Uchwały Rady Powiatu za 2009 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr XXV/215/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik3a , Załącznik4 , Załącznik4a , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11 , Załącznik12 , Załącznik13
 • Uchwała Nr XXV/216/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 – 2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXV/217/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2009 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr XXV/218/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2009 rok. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XXVI/219/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku–Zdroju do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVI/220/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających powiatowi buskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVI/221/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXVI/223/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVI/224/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVI/225/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/16/2006 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Starosty Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVI/226/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 – 2013 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVII/227/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XXVII/228/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4
 • Uchwała Nr XXVII/229/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” prawidłowego i terminowego wydatkowania przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVIII/230/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXVIII/231/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Broninie oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju oraz nadania statutu utworzonej jednostce. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadań z zakresu kultury. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVIII/236/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/237/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVIII/238/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XXVIII/239/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów z Powiatu Buskiego na rok akademicki 2008/2009 w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie przekazania mienia Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Busku–Zdroju na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXVIII/244/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Żak 2008 – 2009 – Program stypendialny dla studentów w Powiecie Buskim w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/245/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację projektu pn. "Kolektory słoneczne" Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/246/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/273/2006 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych w jednostkach budżetowych Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XXIX/249/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju pod działalność pracowni hemodynamiki Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Buski prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/251/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/252/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. W Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie ZSP Nr 1 w Busku–Zdroju” Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXIX/254/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXX/256/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXX/257/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXX/258/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XXX/259/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Busko – Zdrój. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXX/260/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXX/261/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/220/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXX/262/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze polegającego na likwidacji Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXX/264/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 – 2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju pod działalność pracowni hemodynamiki. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXI/267/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXI/268/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 ,Załącznik6 , Załącznik7
 • Uchwała Nr XXXI/269/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 – 2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXI/270/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/176/2008 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia Planu Sieci Publicznych Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Szkół Specjalnych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXI/272/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXI/273/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXI/275/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Powiatu Buskiego wpisanych do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii na temat zaktualizowanego projektu uchwały dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XXXI/278/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku gwałtownych opadów deszczu i powodzi. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/280/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych; Nr 0023 Chmielnik – Maciejowice – Ruda, Nr 0029T Gnojno – Janowice – Balice, Nr 0132T przez wieś Grotniki Duże, Nr 0145T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów, Nr 0093T Szczaworyż – Kików – Zborów, Nr 0105T Stopnica – Oleśnica, Nr 0146T Sieczków – Grzymała, Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów, Nr 0070T Pasturka – Skotniki Dolne – Skorocice – Łatanice, Nr 0072T Gacki – Gorysławice, Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011”. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/281/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych ulic; Grotta, Starkiewicza, K. Wyszyńskiego w Busku–Zdroju i drogi powiatowej Nr 0086T Busko – Zdrój – Owczary – Pęczelice oraz drogi powiatowej Nr 0059T Wygoda Kozińska – Kotki – Janina w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/282/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXII/286/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko – Zdrój na realizację projektu pn. „Kolektory słoneczne”. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/287/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/279/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali poszkodowani w wyniku gwałtownych opadów deszczu i powodzi. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 września 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XXXIII/289/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9 , Załącznik10 , Załącznik11
 • Uchwała Nr XXXIII/290/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XXXIII/291/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/220/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 04 marca 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXIII/292/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego do wykonania w 2010 roku zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/294/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/295/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/297/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie trybu udzielania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr. XXXIII/298/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/212/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówką oświatowym. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XXXIII/299/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2009 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIII/300/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/274/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do zwiększania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIV/301/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7
 • Uchwała Nr XXXIV/302/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XXXIV/303/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIV/304/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXIV/305/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXIV/306/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIIII/242/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXIV/306/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIIII/242/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XXXIV/307/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zabezpieczenia na 2010 rok środków finansowych, na realizację zadań pn. "Remont sali gimnastycznej, basenu oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Busku–Zdroju " Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXV/308/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr XXXV/309/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr XXXV/310/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju za rok 2009 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXV/311/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XXXV/312/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/220/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 4 marca 2009 Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XXXVI/313/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXVI/314/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr XXXVI/315/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XXXVI/316/2009 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik1

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2478