Kierowanie dzieci do szkół specjalnych

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1 D
tel. 0-41-378-30-51, 52 wew. 243

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Sposób realizacji:

1. Należy pobrać druk wniosku w sprawie skierowania dziecka do szkoły specjalnej - dostępny w pokoju nr 1 D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (wniosek do pobrania).

2. Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz inną dokumentację (szkolną i zdrowotną dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z podaniem numeru PESEL i poświadczeniem zameldowania oraz wywiad środowiskowy), o ile nie została już przekazana do szkoły.

3. Wniosek wraz z orzeczeniem należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 1 D (Wydział Edukacji).


Przyjmowanie wniosków:

1. w sprawach skierowania dziecka do szkoły specjalnej na kolejny rok szkolny do 15 sierpnia każdego roku,

2. w uzasadnionych przypadkach w ciągu całego roku.


Opłaty:

bez opłat.


Podstawa prawna:

1. art. 71b, ust. 5 i 5b Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173 z 2008 r., poz. 1072),


Tryb odwoławczy

Od decyzji o skierowaniu dziecka do danej placówki przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.