Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności, utraty dokumentu, zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych

Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia

  1. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane
  2. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania- fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby
  3. Kserokopia posiadanego prawa jazdy - jeżeli osoba posiada
  4. Opłata za wydanie dokumentu 100,50zł (kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.45 do 14.00)

Do wglądu:

  1. Dokument tożsamości (DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, KARTA POBYTU LUB POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIA Z URZĘDU GMINY)
  2. Prawo jazdy - jeżeli osoba posiada.