Protokół Nr XXXV/2022 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

Protokół Nr XXXV/2022 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 27 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF] [ ODT]

Znak: BR. 0002.2.35.2022                                                                                                     

Protokół   Nr   XXXV/ 2022

z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju

która   odbyła   się   w   dniu   27  maja  2022  roku

w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego

w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

oraz

 • Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 • Burmistrzowie/Wójtowie Gmin Powiatu Buskiego
 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
 • Naczelnicy  Wydziałów  Starostwa
 • Radca Prawny / Adwokat
 • Sekretarz Powiatu

 

Porządek  obrad:   

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, Radzie Powiatu raportu o stanie Powiatu Buskiego za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030".
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/352/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".
 13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.
 14. Ocena zasobów  pomocy  społecznej  Powiatu  Buskiego.
 15. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w zakresie kontroli nieobecności Radnych na Sesjach Rady Powiatu i Komisjach Rady Powiatu za lata 2019, 2020, 2021.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  8:00  otworzył   XXXV  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (Radny Roman Duda  -  nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał  oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek obrad  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

 

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

W odniesieniu do protokołu  Nr  XXXIV / 2022 z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 22 kwietnia 2022 roku, Radny Stanisław Lolo poinformował, iż w Jego odczuciu w pkt 14 ppkt 7, 8, 9 Sprawy różne i wolne wnioski, zapis nie odzwierciedla treści i intencji wypowiedzi Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka, odpowiadającego na pytania Radnego Grzegorza Jankowskiego. Cytat z protokołu: "Radny ma znajomych w Szpitalu, którzy wynoszą dokumenty, robią zdjęcia i na bieżąco przekazują informacje, łamiąc przepisy RODO".  Według Radnego Stanisława Lolo intencja i treść wypowiedzi Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju sugerowała, że w Jego zakładzie pracy dochodzi do takich przestępstw, tyle, że Dyrektor jeszcze stwierdził, że informacje i dokumenty wynoszone przez pracowników Szpitala zawierają dane wrażliwe.  Radny Stanisław Lolo przytoczył przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych  art. 49 - 54a, gdzie ustawodawca mówi, że takie czyny są ścigane z oskarżenia publicznego. W tym miejscu Radny zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju z pytaniem, czy jakieś postępowanie wyjaśniające w tej sprawie miało lub ma miejsce? Radny nie życzy sobie, aby Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju lub inne osoby publicznie sugerowali, że Radni zlecają pracownikom wykradanie dokumentów - w wypowiedzi Dyrektor nie podał który Radny, więc podejrzenie dotyczy wszystkich Radnych. Jeśli takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce, to Radny Stanisław Lolo zwraca się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju z pytaniem, czy powyższa sprawa była wyjaśniana, czy też sytuacja, o której mowa  to jest tylko wymysł Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek oraz Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdzili, iż protokoły z Sesji  nie są stenogramami.  Protokoły stanowią zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia Sesji, natomiast dokładny jej przebieg zawiera nagranie, które jest udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W Protokole  Nr  XXXIV / 2022  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 22 kwietnia 2022 znajduje się ogólny zapis wypowiedzi Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka zawierający podnoszone przez Radnego Stanisława Lolo aspekty. Nie może być natomiast zapisu, co do dalszych postępowań i rozstrzygnięć w omawianych sprawach. O wyjaśnienie tych kwestii Radny winien zwrócić się do Komendanta Powiatowego Policji w Busku - Zdroju w punkcie sprawy różne i wolne wnioski.

 

Protokół  Nr  XXXIV / 2022  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia 22 kwietnia 2022 roku został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu: 

 

za - 17

przeciw - 0

wstrzymał się - 1

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  22  kwietnia 2022  roku  do  dnia 27 maja 2022 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył  6  posiedzeń. 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

W odpowiedzi na prośbę Radnego Piotra Wąsowicza, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił informację o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Powiecie Buskim oraz na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte są w uchwałach Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju opublikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju - Pan Grzegorz Owsiński

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju - Pan Andrzej Bilewski

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju - Pan Sylwester Pałka

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie - Pan Konrad Ładowski

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju - Pan Grzegorz Wojciechowski

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju - Pan Krzysztof Tułak

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej  wyjaśniając zasady powołania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju oraz Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. 

 

Ad. 6

Przewodniczący  Zarządu  Powiatu  w  Busku - Zdroju  Jerzy  Kolarz  przedstawił  Radzie Powiatu w Busku - Zdroju - Raport o stanie Powiatu Buskiego za rok 2021 -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek o godz. 9:20 ogłosił 10 minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 7 porządku obrad.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 2                                                              

 

Uchwała   Nr  XXXV / 363 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 0

                                                                           wstrzymał się - 2                                                      

Uchwała   Nr  XXXV / 364 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

 

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały wraz z autopoprawką pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 0

                                                                           wstrzymał się - 2                                                      

Uchwała   Nr  XXXV / 365 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030- stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w sprawie  przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030".

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

                                                                           wstrzymał się - 0                                                                                   

Uchwała   Nr  XXXV / 366 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/352/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:   

           

za - 18

przeciw - 0

                                                                           wstrzymał się - 0                                                                                   

Uchwała   Nr  XXXV / 367 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/352/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju  w sprawie  przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 18

przeciw - 0

                                                                           wstrzymał się - 0                                                                                   

Uchwała   Nr  XXXV / 368 / 2022  Rady  Powiatu  w  Busku  -  Zdroju  z  dnia  27 maja 2022 roku  w  sprawie  przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" -  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXXV Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  27  maja 2022  roku  -  stanowi  załącznik  nr  11 do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 13

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku  - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego protokołu  -  zostało przyjęte przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Ocena zasobów  pomocy  społecznej  Powiatu  Buskiego - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 13 do niniejszego protokołu -  została przyjęta przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

 

 

Ad. 15

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapoznał Radę Powiatu z protokołem i wynikami z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w zakresie kontroli nieobecności Radnych na Sesjach Rady Powiatu i Komisjach Rady Powiatu za lata 2019, 2020, 2021. W/w Protokół - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszego protokołu - został przyjęty przez Radę Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 16

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

 

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zapoznał Radę Powiatu z Uchwałą Nr 61/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło oraz Członek Zarządu Powiatu Tomasz Mierzwa od godz. 9:45, za zgodą Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Gądka nie uczestniczyli w dalszej części obrad Sesji.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z n/w pytaniami:

- Jaka jest w tej chwili sytuacja finansowa Szpitala? Jak na dzień dzisiejszy Szpital radzi sobie w obliczu inflacji i podwyżek? W jakim kierunku idą zmiany i reforma? Jak Dyrektor postrzega sprawy płacowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie podwyżek dla poszczególnych grup pracowniczych. Mówi się również o trudnej sytuacji z Salowymi. Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie i wyjaśnienie powyższych spraw.

 

3. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem do Starosty Buskiego w zakresie dotyczącym konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w  Busku - Zdroju. Co do wyboru osoby Radny nie ma zastrzeżeń, jednakże ma zastrzeżenie do treści ogłoszenia o konkursie, gdzie jednym z kryteriów było wykształcenie magisterskie. Zainteresowana udziałem w konkursie osoba - inżynier drogownictwa z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - w związku z takimi kryteriami chciała, ale nie mogła startować. Radny zwraca się zatem z pytaniem czym podyktowane było określenie takiego kryterium? Przy takich zasadach magister muzykologii też mógłby zostać dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg.

 

4. Radny Grzegorz Jankowski przypomniał, iż na ostatniej Sesji, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zobowiązał się do udzielenia pisemnej informacji w zakresie kredytów i wysokości zadłużenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, jednak do dnia dzisiejszego Radny takiej informacji od Niego nie otrzymał.

Ponadto, Radnemu cały czas nie daje spokoju sprawa, o której informował Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, dotycząca straszenia przez Komornika zajęciem konta Szpitala. Jak to jest możliwe skoro sprawy nie były przeprowadzone sądowo?

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem, czy oszczędności na zmianie wielkości etatów Salowych wpłyną na uzdrowienie sytuacji Szpitala? Radny podkreślił jak ciężką pracę w Szpitalu wykonują Salowe. Czy to był faktycznie najlepszy sposób szukania oszczędności w tym ogniwie najsłabszych pracowników? Biorąc pod uwagę wiek przedemerytalny tych osób oraz ograniczone możliwości znalezienia nowych miejsc pracy, Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przedstawionych spraw.

 

5. Radny Stanisław Lolo nawiązał do pytania zgłoszonego podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu, gdzie przedstawił wniosek i dokumentację Mieszkańca Sroczkowa, który stara się o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w rowie przy Jego działce. Radny Stanisław Lolo wnioskował o udostępnienie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów lub o przesłanie jej Rolnikowi, aby ten mógł zapoznać się z uzasadnieniem i podstawą odmowy na wycinkę drzew. Do dnia dzisiejszego Radny nie otrzymał od Starosty Buskiego Jerzego Kolarza żadnej informacji w przedmiotowej sprawie.

 

6. Radny Stanisław Lolo poinformował, iż również ma pytania do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, ale w większości pokrywają się one z pytaniami już wcześniej zadanymi przez Radnych.

 

7. Radny Tadeusz Jewiarz poinformował, iż trzy lata temu na Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju w ramach interpelacji i zapytań, wystąpił z prośbą o podjęcie działań w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0103T w Stopnicy. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i są już konkretne działania w tym kierunku. Radny Tadeusz Jewiarz zapoznał Radnych z ostatnim pismem w tej sprawie, otrzymanym od Pani Poseł na Sejm RP Agaty Wojtyszek informującym, iż w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 z Krajowego Funduszu Drogowego, Rząd przyznał środki finansowe m.in. na w/w inwestycję - przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. Radny Tadeusz Jewiarz skierował imienne słowa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym i wspierającym powyższą inwestycję. Zaznaczył jednocześnie, iż sukces zawsze ma wielu ojców i tak też jest w tym przypadku.

 

8. Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, czy są jakieś oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w wyniku zamontowania fotowoltaiki?  Wcześniej, Dyrektor informował również o inwestycji budowy studni głębinowej, czy inwestycja ta została już zrealizowana? Jeżeli tak, to Radna również prosi o podanie oszczędności w zużyciu wody. 

 

9. Radny Stanisław Krzak zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka z prośbą o wyjaśnienie sprawy, która miała miejsce w ostatnim czasie i dotyczyła pracowników Szpitala zatrudnionych na stanowiskach Salowych i Sprzątaczek. Pracownice te kontaktowały się z Radnym Stanisławem Krzakiem jak również z kilkoma innymi Radnymi. Panie mają pretensje m.in. o to, że jeśli zaczyna się realizować jakiś program oszczędnościowy to powinien on dotyczyć wszystkich pracowników danego Zakładu, a nie tylko określonych grup. Dlaczego tylko jedna grupa ma mieć zmniejszone etaty do 55%, a pozostali nie? Drugą kwestią jest to, że jeśli wdraża się taki program oszczędnościowy to należałoby się spotkać z załogą, a zwłaszcza z tą częścią pracowników, której program dotyczy, aby bezpośrednio poinformować i wyjaśnić dlaczego są takie zmiany. Tymczasem Panie o zmianach, które ich dotyczyły dowiadywały się tak zwaną pocztą pantoflową. Kolejną niepokojącą rzeczą jest brak określenia w porozumieniach, które Pracownice dostawały do podpisania, na jaki okres czasu to porozumienie jest zawarte. Osoby znajdujące się w okresie przedemerytalnym boją się o swoją przyszłość, bo nie dość, że wszystko drożeje, inflacja jest bardzo wysoka, to jeszcze zmniejszone wynagrodzenie ze stosunku pracy, przekłada się później na wysokość świadczenia emerytalnego. Kolejną sprawą jest obawa, że nie podpisanie porozumienia jest równoznaczne ze zwolnieniem z pracy. Pracownicy wnioskują również do Dyrektora o zorganizowanie otwartego spotkania z załogą Szpitala z udziałem przedstawicieli Radnych Rady Powiatu czy przedstawicieli Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z możliwością swobodnego wypowiedzenia się, bo z tym mają problemy. Radny zwrócił się do Dyrektora o ustosunkowanie się do poruszonych spraw. Czy faktycznie wprowadzone redukcje mają dotyczyć tylko jednej grupy zawodowej, która jest praktycznie najniżej uposażona? Przy obecnej inflacji obniżka pensji z dotychczasowych 3 000 zł do 1 600 zł,  to są to głodowe pensje na ten trudny okres czasu.

 

10. Radna Bogusława Majcherczak nawiązała do tematu poruszanego już w poprzednich latach,  dotyczącego profilaktyki i dostępności do zabiegów stomatologicznych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Buskiego. Wcześniej podejmowane były działania w zakresie mobilnej stomatologii, Dentobusów. Obecnie to ucichło i dostępność w tym zakresie skupia się głównie  na gabinetach prywatnych, które są kosztowne. Radna podkreślając istotę profilaktyki w powyższym zakresie zwróciła się z pytaniem, czy zwiększyła się dostępność do gabinetów stomatologicznych dla dzieci i młodzieży?

 

11. Radny Jan Bartosik zabierając głos poinformował, iż ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w art. 121 jasno określa, że nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje podmiot tworzący - w Powiecie Buskim - Starosta Buski. W ramach tego nadzoru Starosta ma prawo, a nawet obowiązek żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów oraz dokonuje kontroli i oceny działalności Szpitala. Starosta Buski Jerzy Kolarz raz informował, że wiedział, innym razem, że nie wiedział o pożyczce zaciągniętej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorza Lasaka. Jednocześnie miał pretensje, że wcześniej o pożyczce dowiedział się jeden z Radnych Rady Powiatu. Zdaniem Radnego Jana Bartosika powyższe źle świadczy o Staroście Buskim.  Radny poinformował, iż  kredytu udziela bank, natomiast pożyczek udzielają firmy pozabankowe. W przypadku kredytu bankowego w myśl art. 48 w/w ustawy, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej ma obowiązek uzyskania opinii od Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej. W jednym jak i w drugim przypadku jest to dodatkowe obciążenie finansowe Szpitala. Radny Jan Bartosik nie neguje zasadności skorzystania z pożyczki. W ocenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i Starosty Buskiego był to ratunek, z którego należało skorzystać. Jednak, podejmując tak duże środki finansowe bez przygotowania analitycznego i bez właściwego nadzoru właścicielskiego z punktu widzenia Radnego Jana Bartosik jest niebezpieczne dla Szpitala, ale przede wszystkim dla zatrudnionych tam pracowników. Widzimy już co się dzieje, mając na uwadze chociażby zmiany w zakresie warunków pracy i płacy.  Tracąc płynność finansową należy opracować coś na wzór programu naprawczego, bo plan rzeczowo - finansowy nie jest program naprawczym. W programie naprawczym sprawy pracownicze, ewentualne redukcje powinny być zawarte na samym końcu. Zdaniem Radnego w Szpitalu jest wiele dziedzin i płaszczyzn gdzie można oszczędzać, tylko trzeba chcieć dostrzec te oszczędności. Radny stwierdził, iż Starosta Buski wymusił na Dyrektorze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju porozumienia zmieniające warunki pracy i płacy poszczególnym pracownikom. Jednocześnie Starosta nie poinformował osobiście pracowników, że zmiana warunków pracy i płacy będzie miała negatywne skutki przy naliczeniu renty, a docelowo emerytury. Radny zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z pytaniem, czy zobowiązania z tytułu wszystkich podatków i ZUS-u są regulowane w ustawowym terminie?

 

12. Radny Ludomir Leszczyński zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z prośbą o wypowiedzenie się na temat projektu ustawy o modernizacji i poprawy efektywności szpitali. Czy Dyrektor potwierdza fakt, że ustawa ta będzie ustawą o tzw. ubezwłasnowolnieniu samorządów i dyrektorów szpitali? Jeśli ustawa wejdzie w życie, czy drastycznie pogorszy się dostęp do leczenia szpitalnego?  Radny zwrócił się również z pytaniem na czym ma polegać podział szpitali na kategorie A, B, C, D?

 

13. Radny Grzegorz Jankowski ponownie nawiązał do sprawy wycinki drzew na terenie Gminy Nowy Korczyn. Radny chciałby uzyskać informacje czy działania te są uregulowane prawnie oraz czy wycięty las był finansowany ze środków finansowych Starostwa na zalesienie gruntu?

 

14. Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do pytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju. Magister muzykologii nie mógł zostać w tym przypadku dyrektorem, bo oprócz wykształcenia minimum magisterskiego wymagany był cały zakres jeszcze innych dodatkowych wymagań i uprawnień w zakresie drogownictwa. Tytuł inżyniera czy magistra nie miał znaczenia, kluczowe było posiadanie pełnego zakresu uprawnień. W ogłoszeniu o konkursie określone zostały takie kryteria, aby gwarantowały wybór najlepszego kandydata do pełnienia obowiązków dyrektora i nadzoru nad drogami powiatowymi. Osoba, która stanęła do konkursu spełniała powyższe wymogi.

 

15. Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do zapytania Radnego Stanisława Lolo w zakresie sprawy Mieszkańca Sroczkowa, który stara się o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących w rowie przy Jego działce, poinformował, iż nie odwoływał się od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie odmowy na wycinkę drzew. Zgodnie z zobowiązaniem z poprzedniej Sesji, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Andrzej Lasak przekazał na ręce Radnego Stanisława Lolo pisemną informację w przedmiotowej sprawie.

 

16. Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do wypowiedzi Radnego Tadeusza Jewiarza, ciesząc się z sukcesu i pozytywnej decyzji w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0103T w Stopnicy.

 

17. Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stanisława Krzaka i Radnego Jana Bartosika poinformował o konsultacjach prowadzonych z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorzem Lasakiem w zakresie ograniczenia etatów. Faktem jest, że pierwsza decyzja Dyrektora dotyczyła zmniejszenia etatów do 55%. Po rozmowie Starosty Buskiego z Pracownikami Szpitala, Dyrektor poproszony został o ponowne przeanalizowanie i rozważenie obniżenia zatrudnienia w wariancie 0,7 etatu. Dyrektor przychylił się do powyższego, poinformował jednocześnie, że te ograniczenia są czasowe, jednakże trudne do określenia konkretnego terminu. Radny Jan Bartosik jako przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego w Radzie Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju doskonale zna sytuację finansową w zakresie służby zdrowia. Za rok 2021 Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził środki finansowe rzędu 9 miliardów złotych. Środki te powinny w obecnej trudnej sytuacji trafić do Szpitali. Są to pieniądze, które należały i należą się całej służbie zdrowia w Polsce. Odnosząc się do zapytania w sprawie zaciągniętej przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju pożyczki, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż Dyrektor zapoznał Zarząd Powiatu z podjętą decyzją, faktem jednak jest, że wcześniej tego z Zarządem Powiatu nie przekonsultował. W tym względzie Dyrektor dostał upomnienie.

 

18.  Starosta Buski Jerzy Kolarz odniósł się do pytania Radnego Ludomira Leszczyńskiego odnośnie projektu ustawy o modernizacji i poprawy efektywności szpitali. Starosta Buski już w roku ubiegłym informował o projekcie tej ustawy przedstawionej do konsultacji. Jako Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich dysponuje dokumentem, który po konsultacjach 40 różnych organizacji nie pozostawia  suchej nitki  na tym projekcie. Starosta Buski wyraził nadzieję, że ustawa ta nie będzie procedowana, bowiem jej zapisy wprowadzają wyłącznie chaos w szpitalach samorządowych bez rozwiązania rzeczywistych problemów systemu ochrony zdrowia.

 

19. Odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego odnośnie wycinki drzew na terenie Gminy Nowy Korczyn, Starosta Buski Jerzy Kolarz zobowiązał Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego do przygotowania pisemnej szczegółowej informacji w powyższym zakresie, celem przekazania Radnym. Starosta Buski  poinformował, iż w związku z toczącym się postępowaniem w tej sprawie, Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju przesłało stosowne dokumenty do odpowiednich organów. Właściciel działek przed wycinką drzew winien zwrócić się z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycinkę, a według wiedzy Starosty o taką zgodę nikt się nie zwracał.

 

20. Odnosząc się do zapytania Radnej Bogusławy Majcherczak w zakresie profilaktyki i zabiegów stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż podpisana w latach wcześniejszych umowa na prowadzenie gabinetu stomatologicznego została rozwiązana, bowiem firma, która miała  realizować to zadanie nie wywiązywała się z zawartych postanowień. Funkcjonuje natomiast Dentobus, który realizuje zadania w powyższym zakresie. Starosta Buski Jerzy Kolarz przyznał, iż faktem jest, że na dziś opieka stomatologiczna bardzo mocno kuleje.

 

21. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zabierając głos poinformował, iż odpowiedzialność i dalekowzroczność są to słowa, którymi powinna  kierować się każda osoba, która zarządza jakimkolwiek zespołem ludzkim, aby nie doprowadzić do sytuacji bez wyjścia. Dyrektor próbuje walczyć z inflacją, na którą nie ma wpływu. Każdy widzi również we własnych budżetach domowych jaki jest wzrost cen produktów żywnościowych. Inflacja na produktach żywnościowych to nie 12% tylko średnio 35%. Dyrektor nie zgodził się z uwagą Radnego Jana Bartosika, że w Szpitalu jest wiele innych metod i możliwości zaoszczędzenia. Podstawowa metoda jest taka, że jeżeli są udokumentowane koszty leczenia pacjentów, to należy szpitalom zabezpieczyć środki finansowe przynajmniej do wysokości inflacji oficjalnej, czyli 12 %, a nie 2%  jak wynika z wyliczeń księgowych. Odpowiedzialność, o której mówił Dyrektor wynika z wielkich przemyśleń związanych z funkcjonowaniem Szpitala, z zakresem zadań jakie Szpital realizuje i z możliwościami finansowymi. Dokonana została analiza grup zawodowych w Szpitalu. Starano się nie dotykać personelu Szpitala, ale realizacja decyzji organów nadrzędnych, głównie Wojewody w zakresie łóżek covidowych wymagała zatrudnienia większej liczby personelu. To zatrudnienie wśród pielęgniarek następowało na zasadzie umów zlecenia.  Dziś te umowy zlecenia zostały wypowiedziane po to, aby w pracy zostały pielęgniarki i położne, zatrudnione na etaty. Zostało kilka osób również zatrudnionych na umowy zlecenia, ale to są osoby, które mają kwalifikacje niezbędne do pracy w poszczególnych komórkach jak na przykład na Stacji Dializ. Największą grupą zawodową, która w tej chwili utrzymała się po reorganizacji bazy łóżkowej to są Salowe i Sprzątaczki. Wcześniej Szpital liczył 510 łóżek, następnie 340 łóżek, dziś liczy 199 łóżek. Personel Salowych i Sprzątaczek utrzymuje się na takim poziomie jak przy 510 łóżkach. Dyrektor rozumie, że jest to grupa najmniej zarabiająca. Analizowano co zrobić, aby i w tej grupie zaoszczędzić. Około 50 tys. zł miesięcznie zostanie wygospodarowanych z likwidacji umów - zleceń Pielęgniarek, około 50 tys. zł miesięcznie zostanie wygospodarowanych z obniżenia etatów Salowym i Sprzątaczkom i około 40 tys. zł z likwidacji głównie umów zleceń i z redukcji etatów wśród Opiekunek.  Przy tak małym finansowaniu i niedoborami związanymi z tym co dyktuje rynek, Dyrektor nie ma możliwości szukania większych oszczędności jak w tym momencie tylko i wyłącznie na funduszu płac. Dla Dyrektora są to działania z pewnością niepopularne, ale konieczne. Oczywiście pewne redukcje są czasowe. W miesiącu lipcu 2022 roku zderzymy się z ogromnym wzrostem wynagrodzeń: pielęgniarka z wyższym wykształceniem, która posiada specjalizację i dziś ma pensję zasadniczą 5 478 zł, po podwyżce będzie miała 7 304 zł, to jest wzrost o 1 827 zł. Opiekun medyczny dziś ma 3 772 zł, a od 1 lipca będzie miał 4 870 zł, to jest wzrost o 1 097 zł. Salowa dziś ma 3 049 zł, a będzie miała 3 680 zł, to jest wzrost o 632 zł. Dyrektor ZOZ wyraził nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże Szpitalom środki finansowe na te podwyżki przynajmniej pod koniec miesiąca czerwca br.  Miesięcznie Szpital musi na te podwyżki wygenerować kwotę 900 tys. zł, a nie 600 tys. zł jak wstępnie zostało wyliczone. Odnosząc się do zaciągniętej przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju pożyczki oprocentowanej na 3,4%, Dyrektor poinformował, iż wiele Szpitali korzysta z tej formy pomocy, aby utrzymać płynność finansową, przykładem może być Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Odpowiadając na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Dyrektor ZOZ poinformował, iż Firma, która przegrała przetarg w Szpitalu na dostawę endoprotez, a miała jeszcze w Szpitalu zobowiązania na ponad milion złotych, wystąpiła na drogę sądową i wystawiono wyrok nakazu zapłaty. Jeżeli Szpital nie zapłaciłby tego nakazu, wynikającego z faktur na kwotę 1 300 tys. zł, wówczas następuje wejście komornicze. Nie oznacza to, że Komornik  zajął konto Szpitala, lecz z doświadczenia Dyrektor ZOZ wie, że taka jest procedura.  Aby utrzymać płynność finansową i ograniczyć zobowiązania - w tej chwili do 6 milionów złotych, Dyrektor skorzystał z pożyczki z przeznaczeniem na redukcję zobowiązań, które rosną w wyniku podwyżek cen. Dyrektor ZOZ Grzegorz Lasak poinformował o sytuacji kredytowej, w rozbiciu na zobowiązania wymagalne i inwestycje w Szpitalu, czyli takie, które  podniosły wartość środków trwałych Szpitala. Łącznie od 2008 roku Szpital był zadłużony na kwotę 31 mln zł. Obecnie zeszliśmy do kwoty 21 mln zł, więc spłacono już ponad 10 379 tys. zł. Dyrektor poinformował również, iż Szpital nie ma żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor zawnioskował o skupienie wszelkich inicjatyw i apelowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie Szpitali  zgodne z rosnącą inflacją. Dziś nie byłoby tematu zadłużania się Szpitali, gdyby finansowanie było adekwatne do kosztów leczenia. Dyrektor ZOZ przypomniał, iż w okresie przed pandemią Szpital w Busku - Zdroju  uzyskiwał dodatnie zyski roczne, w roku 2019 była to kwota półtora miliona złotych.  W czasie pandemii Dyrektor realizował decyzje wydawane z zewnątrz.   Roczny budżet Szpitala wynosi 93 mln zł. Na wynagrodzenia, miesięcznie wydawana jest kwota 5 mln 200 tys. zł. Pracownicy Szpitala znają i rozumieją, że sytuacja jest ciężka. Dziś ta sytuacja dotyka ich osobiście. Dyrektor rozumie też protest pracowników i w uzgodnieniu ze Starostą Buskim ustalono redukcję etatów z zakładanych wcześniej 0,55 do poziomu 0,7. Pracownicy zgodzili się też na zawieszenie funduszu socjalnego.  Odnosząc się  do tematu reformy w zakresie ochrony zdrowia, Dyrektor poinformował o odbytej w ubiegłym tygodniu wideokonferencji z udziałem Ministra Zdrowia i Dyrektorów Szpitali w Polsce, na której wskazano Panu Ministrowi, iż rok 2022 nie jest rokiem miarodajnym  do oceny finansów Szpitali, z uwagi na wcześniejszą pandemię. Prawdopodobnie okres oceny szpitali zostanie przedłużony, ale niestety projekt ustawy  o modernizacji i poprawie efektywności szpitali będzie procedowany. Zdaniem Dyrektora ZOZ ustawa ta rozłoży już mocno kulejący system ochrony zdrowia na łopatki. W ocenie Dyrektora ustawa ta dotyka tylko szpitali, bez uwzględnienia podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, szpitalnych oddziałów ratunkowych, lekarzy rodzinnych, edukacji lekarzy, dopuszczenia do pracy lekarzy ze wschodu itp. Zdaniem Dyrektora, przy obecnie funkcjonujących 16 województwach, wystarczyłoby ustawowo zaangażować wojewodów do skoordynowania systemu opieki zdrowotnej w szpitalach w danym regionie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Stanisława Krzaka, Dyrektor ZOZ poinformował o działających w Szpitalu Związkach. Dyrektor rozmawiał z przedstawicielami każdego ze Związków Zawodowych, okazało się jednak, że przekaz przedstawicieli związków odpowiedzialnych za daną grupę zawodową w Szpitalu był słaby. Radny ma rację, że rozmowy z personelem powinny być prowadzone, więc Dyrektor zobowiązał się do organizowania spotkań z udziałem pracowników. Dyrektor nawiązał również do spotkania u Wojewody, podczas którego z ust przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia padła podpowiedź likwidacji Oddziału Ginekologii w Szpitalu w Busku - Zdroju i wówczas będą oszczędności rzędu 250 tys. zł miesięcznie. Dyrektor ZOZ tego nie chce i uważa, że Ginekologię i Położnictwo w Szpitalu w Busku - Zdroju powinno się utrzymać. Obecnie Szpital Buski, zdaniem Dyrektora funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Nie oszczędza się na diagnostyce, leczeniu, wyżywieniu pacjentów.  Przeorganizowano bazę łóżkową Szpitala, która podyktowana była względami ekonomicznymi oraz racjonalnym gospodarowaniem potencjałem ludzkim. Opłaty za przeglądy aparatury są realizowane terminowo. Szpital spełnia normy w zakresie zatrudnienia, choć zdaniem Dyrektora są one zawyżone, a regulacja powyższego wpłynęłaby na potanienie funkcjonowania Szpitali. W Szpitalu w Busku - Zdroju na dzień dzisiejszy zatrudnionych jest łącznie 665 pracowników na stan 199 łóżek (podczas pandemii było 710 pracowników) - na prośbę Radnych, Dyrektor zobowiązał się do przygotowania informacji w zakresie ilości etatów w Szpitalu. Generalnie obłożenie łóżek w Szpitalu wzrosło do 95%. Mimo trudności podejmowane są działania w zakresie dostosowania Szpitala do obecnych realiów. Dyrektor ZOZ podejmuje próby łagodnego sposobu zracjonalizowania kosztów. Zmniejszenie wymiaru zatrudnienia z zachowaniem wymaganych norm jest łagodniejsze niż redukcja etatów. Na proponowanej reorganizacji Dyrektor ZOZ spodziewa się oszczędności w wysokości około 130 tys. zł miesięcznie. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Jana Bartosika, Dyrektor ZOZ przyznał rację w zakresie nadzoru Starosty. Z uwagi na brak widoku na środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu utrzymania płynności finansowej Szpitala, Dyrektor podjął decyzję w zakresie skorzystania z pożyczki. Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju o tej decyzji poinformowany został już na drugi dzień. Dziś okazuje się, że mimo zaciągniętej pożyczki, pieniędzy trzeba szukać jeszcze w funduszu płac. Dyrektor ZOZ poinformował, iż Szpital nie posiada zobowiązań publiczno  - prawnych. Natomiast problemy są z wyceną leczenia pacjentów. Koszty leczenia pacjentów są wyższe niż refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Problemy  były zawsze również z dostawcami. Dyrektor ZOZ poinformował również, że dla działającej przy Szpitalu Poradni Onkologicznej wystąpiono do Narodowego Funduszu Zdrowia o kontrakt, jednak konsultant wojewódzki wypowiedział się negatywnie w powyższym zakresie. Dyrektor poinformował, iż podczas swojej kadencji zrealizował wiele ważnych inwestycji, w tym wynikających z nałożonych decyzji ze strony służb Straży Pożarnej czy Sanepidu. Co do zadłużenia Szpitala, Dyrektor stwierdził, iż nie jest ono duże i spłacane jest solidnie. Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju spłacił już ponad 10 mln zł, bez korzystania z zabezpieczenia ze strony Powiatu. Głównym problemem Szpitala są zobowiązania wymagalne, wynikające z cen zewnętrznych oraz z niedofinansowania służby zdrowia. W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej, Dyrektor ZOZ udzielił odpowiedzi odnośnie oszczędności w zakresie opłat za wodę i prąd.  Rachunki za wodę i ścieki ze 150 tys. zł miesięcznie obniżono do 30 tys. zł miesięcznie, przy takim samym zużyciu. W Szpitalu funkcjonują dwie studnie z lat 60tych, które zostały oczyszczone oraz prowadzone są już końcowe działania w zakresie uruchomienia trzeciej studni. Są również wymierne oszczędności w zakresie opłat za energię elektryczną, choć posiadane 35 kW z fotowoltaiki (wyprodukowano 190,32 MW) jest tylko promilem potrzeb, jeśli chodzi o energię elektryczną.  Dużą pomocą są też panele solarne, które zapewniają ciepłą wodę użytkową.

 

22. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o wyjaśnienie kwestii ogłaszanego dwukrotnie przetargu na aptekę znajdującą się przy Szpitalu oraz wyjaśnienie zasad na jakich ta apteka funkcjonuje.

 

23. Radny Grzegorz Jankowski odnosząc się do zapłaty przez Szpital w Busku - Zdroju wysokiego odszkodowania za błąd lekarski z 2005 roku, zwrócił się z pytaniem o polisę ubezpieczeniową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w tym zakresie. Czy Szpital uzyskał jakieś środki finansowe z ubezpieczenia?

 

24. W związku z informacją Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, że na  chwilę obecną Oddział Ginekologii liczy 15 łóżek, Radny Grzegorz Jankowski zwrócił uwagę na stan zatrudnienia lekarzy. Jak podaje strona internetowa Szpitala zatrudnionych jest tam 8 lekarzy.  Dodatkowo jeden z lekarzy wykazany jest na dwóch Oddziałach - na Neonatologii i na Pediatrii - czy finansowany jest z dwóch źródeł czy z jednego?

 

25. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie ogłoszonego przetargu na aptekę, wyjaśnił procedurę i zasady własności tego budynku. Aktualnie  budynek, w którym mieści się apteka jest własnością Szpitala. Za zgodą Zarządu Powiatu wydzierżawiona została powierzchnia na jej prowadzenie. Natomiast przetarg, o który pyta Radny dotyczył lokali w suterenie tego budynku. Z uwagi na brak chętnych, na dziś lokale te służą Szpitalowi jako podręczny magazyn na środki opatrunkowe.

 

26. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie wypłaty polisy ubezpieczeniowej dla Szpitala z tytułu popełnienia błędu lekarskiego, poinformował, iż zdarzenie, o którym mowa miało miejsce w roku 2005, a wówczas ubezpieczenie to nie było zbyt wysokie i nie pokrywało wysokości odszkodowania.

 

27. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego w zakresie stanu zatrudnienia lekarzy na Oddziale Ginekologii, który wskazuje i obejmuje również lekarzy dyżurujących. Dyrektor zaznaczył, iż również lekarzy ortopedów jest 11-12 dziennie, którzy obsługują trzy Poradnie, zapewniając tym samym dostępność dla pacjentów z dnia na dzień.

 

28. Radny Stanisław Lolo zabierając głos poinformował, iż Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju usprawiedliwia zmniejszenie etatów dla Salowych tym, że obecnie w Szpitalu jest 199 łóżek, a kiedyś było 500 przy takiej samej ilości personelu. Radny zauważył, że głównym obowiązkiem Salowych nie jest przecież przebywanie przy łóżku chorego tylko utrzymanie porządku i czystości na obiekcie Szpitala, a obiekt Szpitala nie zmniejszył się tylko się powiększył, poprzez rozbudowę. Radny zwrócił uwagę również, że Dyrektor w swoich wypowiedziach sam sobie zaprzecza, bowiem informował wcześniej, iż Narodowy Fundusz Zdrowia ściśle bada obsadę personelu i akurat ta obsada personelu jest właściwa, nie jest za duża. Ponadto, na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu i w dniu dzisiejszym Dyrektor twierdzi, że chce obniżyć Salowym zatrudnienie do poziomu 0,7 etatu. Natomiast dzień wcześniej zaproponował pracownikom porozumienie z wymiarem zatrudnienia 0,55 etatu. Radny zacytował: 1. Strony niniejszego porozumienia zgodnie oświadczają, że wprowadzają w zakresie łączącego je stosunku pracy następujące zmiany:  pkt 1 wymiar zatrudnienia 0,55 etatu.  Radny Stanisław Lolo zwrócił się z pytaniem, która wersja jest prawdziwa, czy ta przekazana w dniu dzisiejszym, czy ta, którą Dyrektor przedłożył pisemnie Pracownikom Szpitala?  Przy obecnie szalejącej inflacji obniżenie  pensji do 0,55 etatu - 1 676 zł brutto, to około 1 000 zł netto - jest to zdaniem Radnego  nieludzkie traktowanie pracowników. Radny Stanisław Lolo poinformował, iż dokument, którego treść zacytował powyżej otrzymał od Wyborcy z terenu Powiatu Buskiego, który jest zatrudniony w Szpitalu w Busku - Zdroju.

