Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny, od 27 maja do 30 czerwca 2022 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2022

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny [ PDF ] [ DOCX ]

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

za okres międzysesyjny

 

Zarząd Powiatu w okresie od 27 maja do 30 czerwca 2022 roku odbył 4 posiedzenia:

 

Zarząd Powiatu przyjął do realizacji Uchwały z Sesji Rady Powiatu w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku;

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku;

-       zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030;

-       przyjęcia dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030”;

-       zmiany uchwały Nr XXXIII/352/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na realizację zadań z zakresu kultury;

-       przyjęcia do realizacji zadań w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Z zakresu gospodarki finansowej:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2022 (x3);

-       przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku (x4);

-       zmiany Uchwały Nr 743/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia
14 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych w Powiecie Buskim w 2022 roku (x2);

-       zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku;

-       zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych (x2).

-       zmian planu dochodów i wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

 

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

2.     W związku z dodatkowymi robotami przy realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0066/20 pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Budynek przy ul. Kopernika 6 i ul. Armii Krajowej 19 w Busku -Zdroju" Zarząd Powiatu analizował wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Promocji o zwiększenie środków w budżecie na zabezpieczenie realizacji inwestycji. Zarząd Powiatu zobowiązał Kierownika Referatu IP do złożenia stosownego wniosku w zakresie skorygowania wniosku o dofinansowanie projektu poprzez przesunięcie planowanego dofinansowania pomiędzy realizowanymi zadaniami. Następnie, po akceptacji, Zarząd Powiatu zobowiązał Skarbnika Powiatu do zabezpieczenia brakujących środków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej w ramach projektu.

3.     W związku z otwarciem ofert dotyczących realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0067/20 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego - Termomodernizacja budynków oświatowych” Zarząd Powiatu analizował wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Promocji o zwiększenie środków w budżecie na zabezpieczenie realizacji inwestycji. W chwili obecnej zostały zabezpieczone środki w wysokości 2 225 533 zł, z tego 1 891 703 zł to dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 333 830 zł z dochodów własnych Powiatu. Brakująca kwota to 548 292 zł. W sprawie brakującej kwoty został złożony stosowny wniosek w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli zostanie rozpatrzony to Powiat może uzyskać 412 317 zł, ze środków własnych byłby zobligowany dołożyć 135 974 zł. Jednakże informacja w powyższym zakresie będzie znana najwcześniej dopiero późną jesienią. Zarząd Powiatu zdecydował o zabezpieczeniu środków przesuwając w roku bieżącym planowane wydatki w kwocie 300 000 zł z zadania „Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową” oraz pozostałą kwotę z wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym. Ewentualnie, jeżeli harmonogram prac pozwoli brakującą kwotę zabezpieczyć na rok następny.

4.     Zarząd Powiatu zapoznał się z: bilansem z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzonym na dzień 31.12.2021 r., bilansem jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2021 r. wraz
z zestawieniem zmian w funduszu jednostki, rachunkiem zysków i strat jednostki oraz informacją dodatkową.

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, że na podstawie wniosku o numerze Edycja2/2021/3099/PolskiLad oraz pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów,
w aplikacji Polski Ład została wygenerowana wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 2 wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o przeniesienie planu finansowego na 2022 rok do projektu POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063507 – „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”.

7.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o przesunięcie środków do planu finansowego na rok 2022.

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2022.

9.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju o zwiększenie środków do planu finansowego na rok 2022.

10.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o przesunięcie wolnych środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków bieżących klasyfikacji budżetowej w ramach projektu Erasmus+ „Zagraniczne praktyki – drogą do kariery 2”.

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie o zwiększenie w planie dochodów budżetowych na 2022 rok.

12.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju o przekwalifikowanie wydatków
w planie budżetu na 2022 rok.

13.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki na rok 2022 w dziale 852 rozdziale 85202.

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju – rozliczeniem dotacji otrzymanej z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczącej wypłat dodatku wychowawczego.

 

 

Z zakresu edukacji, kultury, kultury fizycznej i promocji powiatu:

Zarząd podjął uchwałę w sprawie:

-       zmiany uchwały Nr 693/2022 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2022 r. opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia.

 

1.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Protokołem z czynności przeprowadzonych w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Komisję do spraw oceny wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju w sprawie zapotrzebowania na środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zarząd Powiatu zaakceptował formę dokształcania – studia podyplomowe, bez przekazywania środków finansowych, ponieważ środki wcześniej zabezpieczone nie zostały w pełni wykorzystane.

