Protokół Nr XXXVIII/2022 z Sesji Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2022

Protokół Nr XXXVIII/2022 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 30 września 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF] [ ODT]

Znak: BR. 0002.2.38.2022                                                                                                     

Protokół   Nr   XXXVIII/ 2022

z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju

która   odbyła   się   w   dniu   30  września  2022  roku

w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego

w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

 • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

 

oraz

-  Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Buskiego

-  Dorota Śliwa - Magdziarz - Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

   i Nasiennictwa w Busku - Zdroju.

-  Radca Prawny - Bożena Sadłos

-  Naczelnicy i  Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju

-  Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży

-  Mieszkańcy Powiatu

 

Porządek  obrad: 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 - 2030.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.
 12. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2022 roku.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2022 roku.
 14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2022 roku.
 15. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2021.
 16. Sprawy różne i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XXXVIII  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

➢        Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

➢        Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

➢        Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych (Radny Tadeusz Jewiarz - nieobecny usprawiedliwiony), co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał  oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek, Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak w imieniu Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju -  wręczyli nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w związku z udziałem w Konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Buskiego.

Do konkursu zgłoszono następujące delegacje wieńcowe:

 

I miejsce zajął wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Piestrzec gm. Solec-Zdrój,który reprezentował Powiat Buski podczas XXII Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkichw Bogorii w dniu 11września br.

Wyróżnienia dla Kół Gospodyń Wiejskich: Miasto i Gmina Busko - Zdrój z miejscowości Skotniki Małe, Gmina Gnojno z miejscowości Janowice Poduszowskie, Miasto i Gmina Nowy Korczyn z miejscowości Sępichów, Miasto i Gmina Pacanów z miejscowości Zborówek Nowy, Miasto i Gmina Stopnica z miejscowości Czyżów, Gmina Tuczępy z miejscowości Sieczków oraz Miasto i Gmina Wiślica z miejscowości Wawrowice.

 

Nastąpiły stosowne podziękowania i gratulacje.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek, na wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 11 pkt 12 w brzmieniu:

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad oddzielnego punktu w brzmieniu:

 

Informacja Zarządu Powiatu o przywłaszczeniu (kradzieży) znacznej kwoty pieniędzy przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasza G.

 

Wprowadzenie w/w punktu Radny Jan Bartosik uzasadnił zainteresowaniem Mieszkańców, Radnych, a przede wszystkim Rodziców uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju oraz potrzebą szczegółowego wyjaśnienia w/w sprawy.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz poinformował, iż nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowego punktu w powyższym zakresie, bowiem sprawa ta zostanie szczegółowo omówiona przy Sprawozdaniu Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wnioski o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 12,  pkt 13, pkt 14 i pkt 15  wbrzmieniu:

 

13.  Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko - Zdrój z Gminą Solec - Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica.

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

14.  Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. I LO w Busku - Zdroju).

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

15.  Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. ZSP w Busku - Zdroju).

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 16

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

  obecni niegłosujący -  2

 

Radny Jan Bartosik podtrzymał swój wniosek o wprowadzenie odrębnego punktu w przytoczonym wyżej brzmieniu i Rada Powiatu w Busku - Zdroju ostatecznie ustaliła, iż zostanie on wprowadzony po pkt5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami, jako pkt 6.

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

 

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

 

Po wprowadzeniu w/w zmian  porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

6. Informacja Zarządu Powiatu o przywłaszczeniu (kradzieży) znacznej kwoty pieniędzy przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju Tomasza G.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 - 2030.

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

14. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko - Zdrój z Gminą Solec - Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica.

15. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. I LO w Busku - Zdroju).

16. Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. ZSP w Busku - Zdroju).

17. Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2022 roku.

18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2022 roku.

19. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2022 roku.

20. Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2021. 21. Sprawy różne i wolne wnioski.

22. Zamknięcie Sesji.

 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi w/w zmianami został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

                                                               wstrzymał się - 0

Ad. 4

Radny Jan Bartosik poinformował, iż na poprzedniej Sesji miała miejsce sytuacja bardzo nieprzyjemna. Zdaniem Radnego, w protokole sytuacja ta jest opisana tylko częściowo. Radny Jan Bartosik poinformował, iż po przyjęciu przez Radę Powiatu porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu jest zobowiązany ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz Statutem Powiatu Buskiego do jego przestrzegania. § 21 pkt 1 jasno określa kompetencje przewodniczącego: czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad jest powinnością prowadzącego obrady, który winien zwracać uwagę na to, aby wystąpienia były związane z omawianą  problematyką i aby były zwięzłe i nie uchybiały powadze Sesji. Jak było na ostatniej Sesji Radny pozostawia do oceny Mieszkańców i Radnych. Radni kilka razy zwracali uwagę Przewodniczącemu Rady Powiatu, że nie przestrzega tych zasad. Radny Jan Bartosik jest przekonany, że jak wpłynie wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Powiatu z funkcji, to Radni ten wniosek poprą. Radny przypomniał, iż dnia 30 czerwca 2022 roku w czwartek miała miejsce XXXVI Sesja Rady Powiatu. 4 lipca w poniedziałek o godz 7.20 Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju wezwał żonę Radnego Jana Bartosika, która pracuje w Szpitalu 25 lat, pokazując dokumenty, podania o przyjęcie do pracy i zastraszając cyt: że On jako Lasak z Bartosikiem to sobie poradzi. Radny zaznaczył, iż Jego aktywność społeczną i polityczną Dyrektor przenosi na członków rodziny oraz bliskich. W protokole jest zapis, że Pan Grzegorz Lasak występował w imieniu mieszkańców Solca - Zdroju, co jest nieprawdą. Radny podkreślił, iż  Pan Lasak kilka razy pytał Radnego o możliwość zapisania się do Prawa i Sprawiedliwości. Pan Lasak organizował Biuro Prawa i Sprawiedliwości na terenie Buska bez zgody i wiedzy struktur powiatowych PIS, chciał się dopuścić przestępstwa. Radny Jan Bartosik zablokował te działania we władzach wojewódzkich PIS.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zwrócił uwagę Radnemu Janowi Bartosikowi po pierwsze o zwięzłą wypowiedź, po drugie o trzymanie się tematyki związanej z realizowanym punktem.  O przestrzeganie właśnie tych zasad Radny wnioskował powyżej, a teraz sam ich nie przestrzega. Na kolejnej Sesji znów Radny Jan Bartosik stwierdzi, że Przewodniczący nie czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad.

 

Radny Jan Bartosik zwrócił się z prośbą o uzupełnienie zapisu w protokole z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 sierpnia 2022 roku - aby zacytowany wówczas przez Radnego SMS o treści:  Janek, czy można wstąpić do PIS, napisz szczerze - SMS z dnia 24 04.2021 rok, godz. 19:25,  został umieszczony w protokole na stronie 15.

Radny Jan Bartosik stwierdził, iż zawsze podporządkowuje się każdym poleceniom i decyzjom Wysokiej Rady i o to samo prosi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek stwierdził, iż udziela głosu i pozwala wypowiedzieć się wszystkim osobom chętnym podczas Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Tak też było podczas ostatniej Sesji. Respektując uwagę Radnego Jana Bartosika, Przewodniczący Rady musiałby co chwilę odbierać głos. Obecna wypowiedź Radnego Jana Bartosika również nie była związana z realizowanym punktem dotyczącym przyjęcia protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podkreślił, iż protokoły z Sesji winny być sporządzane w sposób zwięzły, tak jak określa to Statut i tak jak odbywa się to w innych samorządach. Mimo tego, że protokoły z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju są obszerne i sporządzane w sposób bardziej szczegółowy niż jest to wymagane, to i tak Radny Jan Bartosik wciąż wnosi jeszcze o wprowadzanie dodatkowych zapisów. Uwagi Radnego o dokładne przytaczanie konkretnych wypowiedzi i cytatów nie są uzasadnione. Protokół powinien zawierać zwięzłe, skrócone streszczenie przebiegu obrad Sesji Rady Powiatu. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. Po to wprowadzono ustawowo obowiązek transmisji obrad, aby nie pisać stenogramów z posiedzeń, a jednocześnie była możliwość wiernego odsłuchania obrad Sesji.

 

Radna Teresa Krupska również wniosła do protokołu małe zastrzeżenia. Stwierdziła, że jeżeli są ważne dyskusje podczas Sesji to powinny być one zaprotokołowane. Zdaniem Radnej z ostatniej Sesji w protokole nie ma wypowiedzi Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju,  Starosty Buskiego i Radnego Jana Bartosika. Radna Teresa Krupska nie wskazała jednak konkretnie których wypowiedzi, na jaki temat i w jakim zakresie oraz na których stronach w protokole brakuje zapisu.

 

Protokół  Nr  XXXVII / 2022  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  26 sierpnia 2022 roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w głosowaniu: 

 

