Kierowanie dzieci do szkół specjalnych

Miejsce załatwiania sprawy:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1 D
tel. 41-370-50-43

 

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

Sposób realizacji:

1. Należy pobrać druk wniosku w sprawie skierowania dziecka do szkoły specjalnej - dostępny w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
( wniosek do pobrania:  [ DOC ] ).

2. Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
  2. dokumentację szkolną i  zdrowotna dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z numerem PESEL i poświadczeniem zameldowania oraz wywiad środowiskowy – o ile dokumentacja nie została już przekazana do szkoły.

3. Wniosek wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 1 D (Wydział Edukacji).


Przyjmowanie wniosków:

Cały rok

 

Opłaty:

bez opłat


Podstawa prawna:

1) art. 127 ust. 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,

2)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji o skierowaniu dziecka do danej placówki przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.