Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

OBWIESZCZENIE NR 1/2017
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity  Uchwały Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. poz. 2449) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej Uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 2839).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje
§2 i §3 Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 września 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 2839), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Buskiego.”
„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Eliasz


Do pobrania: