Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

PODSTAWA PRAWNA

 • Aktem podstawowym dotyczącym wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

Tryb wydawania zezwoleń

Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej "wnioskiem", złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, przez organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 1. w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii,
 2. w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy,

 

Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Marszałek Województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

przy czym drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych, należy do podmiotów zarządzających tymi drogami.

 

Wymagania formalne

Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b ust. 3 ustawy):

 1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 2. rodzaj i nazwę imprezy;
 3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy;
 4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy):

 1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3 ustawy;
 5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):

 1. zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni          od dnia wystąpienia;
 2. uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania (podstawa: art. 65c ustawy):

 1. jeżeli organizator nie spełnia podanych w dalszej części warunków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy;
 2. jeżeli pomimo spełnienia ww. warunków:
  1. istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości,
  2. impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego.

Jednocześnie decyzją o rygorze natychmiastowej wykonalności organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie (podstawa: art. 65d ustawy), gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia wielkiej wartości lub impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Organizowane imprezy, pomimo posiadanego zezwolenia, mogą być również przerwane w czasie ich trwania przez organy kontroli ruchu drogowego (podstawa art. 65g praw o ruchu drogowym). Dotyczy to przypadków naruszenia warunków określonych w zezwoleniu (miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu) lub gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości albo przebieg imprezy powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Oczywiście w przypadku braku zezwolenia impreza jest również przerywana przez organ kontroli ruchu drogowego (podstawa: art. 65f ustawy).

Opłaty

Opłata skarbowa (jeżeli wnioskodawca nie jest wyłączony lub zwolniony z opłaty)  za wydanie zezwolenia wynosi 48,00 zł. Ustawa dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1000).
Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Przepisy powyższe nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Do pobrania:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny [ DOCX ]