Protokół Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2022

Protokół Nr XXXI/2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 roku,  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) [ PDF]

Znak: BR. 0002.2.31.2021

Protokół Nr XXXI / 2021
z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 roku
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
(zdalny tryb obradowania)

w Sesji udział wzięli:

 • Radni Rady Powiatu w Busku - Zdroju

oraz

 • Sekretarz Powiatu - Jerzy Służalski
 • Radca Prawny - Bożena Sadłos
 • Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok.
 13. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju w dniu 19 listopada 2021 roku.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych i o godz. 9.00 otworzył XXXI Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, poinformował, iż:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
  w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.
 • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
 • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z potwierdzoną imiennie listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1  i  nr 2 do niniejszego protokołu.

W krótkiej przerwie obrad, Druhna Teresa Leszczyńska, Druh Adam Gadawski oraz Harcerze
z Komendy Hufca ZHP w Busku - Zdroju, na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka oraz Starosty Buskiego Jerzego Kolarza, przekazali ogień – Światło Betlejemskie oraz życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Ad. 3

Na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka, porządek obrad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 4

Protokół Nr XXX/ 2021 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 roku został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym: 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny tj. od dnia 26 listopada 2021 roku do dnia 22 grudnia 2021 roku przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz. Sprawozdanie to zostało zamieszczone również, celem zapoznania się, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W okresie międzysesyjnym Zarząd odbył 5 posiedzeń. 

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za przedstawione sprawozdanie.

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXI / 337 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXI / 338 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2021 roku - stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 2

Uchwała Nr XXXI / 339 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/255/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2021 - 2030 - stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 340 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Ad. 10

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Uchwała Nr XXXI / 341 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem - stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Uchwała Nr XXXI / 342 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok - stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu imiennym:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXI / 343 / 2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok - stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 13

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapoznał Radę Powiatu z wynikami kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju w dniu 19 listopada 2021 roku w zakresie realizacji postępowania przetargowego na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0128T Piasek Wielki - Rzegocin - Górnowola - Pawłów od km 5+660 do km 8+015 dł. 2355 m."

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości. Przetarg przeprowadzony został w sposób prawidłowy i Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym  załącznik nr  11  do niniejszego protokołu został przyjęty przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś złożył podziękowania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju za pozytywne rozpatrzenie wniosku w zakresie zabezpieczenia przystanku w miejscowości Górnowola.

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXXI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w dniu 22 grudnia 2021 roku - stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

Ad. 14

W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

 1. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka z niżej wymienionymi pytaniami:

- W związku z tym, iż obecnie Szpital w Busku - Zdroju działa hybrydowo, Radny zwrócił się z pytaniem ile łóżek przeznaczonych jest dla pacjentów niecovidowych i jak Dyrektor łączy działalność leczniczą poszczególnych oddziałów covidowych i niecovidowych?

- Radny zwrócił się z pytaniem w jaki sposób wybudowany łącznik usprawnił transport pacjentów na badania na terenie Szpitala? Radny wskazał również, że Oddział Zakaźny nie jest połączony z budynkiem głównym Szpitala, stąd występują pewne utrudnienia.

- Radny zwrócił się z pytaniem jak funkcjonują poradnie specjalistyczne w czwartej fali pandemii?

- Biorąc pod uwagę, iż obecnie Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest liderem jeśli chodzi o zatrudnianie lekarzy ze wschodniej granicy, Radny zwrócił się z pytaniem jak lekarze z Ukrainy i Białorusi wypełniają swoje obowiązki, jakie są relacje z polskimi lekarzami i czy jest możliwość zatrudnienia ich w poradniach działających przy Szpitalu?

- Radny zwrócił się z pytaniem jak w aspekcie ekonomicznym pandemia wpływa na koszty funkcjonowania i wynik finansowy Szpitala?

