Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Architektury i Budownictwa
Pokoje 23, 24, 25, 26, 27    telefony : 41 370 50 26, 41 370 50 48, 41 370 50 15, 41 370 50 30, 41 370 50 06.

Wymagane dokumenty - zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z oznaczeniem obiektu /jego części/ podlegającego zmianie użytkowania, oraz odległości od innych obiektów i granic działki.
  3. Opis określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno – użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.
  4. Zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  5. W przypadku zmiany sposobu użytkowania, gdzie zmieniają się warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
  6. W zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Miejsce złożenia dokumentu

Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta

Sposób realizacji

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania, obiektu budowlanego lub jego części.

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

W przypadku, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania, następuje w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę.

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 t.j.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wnoszącej sprzeciw strony mogą odwołać się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wzór wniosku

Uwagi

Wnioski do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa lub stronie internetowej BIP Starostwa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Budownictwa
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Anna Sikora
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4257

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-07-05 09:36:08Mateusz OlszewskiZaktualizowano podstawę prawnąZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2018-06-27 13:49:47Mateusz OlszewskiZaktualizowano oświadczenie B-3Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2018-05-22 12:38:16Mateusz OlszewskiZaktualizowano link do wnioskówZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2016-12-16 09:54:25Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonów i wzory wnioskówZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2016-01-14 11:11:10Mateusz OlszewskiAktualizacja treści informacji w związku ze zmianą ustawy Prawo budowlaneZgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2015-10-08 13:56:27Mariusz WalęzakAktualizacja opisu.Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
2015-10-08 11:04:00Mariusz WalęzakAktualizacja druków.Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego