Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)

Sprawy z zakresu komunikacji załatwiane są w kolejności wpływu wniosków, w miarę możliwości niezwłocznie w dniu złożenia wniosku. Z uwagi jednak na fakt, że liczba składanych w danym dniu wniosków z przyczyn obiektywnych nie jest wielkością stałą, nie zawsze jest możliwość załatwienia wszystkich spraw tego samego dnia. Wyznaczany jest wówczas termin odbioru dokumentów na kolejny dzień.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą, żeby w przypadku wystąpienia bezwzględnej potrzeby zarejestrowania pojazdu w danym, konkretnym dniu, uzgodnić wcześniej ten termin telefonicznie z pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 41 370 50 37

Klauzula informacyjna (ogólna) [ DOCX ]

 

 

REJESTRACJA POJAZDU ORAZ POZOSTAŁE SPRAWY DOKONYWANE Z ZAREJESTROWANYM POJAZDEM

 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja czasowa pojazdu
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
 4. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
 5. Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
 6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu
 7. Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 8. Wtórnik nalepki kontrolnej
 9. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
 10. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
 11. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
 12. Wtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży
 13. Wydanie decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej, wydanie decyzji o nadaniu cechy identyfikacyjnej
 14. Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu.

PRAWA JAZDY I INNE DOKUMENTY STWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 1. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę
 2. Wpis w prawo jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
 3. Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności, utraty dokumentu, zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych
 4. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 6. Przywrócenie cofniętego uprawnienia
 7. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia

TRANSPORT: LICENCJE, ZEZWOLENIA, ZAŚWIADCZENIA; HOLOWANIE POJAZDÓW

 1. Udzielenie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 2. Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego na: samochód osobowy, pojazd samochodowy 7-9
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie Pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 4. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 5. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu
 6. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, rzeczy; zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, rzeczy
 7. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7  i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 8. Wprowadzenie zmian w wykazie pojazdów zgłoszonych do działalności gospodarczej objętej zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiana zaświadczenia
 9. Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

ORGANIZACJA RUCHU, WYKORZYSTYWANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY, ZEZWOLENIA NA PRZEJAZDY POJAZDEM NIENORMATYWNYM

 1. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 2. Zatwierdzenie organizacji ruchu
 3. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego