Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego na: samochód osobowy, pojazd samochodowy 7-9

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

I.    Podstawa prawna
    1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zmianami)
    2.    Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami)
    3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zmianami)
    4.    Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
    5.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)


Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób:
    1) samochodem osobowym,
    2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
    3) w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.


Licencji, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony, jeżeli:
    1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
    a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
    b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
    2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych;
    3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości:
    a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
    b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego (nie dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy),
    c) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro (dotyczy wyłącznie pośrednictwa przy przewozie rzeczy).
Wymóg zdolności finansowej, potwierdza się:
    1)    rocznym sprawozdaniem finansowym;
    2)    dokumentami potwierdzającymi:
    a)    dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
    b)    posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
    c)    udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
    d)    własność nieruchomości.

Przy ocenie sytuacji finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
    4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
    5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany.
- punkty 4 i 5 nie dotyczą wykonywania transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.


Dokumenty do wglądu:
- Certyfikat Kompetencji Zawodowych


Opłaty:
    1).    za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
700 800 900

 

    a). w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10%  opłaty jak za udzielenie licencji za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencji za każdy wypis,
b). za wydanie wypisu z licencji  na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji,


    2).    za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
800 900 1.000

 


PLIKI DO POBRANIA:

- Wniosek o udzielenie licencji samochód osobowy, pojazd samochodowy [ ODT ]

- Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji [ DOCX ]

- Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji zarządzającego transportem [ DOCX ]

- Oświadczenie o kierowcach [ DOCX ]

- Wykaz Pojazdów [ ODT ]

- Oświadczenie zarządzającego transportem [ DOCX ]


ZAŁĄCZNIKI DO LICENCJI NA WYKONYWANIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY:

- Licencja Pośrednictwo [ ODT ]

- Oświadczenie o spełnieniu dobrej reputacji [ DOCX ]

- Oświadczenie zarządzającego transportem [ DOCX ]