Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie

DPSGnojno
Gnojno 118
28 114 Gnojno
Tel. - 41 353 20 42
Fax. - 41 353 20 42
E – mail - dps_gnojno@ poczta.onet.pl
Adres strony internetowej - www. dpsgnojno.pl
ePUAP: /DPSGnojno/SkrytkaESP


NIP 655 12 58 111
Regon 292 400 836

STATUT [ pdf ]
Regulamin [ pdf ]

 

Powiat Buski posiada zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 100 miejsc w celu świadczenia usług, zgodnie z jej typem i obowiązującym standardem od dnia 01.01.2013 r.

Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Buskiego działającą w formie jednostki budżetowej prowadzoną zgodnie z przepisami prawa w oparciu o standardy usług w zakresie pomocy społecznej.

Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom właściwego zakresu usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu domu , w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca Domu.

Dom posiada uchwalony Statut Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie przez Radę Powiatu w Busku – Zdroju Uchwałą Nr XXV/262/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zamieszczony na niniejszej stronie

Domem kieruje Dyrektor - Renata Szymańska-Gałązka tel. 41 353 20 23 , który odpowiedzialny jest za jego sprawne i efektywne funkcjonowanie przy pomocy :

 • głównego księgowego,
 • kierowników działu,
 • samodzielnych stanowisk pracy.

Główny księgowy :

- Pani Barbara Gajek tel. 41 353 20 42 – pod nieobecność dyrektora pełni jego obowiązki, kieruje i nadzoruje pracą działu finansów i księgowości.

Kierownik działu terapeutyczno – opiekuńczego :

- Pani Ewa Pawłowska tel. 41 353 20 42 .

Kierownik działu administracyjno – gospodarczego :

- Pan Grzegorz Sołtysiak tel. 41 353 20 42

Samodzielne stanowisko pracownika ds. kadr :

- Pani Barbara Kwiatkowska tel.41 353 20 42

 

Szczegółowe zadania określa Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie uchwalony przez Zarząd Powiatu w Busku Zdroju w dniu 11 kwietnia 2013 r. Uchwałą Nr 561/2013 stanowi załącznik do niniejsze informacji.

Kierownik warsztatów terapii zajęciowej :

- Pan Tomasz Łukawski tel. 41 353 24 18

 

Dyrektor Domu przyjmuje w sprawach skarg , zażaleń i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od godz.8.00 do 15.00.

W Domu opracowane są następujące procedury postępowania :

1. Procedura postępowania przyjęcia nowego mieszkańca .

2. Procedura przyjmowania od mieszkańca do depozytu przedmiotów wartościowych i dokumentarnych oraz sposobu postępowania z depozytami w przypadku zgonu mieszkańca.

3. Procedura higieny osobistej i zasad utrzymywania czystości.

4. Procedura postępowania w przypadku zgonu mieszkańca.

5. Procedura w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.

6. Procedura wypisu mieszkańca z pobytu w Domu.

7. Procedura żywieniowa.

8. Procedura dotycząca przyjmowania leków.

9. Procedura zasad przyjmowania i załatwiania skarg mieszkańców.

10.Procedura nieobecności mieszkańca w Domu.

11.Procedura zapewnienia mieszkańcom odzieży i obuwia odpowiednich rozmiarów dostosowanych do pory roku oraz zapewnienia pomocy w utrzymaniu higieny osobistej.

W Domu wprowadzony został Regulamin mieszkańca na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2012 z dnia 09 listopada 2012 r

Dom prowadzi następujące rejestry i ewidencje :

 

- rejestr dochodów budżetowych,

- rejestr badań okresowych,

- dziennik szkoleń pracowników z BHP,

- rejestr kart drogowych,

- rejestr urlopów,

- rejestr mieszkańców,

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr zwolnień lekarskich,

- rejestr miesięcznych raportów dla osoby ubezpieczonej,

- książkę kontroli ,

- rejestr przychodów i rozchodów leków,

- rejestr pracowników zwolnionych,

- rejestr raportów pielęgniarek,

- rejestr instruktażu wstępnego BHP,

- rejestr zwolnień wypadkowych,

- rejestr kart drogowych,

- rejestr wypadków przy pracy i w drodze do pracy,

- rejestr leków psychotropowych,

- książki obiektów budowlanych,

- rejestr pracy lampy bakteriobójczej,

- zeszyt zabiegów,

- ewidencja wyposażenia odzieży , obuwia i środków ochrony indywidualnej,

- rejestr zarządzeń Dyrektora Domu.