 

29. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak w odniesieniu do powyższego poinformował, iż Radny Stanisław Lolo dysponuje dokumentem, którym dysponować nie powinien. Dokument jest spersonalizowany, zawiera dane pracownika.

 

30. W odniesieniu do zapytania Radnego Stanisława Lolo, czy Pracownice Szpitala mogą uznać porozumienia określone na 0,55 etatu za niebyłe, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poinformował, iż aktualne redukcje zatrudnienia określone są na 0,7 etatu. To oznacza, że pracownik przychodzi do pracy 10 razy w miesiącu na 12 godzin pracy. Dyrektor zaznaczył, iż często zarówno Pielęgniarki jak i Salowe zatrudnione są w 2, 3 zakładach pracy. Dyrektor zobowiązał się do poinformowania pracowników o powyższych zmianach osobiście. Odnosząc się do kompetencji Salowych, Dyrektor zaznaczył, iż nie obsługują One całego obiektu Szpitala, bowiem dzięki zakupionym w ramach stosownych projektów z Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju, samojezdnym urządzeniom do sprzątania, praca ta jest dużo sprawniejsza. Dyrektor podkreślił unowocześnienie Szpitala w procesie sprzątania, gotowania czy redystrybucji posiłków.

 

31. Radna Teresa Krupska nawiązała do sprawy wycinki lasu na terenie Gminy Nowy Korczyn. Poinformowała, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach dokonała kontroli wyjaśniającej i stwierdzono, że już w styczniu nastąpiło wycięcie znacznej ilości drzew i krzewów. Po dokonaniu pomiaru pni okazało się, że były to drzewa wieloletnie.  Zgodnie z informacjami zawartymi w banku danych o lasach, na działkach gdzie wycięto drzewa, znajdują się m.in. lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1991 roku o lasach  nadzór nad tymi lasami sprawuje Starosta. W związku z tym przekazano sprawę do Starosty Buskiego, celem rozpoznania w ramach posiadanych kompetencji. Radna poinformowała, iż odbyła się kontrola Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju i sporządzony został stosowny protokół. Radna podkreśliła, iż temat ten jest bardzo ważny i bulwersujący. Okazuje się, że wycinki drzew dokonano na obszarze 7 ha.  Właściciel stwierdził, iż wycięte drzewa to były samosiejki, natomiast Mieszkańcy z tego terenu twierdzą inaczej. Radna Teresa Krupska nadmieniła, że działki, o których mowa zlokalizowane są w obszarze Natura 2000 i Ostoja Szaniecko - Solecka. Zniszczeniu uległo tam też wiele gatunków zwierząt i roślin. W obszarze tym znajduje się również Strumień. Działania powyższe są niezgodne z ochroną środowiska. Na terenie, o którym mowa ma być wybudowana elektrownia  fotowoltaiczna. W tym zakresie odbywały się protesty Mieszkańców i sprawy zostały skierowane do rozpatrzenia do wyższych instancji. Radna Teresa Krupska poprosiła o odniesienie się do powyższego oraz do sporządzonego w wyniku kontroli protokołu, a także działań jakie zostały podjęte. Radna Teresa Krupska prosi o udzielenie tej informacji w formie pisemnej, aby  móc poinformować zainteresowanych Mieszkańców.

 

32. W odniesieniu do powyższego Starosta Buski Jerzy Kolarz udzielił wstępnej informacji w powyższym zakresie. Zgodnie z prośbą Radnej Teresy Krupskiej, zobowiązał Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska do przygotowania szczegółowej pisemnej informacji w przedmiotowej sprawie. 

 

33. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek wyraził stanowisko, że wysoka inflacja i trudna sytuacja finansowa w Polsce dotyka nie tylko pracowników Szpitali, zwolnienia i redukcje etatów następują również w innych zakładach pracy i firmach. Problem będzie narastał z uwagi na osłabienie gospodarki. Odnosząc się do sprawy wycinki drzew na terenie Gminy Nowy Korczyn pod budowę fotowoltaiki poinformował, iż według Jego wiedzy większość drzew to były samosiejki, a ponadto dziś należy stawiać  na odnawialne źródła energii.

 

Ad. 17

Wobec zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11:25  zamknął  XXXV  Sesję  Rady  Powiatu
w Busku  -  Zdroju.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXXV Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 27 maja 2022 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=5415).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-06-15
Data publikacji:2022-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:265