Przywrócenie cofniętego uprawnienia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2021

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy/pozwolenia,

W celu przywrócenia cofniętego uprawnienia do wniosku należy dołączyć:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych – jeśli jest wymagana.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami.
 3. Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – jeśli jest wymagane.
 5. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami – jeśli jest wymagane.
 6. Zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii – jeśli jest wymagane.
 7. Kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu poświadczającego prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że wnioskodawca studiuje co najmniej od 6 miesięcy – dotyczy cudzoziemców ubiegających się o otrzymanie polskiego prawa jazdy.
 8. Podpisana klauzula RODO.

Do wglądu:

 1. Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Opłaty:

 1. Opłata ewidencyjna i skarbowa za przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami w kwocie 10,50 zł.
 2. Jeżeli dokument prawa jazdy podlega wymianie, w związku z terminem ponownego badania lekarskiego lub psychologicznego opłata wynosi 100, 50 zł. 

Podstawa prawna:

 1. Art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz. 1268 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231),
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016r. poz. 702).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 83).

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w tut. Urzędzie lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  
 • Procedura kończy się wydaniem decyzji o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdami.
 • Czas oczekiwania na prawo jazdy – niezwłocznie, po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez upoważnionego pracownika, chyba że osoba podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, wówczas przywrócenie cofniętego uprawnienia nastąpi po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji oraz doręczeniu kompletu wymaganych dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji przez upoważnionego pracownika.

Dodatkowe informacje:

 • Przywrócenie cofniętego uprawnienia następuje po ustaniu przyczyny cofnięcia oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
 • Orzeczenie lekarskie i/lub orzeczenie psychologiczne, i/lub zaświadczenie o ukończeniu kursu reedukacyjnego wymagane są w przypadku uprzedniego wydania skierowania na badanie lekarskie i/lub psychologiczne, i/lub kurs reedukacyjny lub upływu terminu ważności wskazanego w ostatnio wydanym orzeczeniu lekarskim i/lub psychologicznym.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy [ ePUAP ] [ PDF ]
 2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2021-03-09
Data publikacji:2021-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:559