Uchwała Nr 673/2021 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 grudnia 2021

Uchwała Nr 673/2021
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle
psychicznie chorych”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju ogłasza wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku obejmujących:

1) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku.

2) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

2. Na realizację ww. zadań  zostały złożone dwie oferty.

§ 2. 

W wyniku oceny ofert:

-   na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku” wybrano ofertę Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce obejmującą prowadzenie na terenie powiatu buskiego Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich dla osób w podeszłym wieku.

-  na zadanie „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych” wybrano ofertę Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim: Dom Zakonny w Słupi 91 obejmującą  prowadzenie na terenie powiatu buskiego Domu Pomocy Społecznej w Słupi przeznaczonego dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.

§ 3. 

1. Dotacja na wsparcie realizacji zadań jest następująca:

1) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku - wysokość dotacji: 126 337,00  złotych.

2) Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych - wysokość dotacji: 1 010 698,00 złotych.

2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy.

3. Zadania będą realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 4. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju oraz na stronie internetowej Centrum  www.centrumbusko.pl.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

 

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 19 pkt 10 i art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 roku poz 1876 z późn.zm.), powiat realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej poprzez prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, które może zlecić  w drodze konkursu.

W otwartym konkursie ofert  wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostanie zlecone zadanie na wsparcie  „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób w podeszłym wieku”, oraz  „Prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla kobiet przewlekle psychicznie chorych”.

  Podejmując niniejszą Uchwałę Zarząd Powiatu realizuje obowiązek wynikający z art. 15 ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz.1057 z późn.zm.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2021-12-15
Data publikacji:2021-12-15
Osoba sporządzająca dokument:Justyna Zięba
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:532