Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju

 

 

ADRES:
ul. Mickiewicza 27
28-100 Busko-Zdrój

  KONTAKT:
tel. - fax: (0-41) 378 35-97
e–mail : pppbusko@neostrada.pl
ePUAP: /pppbusko/SkrytkaESP

www: http://www.pppbusko.neostrada.pl/

  DYREKTOR:
Jolanta Czyrny


 • Informacje [ PDF ]
 • Harmonogram pracy pracowników administracji i obsługi Poradni od 01.09.2014r. do 31.08.2015r. [ PDF ]
 • Harmonogram pracy pracowników Poradni obowiązuje od 17.11.2014r. do 31.07.2015r. [ PDF ]
 • Statut [ PDF ]

 

Do celów i zadań Poradni należy w szczególności:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania umiejętności rozwiązywania negocjacyjnego konfliktów, problemów i innych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunków kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia.
 • Inne zadania w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej w zależności od zapotrzebowania i akceptacji uczniów, rodziców, nauczycieli i młodzieży.

Te zadania realizowane są w szczególności poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku ucznia działalność profilaktyczną i działalność informacyjną.

Poradnia współdziała z innymi placówkami specjalistycznymi służby zdrowia, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń itp. działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin. Zasady współpracy określa dyrektor Poradni w porozumieniu z tymi placówkami.

Organ prowadzący: Powiat Buski.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Od 2004 roku Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ma nową siedzibę przy Al. Mickiewicza 27. Posiadamy bogato wyposażone w pomoce i sprzęt gabinety specjalistyczne. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów w liczbie 12 osób.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Busku - Zdroju

realizuje swoje zadania w ramach których:

 

Opiniujemy wnioski dotyczące

 • Wcześniejszego podjęcia obowiązku szkolnego
 • Odroczenia obowiązku szkolnego
 • Dostosowanie wymagań szkolnych dla uczniów mających trudności w nauce
 • Pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja)

 

Orzekamy w sprawach

 • Nauczania indywidualnego
 • Kształcenia specjalnego
 • Kształcenia w ośrodkach szkolno- wychowawczych
 • Kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych
 • Zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

 

Prowadzimy terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w postaci:

 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce wynikających z fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych
 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów „ryzyka dysleksji” uczęszczających do przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych
 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów (dysortograficznych) mających trudności w poprawnym pisaniu pod względem ortografii
 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w poprawnym pisaniu pod względem grafiki
 • Zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów mających trudności w uczeniu się matematyki
 • Zajęć rewalidacyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo i dzieci o różnych defektach rozwojowych

 

Prowadzimy terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży z takimi zaburzeniami jak:

 • Nieprawidłowa artykulacja głosek
 • Jąkanie, zacinanie
 • Dyslalia
 • Mowa nosowa, niewyraźna, mało zrozumiała
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem słuchu

 

Prowadzimy terapię psychologiczną

 • Dziecka moczącego się
 • Dziecka z zaburzeniami lękowymi
 • Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym

Prowadzimy Terapię poznawczo - behawioralną

 • zespół lęku napadowego
 • fobie (np. agorafobia, fobia społeczna, itp.)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia obsesyjno - kompulsywne
 • zaburzenia psychosomatyczne (np hipochondria)
 • kontrola złości
 • zespół stresu pourazowego

Aktywizujemy do samodzielnego wyboru zawodu, szkoły, kierunku kształcenia

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.