za - 15

przeciw - 1

wstrzymał się - 2

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  26  sierpnia  2022  roku  do  dnia 30 września 2022 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.
W  okresie  tym   Zarząd   odbył  6  posiedzeń. 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przedstawił informację w zakresie sytuacji zaistniałej w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju. Poinformował, iż Dyrektor I LO w Busku - Zdroju po urlopie zakończonym dnia 5.09.2022 roku nie wrócił do pracy i niemożliwe było nawiązanie z nim jakiegokolwiek kontaktu. Z-ca Dyrektora I LO w Busku - Zdroju w dniu 9.09.2022 roku złożyła pismo do Zarządu Powiatu informujące, iż w związku z zawiadomieniem skierowanym do Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju, dotyczącym możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, polegającego na przywłaszczeniu znacznej kwoty pieniędzy, które były wpłacane przez młodzież na wycieczki zagraniczne, zwraca się z prośbą o podjęcie przez organ prowadzący stosownych działań w celu ustabilizowania sytuacji szkoły. Powyższa sytuacja spowodowała, że zaszła konieczność natychmiastowego przerwania funkcji dyrektora z uwagi na: zagrożenie interesu publicznego i dalszego funkcjonowania szkoły, destabilizację szkoły w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, brak możliwości skutecznego zarządzania szkołą i zapewnienia uczniom odpowiednich warunków nauki, a nauczycielom i pracownikom warunków pracy. W tej sytuacji Zarząd Powiatu przeanalizował rozwiązania prawne dotyczące procedur związanych z odwołaniem dyrektora ze stanowiska w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, jako elementu obligatoryjnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe. Po otrzymaniu opinii Kuratora, Zarząd Powiatu podjął uchwałę o odwołaniu Dyrektora z funkcji i jednocześnie podjął kolejną uchwałę o powołaniu na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora dotychczasową Z-cę Dyrektora I LO w Busku - Zdroju. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż w związku ze złożonym przez uprawnione do tego osoby zawiadomieniem, Policja ustaliła miejsce pobytu byłego Dyrektora. Obecnie według wiedzy Przewodniczącego Zarządu z niepotwierdzonych informacji przebywa On w areszcie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował również o natychmiastowym zleceniu przeprowadzenia szczegółowej kontroli w zakresie budżetu w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju przez Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. W/w kontrola na podstawie badanych dokumentów nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przepływu środków budżetowych oraz pracy Głównej Księgowej I LO.  Kontrola audytu, mimo tego, iż nie było takiego obowiązku dokonała również kontroli w zakresie kont Rady Rodziców i tutaj stwierdzono pewne nieprawidłowości w zakresie obsługi księgowej. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił jak odbywała się zbiórka, przekazywanie  oraz wpłaty środków finansowych z przeznaczeniem na wycieczki szkolne organizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku - Zdroju.  W okresie pandemii z wiadomych powodów zaplanowane wycieczki nie doszły do skutku. W roku 2022 roku miały odbyć się 3 wycieczki, jednak z powodu zaistniałej sytuacji również nie doszły do skutku.  Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju zalecił Dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski wypracowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących wydatkowania środków finansowych z rachunku bankowego Rady Rodziców oraz opracowanie jeśli jest to możliwe jednolitych dla wszystkich jednostek regulaminów organizacji wycieczek szkolnych zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym przyjmowania wpłat, przechowywania i wydatkowania środków na wycieczki. Zarząd Powiatu zalecił Komisjom Rewizyjnym funkcjonującym w Radach Rodziców w poszczególnych jednostkach oświatowych przeprowadzenie wnikliwej analizy i oceny sposobu gospodarowania funduszami na rachunku Rady Rodziców. Rozważana jest opcja, aby środki finansowe na wydzielonym rachunku bankowym mogły być środkami budżetowymi i wówczas podlegałyby kontroli przez Powiat. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował również o spotkaniu z nauczycielami, a następnie z rodzicami uczniów I LO w Busku - Zdroju. Przyznał, iż były one emocjonujące, bowiem Rodzice starają się przerzucić odpowiedzialność za to co się stało na Jego osobę jako organ nadzorujący szkołę. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podkreślił, iż nadzór organu mieści się w określonych granicach uprawnień i kompetencji, a w tym konkretnym omawianym przypadku nie. Czując jednak odpowiedzialność moralną, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przyznał, że dla Niego osobiście powyższe zdarzenie z udziałem wieloletniego dyrektora-nauczyciela-wychowawcy jest moralną porażką. Niewątpliwie wizerunek szkoły został nadszarpnięty. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, iż do ostatniej chwili nikt nie wiedział o problemie i nikt takiego problemu Zarządowi Powiatu nie zgłosił. Sytuacja sprzed kilku lat, która miała miejsce, zgodnie z informacją ze strony Dyrektora została rozwiązana. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz stwierdził, iż nie wini szkoły i nauczycieli oraz wyraził nadzieję, że nie będą Oni ponosili konsekwencji prawnych. O tym jakie i komu zostaną postawione zarzuty zdecyduje przeprowadzone postępowanie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, iż Zarząd Powiatu dyskutował wiele różnych propozycji dotyczących wsparcia uczniów i nauczycieli I LO w Busku - Zdroju w zaistniałej sytuacji. Były to: możliwość organizacji przez Powiat wycieczek dla uczniów,  przejęcie wierzytelności na Powiat,  pozew zbiorowy w postępowaniu cywilnym. Według opinii prawnych wszystkie te działania naraziłyby Powiat na naruszenie dyscypliny budżetowej i konsekwencje karne. Należy więc zaczekać na rozstrzygnięcie, wówczas  rozważane będą kolejne warianty.

 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   4   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

 

Ad. 6

Radny Grzegorz Jankowski odnosząc się do powyższej wypowiedzi Starosty Buskiego Jerzego Kolarza poinformował, iż jest to już trzecia tego typu afera w Powiecie Buskim, biorąc pod uwagę Szkołę na Górce, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych i teraz I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju. Z wypowiedzi Przewodniczącego Zarządu Powiatu, Starosty Buskiego Jerzego Kolarza wynika, że wina jest tylko w zakresie obsługi księgowej. Radny Grzegorz Jankowski stwierdził, iż nie należy się oszukiwać, bowiem sygnały odnośnie problemów Dyrektora trafiały do wszystkich. W I LO w Busku - Zdroju Z-cą Dyrektora jest żona Starosty Buskiego, zatem czy nie wiedziała o powyższym?  Radny stwierdził, iż z całą pewnością  wiedzieliśmy wszyscy. Radny Grzegorz Jankowski stwierdził, że nie poruszał tego tematu, by nie zostać posądzonym, tak jak w sprawach Szpitala, że się czepia. Radny stwierdził, iż Starosta Buski winien mieć nadzór nad powyższym, więc nie przyjmuje do wiadomości, że Starosta Buski nie wiedział. Radny zwrócił się również z pytaniem dlaczego zawiadomienie do Prokuratury złożyła Szkoła, a nie Starostwo Powiatowe jako organ prowadzący? Zdaniem Radnego to Starostwo winno złożyć powyższe zawiadomienie. Według Radnego Grzegorza Jankowskiego obie Panie pełniące funkcje Z-cy Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju powinny również zostać odwołane z funkcji.  Powinna być powołana osoba do pełnienia obowiązków dyrektora i powinien zostać ogłoszony konkurs na dyrektora.

W odpowiedzi na pytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego jaka kwota na dzień dzisiejszy została zwrócona  do Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju w związku z zagarnięciem środków finansowych w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz przekazał, iż jest to kwota  158  635, 44 zł. Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się również z pytaniem o możliwości ściągnięcia należności w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w omawianej sprawie gdzieś jakieś sygnały na mieście były. Jednak nikt nie zawiadomił Komisji Konkursowej o problemie. Komisja Konkursowa  liczy 12 osób w tym Zarząd Powiatu ma 3 przedstawicieli.

Odnosząc się do afery w Szkole na Górce, jak to określił Radny Grzegorz Jankowski, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż w wyniku błędnie podanej przez Dyrektor Szkoły informacji do Systemu Informacji Oświatowej, została naliczona większa niż powinna być subwencja oświatowa. W sumie dla Powiatu Buskiego przełożyło się to na korzyść, bowiem środki te zostały wykorzystane na realizację wielu inwestycji. Środki finansowe zostały zwrócone bez naliczania odsetek, a Dyrektor Szkoły nie miała postawionego jakiegokolwiek zarzutu.

Radny Grzegorz Jankowski poinformował, iż zapoznał się z protokołem Najwyższej Izby Kontroli w powyższym zakresie i jest tam wskazane kto ponosił odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.

Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do sprawy I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju stwierdził, iż nie było żadnego sygnału, że coś się dzieje źle w zakresie środków finansowych nie będących pod kontrolą Powiatu. Starosta ubolewa, że sytuacja taka  miała miejsce. Odnośnie Zastępców Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż obie Panie mają określony zakres czynności, który sumiennie wykonują.  Żaden z tych zakresów czynności nie dotyczy spraw związanych z odpowiedzialnością finansową. Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż zarówno On jak i Jego małżonka nie przekazują sobie spraw związanych z pracą zawodową. Odpowiadając na pytanie, dlaczego  Starostwo Powiatowe nie złożyło zawiadomienia do Prokuratury, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż poszkodowaną w tym przypadku głównie była szkoła i uczniowie więc uznano, że wniosek do Prokuratury skieruje Z-ca Dyrektora I LO w  Busku - Zdroju. W celu zapewnienia pracy Szkoły Zarząd Powiatu powołał do pełnienia obowiązków Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju dotychczasową Z-cę Dyrektora, a zgodnie z  przepisami prawa oświatowego w miesiącach marzec - kwiecień 2023 roku rozpisany zostanie konkurs na stanowisko Dyrektora I LO w Busku - Zdroju.

Odnosząc się do informacji Starosty Buskiego, że żaden z zakresów czynności Zastępców Dyrektora I LO w Buku - Zdroju nie dotyczył spraw związanych z odpowiedzialnością finansową, Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem kto podejmował decyzje pod nieobecność Dyrektora na przykład w zakresie wypłaty pensji?

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż zgodnie z kompetencjami w przypadku nieobecności Dyrektora obowiązki te pełniła Z-ca Dyrektora Ewelina Szymczyk - Krzemińska. W związku z tym, że urlopy przypadają głównie w okresie wakacji, nieobecności Dyrektora w czasie roku szkolnego były sporadyczne i nie było potrzeby pełnego zastępstwa.

