Protokół Nr XXXIX/2022 z Sesji Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2022

Protokół Nr XXXIX/2022 z Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju, która odbyła się w dniu 28  października 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju [ PDF] [ ODT]

Znak: BR. 0002.2.39.2022

Protokół   Nr   XXXIX/ 2022
z  Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku  - Zdroju
która   odbyła   się   w   dniu   28  października  2022  roku
w   sali   konferencyjnej   Starostwa   Powiatowego
w   Busku  -  Zdroju

w  Sesji  udział  wzięli:

  • Radni  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju

oraz

  • Radca Prawny - Bożena Sadłos
  • Naczelnicy i  Kierownicy Wydziałów  Starostwa  Powiatowego w Busku -  Zdroju
  • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży
  • Mieszkańcy Powiatu

 

Porządek obrad:

    1. Otwarcie Sesji.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Przyjęcie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

    5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

    6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

    7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku.

    8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 - 2030.

    9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski.

    10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.

    11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2021/2022.

    12. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

    13. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

    14. Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Busku - Zdroju w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

    15. Sprawy różne i wolne wnioski.

    16. Zamknięcie Sesji.

 

Ad. 1

Obradom przewodniczył Andrzej Gądek  - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał zebranych   i  o  godz.  9.00   otworzył   XXXIX  Sesję   Rady   Powiatu   w   Busku  -  Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia  o ochronie  danych,  poinformował, iż:

    • Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad Sesji Rady Powiatu

w Busku - Zdroju jest Starosta Buski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju.

    • Sesja Rady Powiatu w Busku - Zdroju jest jawna,  a  dane  osobowe  przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i rejestracji obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a   ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

    • Obowiązek informacyjny w pozostałym zakresie został zrealizowany poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej administratora oraz na drzwiach sali, w której odbywają się obrady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady Powiatu  Andrzej Gądek oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego 19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych  uchwał  oraz decyzji. Listy obecności Radnych oraz zaproszonych osób stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jerzy Kolarz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad po pkt 10,  pkt 11  w brzmieniu:

 

11.  Podjęcie  uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

Powyższy wniosek  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w  głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Pozostałe punkty pozostają bez zmian z zachowaniem ciągłości numeracji.

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono.

 

Porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w głosowaniu:

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

 

Ad. 4

Protokół  Nr  XXXVIII / 2022  z  Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju  z  dnia  30 września 2022 roku  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu  w głosowaniu: 

 

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Ad. 5

Sprawozdanie Zarządu  Powiatu  za  okres  międzysesyjny  tj. od  dnia  30  września  2022  roku  do  dnia 28 października 2022 roku, przedstawił Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz.

W  okresie  tym   Zarząd   odbył  4  posiedzenia. 

 

Sprawozdanie   z   prac  Zarządu  Powiatu  z  działalności  w okresie  międzysesyjnym,  stanowi  załącznik   nr   3   do   niniejszego  protokołu.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek  podziękował  za  przedstawione  sprawozdanie.

 

Ad. 6

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr XXXIX / 404 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku -  stanowi  załącznik  nr  4  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 7

Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie  przeniesień w wydatkach budżetu  Powiatu  Buskiego w 2022 roku.

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0   

Uchwała Nr XXXIX / 405 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku  -  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 8

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił autopoprawkę wprowadzoną do w/w projektu uchwały.

  W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  wraz  z  autopoprawką  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                    

Uchwała Nr XXXIX / 406 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 – 2030 -  stanowi  załącznik  nr  6  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 9

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

    

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                                    

Uchwała Nr XXXIX / 407 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/114/2019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Buski -  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 10

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

 W związku z tym, że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały  pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0  

                                                                                     

Uchwała Nr XXXIX / 408 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Kazimierskiemu zimowego utrzymania dróg Powiatu Buskiego, zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Kazimierskim oraz przyjęcia do zimowego utrzymania dróg Powiatu Kazimierskiego zlokalizowanych przy granicy z Powiatem Buskim  -  stanowi  załącznik  nr  8  do  niniejszego  protokołu.

 

Ad. 11

Podjęcie  uchwały  Rady Powiatu  w  Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim.

 

     Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

 

     Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz omówił w/w projekt uchwały.

 

 W związku z tym, że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

   uchwały   pod  głosowanie.

Uchwała  została  przyjęta   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 19

przeciw - 0

wstrzymał się - 0                                               

 

Uchwała Nr XXXIX / 409 / 2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/351/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algorytmu w 2022 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Buskim  -  stanowi  załącznik  nr  9  do  niniejszego  protokołu.

 

 

Ad. 12

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2021/2022 -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  10  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

      

Ad. 13

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok przez osoby zobowiązane do ich składania na podstawie art. 25 c ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - w brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 11  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 14

Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok przez Radnych Rady Powiatu w Busku - Zdroju -  w brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr  12  do  niniejszego  protokołu -  została  przyjęta  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Ad. 15

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Wojtaś przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w dniu 9 września 2022 roku w zakresie wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2021 rok. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień. Środki wydatkowane są w sposób prawidłowy. Odpowiedzi na zadawane przez Członków Komisji Rewizyjnej pytania były szczegółowe i merytoryczne oraz w pełni wyczerpywały intencję pytającego. Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy wniosek w głosowaniu za - 4, przeciw -0, wstrzymał się - 1.

 

Protokół  Nr 48/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie w dniu 9 września 2022 roku -  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik nr 13  do  niniejszego  protokołu -  został  przyjęty  przez  Radę  Powiatu do wiadomości.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Busku - Zdroju Krzysztof Wojtaś poinformował, iż po zakończeniu posiedzenia, Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, oceniając jego ogólne funkcjonowanie na bardzo wysokim poziomie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś złożył podziękowanie Pani Dyrektor oraz Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Zborowie za profesjonalne prowadzenie jednostki.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś stwierdził, iż w wyniku opadów deszczu w piwnicy Domu Pomocy Społecznej pojawia się woda, co z kolei powoduje zawilgocenie, odpadanie płytek i powstawanie plam na ścianach. Konieczne jest więc podjęcie działań w zakresie odwodnienia budynku i Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zapewniła, iż będzie podejmować działania w przedmiotowej sprawie.

 

Radny Jan Bartosik poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 września 2022 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, jako Członek Komisji Rewizyjnej zwrócił się z pytaniem czy było pozyskiwane drzewo z działek należących do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Wówczas Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zgodnie oświadczyli, że nie,  jednak według wiedzy Radnego i posiadanych przez Niego informacji  jest to nieprawda. Radny otrzymał telefoniczną informację, że na działce nr 581/2 należącej do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie prowadzona jest wycinka drzew. Dnia 27.01.2022 roku o godz. 10:30 Radny był pod wskazanym adresem i wykonał kilka zdjęć. Wiedząc, iż zgodnie z planem i zakresem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022, zaplanowana została kontrola w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Radny miał możliwość zadania pytań w tym zakresie i czeka na wyjaśnienie. Ponadto, Radny Jan Bartosik poinformował, iż w trakcie wizytacji Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, Członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili uwagę, iż izolacja przeciwwilgociowa budynku jest niewystarczająca lub w ogóle jej nie ma.  Ściany naciągają wodą, tynki oblatują, jest to doraźnie szpachlowane i malowane. Ponadto, zdaniem Radnego stropy nie są w poziomie. Radny zwrócił się z pytaniem, czy tak to zostało zaprojektowane, bowiem idąc korytarzem odnosi się wrażenie schodzenia z górki.  Kolejną nieprawidłowością jest to, że w pokojach na poddaszu  skosy obok okien dachowych są pozalewane, woda dostaje się pomiędzy pokrycie dachowe a płyty wewnętrzne. Powoduje to powstawanie grzyba. Powyższe należy natychmiast usunąć i przywrócić do stanu pierwotnego. Radny Jan Bartosik wie, że proces budowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie był długoletni z uwagi na brak środków finansowych, lecz to nie zwalnia z obowiązku, aby budowę przeprowadzić w sposób prawidłowy i zgodny z projektem, biorąc pod uwagę wydatkowanie środków publicznych.

Radny Jan Bartosik zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawcą, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru końcowego budowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż odnośnie wycinki drzew udzieliła szczegółowych wyjaśnień podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Realizowana była wycinka drzew na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zborowie na przestrzeni, gdzie zagospodarowywano teren pod ogrodzenie. Powyższe działania były formalnie zgłoszone z uzyskaniem wymaganych pozwoleń. Ogłoszony był przetarg na zakup drzewa, które zostało sprzedane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Radny Jan Bartosik prawdopodobnie odnosi się do wycinki krzaków, które są na terenie dzierżawy i terenu wokół. Tam nie ma drzew, tylko krzaki i dbając o ład i porządek wokół budynku jednostki, należy te dzikie krzaki sukcesywnie uprzątnąć. 

Odnosząc się do problemu piwnic, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka przyznała, iż faktycznie jest to problem wieloletni. Pozwolenie na budowę placówki wydane zostało w 1997 roku. Wykonane fundamenty stały przez kilka lat odkryte. Uzyskane w kolejnych latach środki finansowe pozwoliły na dalszą kontynuację budowy. Był to proces wieloletni, wieloetapowy. Powodem podmakania i zawilgocenia piwnic może być też ukształtowanie terenu i być może niewystarczające zabezpieczenie. Ciągłe narażenie przez wody opadowe i gruntowe spowodowały, iż fundamenty uległy korozji i wymagają gruntownego remontu. W tym celu przygotowany został kosztorys robót inwestorskich na kwotę około 600 tys.  zł - na czas 2021 roku, czyli przed wzrostem cen. W przypadku pozyskania środków finansowych z zakresu termomodernizacji, remont w powyższym zakresie z pewnością należy przeprowadzić i Starosta Buski został o tym poinformowany. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka odnosząc się do uwagi Radnego Jana Bartosika poinformowała, iż nie zauważyła, że stropy budynku są krzywe, natomiast faktem jest, że pękają regipsy na poddaszu z jednej strony i przy niektórych oknach cieknie. Jeżeli tylko pojawią się środki finansowe zadanie to będzie realizowane. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za przekazane słowa pochwały w zakresie funkcjonowania jednostki oraz złożyła podziękowania Pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Zborowie za Ich ciężką i trudną pracę pełną wyzwań. 

 

Starosta Buski Jerzy Kolarz potwierdził, iż pozwolenie na budowę placówki wydane zostało w 1997 roku. Przez 25 lat normy i wskaźniki dotyczące obiektów w zakresie przenikalności zmieniły się diametralnie. Ukształtowanie terenu i sporo wód podziemnych powoduje podmakanie fundamentów. Rok 2021 szczególnie to uwidocznił. Zarząd Powiatu rozważa złożenie wniosku do Programu Polski Ład na pełną termomodernizację i termoizolację tego obiektu z dostosowaniem do obecnych norm.

 

Radny Grzegorz Jankowski zwrócił się z pytaniem czy z uwagi na to, iż była to inwestycja wieloetapowa - ostatnio realizowane były lokale aktywizujące - jest jeszcze gwarancja czy rękojmia w ramach której można dokonać bieżących napraw przy oknach?

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż sprawami w powyższym zakresie zajmuje się pracownik Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Andrzej Gądek poddał wniosek Radnego Jana Bartosika w przytoczonym wyżej brzmieniu  pod głosowanie.

 

Wniosek  został  przyjęty   przez  Radę  Powiatu w  głosowaniu:               

za - 12

przeciw - 4

wstrzymał się - 3

 

Imienny wykaz głosowań przeprowadzonych podczas XXXIX Sesji  Rady  Powiatu  w  Busku - Zdroju  w  dniu  28  października  2022  roku  -  stanowi  załącznik  nr  14  do  niniejszego  protokołu.

 

     Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Zbigniew Zioło uczestniczył w Sesji do godz. 10:30

     Radny  Ludomir Leszczyński uczestniczył w Sesji do godz. 10:30

 

Ad. 16

W sprawach  różnych  i  wolnych  wnioskach:

 

1. Radny Tadeusz Jewiarz zabrał głos w zakresie planowanej inwestycji budowy ronda w Stopnicy. W dniu 30 września 2020 roku odbył się przetarg na dokumentację techniczną. Środki na powyższe zadanie pochodzą ze środków rządowych. Łączna kwota zabezpieczona na to zadanie to 3 mln 180 tys. zł. Radny Tadeusz Jewiarz złożył podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w powyższe działania i wspieranie tej inwestycji. Są to: Poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Pani Maria Materna z miejscowości Szklanów, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Starosta Buski Jerzy Kolarz, Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak, Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Ryszard Zych,  Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy i zarazem Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku - Zdroju Krzysztof  Tułak. Radny Tadeusz Jewiarz poinformował również o prowadzonej korespondencji w powyższym zakresie z Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Oddział w Kielcach. Radny podkreślił, iż tylko te wymienione powyżej osoby mają wkład w realizację inwestycji budowy ronda w Stopnicy i kieruje do Nich słowa podziękowania.

 

2. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z prośbą do Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju o przedstawienie informacji w zakresie powstającego Oddziału Rehabilitacji. Jaka jest przyszłość i nadzieja  dla Mieszkańców w związku z tworzeniem takiego Oddziału?

 

3. Radny Piotr Wąsowicz w imieniu Mieszkańców sołectwa Młyny zwrócił się z pytaniem odnośnie   realizacji drogi powiatowej przez miejscowość Młyny, gdzie została wykonana już dokumentacja geodezyjna. Jakie kolejne prace będą tam realizowane?

 

4.  Radny Grzegorz Jankowski poinformował, iż przeglądając stronę internetową Szpitala w Busku - Zdroju zauważył, iż w ogłoszonych przetargach z dnia 19.08.2022 roku i z dnia 7.10.2022 roku na modernizację budynku Oddziału Chorób Zakaźnych - wymienione zakresy prac częściowo pokrywają się. Czym zatem różnią się te dwa przetargi oraz skąd pochodzą środki finansowe na powyższe zadania?

 

5. Radny Grzegorz Jankowski odnosząc się do wcześniej zgłaszanych przez Radnych wniosków, ponownie zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie Dyrekcji i Pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju z Radnymi Rady Powiatu?

 

6. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza Jankowskiego w sprawie przetargów poinformował, iż w związku z nałożonymi na Szpital decyzjami Sanepidu i Straży Pożarnej konieczne były do wykonania pewne zakresy prac na Oddziale Chorób Zakaźnych i Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc. Kosztorys inwestorski na te prace opiewa na kwotę 5 mln zł. Otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego środki finansowe w wysokości ok. 1 300 tys. zł pozwoliły na realizację tylko niezbędnego zakresu prac. Konieczne było więc dostosowanie kosztorysu do posiadanych środków finansowych i wybranie do realizacji zadań koniecznych. Został ogłoszony przetarg, prace trwają.  Dyrektor poinformował, iż złożony został również wniosek na 5 mln zł do Ministerstwa Zdrowia na kompleksową modernizację Oddziału Chorób Zakaźnych łącznie z termomodernizacją, wymianą okien, jako warunku niezbędnego do otrzymania środków finansowych.

Odnosząc się do pytania Radnego Piotra Wąsowicza Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż utworzenie Oddziału Rehabilitacji jest sprawą istotną. Oddział Rehabilitacji dedykowany jest dla pacjentów pooperacyjnych, którzy jeszcze nie mogą opuścić Szpitala ze względu na problemy ruchowe, a nadal blokują łóżko nowym pacjentom oczekującym na operacje.  Drugim rodzajem pacjentów są pacjenci, którzy wymagają  rehabilitacji ze skierowania lekarskiego. Szpital w Busku - Zdroju posiada już rehabilitację ambulatoryjną, a utworzenie dodatkowego stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji z pewnością przyczyni się dla dobra pacjentów. Utworzenie takiego Oddziału jest też możliwością uzyskania dodatkowego finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zaproponował, aby spotkanie Radnych z Pracownikami Szpitala, o które wnioskuje Radny Grzegorz Jankowski zorganizowane zostało po przedstawieniu programu naprawczego. Ponadto, biorąc pod uwagę, iż w Szpitalu zatrudnionych jest 700 pracowników to w jaki sposób i z którymi pracownikami to spotkanie zorganizować?

 

7. Starosta Buski Jerzy Kolarz  odnosząc się do zapytania Radnego Piotra Wąsowicza odnośnie  drogi powiatowej przez miejscowość Młyny poinformował, iż wykonana została tam ewidencja gruntów i jeśli Rada Powiatu wyrazi zgodę i znajdą się środki finansowe, to w roku 2023 może zostać wykonana dokumentacja na określony odcinek tej drogi.

 

8. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek odnosząc się do zapytania Radnego Grzegorza  Jankowskiego poinformował, iż odbyło się już spotkanie Rady Społecznej działającej  przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, na które zaproszeni zostali wszyscy Radni Rady Powiatu. Na spotkaniu tym omawiane było sprawozdanie z działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej i Radni mieli możliwość dyskusji i zadawania pytań. Niestety niewielu Radnych wzięło udział w tym spotkaniu. Przewodniczący Rady poinformował, iż przyjmuje wniosek Radnego Grzegorza Jankowskiego do realizacji i po rozmowie z Radnymi i przedstawieniu programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju takie spotkanie może zostać zorganizowane.

 

9. Radna Teresa Krupska przyznała, iż na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju uczestniczyło niewielu Radnych Rady Powiatu. Spowodowane to było nieodpowiednią porą zorganizowania tego spotkania, z uwagi na to, że Radni pracują.  Radna wskazała również, że do chwili obecnej brak jest protokołu z powyższego posiedzenia. Poprosiła, aby protokoły z różnych spotkań przekazywane były Radnym przed Sesjami Rady Powiatu.

Odnosząc się do sprawy utworzenia Oddziału Rehabilitacji, Radna Teresa Krupska stwierdziła, iż z jednej strony powyższe napawa optymizmem, z drugiej strony zaś nasuwa się pytanie czy będą zabezpieczone środki finansowe na powyższe nowe zadanie. Radna wyraziła stanowisko, że należy trzymać się tych planów, które zostały już przez Radnych przegłosowane. Są zalecenia, które należy realizować na bieżąco. Radna wskazała, iż gabinet endoskopii wymaga pilnego remontu. Radna wskazała również, iż tomograf i rezonans są to sprzęty dzierżawione, zdaniem Radnej należy rozważyć zakup własnego sprzętu.

Radna Teresa Krupska zwróciła się do Starosty Buskiego z pytaniem w zakresie powiązania czy też  zbieżności nazwisk Komendanta Komisariatu Policji w Solcu - Zdroju i Pani Adwokat, która wydawała opinię dotyczącą umorzenia sprawy wytoczonej przez Mieszkańców miejscowości Górnowola i Rzegocin w zakresie wycinki drzew.  Radna Teresa Krupska złożyła podziękowanie Komendantowi Powiatowemu Policji, że nie zgodził się z wnioskiem Komendanta Komisariatu Policji w Solcu - Zdroju o umorzenie sprawy i  wróciła ona do ponownego rozpatrzenia.

 

10. Radny Piotr Wąsowicz nie podzielił stanowiska Radnej Teresy Krupskiej. Uważa, że to co Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zrobił i robi w zakresie realizacji zaległych zaleceń jest Jego wielkim sukcesem. Wykonane zostały ogromne prace. Zaległości te trzeba stopniowo realizować, ale nie możemy też zostawać w tyle. Niewątpliwie jest potrzeba utworzenia Oddziału Rehabilitacji, należy więc stworzyć warunki, aby powstał i służył Mieszkańcom Powiatu Buskiego, w związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem. 

 

11. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek poparł wypowiedź Radnego Piotra Wąsowicza. Zwrócił uwagę na bardzo duże zapotrzebowanie w powyższym zakresie. Poinformował również o ogromnej roli jaką pełnią działające w Busku - Zdroju Hospicjum oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. 

 

12. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak  odnosząc się do wypowiedzi Radnej Teresy Krupskiej poinformował, iż tworząc Oddział Rehabilitacji nie chce "fundować" Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu dodatkowych kosztów. Oddział utworzony zostanie na bazie posiadanego sprzętu i personelu.

Odnosząc się do uwagi Radnej w zakresie sprzętu, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak poinformował, iż Szpital posiada dużo specjalistycznego sprzętu i nie jest to tylko sprzęt dzierżawiony. Drogie sprzęty takie jak tomograf czy rezonans, które należy dwa razy w roku serwisować i jest to równie drogie, nie opłaca się kupować a właśnie dzierżawić.

 

13. Odnosząc się do wypowiedzi Radnej Teresy Krupskiej, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Odnosząc się do zapytania Radnej w zakresie powiązania czy też  zbieżności nazwisk Komendanta Komisariatu Policji w Solcu - Zdroju i Pani Adwokat, która wydawała opinię dotyczącą umorzenia sprawy wytoczonej przez Mieszkańców miejscowości Górnowola i Rzegocin w zakresie wycinki drzew, Starosta Buski Jerzy Kolarz poinformował, iż nie posiada wiedzy w powyższym zakresie.

 

14. Radna Bogusława Majcherczak poparła inicjatywę w zakresie utworzenia Oddziału Rehabilitacji, wskazując na bardzo duże zapotrzebowanie w powyższym zakresie, korzystnie wpływające na poprawę stanu zdrowia.

Radna Bogusława Majcherczak nawiązała do posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Jako Członek tej Komisji zwróciła uwagę na bardzo trudną, odpowiedzialną pracę personelu przy opiece nad osobami starszymi, ciężko chorymi. Radna zwróciła uwagę na bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca w Hospicjach i Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych. Domy Pomocy Społecznej w pewien sposób odciążają te placówki.

Radna Bogusława Majcherczak nawiązała do sprawy dotyczącej rozprowadzania na terenie Gmin tabletek jodku potasu. Powyższe jest sygnałem dla społeczeństwa o istniejącym zagrożeniu, które może nastąpić. Radna zwróciła się z pytaniem w jaki sposób społeczeństwo jest przygotowywane, czy są jakieś szkolenia i instrukcje postępowania w razie zagrożenia?

 

15. Starosta Buski Jerzy Kolarz odnosząc się do powyższego, stwierdził, iż nie należy wśród społeczeństwa wywoływać paniki. Poza granicami Polski trwa konflikt zbrojny. Na terenie Ukrainy znajdują się elektrownie jądrowe. Wsłuchując się w komunikaty, potencjalnie może się zdarzyć atak terrorystyczny, który może doprowadzić do awarii elektrowni. Biorąc powyższe pod uwagę, stosowne służby w kraju  przygotowują stosowne działania. Stąd zabezpieczone zostały również na terenie Powiatu Buskiego tabletki jodku potasu. W razie zagrożenia będą komunikaty i akcja informacyjna, miejmy jednak nadzieję, że nigdy nie będzie takiej potrzeby.

 

16. Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek zapoznał Radnych Rady Powiatu z zaproszeniem Towarzystwa Miłośników Buska - Zdroju zachęcającym do uczestnictwa w corocznie organizowanej kweście na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Busku - Zdroju w dniu 1 listopada 2022 roku w godzinach 9:00 - 16:00.

 

17. Radna Teresa Krupska nawiązując raz jeszcze do sprawy utworzenia Oddziału Rehabilitacji poinformowała, iż gratuluje powyższego pomysłu, Jej obawa związana była tylko z finansami na  to zadanie. Jeśli Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju zapoznał Zarząd Powiatu z tym projektem, to z pewnością zapoznał też z zadaniami priorytetowymi. Zdaniem Radnej pomysł ten zostanie przyjęty do realizacji w ramach nowego budżetu na rok 2023.

 

18. W odpowiedzi na zapytanie Radnej Teresy Krupskiej odnośnie wydanych zaleceń w związku z kontrolą Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii, w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego i funkcjonowania Oddziału Geriatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju, Starosta Buski Jerzy Kolarz stwierdził, iż o powyższym informował w sprawozdaniu Zarządu Powiatu - nie było uwag, Oddział funkcjonuje bardzo dobrze. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w materiach z posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Ad. 17

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek dziękując wszystkim obecnym za udział  o  godz. 11.20  zamknął  XXXIX  Sesję  Rady  Powiatu w Busku  -  Zdroju.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Barbara Banaś

 

Niniejszy protokół stanowi zwięzłą, skróconą wersję przebiegu posiedzenia XXXIX Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, która odbyła się w dniu 28 października 2022 roku. Dokładny jej przebieg zawiera nagranie, udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (https://bip.powiat.busko.pl/index.php?c=article&id=5811).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-11-21
Data publikacji:2022-11-21
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:94