Rejestracja szkoły niepublicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2006

Wpisanie szkoły do ewidencji szkół niepublicznych


Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1d
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta

 

Sposób realizacji:

Należy złożyć zgłoszenie do ewidencji szkół niepublicznych zawierające następujące informacje i załączniki:

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

2) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę,

3) określenie typu lub rodzaju szko­ły lub placówki,

4) określenie daty rozpoczęcia  funkcjonowania szko­ły lub placówki,

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — nazwy zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasy­fikacji zawodów szkolnictwa branżowego,

6) określenie formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo Oświatowe, którą niepubliczna placówka albo centrum kształcenia zawodowego będzie prowadzić,

7) w przypadku liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,

8) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji  prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie Powiatu Buskiego,

9) informację o warunkach loka­lowych zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a - d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

10) opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i ca ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku niepublicznej placówki lub centrum kształcenia zawodowego,

11) pozytywną opinię właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,

12) pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,

13) statut szkoły lub placówki zawierający informacje, o których mowa w art.  172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

14) w przypadku niepublicznej placówki lub centrum kształcenia zawodowego - pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o zgodności projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

15) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki,

16) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

17) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

18) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - formularz,

19) pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,

20) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe,

21) opinię  ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla której ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia,

22) informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r.) - w przypadku szkoły eksperymentalnej,

23) pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

24) opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego,

25) Zgodnie z art. 168 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi rejestrującemu, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Zgłoszenia zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 168 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w wyżej wymienionym oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Organ rejestrujący może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o zmianę danych w innym terminie niż wyżej określony. Zmian dokonuje się na zasadach określonych w art. 168 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9-12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 168 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ rejestrujący dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 168 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ rejestrujący wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 168 ust. 4 powołanej ustawy albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.


Przyjmowanie wniosków:

w ciągu całego roku.


Opłaty:

bez opłat.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie nadania szkole uprawnień szkoły publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Buskiego.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Prędka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:6234

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-08-04 13:06:20Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzór wnioskuRejestracja szkoły niepublicznej
2022-08-03 14:48:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis procedury rejestracji szkoły / placówki niepublicznejRejestracja szkoły niepublicznej
2021-03-03 09:40:57Mateusz Olszewskizaktualizowano wzór zgłoszeniaRejestracja szkoły niepublicznej
2019-09-24 09:17:14Mateusz OlszewskiDodano formularz - dane do nadania regonRejestracja szkoły niepublicznej
2019-07-04 08:00:16Mateusz OlszewskiZaktualizowano artykuł oraz załącznikiRejestracja szkoły niepublicznej
2019-01-29 08:32:41Mateusz OlszewskiZaktualizwoano artykuł i wzory wnioskówRejestracja szkoły niepublicznej
2018-03-19 13:28:47Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioski oraz treść.Rejestracja szkoły niepublicznej
2017-02-09 10:32:08Mateusz OlszewskiZaaktualizowano wzory wnioskówRejestracja szkoły niepublicznej
2017-01-31 09:55:11Mateusz OlszewskiZaaktualizowano podstawę prawnąRejestracja szkoły niepublicznej
2016-08-24 09:03:58Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonówRejestracja szkoły niepublicznej
2016-01-15 13:51:38Mateusz OlszewskiAktualizacja załączników i podstaw prawnychRejestracja szkoły niepublicznej