Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego.

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 1D
tel. 41 370 50 43

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

  1. Druk wniosku o przyznanie stypendium sportowego Starosty Buskiego należy pobrać w pokoju nr 1D lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
    (wniosek do pobrania [ doc ] [ pdf ] ).
  2. Załączniki określone są we wniosku. Ponadto do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia osoby lub podmiotu nominowanego do nagrody oraz klauzulę informacyjną. (klauzula [ docx ] ).
  3. Wniosek jest rozpatrywany Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu powiatu.

Przyjmowanie wniosków:
Wnioski należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który stypendium ma być przyznane.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego z późn. zmianami.

Tryb odwoławczy
Decyzja w sprawie przyznania stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie zgodnie z § 4 ust. 5 uchwały Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego z późn. zmianami.