Zakres działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami należy:


1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (np. przekazywanie w użytkowanie wieczyste, ustanawianie trwałego zarządu, dzierżawa, najem, sprzedaż),
2) dokonywanie darowizn na cele publiczne nieruchomości Skarbu Państwa,
3) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
i własność powiatu na zasadzie art. 14 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
4) zamiana nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu (dotyczy również zmiany własności na prawo użytkowania wieczystego i odwrotnie) między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego a osobami fizycznymi i prawnymi,
5) współpraca w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
6) gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatowym Zasobem Nieruchomości (art. 23 ustawy),
7) sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,
8) ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,
9) sprzedaż bez przetargowa nieruchomości,
10) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej,
11) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu na wniosek powiatowej jednostki organizacyjnej,
12) wydawanie decyzji o wygaśnięciu z urzędu trwałego zarządu państwowej lub powiatowej jednostki organizacyjnej,
13) przyjmowanie wniosków o wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
14) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu – na wniosek państwowej jednostki organizacyjnej,
15) wydawanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami na ich wniosek,
16) przyjmowanie wniosku organu likwidującego jednostkę organizacyjną o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
17) wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
18) wydawanie decyzji o oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd,
19) włączanie do Powiatowego Zasobu Nieruchomości, nieruchomości które nie zostały zagospodarowane po likwidacji bądź prywatyzacji powiatowej jednostki organizacyjnej,
20) zawieranie porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby statutowe jednostek, o których  mowa w ust. 1 art. 60 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
21) wskazywanie i zawieranie umowy przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, jeśli są one niezbędne, na cele, o których mowa w ust. 1 art. 61 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
22) wyznaczanie dodatkowych terminów w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
23) wydawanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych,
24) żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie,
25) podwyższanie lub obniżanie bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej  do rejestru zabytków,
26) ustalanie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za oddanie nieruchomości
w użytkowanie wieczyste,
27) udzielanie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste, ustalonych zgodnie z art. 72 ust. 2 i 3 pkt.5 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
28) wypowiadanie bonifikaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
29) udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
30) aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych,
31) wnioskowanie o zwrot kosztów postępowania i opłat skarbowych od użytkownika wieczystego, jeżeli kolegium oddaliło wniosek, o którym mowa w art. 79 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
32) wnoszenie sprzeciwu od orzeczenia kolegium,
33) aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na żądanie użytkownika wieczystego,
34) ustalanie innego niż 31 marca, terminu zapłaty opłaty rocznej za  nieruchomość oddaną w trwały zarząd na wniosek jednostki organizacyjnej,
35) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd,
36) udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustalonych zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest oddawana pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych jednostkom organizacyjnym, które prowadza działalność społeczną na cele nie związane z działalnością zarobkową, na siedziby organów administracji publicznej, sądów i prokuratur, na siedziby zakładów karnych i zakładów dla nieletnich – w drodze decyzji,
37) wydawanie decyzji zmieniającej wysokość bonifikaty od opłat rocznych
z tytułu trwałego zarządu (nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków),
38) ustalanie wysokości opłat rocznych oraz udzielonych bonifikat i sposobu zapłaty tych opłat,
39) wydawanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pozbawieniu bonifikat, o których mowa w art. 84, ust.3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wypadku oddania przez jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd nieruchomością, tej nieruchomości w najem lub dzierżawę,
40) wydawanie decyzji o pozbawieniu przyznanej bonifikaty, jeżeli po oddaniu nieruchomości w trwały zarząd nastąpiła zmiana celu jej wykorzystania, będącego podstawą udzielonej bonifikaty,
41) wydawanie decyzji o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
42) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa,
43) zwracanie jednostce organizacyjnej w razie wygaśnięcia trwałego zarządu nakładów poniesionych na budowę, rozbudowę, odbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem,
44) wnioskowanie o podział nieruchomości Skarbu Państwa w celu wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste nabyte zostało z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych,
45) opiniowanie podziału nieruchomości dokonywanego z urzędu,
46) przeprowadzanie wywłaszczeń,
47) nabywanie części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu (nieruchomości Skarbu Państwa) i jednostek samorządu terytorialnego,
48) przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych,
49) wnioskowanie wszczęcia postępowania  wywłaszczeniowego,
50) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy ograniczającej lub przenoszącej prawo własności nieruchomości,
51) występowanie do sądu, jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku, o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
52) wydawanie pozwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji o zajęciu nieruchomości,
53) wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z wywłaszczenia nieruchomości,
54) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości,
55) nabywanie na rzecz Skarbu Państwa, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, własności lub użytkowania wieczystego, jeżeli ograniczenie ich praw rzeczowych uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości,
56) wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zmian wynikających z wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,
57) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
58) nabywanie na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli na skutek tymczasowego zajęcia nieruchomości nie jest możliwe korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób,
59) ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
60) ustalanie za zgodą osoby uprawnionej innego niż określony w art. 132 ust. 1 do 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami sposobu zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
61) wypłacanie odszkodowania, a także zapewnianie nieruchomości zastępczej za wywłaszczone nieruchomości,
62) zawiadomienie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji
o wywłaszczeniu oraz o możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości,
63) orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
64) udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych o nieruchomościach,
65) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
66) sporządzanie map i tabel taksacyjnych,
67) rozpatrywanie zgłoszonych zarzutów i przedstawianie ich radzie gminy właściwej dla miejsca położenia nieruchomości,
68) orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości,
69) oddawanie w trwały zarząd okręgowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi krajowe ,
70) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,
71) odmawianie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
72) wydawanie decyzji określającej wysokość raty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
73) żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
74) wydawanie decyzji stwierdzającej istnienie uprawnienia do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
75) ustalanie stosownie do przepisów art. 1 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
76) ustalanie w drodze decyzji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
77) składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,
78) orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i  ustaleniu ceny nabycia,
79) wyrażanie zgody na nadanie resztówki,
80) orzekanie o nadaniu własności nieruchomości dzierżawcom i  o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy  z tytułów innych niż dzierżawa,
81) orzekanie o nadaniu nieruchomości przez państwo bądź też aktem notarialnym stwierdzającym odpłatne nabycie nieruchomości od państwa,
82) ustalanie obciążeń, które wymagają ujawnienia w księdze wieczystej,
w przypadku jeżeli prawomocne orzeczenie o uchwaleniu projektu scalenia lub wymiany gruntów nie odpowiada warunkom określonym w art. 4 ust. 3 ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych,
83) nieodpłatne przekazywanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe dla Polskiego Związku Działkowców,
84) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarki gruntami,
85) zatwierdzanie projektów osnów – osnowy szczegółowe,
86) przyjmowanie dokumentacji określającej przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego,
87) przekazywanie administratorowi terenu zamkniętego dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz map, po utworzeniu terenu zamkniętego,
88) przejmowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sporządzonych map w przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego,
89) realizacja wynikających z ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” zadań służby geodezyjnej i kartograficznej,
90) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, sieci uzbrojenia terenu),
91) dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
92) uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu (ZUD),
93) zakładanie, aktualizacja i modernizacja osnów szczegółowych,
94) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
95) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
96) założenie i prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
97) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
98) przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszeń o przystąpieniu do wykonywania prac oraz przyjmowanie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powstałych prac,
99) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków  geodezyjnych i budowli triangulacyjnych, a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych,
100) sprawdzanie stanu znaków oraz budowli triangulacyjnych, usuwanie po nich pozostałości i sporządzanie protokołów,
101) powiadamianie Marszałka Województwa o zniszczeniu znaku oraz Głównego Geodety Kraju w przypadku zniszczenia znaku osnowy I i II klasy oraz znaków osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej,
102) wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy zniszczenia znaku w razie podejrzenia o celowe jego zniszczenie,
103) zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali,
104) prowadzenie ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
105) przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
106) występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów,
107) przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów,
108) zapewnianie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów, budynków i lokali,
109) zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów, budynków i lokali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu założenia i prowadzenia krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich, oraz przygotowanie tych baz w odpowiednim formacie i wydanie ich Agencji,
110) zapewnienie nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków sądowi prowadzącemu księgi wieczyste w systemie informatycznym w celu sprawdzania oznaczenia nieruchomości
111) nieodpłatne przekazywanie danych ewidencji gruntów i budynków niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego
112) współdziałanie z organami i jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych, w zakresie utworzenia i sfinansowania systemu dostępu i wymiany danych między ewidencją gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne,
113) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
114) odpłatne udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach, zawartych w operacie ewidencyjnym,
115) odpłatne wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
116) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
117) koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przy pomocy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej,
118) założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie geodezyjnym - GESUT,
119) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych ustalających przebieg granic rozgraniczanych nieruchomości w celu ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków,
120) gromadzenie i prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego, oraz udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom fizycznym i prawnym w zakresie zasobu powiatowego na zgłoszenia prac geodezyjno-kartograficznych, zlecenia na wykonanie prac nie podlegających zgłoszeniu, zamówień na reprodukcję materiałów z zasobu i zamówień na udzielenie informacji,
121) kontrola dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjmowanej
do zasobu i sporządzanie z niej protokołów,
122) włączanie skontrolowanej dokumentacji do zasobu i klauzulowanie dokumentacji przeznaczonej dla zamawiającego powstałej w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
123) tworzenie kopii zabezpieczających bazy danych zasobu i ich przechowywanie,
124) naliczanie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
125) prowadzenie mapy przeglądowej pokrycia terenu mapą zasadniczą,
126) klasyfikowanie, kwalifikowanie i porządkowanie materiałów wyłączanych
z zasobu powiatowego,
127) wyłączanie i przekazywanie materiałów wyłączonych z zasobu do właściwego archiwum państwowego lub do zniszczenia,
128) przeliczanie współrzędnych osnów szczegółowych i sytuacyjnych trwale stabilizowanych z układu 1965 lub lokalnych na układ 2000,
129) wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map stanowiących państwowy zasób geodezyjno-kartograficzny, w zakresie zasobu powiatowego,
130) utworzenie powiatowego funduszu stanowiącego cześć Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
131) dysponowanie środkami funduszu powiatowego,
132) opracowywanie corocznych projektów planów finansowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
133) przedstawianie sprawozdań z wykonania i gospodarowania funduszem powiatowym,
134) organizowanie i finansowanie ze środków budżetowych (dotacji)
i środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym, opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, osnów, mapy zasadniczej i innych opracowań,
135) odbiór zamówionych opracowań od wykonawców prac i protokolarne kwalifikowanie ich do włączenia do zasobu powiatowego,
136) informatyzacja zasobu i bieżąca aktualizacja bazy danych numerycznej mapy ewidencji gruntów i mapy zasadniczej, oraz udostępnianie komputerowych baz danych,
137) zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi,
138) stwierdzanie wygaśnięcia dotychczasowych decyzji dotyczących gruntów Skarbu Państwa – PFZ będących w użytkowaniu  spółdzielni, osób fizycznych, pozostających w ich władaniu,
139) przekazywanie do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów nabytych przez Skarb Państwa z innych tytułów,

140) wydawanie decyzji orzekających o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki na wniosek osoby, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
141) wydawanie decyzji orzekających o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki obejmującej budynki, w których znajduje się ten lokal i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków na wniosek osoby, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu,
142) wydawanie decyzji orzekających o nieodpłatnym przyznaniu na własność działki obejmującej budynki, w których znajduje się ten lokal  i te pomieszczenia, o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków na wniosek zstępnego osoby uprawnionej, który po śmierci tej osoby faktycznie włada w zakresie odpowiadającym uprawnieniom daną nieruchomością,
143) wydawanie zaświadczeń o zawieszeniu częściowej wypłaty emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników w przypadku prowadzenia przez emeryta lub rencistę działalności rolniczej,
144) przeprowadzanie postępowań scaleniowych i wymiennych,
145) wszczynanie postępowania scaleniowego lub wymiennego w drodze postanowienia,
146) odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego
w drodze decyzji,
147) zwoływanie zebrań uczestników scalenia,
148) powoływanie w drodze postanowienia, zespołu w razie nie dokonania wyboru rady uczestników scalenia w określonym terminie,
149) wydawanie dla geodety-projektanta scalenia lub wymiany, upoważnień
do szacowania gruntów i opracowania projektu scalenia lub wymiany,
150) powoływanie komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia lub wymiany gruntów oraz powoływanie do jej składu rzeczoznawców,
151) akceptacja przeprowadzonego szacunku gruntów, lasów, sadów i innych upraw wieloletnich,
152) wydawanie decyzji na wydzielenie gruntów z rolniczej spółdzielni produkcyjnej dla występującego z niej członka na jego wniosek,
153) składanie wniosków do wydziału ksiąg wieczystych, o wpis wzmianki
o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
154) przyjmowanie zastrzeżeń uczestników scalenia do wykonanego projektu,
155) rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń do projektu,
156) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
157) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów.
158) Ustalenie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za przejęte decyzją o podziale nieruchomości, grunty pod drogi
159) Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania za grunty zajęte na dzień 1.01.1999 roku pod drogi publiczne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3520