Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Pośrednictwa przy przewozie rzeczy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 marca 2020

I.    Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zmianami)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1000 z późn. zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane    z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:

pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.


Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli:

 1. członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
 2. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro;
 3. przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;

 

Wymóg zdolności finansowej, potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  1. dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  2. posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  3. udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  4. własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


Dokumenty do wglądu:

 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Opłaty:

1)    za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

800

900

1.000

 

Do pobrania:

 • Wniosek o udzielenie Licencji na Pośrednictwo przy przewozie rzeczy [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji zarządzającego transportem [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie zarządzającego transportem [ DOCX ] [ PDF ]

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2020-03-06
Data publikacji:2020-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:375

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-03-11 07:53:30Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowLicencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Pośrednictwa przy przewozie rzeczy