Protokół Nr XXX/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2021

Protokół Nr XXX/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 26 listopada 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.30.2021

Protokół Nr XXX/ 2021
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 26 listopada 2021 roku
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Busku - Zdroju

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

oraz

 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Adwokat - Magdalena Słupska - Ignacak
 • Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Zborów).
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Gnojno).
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 17. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2020.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2020/2021.
 19. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 20. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.
 21. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach.
 22. Sprawy różne i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9:00 otworzył XXX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych (Radny Zbigniew Zioło uczestniczył w Sesji od godz. 9:05, Radny Roman Duda nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół Nr XXIX / 2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu: 

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres międzysesyjny tj. od dnia 30 września 2021 roku do dnia 26 listopada 2021 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

W okresie tym Zarząd odbył 8 posiedzeń. 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Radny Jan Bartosik zabierając głos stwierdził, iż Starosta Buski Jerzy Kolarz w swoim wystąpieniu nie poinformował o ważnym wydarzeniu jakie miało miejsce w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 9:00, w miejscowości Górnowola gm. Nowy Korczyn, a mianowicie o odbiorze końcowym inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m". Całkowita wartość tego projektu to 1 518 584,58 zł i jest to jedna z trzech dużych ważnych inwestycji drogowych realizowanych w 2021 roku. Radny zauważył, iż ani Starosta Buski ani nikt ze Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju w tym odbiorze osobiście nie uczestniczył. Powyższe, Radny Jan Bartosik określił jako mało eleganckie ze strony Starosty Buskiego.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nie zawsze czas i obowiązki pozwalają na uczestniczenie we wszystkich spotkaniach. Akurat w dniu 3 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie u Wojewody Świętokrzyskiego - podpisanie aneksu. Podmiotem, który reprezentuje Powiat Buski w odbiorach dróg jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. O terminach odbiorów końcowych inwestycji drogowych są informowani również wszyscy Radni Rady Powiatu. Starosta stwierdził, iż informację w przedmiotowej sprawie przedstawi po otrzymaniu ostatecznego protokołu odbioru.

Radny Jan Bartosik dodał, iż wymieniona przez Starostę osoba też nie uczestniczyła w w/w odbiorze drogi. Również nie wszystkie osoby wymienione w protokole końcowym odbioru drogi były obecne w w/w terminie. Zdaniem Radnego jest to lekceważące, bowiem tak duża inwestycja powinna wzbudzić zainteresowanie. Radny Jan Bartosik wspólnie z Radną Teresą Krupską uczestniczyli w odbiorze tej drogi i choć nie są fachowcami, wnosili uwagi i zastrzeżenia do protokołu odbioru. 

Radny Jan Bartosik zabrał również głos w sprawie wniosków złożonych w ramach Programu Polski Ład. Powiat Buski nie złożył wniosku do 5 mln zł, a to właśnie te wnioski cieszyły się największym powodzeniem i były pozytywnie rozpatrywane. Skoro na cały kraj w I naborze przeznaczone zostało 20 miliardów złotych i były to ograniczone środki, to te mniejsze wnioski do 5 mln zł miały większą szansę na pozytywne rozpatrzenie. Niestety Pan Starosta Buski takich wniosków nie złożył. Złożono wniosek do 30 mln zł (w przestrzeni publicznej ukazała się kwota 31 489 923 zł, a Starosta Buski w sprawozdaniu wymienił kwotę 29 mln zł - Radny poprosił o doprecyzowanie) i wniosek bez ograniczenia na kwotę 76 514 800 zł. Radny Jan Bartosik podkreślił, iż na 13 powiatów w województwie świętokrzyskim, jedynie tylko Powiat Buski i Powiat Sandomierski nie otrzymały środków finansowych w ramach Programu Polski Ład. Pozostali wiedzieli jak wypełnić wnioski, a w Powiecie Buskim nie. Radny nie zarzuca w tym względzie winy pracownikom, bo Ci zrobili tylko to co im zlecono.

Starosta Buski Jerzy Kolarz wyjaśnił, iż 31 489 923 zł to kwota realizacji zadania, a kwota ponad 29 mln zł to kwota dofinansowania. Złożone przez Powiat Buski wnioski były zgodne z kryteriami Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie jest prawdą, że wnioski do 5 mln zł były najbardziej preferowane, bowiem śledząc realizację wniosków w poszczególnych gminach i powiatach w kraju to dofinansowanie było zróżnicowane. Starosta Buski odsyła Radnych oraz wszystkie osoby zainteresowane do odsłuchania telekonferencji, która miała miejsce przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim oraz do wyciągnięcia wniosków z tej telekonferencji. Powiat Buski ponownie przystąpi do II naboru Programu Polski Ład z nadzieją na uzyskanie dofinansowania, zgodnie z zapewnianiami. Wypowiedzi Radnego Jana Bartosika mają na celu dyskredytowanie działań Starosty Buskiego i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

Radna Teresa Krupska również zabrała głos w sprawie nie otrzymania przez Powiat Buski środków finansowych w ramach Programu Polski Ład. Stwierdziła, iż złożony tak duży wniosek nie miał szansy na pozytywne rozpatrzenie. Takie też jest stanowisko pracowników Wydziału Infrastruktury w Kielcach potwierdzone w rozmowie telefonicznej. Radna zwróciła się z pytaniem czy złożony wniosek obejmował tylko inwestycje drogowe, czy też inne inwestycje?

Starosta Buski Jerzy Kolarz raz jeszcze powtórzył, iż złożone przez Powiat Buski wnioski spełniały kryteria określone w naborze. Złożony przez Powiat Buski wniosek bez limitu na kwotę 76 514 800 zł uwzględniał inwestycje w każdej Gminie Powiatu Buskiego, a tym samym uwzględniał wnioski wszystkich Radnych Rady Powiatu. Złożenie wniosku do 5 mln zł wiązałoby się z koniecznością wybrania inwestycji tylko na terenie jednej gminy z pominięciem pozostałych, co mogłoby zostać uznane przez Radnych za faworyzowanie jednej z gmin. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w niektórych samorządach Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie informowani byli przed rozstrzygnięciem o konieczności zmniejszenia kwotowo złożonych wniosków, aby mieć szansę na pozytywne rozpatrzenie, a przecież nie na tym polega konkurs. Zasady dla wszystkich samorządów powinny być równe. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż złożone wnioski obejmowały tylko inwestycje drogowe. Wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju między innymi na Szpitalny Oddział Ratunkowy nie mieścił się w tych kryteriach i planowany był na kolejny nabór. Planowana jest też budowa nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju i zlecone zostało w tym względzie opracowanie dokumentacji. Rada Powiatu będzie opiniować wniosek w powyższym zakresie.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, iż sprawa wniosków złożonych w ramach Programu Polski Ład była już szczegółowo dyskutowana na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu. Dyrektor ponownie poinformował, iż mimo poprawnego - zgodnego z wytycznymi złożenia wniosków - Powiat Buski nie otrzymał dofinansowania. Dyrektor zapewnił, iż złożone wnioski sporządzone przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju w 100% spełniały wymogi według wytycznych określonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Powyższe wnioski są do wglądu osób zainteresowanych. Złożone zostały 2 wnioski do Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - termin wykonania 12 m-cy i termin wykonania powyżej 12 m-cy. Dyrektor prosi o nieoczernianie pracowników samorządowych w kwestii źle sporządzonych wniosków. Ponadto nietrafnym jest porównywanie Powiatu Buskiego gdzie jest ok. 700 kilometrów dróg do Gmin, gdzie ilość kilometrów jest znacznie mniejsza. Złożenie jednego dużego wniosku zaspakaja potrzeby wszystkich Gmin Powiatu Buskiego. Dyrektor zwrócił się z apelem do Radnych o lobbowanie za pozytywnym rozpatrzeniem wniosków, które zostaną złożone w II naborze do Programu Polski Ład.

Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kordos poinformował, iż Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju rozpatrując różnego rodzaju wnioski o dofinansowanie, stara się zaspokoić Wnioskodawców i jeśli nie udaje się w całości to chociaż częściowo pozytywnie rozpatrzyć dany wniosek. I tak też mogłoby być w tym przypadku w ramach Programu Polski Ład. Można było dofinansować wniosek w połowie, a nie odrzucać w całości.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił się z prośbą o zadawanie pytań Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Sam zwrócił się z pytaniem, gdzie zostaną przeniesieni pacjenci Oddziału Płucnego w związku z informacją o przekształceniu tego Oddziału na covidowy.

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z prośbą o przedstawienie przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na kolejnej Sesji Rady Powiatu informacji w zakresie ogólnej sytuacji finansowej Szpitala w Busku - Zdroju. Radny poinformował, iż w dniu wczorajszym Szpital w Sandomierzu otrzymał od Wojewody rezonans, czy podjęte zostały starania, aby Szpital w Busku - Zdroju też otrzymał specjalistyczny sprzęt?

Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem jak obecnie kształtuje się zachorowalność wśród personelu Szpitala w Busku - Zdroju i czy powyższe nie wpływa niekorzystnie na sprawne funkcjonowanie oddziałów szpitalnych?

Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem w zakresie łącznika między budynkiem głównym Szpitala a Oddziałem Płucnym. Radna zwróciła uwagę na uszkodzone płytki w podłodze i zadała pytania czy łącznik został już odebrany, za jaką kwotę, kto był Wykonawcą tej inwestycji i czy jest gwarancja na to zadanie?

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odpowiadając na wyżej wymienione pytania poinformował, iż w regionie są trzy Oddziały Pulmonologiczne. Największym Szpitalem leczącym pacjentów z chorobami płuc jest Szpital w Czerwonej Górze. Tam, niestety nie udało się przekazać pacjentów ze Szpitala w Busku - Zdroju. Są to stany ciężkie i aby wypisać pacjenta musi się zakończyć proces leczenia. Od najbliższej soboty 12, a docelowo od najbliższego poniedziałku na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc utworzonych będzie 25 łóżek covidowych.

Odpowiadając na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował o inwestycjach zgłoszonych w ramach Programu Polski Ład w tym budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, budowa poradni połączona z Oddziałem Gruźlicy i Chorób Płuc łącznikiem i windą, zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Dyrektor poinformował o ilości przyjęć pacjentów na Izbie Przyjęć - jest to około 90 pacjentów na dobę, którym wykonywane są również wymazy. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 oraz rekomenduje szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. W tym względzie prawo powinno być jednolite w całej Unii Europejskiej. Dyrektor jest jednocześnie zwolennikiem karania tych osób, które dezinformują społeczeństwo rozpowszechniając informacje, że szczepionki nic nie dają, a nawet, że szczepionki szkodzą. Odnosząc się do sytuacji finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor Grzegorz Lasak określił jako stabilną, wyrażając nadzieję na chociaż zerowy wynik finansowy.

Odnosząc się do pytań Radnej Teresy Krupskiej, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak wyjaśnił, iż łącznik jest odebrany przez wszystkie uprawnione instytucje. Powstałe pęknięcia płytek nie zagrażają i nie przeszkadzają w użytkowaniu łącznika. Powyższe naprawy zostaną wykonane w ramach gwarancji po zakończeniu okresu zimowego. 

Odpowiadając na pytanie Radnej Bogusławy Majcherczak, Dyrektor Grzegorz Lasak poinformował, iż obecnie występuje minimalna zachorowalność wśród personelu. Są przypadki zachorowań pielęgniarek, które się nie zaszczepiły. W miesiącu listopadzie 2020 roku było zdecydowanie dużo więcej zachorowań na COVID-19 wśród personelu medycznego niż obecnie.

Ponadto, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak przytoczył dane odnośnie szczepień realizowanych w Szpitalu w Busku - Zdroju, informując, iż w dwóch punktach szczepień w terminie do końca miesiąca października 2021 roku wykonanych zostało 16 782 szczepienia. Odnośnie stanu łóżek poinformował, iż od najbliższego poniedziałku łącznie zabezpieczonych zostanie 76 łóżek covidowych. Dyrektor przedstawił informację w zakresie bieżącego funkcjonowania Szpitala w Busku - Zdroju, informując o zaopatrzeniu w tlen oraz zaopatrzeniu magazynów szpitalnych, celem uniknięcia wzrostu cen towarów lub nawet ich braku, jak to miało miejsce w roku ubiegłym. Dyrektor złożył podziękowania pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za ogromną pracę i zaangażowanie oraz Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za przyznaną nagrodę.

