Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

 

  ADRES:
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju
ul. Kusocińskiego 3
28-100 Busko-Zdrój

  KONTAKT
tel-fax.: (0-41) 378 10-40

  DYREKTOR
Grzegorz Wojciechowski


e-mail: pmosbusko@wp.pl

www: www.pmos.tbu.pl

 

Status prawny lub forma prawna
jednostka budżetowa Powiatu Buskiego

Nazwa organu prowadzącego
Powiat Buski

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Podstawa prawna funkcjonowania:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z poźn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631) – obowiązuje od 1 września 2011 r.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z pozn. Zm.)


Kierownictwo:
kompetencje_dyrektor
Dyrektor PMOS – mgr Grzegorz Wojciechowski – kompetencje [ PDF ]
Główny księgowy – mgr Iwona Gwóźdź – kompetencje [ PDF ]

Organy jednostki:

Rada Pedagogiczna – kompetencje [ PDF ]
Rada Rodziców – kompetencje [ PDF ]
Samorząd Młodzieżowy – kompetencje [ PDF ]

Przedmiot działalności:

statut Ośrodka [ PDF ]

Wykorzystanie hali sportowej:

Od godz. 7.00-13.00 korzystają szkoły ( Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących).
W godz. 10.00-20.00 odbywają się zajęcia sekcji sportowych PMOS
Od godz. 20.00 hala jest wynajmowana zakładom pracy, instytucjom i innym grupom z terenu Powiatu Buskiego.

Załatwianie spraw:

sekretariat 7.00-15.00,
dyrektor 10.00-14.00

Informacja o stanie zatrudnienia i majątku jednostki organizacyjnej p.n. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju

I Stan zatrudnienia
  - ilość etatów – 14,5
  - liczba zatrudnionych - 21
II Nieruchomości:
  a) działka 11785 m²
  b) powierzchnia użytkowa:
      - hala sportowa – 2729 m²
      - arena główna – 1100 m²
      - magazyn – 270 m²
      - dolny korytarz – 110,54 m²
      - portiernia + sanitariat – 7,5 m²
      - wentylatorownia – 52,2 m²
      - górny korytarz + klatka schodowa ( z sanitariatami ) – 774 m²
      - akustyka – 72 m²
      - parter ( z sanitariatami ) – 342,9 m²
 c) kubatura – 22000 m³
III Transport – autokar marki Autosan H9 ( 40 miejsc)
IV Wartość majątku nieruchomego – 1 587 597,24 (stan na dzień 31.12.2012)
                                                          1 848 580,12 (stan na dzień 31.12.2013)
                                                          3 041 438,73 (stan na dzień 31.12.2014 r. )
V Wartość majątku ruchomego – 219 630,01 (stan na dzień 31.12.2012)
                                                    601 638,33 (stan na dzień 31.12.2013)
                                                    612 099,48 (stan na dzień 31.12.2014 r.)

Właściciel majątku:

Powiat Buski

Regulaminy i Instrukcje :

 • Regulamin Pracy
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w PMOS
 • Regulamin Komisji Socjalnej w PMOS
 • Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w PMOS
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro netto
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto
 • Regulamin przyznawania Nagrody Dyrektora w PMOS
 • Regulamin wynagradzania w PMOS
 • Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
 • Regulamin likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w PMOS
 • Kodeks etyki w PMOS
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa w PMOS
 • Instrukcja kancelaryjna w PMOS
 • Zasady gospodarki finansowej w PMOS wraz z załącznikami:
 • Zakładowy Plan Kont
 • Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych w PMOS
 • Instrukcja kasowa
 • Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w PMOS
 • Karta wzorów podpisów
 • Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w PMOS
 • Regulamin kontroli zarządczej w PMOS
 • Księgowość Optivum - opis systemu przetwarzania danych


W Ośrodku obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

 • Sekretariat
 • Dziennik korespondencyjny – rejestr poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 • Ewidencja wyjść w sprawach prywatnych
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
 • Rejestr wydanych delegacji
 • Kadry i administracja
 • Księga druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja akt osobowych
 • Ewidencja czasu pracy (karty pracy) pracowników niepedagogicznych
 • Ewidencja urlopów
 • Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników niepedagogicznych
 • Książka inwentarzowa
 • Książka materiałowa
 • Ośrodek prowadzi podręczne archiwum na własne potrzeby.

 

Zamówienia publiczne:
W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie w zakresie zamówień publicznych.


Nabór pracowników:
nie prowadzono


Przebieg i efekty kontroli:

Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli Zalecenia pokontrolne
Wrzesień 2009r. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego M.& G. Gorgoń s.c. Busko-Zdrój Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączanie, badanie rezystencji izolacji obwodów, badanie stanu izolacji odgromowej i uziomów Bez zastrzeżeń
Marzec 2011 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie innych miejsc zagrożeń, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. Bogdan Banasik Inspektor Nadzoru Budowlanego Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS  
Maj 2011r. Spółka usługowo-handlowa w Kielcach „Kominiarz” Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6 Busko-Pińczów Okresowa kontrola przewodów kominowych Bez zastrzeżeń
Maj 2011r. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kielce Kontrola stanu sanitarno- technicznego obiektu Bez zastrzeżeń
Czerwiec 2011r. Specjalista ds. przeciwpożarowych mgr inż. poż. Jerzy Skrabacz Przegląd i konserwacja hydrantów Bez zastrzeżeń
Listopad 2011r. GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Zaleceń nie wydano
Listopad 2011r. Bogdan Banasik Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS Zaleceń nie wydano
Listopad 2011r. Spółka usługowo-handlowa
w Kielcach „Kominiarz"
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6
Busko-Pińczów
Okresowa kontrola przewodów kominowych Zaleceń nie wydano
Grudzień 2011 Centrum Ochrony Przeciwpożarowej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy MEDI-POŻ Rafał Piwowarski Busko-Zdrój Próba ciśnieniowa węży hydrantowych Zaleceń nie wydano
Kwiecień 2012 Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kielce Kontrola stanu sanitarno- technicznego zastrzeżeń Zalecenia:
 • Zapewnić należyty stan sanitarno-techniczny ścian i sufitów w pomieszczeniu siłowni, hali sportowej, korytarzu przy hali oraz na klatkach schodowych,
 • Zapewnić należyty stan sanitarno-techniczny podłogi w pomieszczeniu siłowni.
Maj 2012 GREGOR-TERM Kielce Kontrola instalacji i urządzeń gazowych Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Spółka usługowo-handlowa
w Kielcach „Kominiarz"
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 6
Busko-Pińczów
Okresowa kontrola przewodów kominowych Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Bogdan Banasik Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu PMOS Zaleceń nie wydano
Maj 2012 Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wydział Nadzoru Pedagogicznego Oddział w Busku-Zdroju Kontrola w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego Zaleceń nie wydano