Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 1088 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2255 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.10.2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. z 2011r. nr 236 poz. 1401)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2015 roku poz. 776 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000)

Wymagane dokumenty:

Tabliczka znamionowa

 • wniosek o wydanie decyzji kierującej pojazd na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej,
 • dokument tożsamości,  
 • oświadczenie właściciela pojazdu o braku tabliczki znamionowej złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, lub
 • zaświadczenie o braku tabliczki znamionowej wydane przez stację kontroli pojazdów
 • dowód rejestracyjny pojazdu.

Cecha identyfikacyjna

 • podanie o wydanie decyzji z określeniem docelowej Stacji Kontroli Pojazdów,
 • dokument tożsamości,
 • dowód własności ramy lub podwozia (w przypadku wymiany ramy lub podwozia odpowiednio na ramę lub powozie bez numeracji fabrycznej),
 • dokument potwierdzający odzyskanie pojazdu po kradzieży (w przypadku, gdy w takim pojeździe cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu),
 • dokument stwierdzający nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa (gdy w tym pojeździe cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu),
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu (jeśli w tym pojeździe cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu),
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego (gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku lub naprawy),
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd jest zarejestrowany,
 • karta pojazdu (jeżeli była wydana)

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji : 10 zł

Opłaty uiszcza się w kasie Starostwa lub na następujący rachunek bankowy:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/ Busko Zdrój
ul. Kościuszki 28
Nr konta 38 8517 0007 0010 0070 7563 0018

KASA CZYNNA OD GODZ. 7:45 DO GODZ. 14:30.

Uwagi

Organ rejestrujący wydaje decyzję na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w przypadku:

 • braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
 • utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu .

Nadanie na pojeździe nowej cechy identyfikacyjnej pociąga za sobą konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego.

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych,  wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie z art. 233 KK   [ DOC ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2019-07-18
Data publikacji:2019-07-18
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:555

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-02 12:37:57Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowWydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej