania obiektu wynosi ok. 600 000 zł. Powiat wystąpił z wnioskiem o środki zewnętrzne na dostosowanie nowego obiektu, ale środków nie otrzymano. Przed podjęciem decyzji o przeniesieniu Placówki były podejmowane próby związane z podzieleniem obecnie zajmowanego obiektu na dwie odrębne Placówki. Zostały przygotowane niezbędne dokumenty w powyższym zakresie. Niestety, Urząd Wojewódzki w Kielcach nie wyraził zgody na powyższe, określając takie działanie mianem sztucznego omijania zapisów ustawy.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor Placówki potwierdził, że w Placówce przebywają rodzeństwa. 

 

Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że na koniec miesiąca sierpnia br. koszt utrzymania wychowanka w Placówce wyniósł 8 300,25 zł.

 

Członek Komisji Jan Bartosik przeglądając dokumenty zwrócił uwagę, aby dokumenty księgowe pod względem merytorycznym i rachunkowym nie podpisywała ta sama osoba.

 

Główna Księgowa Anna Król wyjaśniając poinformowała, że tego typu sytuacja spowodowana była brakiem osoby, która mogłaby podpisać dokument pod względem merytorycznym.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem ile dzieci przebywa w internacie?

Odpowiadając Dyrektor Placówki Piotr Zeljaś przekazał, że aktualnie na 13 wychowanków przebywających w Placówce jedno dziecko uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie i tam przebywa w internacie oraz jedno dziecko przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łańcucie.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika czy w 2020 roku były dla dzieci organizowane wyjazdy – zimowisko, wyjazdy letnie, Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że w 2020 roku w miesiącu lutym był zorganizowany wyjazd na zimowisko, natomiast w okresie wakacyjnym wychowankowie mieli organizowane m.in. wyjścia do kina, wyjazdy nad wodę, quady. Jako takiego wyjazdu letniego nie było.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy oprócz Dyrektora Placówki jest ktoś upoważniony do korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych (kilometry na samochód prywatny)?

Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach Piotr Zeljaś odpowiadając poinformował, iż przydział na samochód prywatny ma tylko dyrektor. Uzupełniając, Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że czasami wypisywane są delegacje na szkolenia, gdzie pracownik może jechać własnym samochodem pod warunkiem, że posiada odpowiednie uprawnienia.

Ponadto, w odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącej Komisji Bogusławy Majcherczak Główna Księgowa Anna Król przybliżyła zakres czynności kierowcy zatrudnionego w Placówce.

 

W związku z pytaniem Członka Komisji Jana Bartosika czy Placówka posiada kanalizację Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że Placówka posiada przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Członek Komisji Jan Bartosik przeglądając przedłożone dokumenty księgowe za miesiąc czerwiec zapytał czy w roku 2020 była jeszcze prowadzona sprzedaż drzewa?

Główna Księgowa Anna Król powołując się na stosowny dokument potwierdziła powyższe zdarzenie.

 

Odpowiadając na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że raporty kasowe sporządzane są na 10, 20 i na ostatni dzień miesiąca, wtedy jest doładowywana kasa do kwoty 2 000 zł chyba, że w międzyczasie wyniknie pilny duży wydatek to wtedy jest dodatkowe pobieranie środków. Placówka dysponuje pogotowiem kasowym, które przeznaczane jest m.in. na znaczki szkolne, paliwo, prywatne wizyty lekarskie, które nagle wynikną.

W związku z kolejnymi pytaniami Członka Komisji Jana Bartosika czy w Placówce są zamontowane panele fotowoltaiczne oraz czy wykonywana była w budynku próba szczelności instalacji gazowej Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach przekazał, że w Placówce zamontowane są kolektory słoneczne (solary), a próba szczelności instalacji gazowej wykonywana jest systematycznie.

Przeglądając dokumenty księgowe Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił uwagę na zestawienie kieszonkowego za miesiąc czerwiec 2020 roku, gdzie w zestawieniu widnieje pięć osób, Radny zapytał o resztę wychowanków?

Odpowiadając Główna Księgowa Anna Król poinformowała, że jest to zestawienie kieszonkowego danej grupy wychowanków. W 2020 roku były trzy grupy, więc w dalszych dokumentach znajdują się pozostałe zestawienia. Zestawienie kieszonkowego dzielone było na trzy grupy wychowanków, aktualnie ze względu na mniejszą ilość dzieci przebywających w Placówce grupy są dwie (według ilości dzieci w danej grupie). Kieszonkowe wypacane jest w kwocie 41 zł/m-c.

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy w 2020 roku były przeprowadzane kontrole, jeśli tak to czego dotyczyły?

Główna Księgowa Anna Król przekazała, że co roku Starostwo Powiatowe przeprowadza kontrolę finansową z dokumentów księgowych lub z płac. W roku 2020 oprócz kontroli ze Starostwa żadnej innej nie było.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się o przedstawienie losowo jednej zaliczki i jej rozliczenie.

Główna Księgowa Anna Król zaznaczyła, że z uwagi na panującą pandemię w roku ubiegłym było bardzo mało wypłacanych zaliczek. Następnie, Główna Księgowa przedstawiła rozliczenie wybranej zaliczki oraz poinformowała, że zaliczki pobierane są z pogotowia kasowego.

 

Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna przystąpiła do sformułowania stanowiska.

 

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej wyrywkowej kontroli stwierdziła, że dokumenty finansowe opisywane są w sposób prawidłowy zgodnie ze sztuką księgową. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień oraz zaniedbań.

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1450 zamknął posiedzenie Komisji.

 

 

Podpisy:

 1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji  ……………………………………….
 2. Bogusława Majcherczak – Wiceprzewodnicząca Komisji ………………………….
 3. Jan Bartosik – .………….……………………………………………………………

 

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej ………………………………………………….
 1. Przewodniczący Rady Powiatu ……………………………………………………….
 1. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju  …………………………………………

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-11-25
Data publikacji:2021-11-25
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:297