Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2019

Skrócony opis sprawy:

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, przed przystąpieniem do szkolenia w zakresie danej kategorii, składa właściwemu organowi dokumenty, na podstawie których właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 • 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM
 • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1,B1 i T
 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2,B, B+E, C1 i C1+E
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,ust. 3 pkt 2 oraz art. 9 ustawy)
 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
  • D i D+E (z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9 ustawy)
 • 21 lat - dla tramwaju
 • 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego
 • 10 lat - dla roweru
 • 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę
 • 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego
 • 21 lat - dla kolejki turystycznej

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
 3. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 4. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  1. uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo
  2. słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
   może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
   - może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 5. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 6. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa w art. 9, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy, a jeżeli tą osobą jest:
  1. uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo
  2. słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
   -  może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 7. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli osoba posiada
 8. Opłata za wydanie dokumentu 100,50 zł (kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.45 do 14.30).
 9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do wglądu:

 1. Dokument tożsamości (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, KARTA POBYTU),
 2. Prawo jazdy - jeżeli osoba posiada.

Termin i sposób załatwienia:

Na podstawie złożonych dokumentów organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze, generuje w systemie teleinformatycznym unikalny profil kandydata na kierowcę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 r., poz. 341, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 231, z późn. zm.)

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy [ ePUAP ] [ PDF ]
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]
 • Zgoda rodzica, opiekuna do przystąpienia do kursu i złożenia wniosku [ DOCX ] [ PDF ]
 • Pełnomocnictwo (odbiór prawa jazdy) [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-15
Data publikacji:2019-07-15
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:5075

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-26 09:40:23Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowUzyskanie profilu kandydata na kierowcę
2021-02-26 09:39:44Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowUzyskanie profilu kandydata na kierowcę
2019-07-16 09:59:47Mateusz OlszewskiDodano wzory wnioskówUzyskanie profilu kandydata na kierowcę