Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2014

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1220)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019r., poz. 2377)

II. Wymagany wniosek

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego powinien zawierać:
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę określoną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz adresy lokali, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli są wymagane;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • określenie rodzaju transportu drogowego (przewóz osób, rzeczy);
  • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego;
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem, o której mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 albo osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
  • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

III. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 2. oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, - warunek związany z wymogiem zdolności finansowej (wyjaśnienie poniżej).
 4. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy;
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
  • będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
  • prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
  • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
   -  o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia WE nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.),
 6. oświadczenie osób określonych w pkt 5, o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
 7. oświadczenie osób określonych w pkt 5, o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 180 z późn. zm.),
 8. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
 9. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  • markę, typ;
  • rodzaj/przeznaczenie;
  • numer rejestracyjny;
  • kraj rejestracji;
  • numer VIN;
  • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;
  • dopuszczalną masę całkowitą;
  • oświadczenie o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie do transportu drogowego rzeczy pojazdem lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w przypadku gdy zgłoszonym pojazdem będzie wykonywany wyłącznie tego rodzaju transport.

Wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wyjaśnienie dotyczące zdolności finansowej:

Zdolność finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),
  W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać :
 2. gwarancji bankowej,
 3. polisy ubezpieczeniowej, w tym polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę,
 4. w przypadku braku poświadczonego rocznego sprawozdania finansowego za rok rejestracji przedsiębiorcy właściwy organ zezwala, by przedsiębiorca wykazał zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa, dokument umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie kredytu, wydany przez instytucję finansową, lub inny, określony przez właściwy organ, wiążący dokument potwierdzający, że przedsiębiorca dysponuje kwotami określonymi poniżej.

Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio:
- 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;

- 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;

- 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony przedstawiają dokumenty na posiadanie sytuacji finansowej odpowiednio:

- 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd;

- 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

IV. Opłaty

 1. Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis
 3. Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 4. Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%,
 5. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

 


PLIKI DO POBRANIA:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia [ DOC ] [ PDF ]
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie dot. bazy eksploatacyjnej i stałej siedziby [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenie o niekaralności z art. 7a i 7d ustawy o transporcie drogowym [ DOCX ] [ PDF ]
 • Wykaz pojazdów [ DOCX ] [ PDF ]
 • Oświadczenia przedsiębiorcy dotyczące osoby zarządzającej transportem (wypełnia przedsiębiorca, który nie legitymuje się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych) [ DOCX ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2014-08-19
Data publikacji:2014-08-19
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:4189

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-03-02 11:10:38Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wniosków oraz opis proceduryZezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2021-03-11 07:34:19Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzory wnioskowZezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2020-03-04 07:57:01Mateusz OlszewskiZaktualizowano opis procedury i wnioskiZezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2019-07-17 10:50:56Mateusz OlszewskiZaktualizowano wpis i wnioskiZezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
2018-06-04 07:48:21Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioski w związku z RODOZezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego