Zatwierdzenie organizacji ruchu

 1.    Podstawa prawna:

 • Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r., poz.784);
 • Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji    z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. r., poz. 454 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003r. nr 220, poz.2181 z późn. zm.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

2.    Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek;
 2. dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierające:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 ( w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2 000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu;
   • parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta;
  8. opinia zarządcy drogi;
  9. opinia Komendanta Powiatowego Policji (dotyczy dróg powiatowych).

3.    Sposób załatwienia sprawy:

Po rozpatrzeniu kompletnego złożonego projektu organizacji ruchu Starosta Buski może :

 1. zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:
  1. bez zmian;
  2. po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
 2. odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
 3. odrzucić projekt.

Uwaga:

Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

 1. dołączenia do projektu:
  1. profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi;
  2. danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem  struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
 2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu jest zobowiązana do zawiadomienia organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie czasie wykonania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

Do pobrania:

 • Wniosek o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej/gminnej [ DOCX ]
 • Wniosek o zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej/gminnej [ DOCX ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd samochodem ciężarowym powyżej 3,5 t, 8t, 10t *) drogami gminnymi/powiatowymi [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu [ DOCX ]
 • Zawiadomienie o przywróceniu stałej organizacji ruchu [ DOCX ]