Wpis w prawo jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wymianę prawa jazdy,
  2. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.
  3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego + kopia świadectwa,
  4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, + kopia tego zaświadczenia,
  5. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy od lekarza uprawnionego do badań psychologicznych + kopia tego orzecz
  6. Opłata za wydanie dokumentu 100,50zł (kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.45 do 14.00)

Do wglądu:

  1. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu,
  2. Dowód osobisty do wglądu.

Podstawa prawna:

Art. 15 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. Nr 30 poz.151 z późn. zm.)

Art. 39f ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2012 r. poz. 1005)