Protokół Nr 59/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w dniu 17 maja 2023 roku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 czerwca 2023

Protokół Nr 59/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju w dniu 17 maja 2023 roku [ PDF ]

Znak: BR.0012.2.59.2023

Protokół Nr 59/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
w dniu 17 maja 2023 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Jan Bartosik
 4. Roman Duda
 5. Ludomir Leszczyński

oraz

 • Jolanta Kałucka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie
 • Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju
 • Ilona Marzec - Inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju

 

 

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 57/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku oraz Nr 58/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku.
 5. Kontrola w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawcą, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru końcowego nadbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 13:00otworzył 59 posiedzenie Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

 

za – 5

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr 57/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2023 roku został przyjęty w głosowaniu:

 

za – 4

przeciw – 0

wstrzymał się – 1

 

Protokół Nr 58/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2023 roku został przyjęty w głosowaniu:

 

za – 5

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 5

Kontrola w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawcą, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru końcowego nadbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.

Obecni na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Jolanta Kałucka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie oraz Tadeusz Sempioł - Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju udzielali niezbędnych wyjaśnień i odpowiadali na pytania Członków Komisji Rewizyjnej. Do wglądu Członków Komisji Rewizyjnej udostępniona została dokumentacja w omawianym zakresie kontroli.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił uwagę, iż Członkowie Komisji Rewizyjnej są raczej laikami i nie posiadają wiedzy i kompetencji prokuratora czy biegłego sądowego, jednak wiele rzeczy, które można zobaczyć, sprawdzić, dotknąć to zdaniem Radnego należy skontrolować i o to nikt nie powinien mieć jakichkolwiek pretensji.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem kto był Inspektorem nadzoru w zakresie nadbudowy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i jakie pobierał wynagrodzenie?

Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju Tadeusz Sempioł poinformował, iż w powyższym zadaniu inspektorów nadzoru było trzech - Inspektor wiodący w zakresie branży budowlanej, Inspektor w zakresie branży elektrycznej i Inspektor w zakresie branży sanitarnej. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie obowiązków określonych w umowie wynosi 37 937,37 zł. Umowa IPI.273.1.1.2014 Nadzoru Inwestorskiego zawarta w dniu 16.06.2014 roku - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy w/W osoby były zrzeszone w Spółdzielni Rzemieślniczej?

W odpowiedzi na powyższe Kierownik Referatu IP poinformował, że nie. Inspektor nadzoru nie może być zrzeszony w Spółdzielni. Inspektor nadzoru w powyższym zadaniu został zatrudniony przez Powiat Buski w drodze odrębnego postępowania.

Odpowiadając na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika w zakresie wynagrodzenia dla w/W inspektorów, Kierownik Referatu IP poinformował, iż wynagrodzenie to nie było rozbite na poszczególne osoby, bowiem umowa zawarta była z Inspektorem wiodącym. Udział procentowy wynosił 1,49 wartości robót budowlanych brutto. W umowie zawarty był zapis, aby Inspektor składał comiesięczne raporty z postępu robót. Takie raporty znajdują się w dokumentacji.

Członek Komisji Ludomir Leszczyński zwrócił się z pytaniem z jakich przepisów wynika 1,49 udział procentowy?

Kierownik Referatu IP poinformował, iż powyższe wynika z rozeznania rynku, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Zwyczajowo przyjmuje się od 1 do 2%. Całość postępowania w tym zakresie znajduje się w przedstawionej do wglądu dokumentacji.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy oprócz comiesięcznych raportów z postępu robót są również protokoły odbioru częściowe i końcowe wraz z wymaganymi podpisami?

Kierownik Referatu IP zapewnił, że są takie protokoły. Na ich podstawie wypłacone zostało należne wynagrodzenie. Zgodnie z prawem budowlanym osobami odpowiedzialnymi za daną inwestycję jest Kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Kierownik Referatu IP dodał, iż odbiorów częściowych było kilka, bo taka była konstrukcja projektu.

Członek Komisji Jan Bartosik zauważył, iż podczas pierwszego etapu budowy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Inspektor nadzoru był zatrudniony fikcyjnie. W drugim etapie nadbudowy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie jest już tak jak powinno być. Inspektor zatrudniony jest z zewnątrz na podstawie stosownej umowy.

Kierownik Referatu IP poinformował, iż niektóre jednostki samorządu zatrudniają własnych inspektorów na etacie. Zdaniem Kierownika takie działanie nie powinno mieć miejsca.

Członek Komisji Jan Bartosik zauważył, iż taka sytuacja występuje w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku - Zdroju.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem kto był Wykonawcą projektu i ile ten projekt kosztował?

Kierownik Referatu IP poinformował, iż Wykonawcą projektu kontrolowanej inwestycji było Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Produkcyjne ARCHEX Katowice sp. z o. o. Wykonawca został wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 18.05.2012 roku. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 49 050,00 zł. Umowa Znak: IPI.273.1.2012 zawarta w dniu 11.06.2012 roku - stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Na prośbę Członka Komisji Jana Bartosika, Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł przedstawił dokumentację graficzną - rzut całego budynku, rzut połaci dachowej, rzut poddasza. Kierownik Referatu IP omówił wykonane prace. Odpowiadając na pytanie Członka Komisji Jana Bartosika Kierownik Referatu IP poinformował, iż projekt budowlany nie przewidywał wymiany pokrycia dachowego, dach jest pozostawiony stary. Okna posadowione są w starym dachu. Nadbudowane zostały tylko lukarny.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy dach na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie był podnoszony?

Kierownik Referatu IP poinformował, że dach był podnoszony tylko w tych częściach gdzie znajdują się nowe lukarny i daszki.

Członek Komisji Jan Bartosik doprecyzował, iż skoro było podniesienie dachu to inwestycja ta nie nazywa się rozbudową tylko nadbudową w częściach. Nadbudowa obejmowała poddasze i okna dachowe.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, czy poszycie dachowe było zdejmowane?

Kierownik Referatu IP poinformował, iż poszycie było zdjęte w miejscach gdzie powstały lukarny i daszki. Widać to na przedstawionych rzutach graficznych. W projekcie był zapis, aby blachę zastosować w kolorze identycznym lub podobnym jak istniejący.

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł zwrócił uwagę, że wszystkie okna, w których są przecieki to są okna w starym dachu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż dekarze, którzy dokonywali przeglądu dachu stwierdzili, że wszystkie wkręty nadają się już do wymiany. Kierownik Referatu IP potwierdził powyższe, informując o konieczności przeprowadzenia konserwacji dachu, co jest uzasadnione i zalecane przez producentów blach po 10 latach użytkowania. Wkręty posiadają elementy gumowe, które topią się przy wysokiej temperaturze. Przez stopioną część przedostaje się woda. Po okresie zimowym jest to najbardziej zauważalne. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż orientacyjny koszt wymiany samych wkrętów wynosi około 20 tys. zł. Dyrektor DPS zwróciła uwagę na posadowienie budynku w parku, co wiąże się z problemem liści i koniecznością czyszczenia rynien dwa razy w roku, celem zapewnienia odpływu wód opadowych. Członek Komisji Roman Duda zwrócił uwagę, na ukształtowanie terenu, gdzie posadowiony jest Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, co powoduje podmakanie budynku.

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Romana Dudy, Dyrektor DPS Zborów poinformowała, iż w ramach gwarancji wykonywana została doraźna konserwacja dachu, jednak nie cały dach był objęty gwarancją.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zwróciła uwagę, iż z powodu pandemii utrudnione i ograniczone zostało funkcjonowanie Domu w każdym zakresie. Dom Pomocy Społecznej był raczej zamknięty dla osób z zewnątrz. Priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa Pensjonariuszek. Z tego powodu Wykonawca nie mógł w terminie wykonać koniecznych prac. Prace te wykonał wówczas gdy były do tego odpowiednie warunki.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem, czy w książce obiektu budowlanego jest jakiś wpis w związku z wystąpieniem Dyrektor DPS w Zborowie z pismem do Starosty Buskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku o usunięcie usterek?

W odniesieniu do powyższego Dyrektor DPS Jolanta Kałucka poinformowała, iż Radny Jan Bartosik podczas poprzedniej wizytacji DPS w Zborowie przeglądał w/w książkę obiektu budowlanego, gdzie widnieje wpis, że od 2019 roku dwukrotnie były wykonywane prace w ramach gwarancji. Wykonawca znał swoje obowiązki, a pismo do Starosty Buskiego miało formę informacyjną. Ówczesna sytuacja związana z epidemią nie pozwalała wykonać koniecznych prac w ramach gwarancji. Prace te wykonane zostały przez Wykonawcę w 2020 roku. Kierownik Referatu IP poinformował, iż powyższy projekt przez okres 5 lat był monitorowany przez służby Wojewody Świętokrzyskiego. Podczas corocznych kontroli - na co są stosowne protokoły trwałości projektu - nie zgłaszano żadnych uwag. Również na zakończenie projektu odbyła się bardzo szczegółowa kontrola z Urzędu Wojewódzkiego.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy jest protokół pogwarancyjny? W odpowiedzi na powyższe Kierownik Referatu IP poinformował, iż jest protokół na zakończenie projektu. Protokół pogwarancyjny to protokół po skończeniu gwarancji. W tym przypadku trwałość projektu kończyła się w 2022 roku. Dyrektor DPS poinformowała, iż ostatnia kontrola odbyła się w roku 2021. W czerwcu 2022 skończyła się trwałość projektu. Już ostatniej kontroli nie było.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem gdzie jest protokół odbioru pogwarancyjnego?

Kierownik Referatu IP poinformował, iż nie ma protokołu odbioru pogwarancyjnego. Uznano, że nie było takiej potrzeby, skoro projekt monitorowany był przez Wojewodę Świętokrzyskiego.

Członek Komisji Jan Bartosik stwierdził, iż skoro miesiąc po gwarancji były zgłaszane przez Dyrektor DPS Zborów dość poważne i liczne usterki to protokół odbioru pogwarancyjnego powinien być sporządzony.

Kierownik Referatu IP poinformował, iż zgłaszane usterki zawsze były naprawiane. Zgłoszenia najczęściej były telefoniczne, bo w przypadku pękniętej rury nie ma czasu na korespondencję tylko należy działać. Również w czasie pandemii to działanie było utrudnione. Wykonawca po terminie, ale wykonał wszystkie prace. Kierownik Referatu IP przyznał, iż faktycznie na przyszłość można zadbać, aby taki protokół odbioru pogwarancyjnego został sporządzony.

Członek Komisji Jan Bartosik zauważył, że pojawiają się różne wielkości finansowe w/w projektu. Na Sesji Rady Powiatu, kierując się informacją przekazaną przez Kierownika Referatu IP Radny podał, iż całkowita łączna wartość projektu wynosi 2 868 406, 15 zł.

Kierownik Referatu IP potwierdził powyższą kwotę. Poinformował, iż w dniu 21 czerwca 2013 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Powiat Buski podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 pn. "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach Projektu nr KIK/57 pn. "Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych": realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia - Umowa w tym zakresie nr 7/2013/PL33/SPW/IiII/Nr11/2012 - stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Aneks nr 1/2014 zawarty w Kielcach w dniu 7.08.2014 do umowy nr 7/2013/PL33/SPW/IiII/Nr11/2012 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ponadto w czerwcu 2014 roku Powiat Buski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, dysponentem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie robót budowlanych w wysokości 137 820,00 zł. Umowa Nr 57/RB/14 zawarta w dniu 9 czerwca 2014 roku w Kielcach oraz Aneks Nr 1 do w/w umowy sporządzony w dniu 30 lipca 2014 roku w Kielcach, Aneks Nr 2 do w/w umowy sporządzony w dniu 9 października 2014 roku w Kielcach, Aneks Nr 3 do w/w umowy sporządzony w dniu 27 listopada 2014 roku w Kielcach - stanowią odpowiednio załączniki nr 7, nr 8, nr 9, nr 10 do niniejszego protokołu.

Efekt końcowy projektu to zwiększenie powierzchni lokalowej Domu Pomocy Społecznej w Zborowie o 5 pomieszczeń do rehabilitacji medycznej, 7 lokali aktywizujących oraz 3 pomieszczeń do terapii zajęciowej. Budynek został powiększony o zewnętrzną klatkę schodową oraz windę dla niepełnosprawnych, natomiast istniejąca kotłownia została wyposażona w instalację solarną do przygotowania ciepłej wody.

Instytucją Realizującą Szwajcarsko - Polski Program Współpracy dla Województwa Świętokrzyskiego był Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, który przyznał dofinansowanie w wysokości do 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu, co stanowi kwotę 2 431 587,84 zł. Objęła ona koszty kwalifikowane robót budowlanych, szkoleń pracowników oraz działań promocyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 868 406,15 zł.

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż prowadząc rozmowy w województwie świętokrzyskim w celu pozyskania środków finansowych, zauważył, iż zwracana jest uwaga na fakt, iż skoro w roku 2020 skończyła się gwarancja na powyższe zadanie, to jest to zbyt krótki czas, aby starać się ponownie o środki finansowe na remont dachu.

Kierownik Referatu IP oraz Dyrektor DPS Zborów poinformowali, że nie ma potrzeby remontu dachu, należy wykonać tylko konserwację dachu. Dyrektor DPS Zborów poinformowała, iż czynione są starania o pozyskanie środków finansowych na termomodernizację całego budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Kierownik Referatu IP dodał, iż w ramach termomodernizacji można docieplić piwnice.

 

Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż co roku opracowywany jest w jednostce plan remontów i wyznaczane są inwestycje priorytetowe. Powyższe ma odzwierciedlenie również w sprawozdaniach rocznych. Wiele remontów wykonywanych jest we własnym zakresie. Pewne rzeczy należy jednak wykonywać kompleksowo.

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł poinformował, iż w budżecie Powiatu Buskiego zabezpieczone zostały dla Domu Pomocy Społecznej w Zborowie środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na przygotowanie audytu pod termomodernizację. Być może w ramach tych środków uda się wykonać konserwację dachu. Z uwagi na możliwość pojawienia się nowych projektów należy mieć opracowaną dokumentację w zakresie audytów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali przeglądu Dziennika Budowy Nr 1/2014 wydanego dnia 16.06.2014 roku - w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił uwagę, iż w/w Dziennik Budowy zamknięto dnia 30.04.2015 roku.

 

W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż w ramach uzyskanego odszkodowania z PZU wykonano w placówce określone prace remontowe. W lutym 2023 roku oraz w roku ubiegłym po opadach śniegu pojawiły się przecieki. Otrzymane środki przeznaczono na malowanie sufitów.

 

Członek Komisji Jan Bartosik poprosił o udostępnienie Umowy z Wykonawcą. Umowa w powyższym zakresie Znak:ZP.273.6.2014 zawarta w dniu 16.06.2014 roku - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych: lipiec 2014 roku.

Termin zakończenia robót budowlanych: 30 kwiecień 2015 roku.

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania chronione, pomieszczenia rehabilitacji terapii zajęciowej w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Gmina Solec - Zdrój" - stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Protokół odbioru końcowego z dnia 13.05.2015 roku - stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym z siedzibą w Busku - Zdroju al. Mickiewicza 15 w związku z realizacją umowy Nr 57/RB/14 z dnia 9 czerwca 2014 roku przeprowadzona w dniu 28.10.2015 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie z kontroli nr 11/2015 przeprowadzonej w Powiecie Buskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie z kontroli nr 03/2016 przeprowadzonej w Powiecie Buskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie z kontroli nr 03/2021 przeprowadzonej Domu Pomocy Społecznej w Zborowie - stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Pismo Powiatu Buskiego z dnia 2 października 2014 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach z informacją o wyodrębnieniu rachunku bankowego, w nawiązaniu do umowy nr 57/RB/14 zawartej w dniu 9 czerwca 2014 roku na dofinansowanie ze środków PFRON - stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

Oświadczenie z dnia 9 października 2014 roku Powiatu Buskiego - stanowi załącznik nr 20 doniniejszego protokołu.

 

Zaświadczenie Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu - Zdroju z dnia 07.06.2013 roku o prowadzeniu przez Powiat Buski rachunku pomocniczego - stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż na ulicy Pałacowej w Zborowie zauważył pewne dziwadło geodezyjne. W odniesieniu do powyższego Dyrektor DPS Zborów wyjaśniła, iż aby ogrodzić teren Domu Pomocy Społecznej i aby można było posadowić bramę, koniczne było, aby droga gminna poprzez wydzielenie w części stała się własnością Powiatu Buskiego. Takie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały przeprowadzone. Dyrektor zwróciła uwagę, iż działka na której znajduje się Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest ogólnie trudna, biorąc pod uwagę podmokły teren i ogólne ukształtowanie. Na działce znajdują się też dwa pustostany. Była pewna propozycja w zakresie utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego, jednak z uwagi na wysokie koszty remontu Gmina Solec - Zdrój nie była zainteresowana tym projektem.

