Rejestracja czasowa pojazdu

W celu zarejestrowania pojazdu czasowo należy przedstawić:
1. wniosek o rejestracją czasową;
2. dowód własności pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT lub rachunek uproszczony prawomocne orzeczenie sadu o prawie własności);
3. dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne jeżeli pojazd był już zarejestrowany;
4. karta pojazdu, jeżeli była już wydana;
5. wyciąg ze świadectwa homolagacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
6. w przypadku pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy należy przedstawic: dowód własności, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu za granicą,tłumaczenia, wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta,dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego.
7. dowód tożsamości

Opłaty:
Pozwolenie czasowe 18,50 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Komplet nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł
Tablica samochodowa 30,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica na przyczepę 15,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motocyklowa, ciągnikowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej
Tablica motorowerowa 12,00 zł + 0,50 zł opłaty ewidencyjnej

W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu w stopniu powodującym jego nieczytelność organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik dowodu po:
1. złożeniu zawiadomienia o zniszczeniu dowodu;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
4. przedstawieniu tablic rejestracyjnych ( jeżeli są wydane nowe tablice w celu legalizacji);
5. przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdów, jeżeli termin badania nie jest możliwy do odczytania z dowodu rejestracyjnego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący na wniosek właściciela wydaje wtórnik nalepki po:

1. przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana;
2. złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań (zawiadomienie o zgubieniu - zniszczeniu- kradzieży nalepki kontrolnej);

W przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrloną po:

1. złożeniu zawidomienia o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej i wniosku o rejestrację;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
4. przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic.

W przypadku zgubienia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1. oddaniu dotychczasowego dowodu;
2. przedstwieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku zniszczenia tablic rejestracyjnych organ rejestracyjny na wniosek właściciela pojazdu wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice z nowym numerem rejestracyjnym oraz nalepkę kontrolną po:

1. złożeniu zawiadomienia o zniszczeniu tablic;
2. oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych;
3. przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana

W przypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia tablic organem na wniosek właściciela pojazdu może wydać zalegalizowane tablice z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego po przedstwieniu:
1. dowodu rejestracyjnego;
2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań;

W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem dołącza się:

1. zawiadomienie o dokonaniu zmian w dokumencie pojazdu;
2. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu;
3. faktura Vat albo rachunek za montaż instalacji;

 

Wniosek o rejestrację czasowa;