Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

STRUKTURA

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą następujące stanowiska pracy:

• Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
• Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi klienta
• Lekarze orzecznicy
• Pracownicy socjalni
• Psycholog
• Doradca zawodowy
• Pedagog

ZAKRES DZIAŁANIA

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku- Zdroju orzeka o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatów Buskiego i Kazimierskiego

Orzeczenia wydawane są do następujących celów:

1. Odpowiednie zatrudnienie
2. Szkolenia w tym specjalistycznego
3. Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
4. Uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
5. Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne
6. Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
7. Konieczności stałej, lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
8. Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia rehabilitacji i edukacji
9. Spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908)
10.Prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju


Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 271 z póź. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r.
w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z
2003r., Nr 139, poz. 1328)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie
kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r.,
Nr 17, poz. 162
)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmianiające
rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(Dz. U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1803)

 

WZORY DRUKÓW NIEZBĘDNYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA O USTALENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do ukończenia 16 roku życia:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia (załącznik nr 1)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (załącznik nr 2)
  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (załącznik nr 3)

 

Druki dla osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopnień niepełnosprawności po 16 roku życia:

  • Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (załącznik nr 4)
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (załącznik nr 5)
  • Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (załącznik nr 6)

 

ULGI KOMUNIKACYJNE [ PDF ]


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od chwili wypełnienia przez lekarza ważne jest 30 dni.