Protokół Nr 57/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w dniu 21 kwietnia 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2023

Protokół Nr 57/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w dniu 21 kwietnia 2023 roku [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.57.2023

Protokół Nr 57/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Gnojno118, 28-114 Gnojno
w dniu 21 kwietnia 2023 roku

 

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda

oraz

 • Renata Szymańska – Gałązka – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
 • Barbara Gajek – Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 5. Kontrola wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2022 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 1300 otworzył 57 posiedzenie Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Komisji (1 Członek Komisji nieobecny), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Ad. 4

Protokół Nr 56/2023 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 15 marca 2023 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

 

za – 3

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Ad. 5

Kontrola wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2022 rok.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zwrócili się o przedstawienie rachunku zysków i strat.

Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Barbara Gajek przedłożyła Komisji Rewizyjnej rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. oraz sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r. – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Barbara Gajek przedstawiła strukturę zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie. Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie zatrudnia 78 osób na 76,5 etatach. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka poinformowała, że Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie jest placówką przeznaczoną dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (tj. chłopców i mężczyzn). Dom dysponuje 100 miejscami znajdującymi się w dwóch pawilonach mieszkalnych (49 miejsc w Pawilonie I i 51 miejsc w Pawilonie II). Aktualnie w Domu przebywają 102 osoby (w dniu dzisiejszym do Placówki przybył kolejny mieszkaniec – chłopiec w wieku 12 lat). Przedstawiając strukturę wiekową mieszkańców Domu Dyrektor DPS w Gnojnie przekazała, że najmłodszy mieszkaniec Domu ma 10 lat, a najstarszy 80 lat. 8 mieszkańców to osoby stale leżące.

Część dzieci od poniedziałku do piątku przebywa w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie gdzie, na co dzień chodzą do szkoły. Trzech chłopców ma nauczanie indywidualne.

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie wraz z tabelą przedstawiającą strukturę zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowią kolejno załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska - Gałązka poinformowała, iż zatrudniona jest na stanowisku dyrektora w placówce od 30 lipca 2019 roku i wcześniej nie pracowała w DPS w Gnojnie.

Następnie, w odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że w ostatnim czasie (miesiąc temu) była przeprowadzona kontrola przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Żadnych zaleceń nie wydano.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie na prośbę Członka Komisji Rewizyjnej Jana Bartosika przedłożyła do wglądu książkę kontroli.

Odpowiadając na kolejne pytania Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, iż stawka żywieniowa za miesiąc marzec br. wyniosła 16,71 zł. Natomiast, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca liczony jest zgodnie z przepisami ustawy i stanowi kwotę rocznych kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty, podzieloną przez liczbę miejsc, ustaloną, jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego, w Domu. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w 2022 roku wyniósł 6 000 zł.

W odpowiedzi na pytania Członka Komisji Romana Dudy Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że remonty wykonywane są w ramach posiadanego budżetu. Ponadto, Dyrektor DPS w Gnojnie oraz Główna Księgowa zwróciły uwagę, że w chwili obecnej Dom już zaczyna borykać się z problemem braku środków na składki do końca roku. DPS wystąpił z wnioskiem do Wojewody o tzw. 20% zwiększenia dotacji. Z uwagi, że w placówce przebywają mieszkańcy przyjęci na tzw. starych i nowych zasadach Dom Pomocy Społecznej może wystąpić o w/w środki i co roku o nie występuje. Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka szczegółowo wyjaśniła różnice w poziomie finansowania osób przebywając na starych i nowych zasadach. Kwota 3 600,94 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla pensjonariusza przebywającego na starych zasadach plus do tego dochodzą dochody z odpłatności (70% z rent/emerytur). W porównaniu do kosztów utrzymania, wartości te są niższe. W DPS obecnie przebywa 49 osób przyjętych na starych zasadach. Kontynuując, Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, że w roku ubiegłym dodatkowo za najlepszy DPS w Województwie Placówka otrzymała 10 tys. zł.

 

Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka odpowiadając na pytania Członka Komisji Jana Bartosika przedstawiła jak przebiega procedura skierowania osoby do Domu Pomocy Społecznej. Następnie, Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, że zgodnie z przepisami Ośrodek Pomocy powinien w pierwszej kolejności kierować osobę najbliżej miejsca zamieszkania, ale jeżeli nie ma takiej możliwości osoba kierowana jest dalej. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie pochodzą nie tylko z Powiatu Buskiego i okolic, ale także m.in. z Pomorza, ze Śląska.