 

Członek Komisji Jan Bartosik dokonując przeglądu faktur, zwrócił się z pytaniem czy zachowana jest zasada, że faktura wystawiana jest po protokole?

Kierownik Referatu IP Tadeusz Sempioł potwierdził powyższe. Podał przykład faktury z dnia 17 lutego 2015 roku, gdzie pod fakturą jest opis, protokół odbioru częściowego podpisany przez wszystkich inspektorów oraz kosztorys - w/w dokumentacji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Członek Komisji Jan Bartosik poinformował, iż zamierzał zgłosić wniosek o przerwę w obradach dzisiejszej Komisji, celem udania się do Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i spisania z natury stanu faktycznego. Jednak w związku z informacją Dyrektor DPS w Zborowie, iż na dzień dzisiejszy usterki zostały usunięte, Radny odstąpił od powyższego zamiaru. W odpowiedzi na zapytanie Członka Komisji Jana Bartosika czy przyczyna zalewania okien została usunięta, Dyrektor DPS w Zborowie Jolanta Kałucka poinformowała, iż część połaci dachu została zdjęta, Wykonawca zabezpieczył te części, gdzie były przecieki. Najbliższe opady deszczu zweryfikują, czy te doraźne działania przyniosą oczekiwane rezultaty. W dłuższej perspektywie konieczna jest konserwacja dachu i wymiana wszystkich wkrętów. Na obecną chwilę sprawa jest załatwiona. Sprawdzianem szczelności będą najbliższe opady deszczu. Dyrektor DPS w Zborowie zaprosiła wszystkie osoby chętne do wizytacji placówki.

Kierownik Referatu IP zwrócił uwagę, iż ukształtowanie dachu ma znaczenie. Przy większym spadzie dachu, woda i śnieg nie zalegają, przy skosach natomiast jest więcej zakamarków gdzie szczególnie śnieg gromadzi się w zagłębieniach przy stykach dwóch krawędzi.

 

Członek Komisji Jan Bartosik zwrócił się z pytaniem czy Firma Rem-Bud z miejscowości Pacanów wykonywała jakiekolwiek prace przy I i II etapie budowy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie?

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zborowie Jolanta Kałucka zapewniła, iż w/w Firma nie wykonywała nigdy żadnych prac w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie i na tę Firmę nie ma wystawionych żadnych faktur. Firma ta, którą reprezentuje mąż Dyrektor DPS w Zborowie, jedynie prywatnie, bezpłatnie służyła głosem doradczym w zakresie wykonania koniecznych w Placówce prac. Kierownik Referatu IP poinformował, iż w każdym przypadku zgłoszenie Podwykonawcy wiąże się z uzyskaniem odpowiedniej zgody.

 

Po zakończeniu kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poddał pod głosowanie wniosek, iż Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Busku - Zdroju po dokonaniu kontroli w zakresie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, umowy z wykonawcą, finansowania, nadzoru budowlanego i odbioru końcowego nadbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. Jednocześnie Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na brak protokołu pogwarancyjnego.

 

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Komisji w głosowaniu:

 

za – 5

przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Ad. 6

W sprawach różnych:

Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 12 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranym za przybycie i o godz. 14:30 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji ………………………………………..
 2. Bogusława Majcherczak - Wiceprzewodnicząca Komisji ………..…………………
 3. Jan Bartosik -.………………………………………………………….………………
 4. Roman Duda - ………………………………………………………………….………
 5. Ludomir Leszczyński - ………………………………………………………...………

Protokół otrzymują:

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej …………………………………………………
 2. Przewodniczący Rady Powiatu ………………………………………………………
 3. Kierownik Referatu IP ……………………………………………………………….

Protokół sporządziła: Barbara Banaś

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2023-06-16
Data publikacji:2023-06-16
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:298