Sposób przyjmowania i załatwienia spraw (w tym wzory wniosków)

Sprawy z zakresu komunikacji załatwiane są w kolejności wpływu wniosków, w miarę możliwości niezwłocznie w dniu złożenia wniosku. Z uwagi jednak na fakt, że liczba składanych w danym dniu wniosków z przyczyn obiektywnych nie jest wielkością stałą, nie zawsze jest możliwość załatwienia wszystkich spraw tego samego dnia. Wyznaczany jest wówczas termin odbioru dokumentów na kolejny dzień.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą, żeby w przypadku wystąpienia bezwzględnej potrzeby zarejestrowania pojazdu w danym, konkretnym dniu, uzgodnić wcześniej ten termin telefonicznie z pracownikiem Wydziału Komunikacji i Transportu pod numerem telefonu 41 370 50 37

Klauzula informacyjna (ogólna) [ DOCX ]

 

Sposób przyjmowania i załatwienia spraw:


 1. Rejestracja pojazdu
 2. Rejestracja czasowa pojazdu
 3. Wyrejestrowanie pojazdu
 4. Udzielenie Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 5. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 6. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
 7. Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszarze powiatu
 8. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę
 9. Wpis w prawo jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
 10. Wymiana prawa jazdy z powodu upłynięcia terminu ważności, utraty dokumentu, zniszczenia dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność oraz zmiany danych
 11. Usuwanie i holowanie pojazdów – informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 12. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny
 13. Zatwierdzenie organizacji ruchu
 14. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
 15. Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy
 16. Zgłoszenie sprzedaży (zbycia) pojazdu
 17. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 18. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu oraz przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu
 19. Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu
 20. Wtórnik nalepki kontrolnej
 21. Wtórnik dowodu rejestracyjnego
 22. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w miejscu na adnotacje urzędowe
 23. Zawiadomienie o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w zakresie współwłasności
 24. Wtórnik tablic rejestracyjnych, wymiana tablic rejestracyjnych z powodu ich utraty w przypadku kradzieży

 

Druki do pobrania:


 1. Wniosek o rejestracje pojazdu  [ DOC ] [ PDF ]
 2. Wniosek o rejestrację czasowa;
 3. Wniosek o wyrejestrowaniu;
 4. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego;
 5. Zawiadomienie o dokonanych zmianach;
 6. Zawiadomienie o zgubieniu, zniszczeniu bądź kradzieży nalepki kontrolnej;
 7. Zawiadomienie o zgubieniu, zniszczeniu bądź kradzieży dowodu rejestracyjnego;
 8. Zawiadomienie o zgubieniu, zniszczeniu bądź kradzieży tablic rejestracyjnych;
 9. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu woli dopisania do dowodu rejestracyjnego imienia i nazwiska współmałżonka jako współwłaściciela;
 11. Podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego;
 12. Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych/ wykonaniu tabliczki znamionowej zastępczej;
 13. Pełnomocnictwo (odbiór prawa jazdy);
 14. Pełnomocnictwo (rejestracja pojazdu);
 15. Wniosek o wydanie prawa jazdy. [ePUAP] [ PDF ] Klauzula do wniosku o prawo jazdy Zgoda do przystąpienia do kursu i złożenia wniosku
 16. Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne