Wpis w prawo jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wymianę prawa jazdy,
 2. Kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 3. Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej lub szkolenia okresowego + kopia świadectwa,
 4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, posiadającego dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami + kopia tego zaświadczenia,
 5. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy + kopia tego orzeczenia
 6. Opłata za wydanie dokumentu 100,50zł (kasa Urzędu czynna w godzinach od 7.45 do 14.30)

Do wglądu:

 1. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z oryginałem do wglądu,
 2. Dowód osobisty do wglądu.

Podstawa prawna:

 • Art. 15 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
 • Art. 39f, 39j, 39k Ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy [ ePUAP ] [ PDF ]
 • Klauzula do wniosku o wydanie prawa jazdy [ DOCX ]
 • Pełnomocnictwo (odbiór prawa jazdy) [ ODT ]