Dyrektor Domu posiada upoważnienie Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

Ponadto Starosta Powiatu Buskiego upoważnił Dyrektora Domu do załatwiania określonych spraw w jego imieniu, w tym wydawania decyzji administracyjnych;

 1. rozkładanie na raty zobowiązań finansowych mieszkańców Domu lub ich opiekunów prawnych;
 2. kierowanie spraw do organu egzekucyjnego – Urzędu Skarbowego w przypadku nie wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Domu;
 3. waloryzowanie zobowiązań finansowych mieszkańców Domu w drodze decyzji administracyjnej;
 4. przenoszenie środków między paragrafami w rozdziale 8561 z wyłączeniem środków przeznaczonych na inwestycje i wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dom posiada składnicę akt / tzw. archiwum zakładowe/ . Pracownikiem odpowiedzialnym za jego prawidłowe funkcjonowanie jest Pani Joanna Ogórek – pracownik działu finansowo – księgowego.

Zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 14/2012 z dnia 09 listopada 2012 r. wprowadzona została Instrukcja Kancelaryjna , Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Zarządzenie wraz z niniejszą instrukcją zostało wydane w porozumieniu Archiwum Państwowym w Kielcach.

 

W roku 2012 przeprowadzone zostały następujące kontrole zewnętrzne przez :

 1. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach w miesiącu kwietniu w ramach nadzoru sanitarno – higienicznego nad naszym obiektem kontrola wody na obecność pałeczek Legionella.
 2. Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Busku –Zdroju w miesiącu maju przeprowadził kontrolę z zakresu gospodarki środkami finansowymi Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu.
 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju w miesiącu grudniu przeprowadziło kontrolę z działalności Domu i działalności warsztatów w 2012 r.

W roku 2013 przeprowadzone zostały do chwili obecnej następujące kontrole zewnętrzne przez :

1) Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach w miesiącu lutym z zakresu przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach w miesiącu marcu ;

- kontrola stanu sanitarno – epidemiologicznego obiektu,

w miesiącu kwietniu – kontrola bloku żywieniowego.

Dom zajmuje nieruchomość zabudowaną o powierzchni 6,10 ha , której właścicielem jest Skarb Państwa , a Dom posiada ją w Zarządzie.

Środki trwałe w dyspozycji Domu :

Grupa O - działki i urządzenie zieleni - 61.092,00

Grupa 1 - budynki i lokale o wartości - 9.349.824,98

w tym:

- budynek główny ( dworek zabytkowy) - 728.118,07

- pawilon mieszkalny I - 3.585.509,08

- budynek kotłowni wraz z siecią cieplną - 181.975,10

- pawilon mieszkalny II - 4.693.324,42

- pozostałe budynki - 160.898,31

Środki trwałe:

Grupa 2 - drogi , ogrodzenie , linia NN - 237.301,51

Grupa 3 - kotły wodne , agregat prądotwórczy - 177.690,65

Grupa 5 - specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty,

zmywarki, patelnie elektryczne ,robot kuch.- 53.191,22

Grupa 7 - środki transportu - 192.940,00

- samochód osobowy VW Transporter - 98.950,00

Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości

i wyposażenie(kserokopiarki, wanna do masażu

wirowego, zestawy do terapii, organy itp.) - 46.980,63

Ogółem wartość inwentarza środków trwałych wynosi - 10.119.020,99

Wartość pozostałych środków trwałych w używaniu 710.709,15

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Marzec
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:7092

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-30 10:30:02Mateusz OlszewskiZmieniono dyrektoraDom Pomocy Społecznej w Gnojnie