 1. Radny Jan Bartosik nawiązując do przedstawionej przez Starostę Buskiego w sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami informacji, iż Wykonawca wygrał przetarg i od niego odstąpił, zwrócił się z pytaniem czy w związku z powyższym poniósł On jakieś konsekwencje?
 2. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na pytania Radnego Piotra Wąsowicza. Dyrektor poinformował, iż w zakresie inwestycyjnym w roku 2021 wykonano bardzo dużo pożytecznych i ważnych rzeczy. Podziękował Radzie Powiatu za zaangażowanie w tym zakresie. Dyrektor poinformował, iż działalność hybrydowa dla Szpitala nie jest wygodna z uwagi na występujące ryzyko zakażeń. Przy jednorodnej działalności Szpitala utrzymanie reżimu sanitarnego jest łatwiejsze. Działalność hybrydowa to również pewne zachwianie jeśli chodzi o finansowanie Szpitala - obowiązują inne zasady rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor poinformował, iż na 235 łóżek w Szpitalu w Busku - Zdroju, blisko połowa łóżek, bo 104 przeznaczonych jest na leczenie pacjentów z COVID-19. Koszty działalności hybrydowej Szpitala przekładają się na wynik finansowy, którego na dziś nie można określić bowiem nie ma jeszcze rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc listopad 2021 roku. Pełne informacje na temat wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zostaną przedstawione w wykonaniu planu rzeczowo - finansowego za rok 2021. Dyrektor zadeklarował dążenie do zminimalizowania strat. Odnosząc się do pytania w zakresie łącznika, Dyrektor stwierdził, iż była to inwestycja niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala w zakresie transportu pacjentów na badania. W okresie wiosennym w ramach gwarancji wykonane zostaną tam niezbędne naprawy. Odnośnie funkcjonowania Poradni Specjalistycznych działających przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Dyrektor zapewnił, iż funkcjonują bardzo dobrze, jest jednak problem ze zdyscyplinowaniem pacjentów. Dyrektor zwrócił się z prośbą, aby pacjenci przychodzili na wizyty w danym dniu na umówioną godzinę, co pozwoli uniknąć dużych skupisk ludzi i zachować reżim sanitarny. Dyrektor poinformował również o bieżącej działalności Izby Przyjęć w Szpitalu i pobieralni materiałów do badań, która funkcjonuje bardzo dobrze i gdzie wykonywane są również badania w zakresie przeciwciał. Dyrektor wskazał, iż średnia wieku jeśli chodzi o zachorowalność na COVID-19 bardzo się obniżyła. Bardzo ważnym elementem jest również edukacja społeczna w zakresie szczepień przeciw COVID-19. Dyrektor poinformował, iż rok 2021 to ciężki rok, biorąc pod uwagę liczbę zachorowań i zgonów. Odnosząc się do sprawy zatrudniania lekarzy ze wschodniej granicy, Dyrektor poinformował, iż w Szpitalu w Busku - Zdroju zatrudniono 3 lekarzy z Białorusi i 9 lekarzy z Ukrainy. Atmosfera pracy i współpraca z polskimi lekarzami jest bardzo dobra. Lekarze ci są wdzięczni za możliwość pracy i pomoc w zagospodarowaniu się w Polsce. Są to bardzo dobrze nastawieni do pracy lekarze. Dyrektor wskazał na problem wynikający z przepisów prawa na zatrudnianie w/w lekarzy w Poradniach. Dyrektor poinformował o czynionych staraniach w zakresie pozyskiwania lekarzy o specjalnościach geriatra, internista, neurolog, psychiatra, celem zatrudnienia na Oddziale Geriatrycznym, gdzie niezbędne jest wielopłaszczyznowe podejście do schorzeń pacjenta. Kończąc Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak podziękował za współpracę w 2021 roku i złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
 3. Radna Teresa Krupska zwracając się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztofa Tułaka podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami, informując, iż 12 sierpnia 2021 roku odbył się przegląd dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn. Wizytując drogi w miejscowości Sępichów, Stary Korczyn, Górnowola, Pawłów, Kawęczyn, Radna wnioskowała o remonty tych dróg, wykoszenie poboczy, usunięcie zakrzewień, udrożnienie przepustów i rowów. Część z tych zadań udało się zrealizować a część nie, choć Radna otrzymała pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, że wszystkie te wnioski zostały zrealizowane. Radna podtrzymuje swoje zastrzeżenia głównie w zakresie koszenia poboczy i udrożnienia, odkrzaczenia rowów. Również Mieszkańcy Starego Korczyna wystąpili z ponownym pisemnym wnioskiem do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju o remont drogi. Radna wnosi również o zgłoszenie do Programu Polski Ład wniosków w zakresie kompleksowego dokończenia remontu drogi w miejscowości Sępichów, Pawłów i Stary Korczyn. Radna zwróciła się z pytaniem czy prace związane z wyznaczeniem pasa drogowego na w/w odcinkach dróg zostały już zakończone?