Radna Teresa Krupska zwróciła się z pytaniem na jakiej podstawie Komisja Konkursowa zatwierdziła wybór Dyrektora na tak odpowiedzialne stanowisko, skoro jak sam Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, było wiadomo, że miał On pewne problemy?  Zdaniem Radnej jest to zatrważające. Jak można odbudować zaufanie do Zarządu Powiatu i Starosty Buskiego, jeżeli konkursy wyglądają w ten sposób? Zdaniem Radnej, w Komisji Konkursowej Starosta Buski  ma najwięcej do powiedzenia. Zdaniem Radnej należy również w Komisjach Konkursowych zwiększyć kryteria przy wyborze dyrektorów oraz zasięgać wśród Mieszkańców prywatnej opinii na temat kandydatów.  Radna wyraziła współczucie dla uczniów z powodu zaistniałej sytuacji, podkreślając, iż w wielu przypadkach uczniowie pracowali w wakacje, by w roku szkolnym móc pojechać na zaplanowaną wycieczkę.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż reguły dotyczące konkursów na wybór dyrektorów szkół, szczegółowo reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz Karta nauczyciela. Te akty prawne  wskazują kryteria i wymagane dokumenty. Prywatne opinie nie mogą być brane pod uwagę, a dodatkowo można się narazić na proces z powództwa cywilnego. Komisja Konkursowa liczy 12 osób, w tym jest 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu. Pozostałych 9 osób to przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców, Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej.  Starosta Buski Jerzy Kolarz  podkreślił, iż ubolewa, że ucierpieli uczniowie. Zarząd Powiatu rozważa różne scenariusze naprawienia tej sytuacji, jest to jednak możliwe dopiero po przedstawieniu aktu oskarżenia. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował również o możliwości skorzystania z tak zwanej skargi pauliańskiej, celem wyegzekwowania należności.

Radny Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy była powołana zarządzaniem Starosty Buskiego komisja do wejścia do pomieszczeń dyrektora? Zdaniem Radnego, Starosta miał takie prawo i należało to zrobić. Na obecną chwilę nie wiemy ile osób jest poszkodowanych i na jaką kwotę. Radny Jan Bartosik stwierdził, iż wszystko co dzieje się we wszystkich jednostkach podległych, jest za wiedzą i zgodą Starosty Buskiego, nie można więc uciekać od odpowiedzialności. A jeśli Starosta Buski nie wie, to źle to o Staroście świadczy. Radny Jan Bartosik poinformował również o ogłoszeniu domu do sprzedaży, co mogłoby zabezpieczyć przyszłe roszczenia.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż po zasięgnięciu opinii prawnej oraz konsultacji z Komendą Policji stwierdzono, że organowi nadzorującemu nie wolno było wejść do szkoły, skoro zawiadomienie złożyła Z-ca Dyrektora Szkoły. Dnia 19.09.2022 roku do gabinetu dyrektora weszła Policja i zabezpieczyła dowody, a następnie powołana przez Panią Dyrektor komisja dokonała spisu pozostałych dokumentów i przedmiotów. Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż Radny Jan Bartosik przypisuje Staroście uprawnienia, których nie posiada w zakresie kontrolowania każdego na każdym kroku. Dodał, iż sprawy istotne dla  Powiatu omawiane są na posiedzeniach Zarządu Powiatu.

Radny Stanisław Krzak przysłuchując się dyskusji i wypowiedzi Starosty Buskiego zauważył, iż organ prowadzący winien podejmować pewne działania, aby niektóre sytuacje ratować, tak po prostu,  po ludzku. W wypowiedzi Starosty cały czas krąży opinia, że nikt nie wiedział co się dzieje.  I to  jest złe, a jeśli ktoś wiedział i nie było żadnej reakcji,  no to jeszcze gorzej. Jeśli Starosta Buski wcześniej wiedział o problemie to mógł wezwać Dyrektora na rozmowę i być może uratować całą tą sytuację, z którą mamy teraz do czynienia.  Radny Stanisław Krzak stwierdził, iż Radni nie bardzo uwierzą w słowa Starosty Buskiego, że nie posiadał On informacji i nie wiedział o problemach. Niepokojącą sytuacją był również sposób zbiórki pieniędzy. W jakich innych instytucjach to dyrektor zbiera pieniądze? To był już sygnał, że coś dzieje się źle. Radny wyraził stanowisko, iż winnych ustali Sąd, Starostwo winno jednak wziąć współodpowiedzialność za sytuację, która zaistniała i to według Radnego nie podlega dyskusji.

Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż wszyscy, nawet nauczyciele zostali zmanipulowani. Ten sygnał nie popłynął do nikogo. Były zapewnienia, że wszystko jest w porządku. Przyjęta procedura zbiórki pieniędzy na wycieczki w tej Szkole funkcjonowała od wielu lat. Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nie jest Mu znana dokładna liczba osób pokrzywdzonych, bowiem wpłat dokonywały również osoby spoza Szkoły, dodatkowo też część wpłat została zwrócona. Powyższe dane ostatecznie ustali Prokuratura.