 

Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka odpowiadając na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika przekazała, że często mają miejsce samowolne oddalenia mieszkańców z Placówki oraz przytoczyła kilka sytuacji, z jakimi spotyka się w pracy codziennej. Stan prawny osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej to osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, ubezwłasnowolnione częściowo, małoletnie i osoby, które posiadają pełnie praw. Spośród mieszkańców ubezwłasnowolnionych częściowo wszyscy mają ustanowionych opiekunów prawnych. Opiekunami prawnymi osób przebywających w DPS w Gnojnie są członkowie ich rodzin, pracownicy DPS oraz inne osoby.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie potwierdziła, że w Placówce przebywają również mieszkańcy, którzy zostali przyjęci na podstawie orzeczenia sądowego.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na trudny charakter pracy w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie, wymagający empatii, wysiłku i poświęcenia.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał, kto czuwa nad wyposażeniem apteczek i przestrzeganiem terminu ważności leków?

Odpowiadając, Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że powyższym zajmuje się przełożona zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w zakresie czynności, której jest zajmowanie się sprawami medycznymi m.in. zamawianiem leków.

 

Kontynuując, Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy zdarzają się produkty żywnościowe dostarczane do DPS-u, które były na granicy terminu ważności?  

Odpowiadając, Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, że nie było takiej sytuacji. Co roku na dostawę artykułów spożywczych jest ogłaszany przetarg. Po zatwierdzeniu przetargu umowa z dostawcą podpisywana jest na cały rok. W zależności od rodzaju produktów (pieczywo, nabiał, wędliny, mrożonki) Placówkę zaopatrują różni dostawcy. Aktualnie miesięczny koszt produktów spożywczych wynosi ok. 50 tys. zł.

Odpowiadając, na kolejne pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że funkcjonująca procedura żywienia (pory wydawania posiłków, diety, itp.) opracowana jest zgodnie z przepisami i jest przestrzegana. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju po przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w funkcjonowaniu powyższego.

Pracownicy kuchni pracują w systemie dwuzmianowym.

Informacja dotycząca godzin wydawania posiłków stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka udzielając odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Romana Dudy przekazała, że mieszkańcy Domu zgłoszeni są do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Raczycach oraz w Gnojnie. Ponadto, objęci są opieką lekarza zatrudnionego w Placówce (umowa zlecenie). Wizyty lekarskie odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu oraz na każde wezwanie telefoniczne. Na umowę zlecenie jest również zatrudniony lekarz psychiatra, który przyjeżdża do Placówki dwa razy w miesiącu. Następnie, Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, w jaki sposób zapewniana jest opieka stomatologiczna dla mieszkańców Domu.

Odpowiadając na pytania Członka Komisji Jana Bartosika Główna Księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Barbara Gajek poinformowała, że pogotowie kasowe w Domu Pomocy Społecznej wynosi 2 000 zł i są z niego pobierane zaliczki. Główna Księgowa wyjaśniła, jak wygląda doładowanie pogotowia kasowego oraz przekazała, że w Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości dokonywania wpłat, jedynie na rachunek bankowy Domu.

Zgodnie z propozycją Członka Komisji Jana Bartosika Członkowie Komisji Rewizyjnej przejrzeli po jednym wybranym wniosku o zaliczkę wraz z rozliczeniem z każdego kwartału 2022 roku. Wybrane wnioski o zaliczkę wraz z rozliczeniem stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Następnie, Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, kto w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie jest upoważniony do podpisywania i zatwierdzania dokumentów finansowych?

Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka oraz Główna Księgowa Barbara Gajek przekazały, że dokumenty do zatwierdzenia podpisywane są przez Dyrektora Domu oraz Głównego Księgowego, a w przypadku nieobecności w pracy są ustalone zastępstwa. Ponadto, Dyrektor DPS w Gnojnie oraz Główna Księgowa w DPS w Gnojnie wyjaśniły, kto opisuje faktury pod względem merytorycznym oraz pod względem formalno – rachunkowym. Powyższe regulują Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Kolejno, w odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie poinformowała, że w Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku zostały wydane 23 zarządzenia, a 2022 roku 16 zarządzeń. Zarządzenia wydawane są w sprawach dotyczących funkcjonowania Domu.

Odpowiadając na pytanie Członka Komisji Romana Dudy Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka potwierdziła, że w roku ubiegłym była prowadzona kontrola ze Starostwa Powiatowego.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej kontrolowali książki obiektu budowlanego: Pawilon Mieszkalny I, Pawilon Mieszkalny II, budynek „Szkoły Życia”. Dyrektor DPS w Gnojnie udzielała odpowiedzi na zadawane pytania, które dotyczyły dokonanych wpisów, osób dokonujących wpisy, przeprowadzanych kontroli, zachowania terminu ich przeprowadzania. Odpowiadając na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka wyjaśniła, że na terenie DPS miesi się budynek mieszkalny (dawniej budynek „Szkoły Życia”), w którym został przeprowadzony remont i obecnie znajdują się w nim na górze dwa pokoje gościnne, a na dole dwa pokoje mieszkalne z łazienkami.