 4. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak w odniesieniu do powyższego raz jeszcze poinformował, iż na terenie całego Powiatu Buskiego prace związane z koszeniem poboczy wykonywane są w określonych prawem parametrach i zgodnie z zabezpieczonymi na to zadanie środkami finansowymi. Nie ma w tym zakresie żadnych skarg, oprócz uwag Radnej. Jeśli Rada Powiatu zabezpieczy wyższe środki finansowe w tym zakresie wówczas prace wykoszeniowe będą realizowane częściej i szerzej. Dyrektor zapewnił, iż Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju w ramach bieżącego utrzymania dróg, w miarę możliwości realizuje zgłaszane wnioski w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli są one słuszne i możliwe do wykonania. Dyrektor zaznaczył również, iż decyzja w zakresie budowy i remontów dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego należy do Rady Powiatu. Jeśli taka będzie decyzja Rady Powiatu, wówczas wnioski Radnej zostaną zrealizowane. Odnośnie regulacji stanu prawnego pasów drogowych, Dyrektor poinformował, iż zadania te realizuje na bieżąco Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego, jednakże jest to proces żmudny.
 5. Starosta Buski Jerzy Kolarz zabrał głos w zakresie wniosków składanych do Programu Polski Ład. W pierwszym naborze Powiat Buski nie otrzymał dofinansowania, a do kolejnego naboru Powiat przystąpi i złoży wnioski zgodnie z określonymi kryteriami. Z uwagi na obecne ceny, należy się liczyć, że inwestycje będą ograniczone.
 6. Odpowiadając na pytanie Radnego Jana Bartosika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Tułak wyjaśnił procedurę związaną z przetargiem dotyczącym zakupu soli. W związku z drastycznymi podwyżkami w/w towaru zgodnie z ustawą zwrócono się do Oferenta o przedłużenie zamówienia do czasu zabezpieczenia środków finansowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, Oferent nie zgodził się na powyższe i z tego tytułu nie ponosi żadnych konsekwencji, bowiem nie podpisanie umowy nie nastąpiło z Jego winy.
 7. Radna Teresa Krupska podtrzymała swoje uwagi zgłoszone we wcześniejszej wypowiedzi. Radna zwróciła się z pytaniem czy pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju mogą obecnie wykarczować pobocza w miejscowości Stary Korczyn - na odcinku od drogi wojewódzkiej z Wiślicy do Strożysk? W miejscowościach Szczytniki, Szczerbaków pobocza są bardzo zarośnięte. Przy jakich pracach obecnie można spotkać pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju? Radna poinformowała, iż wnioskowała, aby w planie pracy Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2022 rok znalazł się zapis, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju na każdej Sesji Rady Powiatu zdawał relacje z wykonywanych przez jednostkę zadań, jednak wniosek nie został przyjęty przez Komisję.
 8. Radny Krzysztof Wojtaś poinformował, iż popiera wniosek Mieszkańców Starego Korczyna skierowany do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju jak również wniosek w zakresie dokończenia remontu drogi powiatowej przez Pawłów, jednakże rozumie, że środki finansowe są ograniczone.
 9. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof Tułak podtrzymał swoją wcześniejszą wypowiedź w zakresie zasad i finansowania koszenia poboczy na terenie Powiatu Buskiego.
 1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku.

 

Ad. 15

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział o godz. 10.40 zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zdroju. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXXI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=5071).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-01-03
Data publikacji:2022-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:806