Wydział Architektury i Budownictwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

2019-10-18

Znak sprawy: AB.6743.1.20.2019

W dniu 16.10.2019 roku Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28 - 130 Stopnica, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii napowietrznej oświetlenia w ramach zadania "budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 73 (od km 79+058m do km 80+102m) w miejscowości Szczeglin, gm. Stopnica.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 16.10.2019 r.

2019-10-16

Busko – Zdrój, dn. 16.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ul. Starkiewicza w ramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej" wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2019 z dnia 16.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 15.10.2019 r.

2019-10-16

Busko – Zdrój, dn. 15.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018roku poz. 1474 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e    s i ę    d o    p u b l i c z n e j
w i a d o m o ś c i     i n f o r m a c j ę    o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a    w    s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Rehabilitacyjnejoraz ul. Kolonia Górkawramach zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych na terenie Miasta Busko-Zdrój etap I w ramach zadania pn. ,,Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój" w ramach zadania ,,Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania w obszarze mobilności miejskiej"wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, linii kablowych oświetlenia ulicznego, sieci gazowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnejisieci telekomunikacyjnej:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.4.2019 z dnia 15.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2019 z dnia 11.10.2019 r.

2019-10-11

Busko – Zdrój, dn. 11.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474  ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a  w   s p r a w i e

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na rozbudowie ul. Rokosza do ul. Solankowej, od km 0+000 do km 0+255,5 w Busku Zdroju wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudową gazowciągu średniego ciśnienia, wodociągu i linii elektroenergetycznych:

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.6.2019 z dnia 11.10.2019 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.6740.472.2019 z dnia 09.10.2019 r.

2019-10-09

Busko – Zdrój, dn.09.10.2019r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.6740.472.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2081 ze zmianami)

p o d a j e   s i ę   d o   p u b l i c z n e j   
w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

na wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę  instalacji do przeprowadzenia procesu odzysku gruntów zanieczyszczonych związkami metali ciężkich na działce Nr 126/3 w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy, składać swoje uwagi i wnioski w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 15 lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa, pokój 26, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Buski.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f)

2019-10-02

Znak sprawy: AB.6743.1.19.2019

W dniu 30.09.2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia PEdn63 z przyłączem PEdn25 w miejscowości Strożyska, gm. Nowy Korczyn oraz w miejscowości Górki , gm. Wiślica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 15.10.2019 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.18.2019

2019-09-16

Znak sprawy: AB.6743.1.18.2019

W dniu 13.09.2019 roku Gmina Gnojno dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitanej - grawitacyjno - tłocznej wraz z przyłczami, pompowniami sieciowymi oraz przyłaczami elektrycznymi do pompowni w miwjscowości Gnojno, Glinka gmina Gnojno.


Wycofano wniosek w dniu 17.09.2019 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:39008