Radny Piotr Wąsowicz poinformował, iż jest pracownikiem I LO w Busku - Zdroju. Ze szkołą związany jest od ponad 50 lat. Dla Niego i kolegów nie jest obojętne to co się wydarzyło. Wszyscy zostali w sposób straszny oszukani. Oszukana została Rada Pedagogiczna, Nauczyciele, Uczniowie Rodzice i całe środowisko. To nie powinno się nigdy wydarzyć. Ucierpiała i cierpi ranga szkoły. Szkoła została opluta i w tej chwili trudno jest się wydźwignąć. Nauczycielom trudno jest się pogodzić z tym wszystkim, a szczególnie tym Nauczycielom, który dokonywali wpłat i zostali wykiwani, Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem do Starosty Buskiego, dlaczego do tej pory ani raz - jest 30 września - nie spotkał się z Radą Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju?  Starosta spotkał się z tymi Nauczycielami, którzy zbierali pieniądze, ale to nie są wszyscy. Rada liczy ponad 50 osób i wszyscy chcieliby usłyszeć od Starosty Buskiego jaka jest sytuacja. Pani Dyrektor, która obecnie pełni obowiązki rzeczywiście ma bardzo trudną sytuację i to Ona rozpoczęła działania. Skierowała do Policji i Prokuratury stosowne pisma, jednak działania te bardzo się przewlekały. Gabinet dyrektora był ciągle zamknięty. Radny Piotr Wąsowicz poprosił Panią Dyrektor o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2022 roku, aby  dowiedzieć się co się wydarzyło, bowiem informacje docierały tylko z prasy i z ulicy. Na spotkaniu tym Rada została poinformowana o podjętych działaniach i przygotowane zostało kolejne pismo do Prokuratury o przyspieszenie działań. Dnia 16.09.20222 roku Radny Piotr Wąsowicz wystąpił z pismem do Starosty Buskiego o powołanie komisji do otwarcia gabinetu dyrektora, celem zabezpieczenia monitoringu i sprawdzenia zawartości sejfu. Radny otrzymał odpowiedź od Starosty Buskiego, że to działanie może być uznane za utrudnianie śledztwa. Radny zwrócił się z pytaniem w jaki sposób to działanie utrudniałoby śledztwo? Radny Piotr Wąsowicz poinformował, iż starał się być aktywny i uczestniczyć w spotkaniach. Spotkanie z Rodzicami Uczniów było bardzo burzliwe i trudne, bowiem Rodzice czynili wiele zarzutów. Wpłacane były pieniądze bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły, który poświadczał powyższe pieczątką. Radny Piotr Wąsowicz podkreślił, iż Pracownicy szkoły są w dużym stresie i sytuacja w Szkole jest bardzo trudna. Młodzież po trudnym okresie pandemii powinna przebywać na wycieczce, a tym czasem  nie wiadomo co dalej.

Starosta Buski Jerzy Kolarz podzielił pogląd, że sytuacja jest trudna. Zaznaczył, że Starosta nie ma prawa zwoływać Rady Pedagogicznej. Jeśli taka Rada zostanie zwołana i Starosta zostanie zaproszony, to oczywiście weźmie w niej udział. Odnosząc się do działań w zakresie wejścia do gabinetu dyrektora, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż najbezpieczniej było, aby dokonała tego odpowiednia  instytucja. 19.09.2022 roku Policja weszła do gabinetu i dokonała stosownych czynności. Starosta Buski poinformował, iż wszystkie te działania konsultowane były na bieżąco z Dyrektor I LO.

Radny Grzegorz Jankowski wyraził swoje zdziwienie w zakresie braku zapasowych kluczy do gabinetu dyrektora w tak dużej szkole. Według Radnego należało komisyjnie wejść do gabinetu dyrektora.  W odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego, Starosta Jerzy Kolarz poinformował, iż zgłoszenie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa nastąpiło w dniu 9.09.2022 roku, ponaglenie wystosowano w dniu 15.09.2022 roku, wniosek Radnego Piotra Wąsowicza wpłynął w dniu 16.09.2022 roku, a Policja weszła do gabinetu dyrektora w dniu 19.09.2022 roku.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 15

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0

3 Radnych - obecni niegłosujący

Uchwała Nr XXXVIII / 394 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

     Radny Stanisław Krzak uczestniczył w Sesji do godz. 11:05

 

Ad. 8

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2022 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0   

Uchwała Nr XXXVIII / 395 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września2022 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2022 roku  -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała Nr XXXVIII / 396 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030 -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

    

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała Nr XXXVIII / 397 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 16

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0  

                                                           1 Radny - obecny niegłosujący                                              

Uchwała Nr XXXVIII / 398 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września 2022 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 12

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                

 

Uchwała Nr XXXVIII / 399 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 13 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  10  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 13

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz omówił powyższy projekt uchwały w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Wąsowicz  przedstawił przeprowadzone w tym zakresie postępowanie, które zostało szczegółowo opisane w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały.

Po dokładnej analizie skargi, wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz wyjaśnień przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje rozpatrzenie skargi jako bezzasadnej. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji byli zgodni, że organem właściwym do rozpatrzenia w/w skargi jest Sąd Pracy i Państwowa Inspekcja Pracy.

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Jankowski uzupełnił, iż w głosowaniu nad projektem w/w uchwały wyraził głos przeciw i odmówił podpisania w/w projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 13

przeciw - 3

                                                                      wstrzymał się - 1                                                 

Uchwała   Nr  XXXVIII / 400 / 2022  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju  -  stanowi  załącznik  nr  11  do  niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek ogłosił 10 minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji pkt 14 porządku obrad.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 14

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko - Zdrój z Gminą Solec - Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

 

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XXXVIII / 401 / 2022  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko - Zdrój z Gminą Solec - Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów oraz Gminą Wiślica -  stanowi  załącznik  nr  12  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 15

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem (dot. I LO w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

 

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XXXVIII / 402 / 2022  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  13  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 16

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem  (dot. ZSP w Busku - Zdroju).

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

 

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt
   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 17

przeciw - 0

                                                                      wstrzymał się - 0                                                     

Uchwała   Nr  XXXVIII / 403 / 2022  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju  z  dnia  30 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem -  stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXXVIII Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  30  września  2022  roku  -  stanowi  załącznik  nr  15  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 17

Informacja o przebiegu realizacji planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju za I półrocze 2022 roku -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  16  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego za I półrocze 2022 roku -  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 17  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

Uchwała Nr 106/2022 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28.09.2022 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 roku - stanowi załącznik nr  18  do niniejszego protokołu.

 

Ad. 19

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w Powiecie Buskim w I półroczu 2022 roku -  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  19  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 20

Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Buskiego za rok 2021-  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  20  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 21

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

 

1. Radni Rady Powiatu otrzymali kserokopię wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach, dotyczącego kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  21  do  niniejszego  protokołu

 

     Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Zioło uczestniczył w Sesji do godz. 11:55

2. Radny Grzegorz Jankowski przypomniał, iż na ostatniej Sesji Radni wnioskowali o zwołanie Sesji czy spotkania poświęconego omówieniu spraw Szpitala w Busku - Zdroju. Ponieważ do dnia dzisiejszego takie spotkanie nie zostało zorganizowane, Radny zwrócił się z pytaniem czy Przewodniczący Rady Powiatu ustalił już termin w powyższym zakresie.

W odniesieniu do powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poinformował, iż powyższe spotkanie zostało już zorganizowane i odbyło się w formie posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Na posiedzenie to wszyscy Radni zostali zaproszeni, jednak niewielu wzięło w nim udział. Na spotkaniu tym sprawy Szpitala były szeroko omawiane. Przewodniczący Rady stwierdził, iż nie widzi powodu zwoływania odrębnej Sesji Rady Powiatu w sprawie Szpitala.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek uczestniczył w Sesji do godz. 12:05. Dalsze prowadzenie obrad Przewodniczący Rady Powiatu przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Eliaszowi.

 

3. Radna Teresa Krupska potwierdziła, iż podczas posiedzenia Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju liczba Radnych była faktycznie niewielka. Radna zwróciła również uwagę, iż do dnia dzisiejszego nie ma też dostępnego protokołu z tego spotkania, z którym Radni mogliby się zapoznać. Dodała ponadto, iż zgłaszane przez Radnych wnioski winny być uwzględniane.

 

4. Radna Teresa Krupska mając na uwadze dobro pacjentów oraz podnosząc aspekt szerzenia profilaktyki, zwróciła się z pytaniem do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju w zakresie ilości podpisanych umów na wykonywanie badań laboratoryjnych przez Podstawowe Opieki Zdrowotne z terenu Powiatu Buskiego. Radna zaznaczyła, iż z powodu niepodpisania umowy, Mieszkańcy Gminy Nowy Korczyn mają bardzo utrudniony dostęp do badań laboratoryjnych. Radna zwróciła się z prośbą, aby przy ustalaniu cennika badań laboratoryjnych i podpisywaniu kolejnych umów pochyliła się cała Rada Społeczna działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz Rada Powiatu w Busku - Zdroju.

 

5. Radny Piotr Wąsowicz odnosząc się do sprawy zorganizowanego spotkania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z udziałem Radnych Rady Powiatu, poinformował, iż Jego nieobecność na tym spotkaniu nie była związana z brakiem zainteresowania sprawami szpitala. Ustalona data i godzina spotkania uniemożliwiały obecność wielu Radnych z powodu wykonywania obowiązków w pracy. Powyższe potwierdził również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, sugerując na przyszłość godz. 13:00.

 

6. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poinformowała, iż skarga na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju sporządzona została przy pomocy prawnika. O pomoc prosili pracownicy i związkowcy w związku ze zwalnianiem i obniżaniem wymiaru czasu pracy opiekunkom medycznym, salowym i sprzątaczkom.  O prośbę i poradę w tej kwestii udali się również do Radnego Rady Powiatu w Busku - Zdroju. Z tego tytułu ze strony Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju czynione były zarzuty. W skardze była prośba o spotkanie Radnych z Przedstawicielami Związków czyli z załogą, z ludźmi, których ta sytuacja dotyczy.  Dziś Przewodnicząca Związku dowiaduje się, że jest to spór prywatny między Nią - Przewodniczącą Związku a Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Stwierdziła, iż nie jest osobą konfliktową. Dziś dowiaduje się też, że będzie się musiała sądzić, bowiem Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju założył sprawę z powództwa karnego. Wszystko to tylko dlatego, że próbowała iść za związkowcami, pomóc ludziom i zorganizować spotkanie z wszystkimi Radnymi Rady Powiatu z udziałem przedstawicieli załogi, aby mogli się wypowiedzieć na temat sytuacji jaka panuje w Szpitalu. Ostatnio na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przy rozpatrywaniu skargi jedna z koleżanek nie była w stanie odezwać się słowem, zatem czy nie jest to zastraszanie? Przewodnicząca Związku stwierdziła, że ludzie boją się mówić. Gdyby zostało zorganizowane spotkanie z Radnymi w dogodnym czasie, wówczas pracownicy opowiedzieliby o sytuacji jaka panuje w Szpitalu w Busku - Zdroju.

