Sesja Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2019

KLAUZULA     INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, iż:

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju jest Starosta Buski, z administratorem można się skontaktować:

- korespondencyjnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój

- pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl

- pod numerem telefonu: 41 370 50 00.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.)..

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty, które na podstawie stosownych umów bądź porozumień podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w jego imieniu,

b) osoby trzecie, w związku z tym, iż transmisja oraz zarejestrowane nagrania z obrad sesji Rady Powiatu w Busku – Zdroju stanowią informację publiczną i są udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu oraz na kanale Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w serwisie YouTube.com.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu swoich danych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania danych jeżeli materializują się przesłanki art. 18 przedmiotowego rozporządzenia.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wymóg podania danych

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 ze zm.) obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunek, głos) następuje więc celem zapewnienia legalności i transparentności działań Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

Retencja danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przekazywanie danych i ich profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Inspektor Ochrony Danych
Data utworzenia:2019-03-28
Data publikacji:2019-03-28
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Świetnicki
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:2204

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-11-05 08:34:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzulę informacyjnąSesja Rady Powiatu
2019-11-04 09:47:18Mateusz OlszewskiZmieniono tytułSesja Rady Powiatu