Pozwolenie na budowę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

  Wydział Architektury i Budownictwa
  pokoje 23, 24, 25, 26, 27      telefony: 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty :

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz termin 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Opłata skarbowa

Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia, jak również ujęte w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej w rubryce "zwolnienia".

Zwolnione z opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłata skarbowa:

 • Od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł.
 • Od pozwolenia na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym :
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna : za każdy m2 powierzchni użytkowej-1zł, nie więcej niż 539 zł .
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł.
  3. innego budynku – 48 zł.
  4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł.
  5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł.
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem litery g – 2143 zł.
  7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105 zł.
  8. innych budowli – 155 zł.
  9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 • Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % stawek określonych powyżej.

OPŁATĘ SKARBOWĄ WNOSI SIĘ W CIĄGU 3 DNI OD ZŁOŻENIA WNIOSKU :

DO KASY STAROSTWA POWIATOWEGO W GOTÓWCE
lub na konto Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju przy Al. Mickiewicza 15
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju, Oddział w Busku - Zdroju
38 8517 0007 0010 0070 7563 0018.

Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub na stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:12437

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:25:57Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąPozwolenie na budowę
2018-06-27 13:35:13Mateusz OlszewskiDodano klauzule informacyjąPozwolenie na budowę
2018-05-22 11:52:46Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do wnioskówPozwolenie na budowę
2016-12-16 10:03:37Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i wzory wnioskówPozwolenie na budowę
2016-02-05 09:01:43Mateusz OlszewskiZmieniono informację dot. terminu załatwiania sprawPozwolenie na budowę
2016-01-14 09:46:58Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlanePozwolenie na budowę
2015-11-03 09:49:24Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wniosku - usunięcie formularzaPozwolenie na budowę
2015-11-03 09:05:25Mariusz WalęzakInformacje uzupełniające do wnioskuPozwolenie na budowę
2015-10-08 13:49:12Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Pozwolenie na budowę
2015-09-15 08:02:45Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Pozwolenie na budowę