 

7. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak zobowiązał się do przygotowania pisemnej informacji w zakresie wykazu podmiotów z terenu Powiatu Buskiego, które nie podpisały umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wykonywanie badań laboratoryjnych. Wyjaśnił, iż Podstawowe Opieki Zdrowotne posiadają własne budżety. Do każdego Dyrektora POZ co miesiąc wpływają środki finansowe z tytułu stawki kapitacyjnej - ile osób jest zapisanych do danego Ośrodka, tyle pieniędzy wpływa, bez względu na to ile osób z tych badań korzysta. Liczy się liczba zapisanych, a nie leczonych pacjentów. Za badania nie płacą Mieszkańcy. Dyrektor poinformował, iż cennik badań laboratoryjnych obowiązujący w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju został zaopiniowany przez Radę Społeczną działającą przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i obowiązuje od 1.01.2022 roku.

 

8. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Związku Zawodowego Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju poinformował, iż rolą Związków jest rozmawiać z dyrektorem, protestować, ale każdy ma prawo bronić swojego imienia, dlatego też skierował 2 sprawy karne w trybie prywatno - skargowym, bowiem Jego zdaniem pewne zarzuty nie powinny mieć miejsca.

 

9. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak udzielił odpowiedzi na zapytanie Radnego Stanisława Lolo dotyczące cięć etatów pracowników w Szpitalu w Busku - Zdroju.  Poinformował,  iż planowane cięcie do 0,5 etatu dla salowych i sprzątaczek, zmieniono na 0,7 etatu, ale ostatecznie w wyniku rezygnacji z Funduszu Socjalnego przywrócone zostały na chwilę obecną pełne etaty. W grupie opiekunek, osoby które podpisały porozumienia - około 5 osób jest na 0,5 etatu. Umowy te kończą się 31 grudnia 2022 roku.

 

10. Radna Teresa Krupska zwróciła się z prośbą o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w najbliższy wtorek, celem wizytacji  drogi w miejscowości Górnowola, która rok temu została oddana po remoncie do użytku. Zdaniem Radnej pobocza, zakręty i łuki przy drodze nie były tam prawdopodobnie ani raz koszone. Wysokie chaszcze zasłaniają widoczność. Radna zwróciła się również z prośbą do Starosty Buskiego o ujęcie do remontu w najbliższym czasie drogi Górnowola - Pawłów, która jest w bardzo złym stanie.

Przewodniczący Komisji do spraw Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Jerzy Kordos poinformował, iż przed zorganizowaniem posiedzenia Komisji z uwagi na to, że droga wskazana przez Radną  objęta jest jeszcze okresem gwarancyjnym, należy w pierwszej kolejności skonsultować się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju, celem wyegzekwowania warunków gwarancji.

Radna Teresa Krupska poinformowała, iż zależy Jej na wykoszeniu poboczy i rowów, a prace te nie leżą w kompetencji Wykonawcy drogi.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował o absencji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju związanej z udziałem w konwencie. Starosta Buski zobowiązał się do przekazania Dyrektorowi uwag zgłoszonych przez Radną Teresę Krupską.  Odnośnie remontu drogi Górnowola - Pawłów, Starosta Buski poinformował, iż została ona ujęta w wykazie, jednak opracowanie dokumentacji na jej realizację uzależnione jest od posiadanych możliwości finansowych.

Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż wszystkie pobocza dróg na terenie Powiatu Buskiego były raz koszone, w ramach posiadanego budżetu. Środki finansowe są bardzo ograniczone w związku z wysokimi kosztami na zimowe utrzymanie dróg.  Wysokie ceny soli na zimę powodują, iż Powiat Buski zaopatrzony jest w ten produkt tylko na podstawowym poziomie.

 

11. W odpowiedzi na zapytanie Radnego Grzegorza Jankowskiego odnośnie wysokości wymiaru czasu pracy opiekunek medycznych i salowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż planowane 0,5 etatu zmieniono na 0,7 etatu, ale ostatecznie w wyniku rezygnacji z Funduszu Socjalnego przywrócone zostały pełne etaty.

 

Ad. 22

Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 12.40  zamknął  XXXVIII  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 30 września 2022 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/art,5686,xxxviii-sesja-rady-powiatu-w-busku-zdroju-nagranie-wideo-z-dnia-30-wrzesnia-2022-r).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-10-20
Data publikacji:2022-10-20
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:126