 

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka potwierdziła funkcjonowanie Rady Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

 

Odpowiadając na dalsze pytania Członków Komisji Rewizyjnej Dyrektor DPS w Gnojnie opowiedziała o współpracy z innymi Domami Pomocy Społecznej, o zespole muzycznym działającym w Domu, o organizacji turnieju piłki nożnej osób niepełnosprawnych oraz o przeglądzie artystycznym osób niepełnosprawnych organizowanym wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie.

Odnosząc się do kolejnych pytań Członka Komisji Romana Dudy Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że przy pomocy zatrudnionych pracowników gospodarczych stara się na bieżąco wykonywać remonty. Budynki ogrzewane są olejem opałowym. W DPS zamontowane są kolektory słoneczne (solary).

Członek Komisji Roman Duda przybliżył Członkom Komisji Rewizyjnej plany i aktualnie prowadzone działania zmierzające do wykonania instalacji fotowoltaicznych dla kilku jednostek organizacyjnych Powiatu m.in. dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.

 

W odpowiedzi na pytania Członków Komisji Rewizyjnej Dyrektor DPS w Gnojnie zapoznała ze stanem prawnym Pałacu zlokalizowanego na terenie DPS.

Członek Komisji Roman Duda zapytał czy w Domu Pomocy Społecznej organizowane są spotkania rodzinne?

Dyrektor DPS w Gnojnie potwierdziła informując, że Dom umożliwia swoim mieszkańcom kontakt ze swoją rodziną, najbliższymi. Poza odwiedzinami mieszkańcy również wyjeżdżają na urlop do rodzin, opiekunów.

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie przedłożyła Regulamin Mieszkańców.

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przeglądając przedłożone do wglądu dokumenty księgowe Członek Komisji Rewizyjnej Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Gminy wywiązują się z odpłatności?

Dyrektor DPS w Gnojnie Renata Szymańska – Gałązka przekazała, że nie występują problemy z wywiązywaniem się przez Gminy z regulowaniem płatności, jedynie na koniec roku zdarzają się przypadki, że Gminy wnioskują o możliwość przesunięcia terminu płatności na początek roku następnego.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zapytał czy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej mają dostęp do podstawowych produktów żywnościowych?

Dyrektor DPS w Gnojnie wyjaśniła, że mieszkańcy otrzymują posiłki o wyznaczonych godzinach ponadto, w ciągu dnia jest przygotowana na stołówce herbata czy woda z cytryną latem. Mieszkańcy z własnego kieszonkowego, jeżeli chcą i zgłaszają taką potrzebę, sami lub pracownicy robią im zakupy.

 

W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizytacji pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Pawilon Mieszkalny II, pomieszczeń administracyjnych, pokoi mieszkalnych, sali rehabilitacyjnej, sali przeznaczonej do prowadzenia zajęć terapeutycznych, stołówki, Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy DPS w Gnojnie oraz budynku mieszkalnego (dawny budynek „Szkoły Życia”).

 

Po wizytacji Komisja Rewizyjna przystąpiła do sformułowania stanowiska.

 

Komisja Rewizyjna w dniu 21 kwietnia 2023 r. przeprowadziła w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie kontrolę w zakresie wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2022 rok.

Komisja dokonała analizy przedłożonych dokumentów, które stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Komisja Rewizyjna na podstawie sprawdzonych dokumentów nie wnosi zastrzeżeń. Faktury opisywane są w sposób prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Odpowiedzi na zadawane pytania były szczegółowe i merytoryczne.

 

Komisja przyjęła powyższe stanowisko w głosowaniu:

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

 

Ad. 6

W sprawach różnych nie zgłoszono żadnych wniosków.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 1455 zamknął posiedzenie Komisji.

 

Podpisy:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji ………………………………………..
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji ………..…………………
 3. Jan Bartosik -.………………………………………………………….………………
 4. Roman Duda - ………………………………………………………………….………
 5. Ludomir Leszczyński – ………………………………………………………………..

 

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej …………………………………………………
 2. Przewodniczący Rady Powiatu ………………………………………………………

 

 

Protokół sporządziła:

Wioleta Waga

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2023-06-02
Data publikacji:2023-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Waga
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:248