Sesja Rady Powiatu

 KLAUZULA     INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, iż:

Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas obrad sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju jest Starosta Buski, z administratorem można się skontaktować:

  • korespondencyjnie pod adresem: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
  • pod adresem e-mail: starostwo@powiat.busko.pl
  • pod numerem telefonu: 41 370 50 00.

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich udostępniania na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.)

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są:

a) pracownicy administratora oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z odrębnych przepisów;

b) podmioty, które na podstawie stosownych umów, porozumień podpisanych ze Starostą Buskim przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Starosta Buski;

c) osoby mające dostęp do transmitowanych oraz zarejestrowanych i udostępnionych obrad Rady Powiatu w Busku – Zdroju, które zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej administratora oraz na kanale Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju w serwisie youtube.com.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowaniapoprawienia swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania jeżeli materializują się przesłanki danych odpowiednio z art. 17 i art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  osobie, której dane są przetwarzane służy prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Retencja danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Przekazywanie danych i ich profilowanie

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.