Radna Teresa Krupska złożyła podziękowania za miłą obsługę i skierowała słowa uznania za ciężką pracę dla personelu na Izbie Przyjęć. Radna rekomenduje również zatrudnienie lekarzy z Ukrainy.

Odpowiadając na pytanie Radnego Stanisława Lolo, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podtrzymał swoje stanowisko w sprawie obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19, twierdząc iż w Karcie szczepień powinno występować ono jako szczepienie obowiązkowe. Odnosząc się do kolejnego zapytania Radnego Stanisława Lolo, Dyrektor poinformował, iż na dzień dzisiejszy personel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zaszczepiony jest w około 80 %. Odnosząc się do kwestii zatrudnienia jako wolontariusza, osoby poleconej przez Radnego Stanisława Lolo, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż zgodnie z ustawą o wolontariacie w/w osoba nie spełniała określonych warunków. W odpowiedzi na uwagę Radnego Stanisława Lolo, że obecnie ani producent ani Rząd nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie powikłań po przyjęciu szczepionki, Dyrektor Grzegorz Lasak określił powyższe jako stan wyższej konieczności ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Dyrektor namawiając do szczepień, w pełni bierze odpowiedzialność za swoje słowa.

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 5-minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 6 porządku obrad.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXX / 326 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXX / 327 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXX / 328 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/266/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 329 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 266 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 330 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 331 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z dróg powiatu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 332 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Zborów).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 333 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Zborów) - stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 14

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Gnojno).

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXX / 334 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (DPS Gnojno) - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały, która była zaproponowana i przyjęta na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Radna Teresa Krupska zwróciła się z prośbą o przybliżenie treści Rozporządzenia.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Po oddaniu jednego głosu nastąpiła awaria systemu.

Po usunięciu awarii systemu, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ponownie poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 15

przeciw - 1

wstrzymał się - 1

Radny, Starosta Buski Jerzy Kolarz nie brał udziału w głosowaniu

Uchwała Nr XXX / 335 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały, która była zaproponowana i przyjęta na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu.

Radna Teresa Krupska odczytała treść Rozporządzenia, o którym mowa w w/w projekcie uchwały wyrażając opinię, iż podwyżka diet będzie mobilizacją do jeszcze większej aktywności i pracy Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 16

przeciw - 1

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXX / 336 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 17

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2020 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2020/2021 - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 16 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 19

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 17 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Radny Jan Bartosik poinformował, iż zgodnie z przepisami w/w informacja powinna być przedstawiona na Sesji Rady Powiatu w terminie do 30 października.

W odpowiedzi na powyższe, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w miesiącu październiku 2021 roku nie było Sesji Rady Powiatu, w związku z powyższym informacja w powyższym zakresie przedstawiana jest w dniu dzisiejszym.

 

Ad. 20

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2020 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszego protokołu - została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 21

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapoznał z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do kontrolowanej dokumentacji.

Radny Jan Bartosik jako Członek Komisji Rewizyjnej poinformował, iż wizytując Placówkę Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach zwrócił uwagę na mało przytulny wizerunek pomieszczeń Placówki. Zdaniem Radnego Dyrektor winien zadbać o przytulność pomieszczeń, które powinny być jasne, radosne, kolorowe.

Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem do Starosty Buskiego jaka jest sytuacja finansowa tej Placówki. Przypomniała, że w latach wcześniejszych, gdy było więcej wychowanków Placówka tętniła życiem. Obecnie w ogromnym budynku jest 14 wychowanków, z czego część przebywa w internatach. Jak w tych warunkach Placówka ma się zbilansować?

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zauważył, iż atmosfera w Placówce powinna być ciepła i przyjazna bez względu na ilość przebywających tam wychowanków.

Radna Teresa Krupska zwróciła uwagę na koszty utrzymania wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach w 2020 roku.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował o planach przeniesienia Placówki do nowej siedziby w miejscowości Kostki. Dodał, iż instytucje, które wizytują i kontrolują Placówkę - Urząd Wojewódzki czy Sanepid nigdy nie stwierdziły zaniedbania dzieci. Pokoje - kolory, wyposażenie dostosowane są do gustów wychowanków. Wychowankowie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną i psychologiczną. Na co dzień w Placówce przebywa około 6 wychowanków. Obecnie ustawodawca przyjmuje zasadę odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki w rodzinach zastępczych, która jest również rozwiązaniem tańszym. Powiat Buski realizuje szkolenia dla rodzin w powyższym zakresie. Średni koszt utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach jest to kwota 7 400 zł. Mimo małej ilości wychowanków należy spełnić wymagania prawne co do zatrudnienia i zapewnienia wychowankom całodobowej opieki, a to generuje koszty.

W/w protokół został przyjęty przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 22

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

 1. Radny Tadeusz Jewiarz zgłosił wniosek do Starosty Buskiego o regulację płac dla pracowników, podkreślając, iż inwestycje są bardzo ważne, ale najważniejszy jest człowiek.
 1. Radny Grzegorz Jankowski w pełni poparł wniosek zgłoszony przez Radnego Tadeusza Jewiarza w zakresie podwyżek płac dla pracowników.
 1. Radny Grzegorz Jankowski poinformował o uwagach zgłaszanych w zakresie Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, gdzie w wyniku obfitych opadów deszczu w okresie letnim doszło do zawilgocenia ścian, parkietu, uszkodzenia drzwi. Radny zwrócił się z pytaniem czy z ramienia Starostwa Powiatowego powołana została jakaś Komisja, która przeprowadziła kontrolę w powyższym zakresie i czy przeprowadzone zostały badania na obecność pleśni, grzyba?
 1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z prośbą o udostępnienie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju w sprawie likwidacji boiska. Radny wyraził obawę, że w przypadku konieczności wyłączenia z użytkowania Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju może pojawić się problem z organizacją zajęć gimnastycznych. Radny poddał pod rozwagę przywrócenie funkcjonowania zlikwidowanego boiska przy ZSP w Busku - Zdroju.
 1. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem czy winda znajdującą się przy byłej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju nie mogła zostać przeniesiona do budynku Starostwa Powiatowego, gdzie obecnie montowana jest nowa winda?
 1. Radna Bogusława Majcherczak zwróciła się z pytaniem odnośnie modernizacji chodnika w miejscowości Wełecz. Czy wniosek ten zostanie powtórzony w II naborze do Polskiego Ładu, a jeśli nie, to jakie są możliwości realizacji tej inwestycji?
 1. Radna Teresa Krupska odniosła się do sprawy dotyczącej odbioru drogi powiatowej jakie miało miejsce w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 9:00, w miejscowości Górnowola gm. Nowy Korczyn, a mianowicie o odbiorze końcowym inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m". Radna zgłosiła swoje spostrzeżenia co do przebiegu tego odbioru w zakresie braku przygotowania do sporządzenia protokołu. Ponadto podpisane w protokole końcowym osoby nie uczestniczyły w dniu 3 listopada 2021 roku w odbiorze drogi. Radna Teresa Krupska całkowicie podważa powyższy protokół, który Jej zdaniem jest fikcją. Radna poinformowała również, iż po dokonaniu oględzin drogi zauważono, że za zakrętem przy jednej z posesji, Właściciel tej posesji "zorganizował" sobie dodatkowy zjazd z posesji zasypując rów wraz z 15 centymetrową metalową rurą o szerokości ok. 1 metra. Radna Teresa Krupska wspólnie z Radnym Janem Bartosikiem uczestnicząc w odbiorze tej drogi interweniowali w tej sprawie u Inspektora Nadzoru i Kierownika, którzy jednak nie reagowali na zgłaszane uwagi. Ostatecznie w rozmowie z Właścicielem posesji ustalono i doprowadzono do obkopania studzienki. Właściciel posesji optował za wykonaniem zjazdu o szerokości 1 metra, a docelowo wykonane zostały do jednej posesji dwa zjazdy 6 metrowe. Radna zwróciła się z pytaniem na jakiej podstawie wykonano dwa szerokie zjazdy na jednej posesji? Radna określiła powyższe jako niegospodarność. Brak jest również zapisu w protokole odbioru o powyższym zdarzeniu. Wizytując w/w drogę Radna stwierdziła, iż prace są wykonane niestarannie, nie dokończono koszenia rowów. Jest też obawa, że zjazdy będą się obsypywać. Radna zwróciła się z pytaniem kto jest projektantem tej drogi? Radna zgadza się z opinią mieszkańców, iż projekt wykonany był zza biurka, bowiem do niektórych posesji nie zaprojektowano zjazdów. Ponadto, czy w/w inwestycja była realizowana zgodnie z projektem skoro było aż 6 aneksów? Zdaniem Radnej nie. W imieniu mieszkańców Radna zwraca się również z prośbą o przestawienie znaku teren zabudowany bliżej zjazdu z drogi krajowej. Radna poinformowała, iż zwróci się z pisemnym wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie powyższych kwestii.
 1. Radny Stanisław Krzak również poparł wniosek Tadeusza Jewiarza o regulację płac dla pracowników. Jednocześnie zwrócił się z pytaniem czy w przyszłorocznym budżecie jest przewidziany wzrost środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników i o ile? Radny optuje, aby to była kwota znacząca.
 1. Radny Stanisław Krzak zgłosił wniosek odnośnie przebiegu Sesji. Radny uważa, iż Sesja Rady Powiatu powinna być realizowana zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Wszelkie dyskusje poza porządkiem obrad, w tym wystąpienia dyrektorów jednostek powinny być realizowane w punkcie sprawy różne i wolne wnioski. Powyższa zasada pozwoli na sprawne realizowanie przebiegu Sesji.
 1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek potwierdził słuszność powyższego wniosku i poddał go pod głosowanie.

  Wniosek został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:
  za - 14
  przeciw - 0
  wstrzymał się - 0

  Pozostali Radni nieobecni na sali posiedzeń podczas głosowania

  Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 26 listopada 2021 roku - stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
 1. Radna Teresa Krupska raz jeszcze ponowiła prośbę do Starosty Buskiego o zawiadamianie i udział Radnych podczas prac Komisji Wojewódzkiej w zakresie remontów dróg. Radna posiada zapewnienie, iż Radni również mogą uczestniczyć w tych pracach, ponadto Radni z danej Gminy najlepiej znają potrzeby w zakresie naprawy, remontów i budowy dróg. Radna poinformowała, że ma zastrzeżenia do drogi w miejscowości Sępichów. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju informował Radną, iż inwestycja drogowa wykonywana jest zgodnie z zaleceniami Komisji Wojewódzkiej, a tak nie jest, bo Wojewoda przyznaje środki finansowe, a Wykonawca realizuje inwestycje według projektu.
 1. Starosta Buski Jerzy Kolarz zabierając głos poinformował o przeprowadzonej regulacji płac dla pracowników w roku bieżącym. W projekcie budżetu Powiatu Buskiego na rok 2022 zostały zabezpieczone środki finansowe na ewentualne podwyżki płac w kwocie około 2 mln zł. Wypłata podwyżek na pewno nie nastąpi wcześniej niż przed otrzymaniem przez Powiat Buski ostatecznych wielkości w zakresie subwencji i dotacji po uchwaleniu budżetu państwa. Starosta Buski zwrócił uwagę na obecną inflację oraz wysokie ceny towarów, w tym wysokie podwyżki cen energii.

  Odnosząc się do pytań w zakresie Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował o przeprowadzonych kontrolach i przeglądach przez uprawnione instytucje, które dopuściły obiekt do użytkowania, nie stwierdzając zagrożenia dla osób tam przebywających. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju przeprowadził postępowanie przetargowe i w najbliższym czasie rozpocznie się remont wewnątrz Hali.

  Odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego Starosta Buski poinformował, iż nie ma zagrożenia lokalowego w zakresie organizacji zajęć gimnastycznych dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju. Starosta Buski poinformował, iż jest planowana budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma planów w zakresie budowy boiska przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju.

  Odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wypełniając ustawowy obowiązek zapewnienia dostępności do wszystkich pomieszczeń w instytucjach użyteczności publicznej, w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju przy ul. Mickiewicza aktualnie odbywa się montaż windy (koszt ok. 146 tys zł, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 43 tys zł). Taka winda została też zamontowana już wcześniej w drugim budynku Starostwa przy ul. Kopernika. Niedostosowanie się do przepisów grozi wysokimi karami finansowymi. Winda przy byłej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju po pierwsze nie pasowałaby do budynku Starostwa, bo jest wyższa o jedno piętro, a po drugie jest niezbędna w miejscu, w którym się znajduje, bowiem będzie zaspakajała potrzeby dla osób korzystających z Internatu przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju.

  Odpowiadając na pytanie Radnej Bogusławy Majcherczak w zakresie modernizacji chodnika w miejscowości Wełecz, Starosta Buski Jerzy Kolarz przypomniał trudności związane z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego z Wód Polskich, które trwało ponad półtora roku. Być może uda się tę sprawę zakończyć i modernizację chodnika w miejscowości Wełecz złożyć jako wniosek w II naborze do Programu Polski Ład.
 1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak odniósł się do uwag zgłaszanych przez Radną Teresę Krupską w zakresie odbioru drogi powiatowej w miejscowości Górnowola w dniu 3 listopada 2021 roku. Dyrektor zaznaczył, że jest zdziwiony pytaniami Radnej w tej formie i w tym miejscu. Uczestnicząc w odbiorze drogi w miejscowości Górnowola, Radna mogła zadać te pytania tam na miejscu, a nie dziś. Dyrektor poinformował, iż dokumentacja w zakresie powyższej inwestycji jest transparentna i jest do wglądu wszystkich osób zainteresowanych, łącznie z aneksami, których było 6 z wyszczególnieniem dlaczego zostały spisane, na jakie zadania i na jaką kwotę. W przetargu uczestniczyło 11 firm, a wybrana została firma, która spełniała najlepsze warunki. Dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odnosząc się do Komisji odbioru, Dyrektor Krzysztof Tułak poinformował, iż aby ten odbiór się mógł odbyć członkowie Komisji musieli wykonać szereg prac między innymi sprawdzić kilkaset pozycji kosztorysowych, wykonać pomiary, wyspecyfikować różnice, sprawdzić wszystkie badania, które były wykonywane, sprawdzić atesty. Komisja odbioru to nie jest spacer po drodze w dniu odbioru, lecz niejednokrotne wizytowanie drogi i dokumentacji.

  W odbiorze tej drogi w dniu 3 listopada 2021 roku uczestniczył Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Pan Piotr Sokołowski. Dyrektor poinformował, iż koszenie rowów nie było przedmiotem kontraktu i taka uwaga nawet nie powinna zostać wpisana do protokołu. Podczas realizowanej w/w inwestycji wykonanych było ponad osiemdziesiąt zjazdów, a Radna zgłasza uwagi do jednego zjazdu, który został dodatkowo wykonany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dyrektor poinformował, iż od momentu wykonania dokumentacji, uzyskania zgłoszenia robót budowlanych do momentu wykonania w/w inwestycji minęło kilka lat. Naturalnym jest, że w takim przypadku konieczne jest na przykład wykonanie dodatkowych zjazdów. W/w przebudowa drogi posiada 5 letni okres gwarancji. Dane dotyczące projektanta, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak zobowiązał się do przekazania Radnej po zakończeniu Sesji.
 1. Radny Piotr Wąsowicz odniósł się do zagadnienia związanego z Halą Sportową przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju. Radny tę sprawę poruszył na Sesji w miesiącu wrześniu 2021 roku. W wyniku nawalnych opadów deszczu doszło do namoknięcia ścian i parkietu. Obecnie tak jak Pan Starosta poinformował będzie wykonywany remont Hali. Przeprowadzone badania wykazały, iż Hala jest bezpieczna do użytkowania. Radny poinformował również, iż w związku z budową ulicy Czernikiewicza doszło do zmian stosunków wodnych, w związku z tym wiosną będzie przeprowadzany drenaż i odwodnienie całej Hali.
 1. Radni Rady Powiatu otrzymali do wiadomości Uchwałę Nr 131/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2021 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 13.05 zamknął XXX Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 26 listopada 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=5035).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2021-12-14
Data publikacji:2021-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:849