3.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zmiany uchwały nr XI/116/2019 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a, b, i d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Decyzją Zarządu Powiatu, powyższa inicjatywa została przekazana do zaopiniowania przez właściwe organy.

4.     Analizując wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzątaczki (w związku z odejściem pracownika na emeryturę), Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora ZSTiO w Busku – Zdroju do rozeznania możliwości zatrudnienia/przeniesienia pracownika z innych jednostek organizacyjnych Powiatu
(w tym tut. Starostwa Powiatowego). W przypadku braku takiej możliwości Dyrektor ZSTiO powinna dokonać zatrudnienia w/w pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Odnośnie wniosku Dyrektora ZSTiO w Busku – Zdroju
o umożliwienie przedłużenia umowy o pracę z dozorcą od 01.07.2022 r., Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe, zobowiązując Dyrektora ZSTiO do rozeznania możliwości zatrudnienia w/w pracownika z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy.

5.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pozytywną opinią Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do projektu uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski. Rada Powiatowa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Busku – Zdroju oraz Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Busku – Zdroju nie wniosły zastrzeżeń do projektu w/w uchwały. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych nie wyraziły w przedmiotowej sprawie opinii. Termin do jej wyrażenia upłynął 23 maja 2022 r.

6.     Zarząd Powiatu przyjął komunikat o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021 – 2030”.

7.     W związku z planowanym odejściem pracownika obsługi – sprzątaczki, pomocy nauczyciela na emeryturę Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby na wolne stanowisko sprzątaczka, pomoc nauczyciela od dnia 01.08.2022 r. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że Dyrektor SOS-W w Busku – Zdroju powinien dokonać zatrudnienia w/w pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.

8.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju
o wyrażenie zgody na wykonanie montażu w ramach umowy zlecenia zaworów grzejnikowych i urządzeń regulujących ciśnienie na pionach zasilających w Ośrodku. W/w prace planowano wykonać przy wykorzystaniu własnych zasobów kadrowych.
W związku z tym, że pracownik, który miał je wykonać i nadzorować przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim nie będzie możliwości zrealizowania zadania
w okresie wakacyjnym, poza sezonem grzewczym. Zarząd Powiatu zabezpieczył środki finansowe na ten cel w wysokości 30 000 zł i w/w prace w ramach umowy zlecenia zostaną zrealizowane w ramach przyznanych środków.

9.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski: Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku – Zdroju,  Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Busku – Zdroju, Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
w Busku – Zdroju, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Broninie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku - Zdroju
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

10.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Europejczycy: Wspólna historia i wspólna przyszłość” za okres 01.03.2022 r. do 31.05.2022 r.

11.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami kwartalnymi (marzec 2022 r. – maj 2022 r.) Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju z przebiegu realizacji projektów edukacyjnych o numerze 2019-1-PL01-KA102-063507 pn.: „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” realizowanego ze środków PO WER w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej na zasadach Programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe oraz o numerze RPSW.08.05.00 pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo – kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.1.

 

Z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej:

1.     W związku z planowym przejściem w miesiącu lipcu br. na emeryturę dwóch pracowników szefa kuchni i kucharza Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch osób na stanowisku szef kuchni i kucharz. Oferta w sprawie zatrudnienia zostanie złożona do Powiatowego Urzędu Pracy, jednocześnie Dyrektor DPS w Gnojnie będzie się starać o zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych.

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią/skargą na ŚCRMiTS w Kielcach Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju na pismo Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 2 czerwca 2022 r. dotyczące wszczętego postępowania wyjaśniającego w celu zbadania czy doszło do naruszenia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju oraz z pozytywną opinią Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju do zmian w rocznym planie rzeczowo – finansowym na rok 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

4.     Zarząd Powiatu analizował ofertę Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy i aktywny niewidomy – działania wspierające aktywność społeczną oraz poprawiające stan zdrowia i jakość życia osób niewidomych i słabowidzących”. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski środki finansowe w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

5.     W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B, G, D, w budżecie Powiatu do obszaru D – likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej
w Gnojnie zakup mikrobusu 9-cio osobowego do transportu osób niepełnosprawnych, zabezpieczono środki finansowe w wysokości 186 960,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania najniższa cena oferty w/w zakupu, wyniosła 187 955,00 zł. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 995 zł do zakupu mikrobusu do transportu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

6.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju Nr 1/2022/RWC z realizacji Projektu „Rodzina
w Centrum” za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

7.     Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku – Zdroju dotyczącą naboru i oceny wniosków oraz rozstrzygnięcia przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w 2022 roku.

8.     Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o dofinansowanie z budżetu Powiatu Buskiego zadania pn.: „Wymiana serwerów bazodanowego i aplikacyjnego, wymiana macierzy dyskowej oraz zakup licencji bazy danych ORACLE wraz z migracją danych”.

9.     Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku – Zdroju w sprawie wypłaty dodatków „covidowych” dla 5 lekarzy Oddziału Pediatrycznego za okres od 25.01.2022 r. do 23.03.2022 r.

 

 

Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:

1.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego
w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

-       nr 933, 941, 951, 953, 955, 956, 992, 993, 994 – obręb Sroczków, Gmina Pacanów,

-       nr 218, 293 – obręb Zołcza Ugory, Gmina Pacanów).

2.     Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego
w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa Powiatowi Buskiemu
(dot. nieruchomości gruntowej zajętej pod drogi powiatowe, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

-       nr 279, 281 – obręb Podzamcze, Gmina Nowy Korczyn).

 

Z zakresu komunikacji i drogownictwa:

Zarząd podjął uchwały w sprawie:

-       upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działalności kierowanej jednostki;

-       upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do zawierania umów cywilnoprawnych;

-       upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju
w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych.

 

1.     W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu, budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0084T Siesławice – Skorocice na działkach nr 333, 339, 307 w Siesławicach gmina Busko – Zdrój, wraz z przebudową drogi Nr 0084T polegającej na budowie podjazdów” oraz akceptacji zwiększenia zakresu robót na drodze powiatowej Nr 0060T Młyny – Szaniec – Nowy Folwark od km 5+795 do km 6+220 dł. 425 m Zarząd Powiatu zapoznał się ze skorygowaną tabelą danych do weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej.

2.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o ponowne ujęcie w budżecie środków niewygasających w kwocie 3 000 zł na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 7+750 do km 8+390 dł. ok. 640 m – teren zamknięty kolejowy”.
Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne oraz brak opinii zarządcy infrastruktury Spółki PKP PLK S.A. zadanie nie zostanie zrealizowane w określonym czasie. Zarząd Powiatu, przychylił się do wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o wyłączenie zadania i włączenie powyższej kwoty do środków budżetowych.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica w sprawie rozważenia możliwości utworzenia linii komunikacyjnej Busko – Zdrój – Wiślica w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

4.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju o zwiększenie środków na zakup soli drogowej w wysokości 140 000 zł
w związku z dynamicznym wzrostem cen. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć na powyższy cel dodatkowe środki finansowe w kwocie 100 000 zł.

5.     Ze względu na zmniejszoną ilość środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie infrastruktury dróg powiatowych oraz znaczny wzrost cen rynkowych usług zlecanych, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zatrudnienie
6 pracowników w ramach robót publicznych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku – Zdroju.

6.     Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica
a Powiatem Buskim w celu opracowania dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej Busko – Zdrój, Stopnicę i Solec – Zdrój” w pasie drogi powiatowej Nr 0096T. Jednocześnie Zarząd Powiatu postanowił, że nie będzie partycypował w kosztach opracowania przedmiotowej dokumentacji.

 

 

W sprawach różnych:

1.     W związku z brakiem deklaracji od Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Buskiego o wspólnej organizacji w roku bieżącym dożynek powiatowo – gminnych Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Kierownika Referatu IP w sprawie zorganizowania eliminacji powiatowych konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Podczas sesji wyjazdowej Komisja Konkursowa wyłoni reprezentanta Powiatu Buskiego na XXII Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się w Bogorii w Powiecie Staszowskim w dniu 11 września br.

2.     Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju oraz z projektem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

3.     Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr 83/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

4.     Zarząd Powiatu analizował wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację: 10 zestawów komputerowych,
3 laptopów, innego sprzętu biurowego (w tym 4 kserokopiarki, 2 niszczarki). Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację w/w sprzętu zobowiązując jednocześnie Dyrektora PUP w Busku – Zdroju do przedstawienia opinii informatyka, że przedmiotowy sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania.

 

 

Zarząd wnosi pod obrady Wysokiej Rady następujące projekty uchwał w sprawie:

-       udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

-       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

-       absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

-       zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2021 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres.

-       zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030 (Radni otrzymali aktualny projekt uchwały).

-       ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.

-       wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną
w Busku - Zdroju orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

-       wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Buskim,
a Gminą Solec - Zdrój.

-       udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku - Zdroju.

-       udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim.

-       udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

-       udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach.

-       udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac przy zabytku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu.

 

oraz n/w informacje i sprawozdania:

 

-       Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2021 rok.

-       Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Busku - Zdroju za rok 2021.

-       Sprawozdanie Starosty Buskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Busku - Zdroju za rok 2021.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-06-29
Data publikacji:2022-06-29
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Nowocień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:68