Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Podstawa prawna wykonywania usługi:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 341 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1990 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1392).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek.
  2. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
  3. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – nie dotyczy strażaków ochotniczej straży pożarnej.
  5. Opłata za wydanie zezwolenia.

Opłata za dokument:

– 50,00 zł za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

Uwagi:

Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym powinna mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uzyskać orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i ukończyć odpowiedni kurs.