Zakres działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2006

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

 

W skład Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - symbol "EK" - wchodzą:

 1. naczelnik Wydziału - 41 370 50 44,
 2. wieloosobowe stanowisko pracy do spraw oświaty - 41 370 50 43, 41 370 50 33
 3. stanowisko pracy do spraw kultury, kultury fizycznej i turystyki - 41 370 50 43

 

Wydział załatwia sprawy związane z:

 1. niepedagogiczną sferą funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz placówek oświatowo – wychowawczych, dla których Powiat Buski jest organem prowadzącym,
 2. upowszechnianiem kultury,
 3. upowszechnianiem kultury fizycznej.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w szczególności należy:

 1. załatwianie spraw związanych z prowadzeniem szkół i placówek publicznych, których prowadzenie należy do zadań własnych powiatu, określonych w art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. załatwianie spraw związanych z zapewnianiem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach oraz placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 3. diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie lub opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych,
 4. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek w zakresie spraw administracyjnych i gospodarczych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 5. współpraca z Wydziałem Finansowo – Budżetowym w zakresie spraw finansowych jednostek oświatowych,
 6. wyrażanie zgody na zatrudnianie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
 7. wykonywanie zadań zastrzeżonych dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę z zakresu ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe oraz innych ustaw, w szczególności wykonywanie zadań związanych z:
  1. powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
  2. cząstkowym ocenianiem pracy dyrektorów jednostek oświatowych,
  3. zatwierdzaniem arkuszy organizacji jednostek oświatowych po zasięgnięciu stosownych opinii wymaganych prawem,
  4. nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
  5. udziałem w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
  6. określaniem wysokości stawek oraz zasad przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
  7. określaniem szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw,
  8. podwyższaniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
  9. ustalaniem trybu i kryteriów przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze oraz sporządzeniem wniosków w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń dla dyrektorów jednostek oświatowych,
  10. zapewnieniem nauczycielom średnich wynagrodzeń określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, a także analizą wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli i sporządzaniem corocznych sprawozdań w tym zakresie,
  11. udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom,
 8. prowadzenie spraw związanych z:
  1. wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
  2. tworzeniem lub likwidacją szkoły lub placówki publicznej,
  3. łączeniem szkół różnych typów lub placówek w zespoły i wyłączaniem szkół różnych typów lub placówek z zespołów szkół,
  4. rozwiązywaniem zespołów szkół lub placówek,
  5. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  6. wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  7. ustalaniem planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, po uzyskaniu stosownych opinii,
  8. powoływaniem rad oświatowych, ustalaniem ich składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz ustalaniem regulaminu działania rady oświatowej,
  9. zawieraniem porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie ustalonych w ustawie o związkach zawodowych,
  10. zawieraniem ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwymi dla danego szczebla jednostek samorządu terytorialnego ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli,
  11. określaniem zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczy-cieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  12. wyrażaniem zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów
   i wicedyrektorów szkół oraz innych nauczycieli korzystających z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, w przypadkach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale,
  13. ustalaniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych,
  14. określaniem zasad udzielania obniżek nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz przyznawaniem zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
  15. kierowaniem uczniów do szkół specjalnych,
  16. kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  17. systemem informacji oświatowej,
  18. opracowaniem zasad oraz corocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  19. realizacją zadań związanych z przyznawaniem stypendiów,
  20. załatwianiem spraw związanych ze zwalnianiem z całości lub części opłat za wyżywienie wnoszonych przez rodziców wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz opłat za zakwaterowanie w internacie szkoły ogólnodostępnej,
  21. załatwianiem spraw związanych z organizacją zajęć i ustalaniem liczby wychowanków
   w grupach w placówkach oświatowo – wychowawczych,
 9. prowadzenie spraw z zakresu kultury związanych z:
  1. organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej poprzez wspieranie działalności instytucji kultury,
  2. ustalaniem zasad i przyznawaniem nagród w dziedzinie kultury,
  3. zawieraniem i rozliczaniem umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury,
 10. prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej związanych z:
  1. wspieraniem rozwoju kultury fizycznej,
  2. ustalaniem zasad i trybu przyznawania stypendium sportowego oraz realizacja zadań w tym zakresie,
  3. przyznawaniem nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej,
  4. zawieraniem i rozliczaniem umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,
 11. współdziałanie w zakresie realizacji zadań własnych powiatu z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami, w tym z organizacjami pożytku publicznego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Gawor
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2894

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-10 12:44:07Mateusz OlszewskiZaktualizowano zakres działaniaZakres działania
2019-02-14 09:47:53Mateusz OlszewskiUsunięto zadania z zakresu opieki nad zabutkamiZakres działania
2018-06-01 11:54:09Mateusz OlszewskiZaktualizowano zakres działaniaZakres działania
2016-08-24 08:52:18Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonówZakres działania
2015-06-19 20:12:29Mariusz Walęzakaktalizacja zakresu działania Wydz. EKZakres działania